.

Тести по психології (в таблиці)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
5 8920
Скачать документ

п/п Запитання Варіанти відповіді

1 Психічне відображення -це: Фотографія виразних рухів, виразів обличчя,
в яких виявляються психічні стани людини.

Ідеальні образи предметів і явищ об’єктивної дійсності в свідомості
людини, психічні процеси, що здійснюють сигнальну функцію і активно
діють на середовище.

Збудження серцево-судинної системи під впливом різноманітних
переживань.

2 Виховна мета найширше аналізується в ході таких видів навчальної
діяльності на уроках образотворчого мистецтва: 1 Малювання з натури;

2. Декоративне малювання;

3. Тематичне малювання.

3 Свідомість – це: Активна діяльність центральної нервової системи.

Специфічно людська форма відображення і духовного освоєння дійсності,
вища інтрегуюча форма психіки людини;

Природжена здатність організму реагувати на стимул зовнішнього і
внутрішнього середовища.

4 Етап уроку «Сприйняття творів мистецтва» триває: 1. 5-7 хв.

2. До 10 хв.

3.До 15 хв.

5 Уміння – це: Ознайомлення з порядком дій у виконанні певної справи;

Стереотипні прийоми виконання будь-якої діяльності;

Заснована на знаннях і навичках готовність людини успішно виконувати
певну свідомо намічену діяльність.

6 Урок малювання з натури вимагає: 1. Предметних наочних посібників;

Педагогічного малюнку;

Демонстраційних наочних посібників.

7 Декоративне малювання повинно бути тісно пов’язане з: 1.Ліпленням;

Тематичним малюнком;

Малюванням з натури.

8

Перший етап роботи над тематичною композицією:

1. Зображення лінії горизонту;

Вибір сюжету;

Оформлення зорового уявлення про сюжет теми з ескізів.

9 Позакласна робота з образотворчого мистецтва в школі проводиться в
формі: 1.Заняття гуртка;

Екскурсії;

День знань.

10 Урок ліпки вимагає для створення виробів складної форми такі способи
ліплення: 1.Конструктивний;

Скульптурний;

Комбінований.

11 Яка діяльність вимагає від людини більших зусиль на підтримання
уваги: 1.Цікава діяльність, що скеровується від-даленою метою;

Нецікава діяльність, що скеровується

близькою метою;

Нецікава діяльність, що скеровується віддаленою метою.

12 Технічні прийоми виконання малюнка на класній дошці вимагає:
1.Таблиці, репродукції;

Малюнки, зразки;

3. Педагогічний малюнок.

13 Що таке міркування: Це складне судження, за допомогою якого
доводиться та чи інша думка;

Це ряд пов’язаних між собою суджень, спрямованих на з’ясування
істинності певної думки чи встановлення нового знання;

Це ряд пов’язаних між собою суджень, які пояснюють одне одного.

14 Назвати ведучий вид навчальної роботи з образотворчого мистецтва:
1.Малювання з натури;

Тематичне малювання;

3. Декоративне малювання.

15 Яку розумову операцію виконують учні, коли на основі спостереження
певних фактів виводять та формують правило: 1.Аналіз;

2.Синтез;

Узагальнення;

Порівняння.

16 Які види образотворчого мистецтва створюють роботи об’ємно-площинного
характеру: Скульптура;

Графіка;

3. Декоративне мистецтво.

17 У якому з наведених варіантів дано правильну характеристику творчої
уяви: Творча уява полягає в створенні образів нових, оригінальних
об’єктів на основі попереднього досвіду;

Творча уява – це створення образів об’єктів, які до цього не
сприймалися;

Творча уява – це створення образів об’єктів на основі їх словесного
опису.

18 Який вид навчальної роботи є базою уроку малювання і ведучим:
1.Малювання на теми;

Декоративне малювання;

3. Малювання з натури.

19 Який існує зв’язок почуттів з діяльністю? Почуття виникають у зв’язку
з діяльністю, її успіхами і невдачами і не впливають на її хід;

Почуття викликаються діяльністю, її успіхами і невдачами і впливають на
її хід;

Вплив почуттів на діяльність не має закономірного характеру.

