.

Вимірювання параметрів рольового конфлікту: Зарубіжний досвід (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
0 2180
Скачать документ

Реферат на тему:

Вимірювання параметрів рольового конфлікту: Зарубіжний досвід

Серед важливих соціальних функцій людини можна назвати соціальні ролі.
Вивчення соціальної структури групи буде неповним без характеристики
місця, яке займають в ній члени групи, що визначаються такими базовими
поняттями, як позиція, статус і роль. Засвоєння соціальних ролей є
обов’язковою умовою соціалізації особистості. Без застосування поняття
роль також неможливо описати взаємодію індивіда з групою чи з іншим
індивідом.

Отже, в теоретичному ракурсі категорія “роль” є однією з ключових в
соціології, суспільній психології та споріднених з нею дисциплінах. Не
менш важливим є практичний аспект, оскільки налагодження оптимальної
соціальної взаємодії – це важлива задача психологічної практики, що
пронизує всі сфери людського буття.

В зарубіжній літературі, присвяченій експериментальному вивченню
рольових конфліктів зустрічаються такі основні поняття для опису цього
явища та його параметрів:

Рольовий конфлікт (role conflict) – під цим поняттям розуміють
різноманітні прояви конфліктної взаємодії людини з іншими людьми та з
соціумом, в основі якого лежать суперечності рольової поведінки людини.
Для характеристики ролей, що задіяні в рольовому конфлікті
використовується поняття ролі, що конфліктують (conflicting roles).

В зарубіжній літературі зустрічається опис різноманітних видів рольового
конфлікту, наприклад: множинно-рольовий конфлікт (multiple-role
conflict) – поняття, що описує випадки участі особистості в декількох
рольових конфліктах; потенціальний рольовий конфлікт (potential role
conflict) – ситуація, коли всі ознаки рольового конфлікту є в наявності,
але він не перейшов у відкриту фазу; потенційний подвійний рольовий
конфлікт (potential dual role conflict) – рольовий конфлікт, що може
перейти в подвійну форму; інтравиконавчий рольовий конфлікт (intrasender
role conflict) – внутрішній конфлікт, який переживає виконавець, чи
“відправник” (sender) ролі; інтервиконавчий рольовий конфлікт
(intersender role conflict) – зовнішній конфлікт між “відправниками”
ролей; міжпрофесійний рольовий конфлікт (interprofessional role
conflict) – конфлікт, що відбувається між різними професійними ролями
однієї людини; рольовий конфлікт, що розв’язується (disentangling role
conflict) та інші.

Проблеми рольових конфліктів можна розглядати в більш широкому контексті
– проблеми рольового стресу (role stress). Так, розглядаються такі 3
види рольових стресів: неоднозначність ролі, рольовий конфлікт і рольове
перевантаження, із яких перших два вважаються основними, і їм присвячено
найбільша кількість емпіричних досліджень. Неоднозначність ролі (role
ambiguity) розглядається як конфліктна ситуація, коли протиріччя виникає
між двома різновидами однієї ролі. Рольове перевантаження (role
overload) – це ситуація вичерпування ресурсів рольової поведінки, що
призводить до емоційного “згоряння” (burnout) людини.

Важливою проблемою теорії та практики є класифікація, чи типологізація
рольових конфліктів. В класичній теорії психодрами, де чи не вперше
зустрічається це поняття, розглядається чотири основних види рольових
конфліктів: 1) інтрарольові (внутрішні конфлікти між компонентами чи
різновидами однієї ролі однієї людини); 2) інтеррольові (внутрішні
конфлікти між різними ролями однієї людини, які є дивергентними, або
суперечать одна одній, і вимагають здійснити власний вибір); 3)
інтраперсональні (внутрішні конфлікти, що грунтуються на суперечливому
рольовому досвіді людини і проявляються в труднощах становлення її
рольової поведінки; 4) інтерперсональні (зовнішні конфлікти, що
грунтуються на протиріччях між дивергентними ролями партнерів по
спілкуванню) (Лейтц Г., 1994, с. 301-310).

