Реферат на тему:

Вплив шкільної тривожності на мотивацію досягнення успіху в молодшому
шкільному віці

В наш час дуже гостро стоїть проблема мотивації досягнення успіху.
Мотив — це одне з найістотніших понять, за допомогою якого розкривається
природа людських дій, їх сутність[2]. Мотиви формуються у ранньому
дитинстві і значний вплив на їх формування мають школа, клас, громадська
думка колективу та сім’я. Він виступає важливим компонентом
психологічної структури будь-якої діяльності, її рушійною силою. У
широкому розумінні мотив — це усвідомлювана чи мало усвідомлювана
спонука до діяльності. Таке розуміння мотиву випливає з праць радянських
психологів: С. Л. Рубінштейна, О. М. Леонтьєва, Л. І. Божович, О. Г.
Ковальова, Г. С. Костюка, В. С. Мерліна та ін. Сукупність усіх факторів
(як особистісних, так і ситуативних), які спонукають до активності
людину, у психології визначається як мотивація. Мотивація пояснює
цілеспрямованість дії. У загальному вигляді проблема мотивації навчання
є проблемою причин, які наперед визначають різні форми виявлення
активності тих, хто навчається ( Н. Г. Морозова, О. П. Краковський, В.
А. Горбачова, Є. А. Шестакова, Л. С. Славіна, Н. Ф. Прокіна, З. В.
Мануйленко, Я. З. Невєрович, Р. С. Немов, П. М. Якобсон, В. Хеннінг, К.
Мадлен, Х. Хекхаузен, Г. Розенфельд, Дж. Аткінсон, Д. Макклелланд, Дж.
П. Гілфорд, Ж. Годфруа  та ін.). Один з засновників теорії мотивації Х.
Хекхаузен відмічав, що по відношенню до діяльності у людини існує два
протилежних мотиви: мотив досягнення успіху та мотив уникнення невдачі.
Мотив досягнення — це прагнення людини досягати значних результатів,
успіхів і майстерності в діяльності. Рівень мотивації досягнення у
майбутньому має дуже важливе значення, бо успіх у будь-якій діяльності
залежить не лише від здібностей і знань, а й від мотивації[ 3].

У молодшому шкільному віці мотивація досягнення формується,
закріплюється й стає стійкою рисою особистості. Побоювання невдач —
характерна риса високо тривожної дитини, це побоювання в них домінує над
бажанням досягти успіху. Високо тривожні учні емоційно гостріше реагують
на повідомлення про невдачу, вони гірше працюють в стресових ситуаціях
чи умовах дефіциту часу, відведеного на вирішення завдань[1].

Мета нашого дослідження полягала в виявлення впливу шкільної тривожності
на мотивацію досягнення успіху у дітей молодшого шкільного віку.
Експериментальне  дослідження було проведене в початковій ланці
загальноосвітньої школи № 13 м. Слов’янська. Вибірка склала 50 осіб,
середній вік досліджуваних — 10 років. Нами були поставлені задачі
експериментального дослідження: 1) дослідити рівень мотивації досягнення
успіху у молодших школярів; 2) дослідити рівень шкільної тривожності у
молодших  школярів; 3) провести спостереження за поведінкою учнів.

З цією метою використовувались наступні методи дослідження: метод    
експерименту, тестування, метод спостереження, проективний метод.

?????????m?У ході дослідження нами були використані наступні методики:
методика „ Діагностика мотивації успіху та боязні невдач» Н.П.
Фетискіна, методика «Запам’ятай та відтвори малюнок», розроблена групою
американських психологів під керівництвом Д. Маккелланда (модифікована
Немовим Р.С.), методика „ Шкала оцінки потреби у досягненні» Кареліна
О.О., методика „ Діагностика рівня шкільної тривожності» Філліпса,
методика „ Виявлення рівня тривожності» А.М. Прихожан ( шкала „Шкільна
тривожність» ). Метод спостереження був використаний з метою одержання
додаткової інформації щодо особливостей поведінки учнів з різною
мотивацією досягнення та різним рівнем шкільної тривожності.

Проведений кількісний та якісний аналіз отриманих даних дозволяє нам
свідчити: 1) у дітей нашої вибірки домінує середній рівень мотивації
досягнення успіху -52,8%, дітей з низьким рівнем мотивації досягнення
успіху — 38,8%, з високим рівнем мотивації досягнення успіху — 8,4%; 2)
у дітей нашої вибірки домінує високий рівень шкільної тривожності
-56,9%, дітей з середнім рівнем шкільної тривожності — 34,7%, дітей з
низьким рівнем  шкільної тривожності -8,4%. Отже, можна зробити
висновок, що у дітей з низьким рівнем шкільної тривожності домінує
мотивація досягнення успіху. Такі діти впевнені у собі, вони прагнуть до
успіху, у ситуації перевірки знань не зазнають страху. В учнів з
мотивацією уникнення невдач спостерігається високий рівень шкільної
тривожності. Для них характерно гостре, тривале, хворобливе реагування
на невдачі. Боязнь невдач явно превалює над прагненням до досягнення
успіху. У дітей з середнім рівнем мотивації досягнення успіху домінує
середній рівень шкільної тривожності. Такі учні досить впевнено
справляються з завданнями середньої важкості, але не люблять ситуацій,
пов’язаних з ризиком. У процесі спостереження за даною вибіркою школярів
було підтверджено, що учні з високим рівнем мотивації досягнення успіху
та низьким рівнем шкільної тривожності відрізняються впевненістю,
активністю, винахідливістю, вони достатньо високо оцінюють себе і свої
можливості. Діти з низьким рівнем мотивації досягнення успіху та високим
рівнем шкільної тривожності — боязкі, скуті, пасивні, невпевнені в собі,
схильні відкладати виконання завдання на потім.

Проблему впливу шкільної тривожності на мотивацію досягнення успіху
треба досліджувати і надалі, бо підвищена тривожність може
дезорганізувати  будь-яку діяльність дитини, її вчинки, поведінку, що в
свою чергу приводить до заниженої самооцінки, невпевненості в собі.

Література:

Занюк С.С. Психологія мотивації: Навч. посібник. — К.:Либідь,
2002.-371с.

Ильин Е.П. Мотивация и мотивы. — СПб.: Питер,2000. — 296 с.

Хекхаузен Х. Мотивация и деятельность. В 2-х томах — М.: Педагогика. –
1986.

Похожие записи