20 Основні завдання уроку малювання з натури: 1.Формувати в учнів
естетичне ставлення

до предметів.

2. Пізнання рослинного світу;

Уміти аналізувати предмет і спостерігати

його.

21 У яких рядках перелічено лише позитивні якості волі:
1.Цілеспрямованість і принциповість,

негативізм, рішучість, витримка, напо-

легливість, упертість, організованість;

Цілеспрямованість, принциповість, організованість, витримка,
наполегливість, рішучість;

Цілеспрямованість, навіюваність, рішучість, організованість,
принциповість, витримка;

Цілеспрямованість, упертість, витримка, рішучість, навіювання,
ініціативність.

22 Перший етап роботи малюнку з натури: 1.Розробка деталей малюнка;

Форма, пропорції натури;

3. Розміщення, побудова, тональність.

23 Назвіть тип темпераменту, якому властива така сукупність ознак:

Людина з маловиразною мі-мікою, спокійна в своїх рухах і в реакції на
різноманітні події в навколишньому світі, з стійкою увагою і повільною,
плавною зміною настрою: Меланхолік;

Сангвінік;

Холерик;

Флегматик.

24 Назвати основний вид обліку знань, умінь і навичок: 1.Попередня
перевірка і облік;

Поточний облік за чверть;

3. Підсумковий за чверть та за рік.

25 Природжені задатки: Є лише передумовою, можливостями для формування
здібностей в процесі виховання;

Є основою лише для фізичного розвитку;

Є лише передумовою для розвитку спеціальних здібностей.

26 Перший етап роботи над ескізом стінної газети: 1. Вибір сюжету;

Оформлення зорового уявлення про сюжет теми;

3. Ескіз до теми.

27 Яка з поданих нижче думок про умови психічного розвитку є правильною:
Умови життя не впливають на психічний розвиток дитини;

На психічний розвиток впливають лише умови шкільного навчання;

Умови життя дитини впливають на її розвиток безпосередньо;

Умови життя впливають на розвиток дитини через її діяльність.

28 Перший етап роботи над ілюстрацією до твору: 1.Зображення лінії
горизонту;

Лінійна перспектива;

3. Повітряна перспектива.

29 У чому виявляється осмисленість сприймання: У відносній постійності
образу сприйняття об’єкта;

У відносній правильності відображення предметів;

У розумінні суті сприйнятого об’єкта.

30 Тематичне малювання повинно бути тісно пов’язане з: 1. Ліпленням;

Міжпредметними зв’язками;

3. Декоративним малюванням.

31 На які види поділяється запам’ятання залежно від участі мислення в
його роботі? 1.Образне, механічне, словесно-логічне;

Образне, смислове, механічне;

Рухове, мимовільне, довільне, механічне;

Смислове, словесно-логічне, довільне.

32 Малюючи на дошці, на якій відстані повинен знаходитись вчитель
образотворчого мистецтва: 1. 40-45 см;

30-40 см;

3. 45-50 см.

33 Новоутворенням раннього віку є: Маніпуляції з предметами;

Засвоєння моральних норм і правил;

Перетворення сприймання в самостійний пізнавальний процес;

Акт орієнтації в предметах.

34 Педагогічний малюнок вимагає: 1. Малювання від руки;

2.Малювання з допомогою лінійки;

3. Малювання по пам’яті та за уявою.

35 Цілі й мотиви діяльності: Завжди збігаються;

Можуть не збігатись, а відрізняються одне від одного;

Розрізняються між собою завжди;

В одних умовах збігаються, а в інших відрізняються.

36 Які є різновидності малювання з натури: 1. Малювання за
спостереженням, з пам’яті та за уявою;

Тематичне малювання;

3. Декоративне малювання.

37 У якому рядку подано повне і правильне визначення гри? Найулюбленіша,
доступна діяльність дитини;

Відтворення людського життя дитиною;

Творче відтворення дитиною життя дорослих в уявних обставинах;

Відтворення дитиною життя людей в уявних обставинах.

38 Вибрати найточніше визначення педагогіки: 1. Це наука про навчання та
освіту;

Це частина науки про виховання людини;

3. Це наука про навчання та виховання.