В сучасній зарубіжній літературі переважають емпіричні підходи з
використанням методів психодіагностики, що накладає відбиток на способи
типології. Так, можна зустріти такі 3 базисних типи рольового конфлікту
(персональна роль (person-role), конфліктуючі очікування членів групи
(conflicting expectations of group members), конфлікт завершення засобів
(means-end conflict) (див. напр. Gonzalez-Roma V. & Lloret S., 1994).

Як окремі різновиди рольових конфліктів можна розглядати такі конфлікти,
які пов’язані зі статево-рольовою поведінкою людини: гендерно-рольовий
конфлікт (gender role conflict) – рольовий конфлікт між статевими чи
гендерними ролями; статево-рольовий конфлікт (sex role conflict) –
конфлікт, зав’язаний на статеворольову поведінку і різні прояви
сексуальності людини.

Психодіагностичне вивчення рольових конфліктів почалося порівняно
недавно (приблизно 2 десятиліття), що набагато менше порівняно з іншими
галузями експериментальної та прикладної психології. Однією з перших
була створена тестова методика Шкала Рольового Конфлікту (the Role
Conflict Scale), яка дозволяла вивчати і вимірювати рольовий конфлікт і
рольову неоднозначність в складних організаціях (Rizzo J.R. et al,
1970). Цей тест на даний час набув найбільшого поширення серед
інструментів подібного роду, на його використанні побудовано багато
досліджень.

Авторами методики була здійснена ретельна психометрична перевірка
опитувальника. Аналізи відповідей менеджерів показують 2 факторіально
незалежних конструкти, що ідентифікуються як рольовий конфлікт і рольова
неоднозначність. Досліджуваними були 35 % довільної вибірки центральних
відомств і основного підприємства фірми і 100 % вибірки відділення
дослідників і техніків. Одержані виміри параметрів рольового конфлікту і
неоднозначності в 2 вибірках давали можливість прогнозувати схильність
працівника покидати організацію внаслідок рольового конфлікту, який
пов’язаний з організаційною та керівною практикою та поведінкою лідера.

Для додаткового підтвердження психометричних характеристик шкал, що
входять в структуру тесту, і статистичний взаємозв’язок між ними,
застосовувався факторний аналіз (див., напр.: McGee G.W. et al, 1989).
Протиставилися такі можливі альтернативні моделі: a) 14 одиниць, що
входять в склад цих шкал вимірюють два незалежні конструкти
(неоднозначність ролі і рольовий конфлікт); b) 14 одиниць вимірюють
тільки один конструкт (що говорить про тотожність шкал); c) 14 одиниць
комплексно навантажують факторну модель другого порядку. Здійснене
дослідження на трьох незалежних підпорядкованих виборках (загальна
кількість n = 913) виявило переважання факторної моделі другого порядку,
тобто показало, що даний тест не репрезентує рольовий конфлікт і
неоднозначность ролі як дві факторiально незалежних конструкції, хоч і
не доводить їх тотожності. Автори стверджують, що необхіднi
альтернативні методики, обговорюють пропозиції з подальшого їх
опрацювання.

Ще в одному дослідженні (Smith C.S. et al, 1993) оцінюється розмірність
одиниць і психометричні властивості описаної методики (Rizzo J.R. et al,
1970). Як вважають автори, критика цього тесту в літературі полягає в
тому, що його шкали не вимірюють роздільні конструкції і забруднюються
дисперсією методу. Проте, альтернативну думку можна проілюструвати
беззупинним використанням шкал, як незалежних мір. Підтверджуючі
факторні дослідження і одиничні статистичні перевірки показали
дискримiнантну валiдність для шкал рольового конфлікту і неоднозначностi
ролі в 3 різноманітних вибірках робітників: 203 соціальних сервiсних
робітника, 234 таких, що одержать погодинну оплату робочих в фірмі
виробництва, і 507 робочих “білих комірців” і “синіх комірців” в
організаціях. Дані є найкращим наближенням до моделі, що визначає 2
фактори: рольового конфлікту і неоднозначностi ролі, з перехресним
навантаженням між шкалами.

Не менш цікавим, але не таким поширеним в літературі є створений
іспанськими психологами Peiro J.M., Melia J.L., Zacares I.,
Gonzalez-Roma V. Опитувальник Рольового Конфлікту (the Role Conflict
Questionnaire) створений для вимірювання конфліктів, пережитих у
виконанні ролі (див.: Peiro J.M. et al, 1987b).

Цей тест створено на дещо інших теоретичних позиціях, ніж попередній.
Поняття “роль” визначається як кластер соціально і організаційно
визначеної індивідуальної поведінки, як набір рольових очікувань
спрямованих на центральну людину відправниками ролі з одного боку і
центральною людиною – з іншого.

Адекватне виконання ролі має на увазі, що створення і посилання
інформації відправниками ролі не є несумісним. “Рольовий конфлікт”
визначається як невідповідність між очікуваннями, зв’язаними з роллю, і
фактичними переживаннями рольового обов’язку, тобто взаємна інформація,
яку отримують партнери по взаємодії є або справді об’єктивно несумісною,
або виглядає такою через дисфункціональні процеси комунікації.

Автори розрізняють об’єктивний і суб’єктивний рольовий конфлікт, які
можна відрізнити і оцінити різними засобами. Об’єктивні виміри будуть
потрібні щоб ідентифікувати кожного члена рольового ансамблю і оцінити
їх очікування для визначення рівня взаємної невідповідності. Аналіз
неузгодженостей серед рольових очікувань – вичерпна процедура і не
залежить від сприймання ситуації центральною людиною. Суб’єктивні виміри
спрямовані на оцінювання рольового конфлікту так, як він сприймається з
точки зору рольового обов’язку (role-incumbent).

Опитувальник Рольового Конфлікту становить шкалу 17 одиниць, призначену
для оцінювання таких аспектів рольового конфлікту:

Персонально-рольовий конфлікт (person-role conflict).

Інтервиконавчий (inter-sender) рольовий конфлікт.

Рольовий конфлікт цілі ресурсу (resource-goal), включаючи рольове
перевантаження (role overload).

Автори перевірили психометричний інструмент для вимірювання рольових
конфліктів з 226 досліджуваними, чоловіками і жінками, що досягли віку
17-64 років, 33 % адміністраторів і супервiзорів, 67 % клерiкального
персоналу і робочих.

За допомогою факторного аналізу виявлено 5 факторів: I – рольовий
конфлікт цілі ресурсу, включати конфлікт із-за відсутності часу (рольове
перевантаження) і інших важливих ресурсів; II – загальний
інтервиконавчий рольовий конфлікт; III – ієрархічний інтервиконавчий
рольовий конфлікт; IV – персонально-рольовий конфлікт відісланий до
рівня відповідальності і влади; V – персонально-рольовий конфлікт
відісланий до роботи.

За даними авторів створена методика відповідає всім необхідним
психометричним вимогам: значення надійності одержані для шкали в цілому
(біля 0.80) і для кожного із п’яти одержаних факторів (між 0.57 і 0.72);
була ретельно розроблена змістовна валідність і частина даних підтримує
критеріальну валідність: від’ємна кореляція з мірою задоволення роботою
і позитивна кореляція з рольовою напругою. Опитувальник Рольового
Конфлікту може бути корисним інструментом для оцінки такої
характеристики рольового стресу, як рольовий конфлікт, що може бути
одним із джерел робочої напруги в організаційних призначеннях.

Тим же колективом авторів була розроблена тестова методика для
вимірювання переживання рольової неоднозначності в поведінці прийняття
ролі – Генеральний Опитувальник Рольової Неоднозначності (the
Role-Ambiguity General Questionnaire) для організаційних призначень
(Peiro J.M. et al, 1987a).