39 Яке з тверджень є правильним? 1. Навчання йде за розвитком;

Змінюючи методи і зміст навчання, не можна істотно змінити розумовий
розвиток дитини;

Навчання істотно не впливає на розвиток психіки дитини;

Навчання веде за собою розвиток.

40 Виберіть основні поняття (категорії) педагогічної науки: 1. Навчання,
освіта, самоосвіта, виховання,

формування, перевиховання, само-

виховання, розвиток;

Навчання, освіта, самовиховання, виховання, спостереження, заохочення,
перевиховання, розвиток;

3. Розвиток, формування, виховання, пере-

виховання, самовиховання,

етнопедагогіка, народна педагогіка.

41 Функції процесу навчання: Виховна і освітня;

Освітня і розвиваюча;

Освітня, виховна і розвиваюча.

42 Виберіть правильну відповідь:

Освіта -це 1. Процес і результат навчання людини;

Процес викладання і учіння, засвоєння знань;

3. Процес вивчення особливостей учнів.

43 Методи навчання за джерелом знань: Дослідницький, індуктивний,
проблемний;

Бесіда, демонстрування, ілюстрування, спостереження, розповідь;

Пояснювально-ілюстративні, репродуктивні.

44 Виховання – це: 1. Процес засвоєння умінь, навичок;

Процес формування світогляду;

3. Процес формування особистості в цілому або окремих її якостей.

45 Функції перевірки та оцінки знань, умінь і навичок: Освітня, виховна
і розвиваюча;

Освітня, виховна, розвиваюча, контролююча, діагностична, стимулююча,
управлінська;

Контролююча, діагностична, керівна.

46 Вибрати методи формування суспільної свідомості: 1. Розповідь,
роз’яснення, бесіда,

вправляння, ігри, диспути, приклад,

змагання;

Роз’яснення, бесіда, приклад, розповідь, диспут, читання і обговорення
літератури.

3. Доручення, привчання, вправляння.

47 Функції виховного процесу: Цілеспрямованість, безперервність,
систематичність;

Виховання, самовиховання, перевиховання;

Довготривалість, цілісність.

48 Що є головним критерієм у визначенні стадії розвитку колективу: 1.
Стосунки між вихованцями;

Характер пред’явлення вимог;

Час існування об’єднання;

4. Наявність активу та його робота.

49 Принципи національного виховання: Виховання в колективі, єдність
вимог і поваги особистості школяра, комплексний підхід до виховання;

Народність виховання, етнізація виховання, природовідповідність,
гуманізація виховання;

Науковість виховання, наочність виховання, систематичність.

50 Вкажіть методи самовиховання: 1. Переконання, самонавіювання,

приклад, бесіда;

Самооцінка, самоконтроль, самокритика, приклад, самонавіювання,
вправляння;

Самооцінка, заохочення, покарання, вибух;

Вправляння, ігри, вимога,

переключення..

51 Навчальний план: Державний документ, в якому затверджені кількість і
назви предметів, послідовність їх вивчення по класах, норми навчального
часу в годинах на тиждень на всі навчальні предмети і на кожен предмет
окремо, факультативні заняття;

Книги для навчання, в яких викладено основи наукових знань з певного
предмету відповідно до навчальної програми;

Державний документ, в якому визначений зміст навчального предмету,
система і об’єм знань, умінь і навичок для кожного року навчання,
порядок і послідовність вивчення навчального предмету.

52 Світогляд – це: 1.Погляди, переконання, ідеали людини,

що формуються в процесі життя;

2.Система знань людини, що визначає її

діяльність;

3. Знання, уміння, навички, що здобуває людина в процесі життя.

53 Форми роботи школи і сім’ї: Батьківські збори, щоденник, батьківський
комітет, відкритий день школи, консультації;

Лекція, бесіда, розповідь, заохочення, вимога;

Екскурсія, роз’яснення, режим дня, пам’ятки.

54 Вибрати завдання морального виховання школярів: 1. Це виховання
освіченої людини;

Це виховання умінь і навичок

виконувати норми і правила поведінки;

Формувати уміння поводити себе в суспільстві;

Формувати моральні почуття,

свідомість, уміння та навичок поведінки.