Опитувальник з 24 показниками оцінює 5 факторів: неоднозначність,
пов’язана з позицією роботи; неоднозначність, пов’язана з виконанням
роботи; неоднозначність, пов’язана зі значущими очікуваннями інших і
оцінками; неоднозначність, пов’язана з організаційними цілями і
страховими полісами; неоднозначність, пов’язана з роботою і соціальними
правами. За даними авторів, Генеральний Опитувальник Рольової
Неоднозначності для організаційних призначень має достатні значення
надійності і валідності для інструменту дослідження у галузі стресу,
пов’язаного з роботою.

Досить цікавим є створений в останні роки тест, що вивчає такий важливий
аспект рольового стресу, як робоча тривожність – Опитувальник Робочої
Тривожності (the Work Anxiety Questionnaire). Попередні результати
дослідження психометричних властивостей опитувальника показали хороші
результати і перспективи його використання як інструменту, розроблений
для виміру трудової тривожності. В дослідженні брали участь 121
нормальних дорослих іспанських чоловіків і жінок (середній вік 35.85
років). Виконувався факторний аналіз методом головних компонент.
Зовнішніми критеріями, що використовувалися для валідації опитувальника,
були рольовий конфлікт, рольова чистота і задоволення роботою
(Gonzalez-Roma V. et al, 1993).

Серед тестових методик вивчення статево-рольових конфліктів найбільш
поширеною є Шкала Гендерно-Рольового Конфлікту (Gender Role Conflict
Scale). На думку авторів методики (O’Neil J.M. et al, 1986),
статево-рольовий конфлікт існує, коли статеві ролі мають негативні
наслідки для людей. Щоб оцінити зразки статево-рольового конфлікту,
описаного в літературі, були створені дві міри: Шкала Статево-Рольового
Конфлікту I і II (GRCS-I і GRCS-II). GRCS-I оцінює персональні
статево-рольові установки чоловіків, поведінку і конфлікти. GRCS-II
оцінює статево-рольові конфлікти чоловіків в специфічних
статево-рольових ситуаціях конфлікту.

Для дослідження валідності і надійності шкал статево-рольового конфлікту
для чоловіків, обидва GRCS назначалися студентам чоловікам коледжу
(N=527). Для порівняння використовувався також Опитувальник Персональних
Атрибутів. Факторно-аналітичні дані для GRCS-I і GRCS-II
продемонстрували вісім значущих факторів: GRCS-I – успіх, сила,
компетентність; стримуюча емоціональність; стримуючи любляча поведінка
між чоловіками; конфлікт між роботою і сімейними стосунками; GRCS-II –
успіх, сила, компетентність; гомофобія; брак емоційної відповіді;
суспільне затруднення із-за статево-рольової девіації. Статистичні
процедури MANOVA, ANOVA, і Tukey показали відмінності в даних порівняно
з чотирма категоріями Опитувальника Персональних Атрибутів, що говорить
на користь існування GRCS як самостійного діагностичного інструменту.
Було також здійснено прийнятний тест-ретест іспит і виявлені для обох
вимірів узгодженості внутрішньої надійності.

Значущі статево-рольові відмінності конфлікту по виявленим факторам були
знайдені для чоловіків з інструментальним типом статево-рольової
поведінки, експресивним типом, чи і інструментальним і експресивним
одночасно.

Крім описаних тестових методик вивчення рольових конфліктів існує ще
багато цікавих робіт. Серед них можна назвати такі тести: Шкала
Рольового Перевантаження (the Role Overload Scale) (Beehr T.A. et al,
1976); Опитувальник Робочої Напруженості (the Job Tension Questionnaire)
(Melia J.L. et al, 1987); Опитувальник Персональних Атрибутів (the
Personal Attributes Questionnaire) (Spence J.T. et al, 1974); Тест
Рольової Поведінки (the Role Behavior Test) (Foa U.G. & Foa E., 1974);
Опис Сексуальної Ролі Бем (the Bem Sex-Role Inventory) (Bem S.L., 1974);
Шкала Установок Чоловічої Ролі (Attitudes Toward the Male’s Role Scale)
(Doyle J.A. & Moore R.J., 1978); Шкала Жіночих Установок (the Attitudes
Toward Women Scale) (Spence J.T. & Helmreich R.L., 1972) та інші.

На завершення цього короткого огляду слід сказати, що у вітчизняній
літературі з психології, соціології, конфліктології та інших споріднених
напрямках традиція вивчення рольових конфліктів набагато бідніша, ніж у
зарубіжній. Публікації з проблем рольових конфліктів можна перелічити на
пальцях. Є лише згадка про “Шкалу вимірювання рольового конфлікту”
С.І.Єріної (Ярославль). Переклад та апробація зарубіжних методик
знаходиться на початковому етапі. Це робить край актуальними будь-які
експериментальні дослідження з проблем рольових конфліктів та
психодіагностичні розробки засобів вимірювання їх параметрів.

 

Додатки:

 

1. Фрагмент Опитувальник Рольового Конфлікту (Версія 5):

1. Майже всім людям на роботі доводиться виконувати певним чином
завдання, які їм хотілося б зробити по-іншому. Якби Ви могли цілком
вільно обрати засіб реалізації завдання, як б Ви вчинили?

Так само, як я це роблю зараз.

Ввів би незначні зміни.

Ввів би чималі зміни.

Повністю всі б змінив.

2. Якби Ви могли цілком вільно розподілити час, відведений для виконання
різних завдань, як би Ви його розподілили?

Так само, як я це роблю зараз.

Ввів би незначні зміни.

Ввів би чималі зміни.

Повністю всі б змінив.

3. Якби Ви могли цілком вільно обрати степінь своєї авторитетності на
підприємстві, чому б Ви віддали перевагу?

Мати ту ж авторитетність, що і зараз.

Внести невеликі зміни в рівень авторитетності.

Внести великі зміни в рівень авторитетності.

Повністю змінити рівень авторитетності.

4. Якби Ви могли цілком вільно обрати степінь відповідальності на
підприємстві, чому б Ви віддали перевагу?

Мати ту ж, що і зараз.

Внести невеликі зміни в рівень відповідальності.

Внести великі зміни в рівень відповідальності.

Повністю змінити свій рівень відповідальності.

5. Як часто відбуваються чи можуть відбуватися на підприємствах
ситуації, коли Ви можете конфліктувати по причині неможливості
задовольнити протилежні вимоги різних людей?

Ніколи не відбуваються.

Інколи потрапляю в такі ситуації.

Досить часто потрапляю в такі ситуації.

Дуже часто потрапляю в такі ситуації.

6. Як часто відбуваються чи можуть відбуватися ситуації на підприємстві,
коли Ви виявляєтесь “між двох вогнів” і змушені відігравати роль
посередника.

Ніколи не відбуваються.

Інколи потрапляю в такі ситуації.

Досить часто потрапляю в такі ситуації.

Дуже часто потрапляю в такі ситуації.

 

2. Фрагмент Шкали Статево-Рольового Конфлікту:

 

GRCS-I:

Переміщення по східцям кар’єри – важливо для мене.

Мені важко сказати іншим “Я дбаю про них”.

Виражати словами своє кохання іншому чоловікові тяжко для мене.

Я відчуваю розрив між моїм планом неспокійної роботи і турботою про своє
здоров’я.

Створення грошей – частина моєї ідеї про успішного чоловіка.

Сильні емоції важкі мені для розуміння.

Прихильність до інших чоловіків робить нас напруженими.

 

GRCS-II:

Як зручно/незручно ви відповідаєте на інтенсивні емоції ваших друзів і
побоювання щодо роботи?

Як зручно/незручно ви відчуваєте себе при публічній демонстрації
прихильності?