55 Виберіть групу нетрадиційних форм навчання: Урок засвоєння нових
знань, контрольний урок, узагальнюючий урок, комбінований урок;

Урок-чарівний концерт, урок взаємного навчання, урок-конверт, урок
творчості;

Самопідготовка, домашня самостійна робота, факультативна, консультація,
олімпіада.

56 Виберіть визначення трудового виховання: 1. Це виховання всебічно
розвиненої

людини;

Це підготовка молоді до життя і праці;

Допомога у свідомому виборі професії;

Ознайомлення молоді із виробництвом і

його галузями.

57 Тип уроку визначається за такими ознаками: За кількістю учнів;

За освітньою метою;

За способами пояснення нового матеріалу.

58 Естетичне виховання -це: 1. Виховання всебічно розвиненої людини;

Формування умінь оцінювати та створювати прекрасне;

Це навчання людини розуміти прекрасне;

Залучення молоді до прекрасного, до

багатовікової людської культури.

59 Розумове виховання -це: Розвиток інтелектуальних вмінь людини;

Систематичне навчання учнів, побудоване на принципах розвиваючого
навчання;

Процес розвитку розуму, пізнавальних інтересів і здібностей дітей,
озброєння їх знаннями, вміннями та навичками, формування світогляду.

60 Художнє виховання – це: 1. Виховання засобами природи;

Виховання засобами мистецтва;

Виховання музикою, літературою, живописом;

4. Навчанняи розуміти твори прекрасного.

61 В зміст морального виховання входить: Формування патріота України,
любов до матері, батька, рідної мови, поваги до національної історії,
виховання любові до праці, поваги до людей іншої національності;

Формування естетичної культури, розумових задатків, навичок навчальної
діяльності, самообслуговування;

Формування любові до спорту, навичок самостійності, любові до праці.

62 Завдання естетичного виховання: 1. Навчити любити прекрасне;

2.Навчити самому творити прекрасне, його розуміти і оцінювати;

Навчити розуміти твори мистецтва;

4. Навчити створювати твори мистецтва.

63 Вибрати завдання школи по роботі з батьками: Систематично
зустрічатися та вести бесіди з батьками та дітьми;

Забезпечити єдність сім’ї і школи у вихованні дітей, здійснити
педагогічну освіту батьків;

Навчити батьків виховувати дітей, використовувати методи та прийоми
виховання;

Вивчати і поширювати досвід сімейного

виховання.

64 Виберіть найбільш точне визначення дидактики: Наука про навчання
підростаючого покоління;

Частина педагогіки про навчання та освіту;

3. Наука про виховання та навчання.

65 Принципи навчання -це: Правила, якими керується вчитель у своїй
діяльності;

Вихідні положення, які визначають зміст, форми і методи роботи вчителя;

Вихідні положення, що визначають діяльність вчителя та характер
пізнавальної активності учнів.

66 Індивідуалізація навчання означає: 1. Врахування особливостей кожної
дитини

і пошук шляхів оптимального підходу до

неї в процесі навчання;

Орієнтація на особливості сприймання навчального матеріалу кожним учнем;

Врахування особливостей пам’яті і уваги кожного учня, класу;

4. Розвиток розумових можливостей кожного школяра.

67 Що означає грецьке слово «педагогіка»: Знати дитину;

Любити дитину;

Вести дитину.

68 Виберіть психічні явища: 1. Відчуття, характер, воля, апетит;

Сприймання, мислення, уява, характер, здібності;

Радість, експеримент, травлення,

дихання, сміх.

69 Суть навчання полягає в тому, що це: Цілеспрямований процес взаємодії
вчителя і учнів, в ході якого здійснюється навчання, виховання і
розвиток людини;

Спільна праця вчителя і учнів, яка здійснюється в формі уроку, реалізує
навчальну, виховну і розвиваючу функції;

Керівництво з боку вчителя процесом засвоєння знань, вироблення вмінь і
навичок в учнів, що супроводжується їх вихованням і розвитком;

Передача знань учням, формування в них готовності до праці.

70 Вкажіть типи поведінки тварин як способи пристосування їх до
навколишнього: 1. Характер, емоції, інстинкти;

Потреби, навички, інстинкти;

Інстинкти, свідомість, інтелектуальна поведінка;

Інстинкти, навички, найпростіші форми

інтелектуальної поведінки.