Скільки конфліктів ви переживаєте щодо успіхів вашого брата порівняно з
вашою власною роботою із зарабітком водопровідника чи водія вантажівки?

Як зручно/незручно будете ви відчувати розмову протягом перерви з
людиною, що є відомим гомосексуалістом?

 

Література:

Лейтц Г. Психодрама: теория и практика. Классическая психодрама
Я.Л.Морено: Пер с нем. – М.: Изд. гр. “Прогресс”, “Универс”, 1994. – 352
с.

Beehr T.A., Walsh J.T., Taber T.D. Relationship of stress to
individually and organizationally valued states. Higher order needs as
moderator // Journal of Applied Psychology.- 61.- 1976.- P. 41-47.

Bem S.L. The measurement of psychological androgyny. Journal of
Consulting and Clinical Psychology, 1974, 42, 115-162.

Biddl, B.J., Twyman, J.P., Rankin, E.F. The concept of role conflict //
Social studies series. N 11.- Stillwater (Okla), 1960.- 60 p.

Doyle, J.A., & Moore, R.J. Attitudes toward the male’s role scale (AMR):
An objective instrument to measure attitudes toward the male’s sex role
in contemporary society. JSAS Catalog of Selected Documents in
Psychology, 1978, 8, 35.

Gonzalez-Roma V.; Espejo B.; Lloret S. El Cuestionario de Ansiedad
Laboral (C.A.L.). // Psicologica; 1993.- Vol. 14(2).- P. 123-136.

Gonzalez-Roma V.; Lloret S. Un estudio acerca de la estructura factorial
del Cuestionario de Conflicto de Rol (Peiro et al., 1987). //
Psicologica; 1994.- Vol. 15(1).- P. 1-11.

McDaniel S.H. Marital therapy and the resolution of gender role conflict
// J. Family Psychother.- 1990.- N 3.- P. 39-49.

McGee G.W., Ferguson C.E., Seers A. Role conflict and role ambiguity: Do
the scales measure these two constructs? // Journal of Applied
Psychology.- 1989, Vol. 74(5).- P. 815-818.

O’Neil, J.M., Helms, B.J., Gable, R.K., Lawrence, D., Wrightsman, L. S.
Gender role conflict scale: college men’s fear of femininity // Sex
Roles.- 1986.- Vol. 14.- P. 335-350.

Peiro J.M.; Melia J.L.; Torres M.A.; Zurriaga R. La medida de la
experiencia de la ambiguedad en el desempeno de roles: El cuestionario
general de ambiguedad de rol en ambientes organizacionales. //
Evaluacion Psicologica; 1987a.- Vol 3(1).- P. 27-53.

Peiro J.M.; Melia J.L.; Zacares I.; Gonzalez-Roma V. La medida de la
experiencia de conflicto en el desempeno de roles: El cuestionario de
conflicto de rol // Evaluacion Psicologica.- 1987b.- Vol. 3(3).- P.
345-381.

Rizzo J.R., House R.J., Lirtzman S.I. Role conflict and ambiguity in
complex organizations // Administrative Science Quartelly.- 1970.- Vol.
15(2).- P. 150-163.

Smith C.S., Tisak, J., Schmieder R.A. The measurement properties of the
role conflict and role ambiguity scales: A review and extension of the
empirical research // Journal of Organizational Behavior.- 1993.- Vol.
14(1).- P. 37-48.

Spence, J.T. Helmreich, R.L. The attitudes toward women scale: An
objective instrument to measure attitude toward rights and roles of
women in contemporary society. JSAS Catalog of Selected Documents in
Psychology, 1972, 2, 66.

Spence, J.T., Helmreich, R.L., & Stapp, J. The personal attributes
questionnaire: A measure of sex-role stereotypes and
masculinity-femininity. JSAS Catalog of Selected Documents in
Psychology, 1974, 4, 43.

Stryker, S., Macke, A.S. Status inconsistency and role conflict //
Annual Review of Sociology.- 1978.- 4.- P. 57-90.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020