71 Спрямованість особистості визначають: Інтереси, переконання, ідеали,
потреби, цілі;

2. Інтереси, переконання, потреби;

Темперамент, характер, здібності, ідеали, цілі;

4. Спадковість, характер, здібності.

72 Новонароджена дитина є: Особистістю;

Особою;

Індивідуальністю;

4. Індивідом.

73 Хто з педагогів відстоював думку про єдність емоційного і естетичного
виховання, про необхідність естетичного виховання в першу чергу засобами
природи і мистецтва: Я.А.Коменський;

В.О.Сухомлинський;

К.Д.Ушинський.

74 Діяльність -це: 1. Внутрішня активність людини,

спрямована на задоволення потреб;

Активність людини, спрямована на досягнення свідомо поставлених цілей;

Сукупність зовнішніх дій людини;

Внутрішня активність людини на

досягнення поставлених цілей.

75 Що ви розумієте під методом виховання: Метод виховання -це діяльність
вчителя, в результаті якої учень вивчає правила поведінки;

Під методом виховання слід розуміти діяльність вчителя і учнів з метою
активізації учнів;

Метод виховання – це спосіб впливу на свідомість і волю вихованців з
метою формування в них певних норм поведінки;

Це спосіб впливу на волю вихованців з метою формування в них
дисциплінованості.

76 Як називається вид уваги, що викликається зовнішніми об’єктами без
свідомого наміру бути уважним та без зусиль? 1. Довільна;

Мимовільна;

Післядовільна;

4. Зовнішня.

77 Як називається здатність людини за один акт уваги схоплювати певну
кількість об’єктів: Розподіл уваги;

Обсяг уваги;

3. Переключення уваги;

4.Стійкість уваги.

78 Виберіть властивості відчуттів: Взаємодія, компенсація, чутливість і
пороги, адаптація;

Сенсибілізація, предметність константність;

Вибірковість, цілісність, предметність;

Осмисленість, компенсація,

сенсибілізація, адаптація.

79 Вкажіть, в якому рядку включені науки, що входять у систему
педагогічних наук: Дидактика, психологія, історія, філософія,
школознавство, теорія виховання;

Загальна педагогіка, вікова педагогіка, соціальна педагогіка, методика
вивчення окремих предметів, історія педагогіки;

Педагогіка дошкільних закладів, педагогіка школи, педагогіка вищої
школи, педагогіка ПТУ;

Педагогіка виправних закладів, порівняльна педагогіка, анатомія і
фізіологія дитини, методика гурткової роботи.

80 Виберіть процеси пам’яті: 1. Запам’ятання, забування, зберігання,

уявлення;

Запам’ятання, зберігання, пам’ять, відтворення;

Зберігання, забування, запам’ятання, відтворення;

Сприймання, осмислення, уявлення,

пригадування.

81 Виберіть визначення сприймання: Пізнавальний психічний процес;

Синтез відчуттів;

Відображення предметів і явищ в цілому, з усіма властивостями;

Відображення об’єктів, яких ніколи не

бачили.

82 Який вид мислення переважає у людини при засвоєнні теоретичних знань
і при здійсненні наукових відкриттів: Наочно-дійове;

Абстрактне;

Образне;

4. Логічне.

83 Вказати засоби виховання: Сім’я, школа, позашкільні заклади,
середовище;

Розповідь, бесіда, роз’яснення, диспут;

Мистецтво, природа, праця, слово вчителя.

84 Назвіть види мовлення: 1. Усне, внутрішнє, письмове, діалогічне;

Наочно-образне, ситуаційне, усне;

3. Понятійне, узагальнююче, конкретне.

85 Які фактори впливають на зміст освіти в державі: Матеріальна база
школи, національні традиції, методи, прийоми та засоби навчання, рівень
розвитку науки, техніки, культури;

2.Вікові особливості учнів, рівень

суспільно-економічного розвитку

держави, рівень вихованості учнів,

різноманітність типів навчально-

виховних закладів, політика держави;

Мета та завдання виховання, рівень науково-технічного прогресу,
національні традиції народу, вікові та індивідуальні особливості дітей;

Національні традиції, вікові та особистісні особливості.

86 Вибрати види уяви: 1. Довільна, мимовільна, післядовільна;

Творча, відтворююча, довільна, мимовільна;

Образна, репродуктивна, творча, мрія;

4. Відтворююча, образна, осмислена.

87 В якому рядку перераховано основні етапи оволодіння учнями знаннями:
Спостереження, самостійна робота, аналіз, синтез;

Сприймання, осмислення, узагальнення, закріплення, використання на
практиці;

Сприймання, самостійна робота, вирішення завдань, застосування на
практиці, узагальнення.

88 Вольові дії – це: 1. Свідомі, імпульсивні, спрямовані на

досягнення мети;

Свідомі, пов’язані з подоланням перешкод на шляху до поставленої мети;

Імпульсивні дії на шляху до поставленої мети;

Свідомі, пов’язані з накресленням плану

та його виконанням.

89 Що визначає шкільна програма: Структуру навчального уроку;

Кількість тижневих годин на кожний предмет;

Мету і завдання виховання особистості;

Зміст знань, умінь і навичок.

90 Виберіть правильні твердження: 1. Характер передається по
спадковості;

Характер формується в процесі життя;

Деякі риси характеру не передаються від народження;

Лише окремі риси характеру

передаються по спадковості.

91 Що таке навчання: Процес особистісного пізнання учнями навколишнього
світу;

Діяльність вчителя по передачі знань, умінь та навичок учням по
формуванню у них якостей та властивостей;

Пізнавальний, двосторонній, цілеспрямований, керований вчителем процес,
спрямований на опанування учнями знаннями, вміннями, навичками, що є
основою формування світогляду, рис характеру та форм поведінки;

Процес взаємодії вчителів і учнів.

92 Виберіть правильну відповідь: 1. Характер і темперамент тотожні;

Темперамент є основою формування характеру;

Між ними немає ніякого зв’язку;

4. Характер залежить від темпераменту.

93 Яке твердження є правильним: Здібності існують незалежно від
діяльності і поза нею;

Здібності в діяльності виявляються і в ній розвиваються;

Здібності розвиваються незалежно від діяльності, але в діяльності
проявляються;

4. Поза діяльністю здібності існувати не можуть.

94 Новоутворення підліткового віку: Орієнтація на самовизначення;

Довільність психічних процесів;

Почуття дорослості, формування самооцінки;

4. Сензитивні періоди, акселеація.

95 Провідним видом діяльності є: Вид діяльності, яким найбільше
займається дитина;

Вид діяльності, який сприяє розвитку психічних процесів та властивостей;

Вид діяльності, який обумовлює найважливіші зміни в психіці дитини;

Вид діяльності, який приносить дітям

найбільше користі та інтересу.

97 У молодших школярів мислення в основному: Понятійне;

Словесно-логічне;

Наочно-образне;

4. Внутрішнє.

97 Виберіть методи перевірки і оцінки знань, умінь і навичок учнів:
Тематична перевірка, спостереження, екзамени, бесіда, усне опитування,
поточна перевірка;

Заліки, контрольна робота, підсумкова перевірка, програмовий контроль;

Усне і письмове опитування, програмовий контроль, метод спостереження,
метод комбінованого опитування;

Екзамен, залік, контрольна робота, тести.

98 Учитель користується найвищим авторитетом у школяра: 1. В
підлітковому віці;

В юнацькому віці;

В молодшому шкільному;

4. В дошкільному віці.

99 Знайдіть найбільш повний перелік вимог до сучасного уроку:
Дидактичні, організаційні, світоглядні, психологічні, етичні,
гігієнічні;

Санітарно-гігієнічні, естетичні, виховні;

Організаційні, правильний відбір видів діяльності на уроці, раціональний
розподіл часу на уроці;

Наявність навчального приладдя, відповідний світловий та температурний
режим, врахування психологічного клімату на уроці.

100 Педагогічні здібності вчителя: 1. Формуються в процесі педагогічної

діяльності, роботи над собою;

Даються від природи;

3. Формуються в процесі навчання.

PAGE

PAGE 14

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020