.

Сутність мислення і його індивідуальні особливості (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
693 7897
Скачать документ

Реферат на тему:

“Сутність мислення і його індивідуальні особливості”

ПЛАН

1. МИСЛЕННЯ ЯК ПІЗНАВАЛЬНИЙ ПРОЦЕС

2. МИСЛЕННЯ І МОЗОК

3. ПРОЦЕСИ МИСЛЕННЯ

4. ВИДИ МИСЛЕННЯ

5. ФОРМИ МИСЛЕННЯ

6. РОЗВ’ЯЗАННЯ ЛОГІЧНИХ ЗАДАЧ

7. ТВОРЧЕ МИСЛЕННЯ ТА ОСОБИСТІСТЬ

1. МИСЛЕННЯ ЯК ПІЗНАВАЛЬНИЙ ПРОЦЕС

    Пізнання навколишнього світу починається з відчуттів, сприймань і
породжує людське мислення. Воно супроводжує усі розумові процеси людини.
Саме мислення забезпечує нам можливість виходу за межі чуттєвого,
розширює межі та глибину нашого пізнання, відображає суттєві зв’язки і
відношення між предметами, через відоме веде нас до невідомого. За своєю
природою ми розумні істоти, на цьому наголошував французький філософ
Ж.Сартр: “Мої думки – це я сам. Ось чому я не можу спинитись! Я існую,
бо я думаю, а не думати я не можу”.

Мислення – необхідна умова щастя, воно дає нам велику насолоду,
пробуджує смак до прекрасного та великого, позбавляє людину лінощів і
нудьги. Г. Сковорода зазначав: “Пізнаєш істину – ввійде тоді у кров твою
сонце”. До розумової діяльності нас спонукають здебільшого проблемні
ситуації, які є вихідним моментом мислення. Це ніби внутрішній конфлікт
між знанням та незнанням. Причини виникнення проблемної ситуації –
недостатність інформації, знань. Наявна проблема активізує людське
мислення. Філософія трактує мислення як соціальне зумовлений процес,
якість якого змінюється під час розвитку. Сенека передбачав: “Прийде
час, коли нащадки наші будуть дивуватися, що ми не знали того, що так
очевидно”. Сьогодні це зрозуміло, адже інформаційний запас людства,
набутий за час його існування завдяки мисленню, значно розширився.

Процес мислення вивчає не лише філософія, а й логіка, кібернетика,
лінгвістика. Особливе місце серед цих наук посідає психологія. Вона не
тільки констатує та описує, але й пояснює мислення індивіда: його
природу та перебіг; за яких умов, як і чому з’являється думка, як вона
розвивається і вдосконалюється; розкриває закономірності мислення та
причини його перебігу.

Що ж таке мислення з психологічної точки зору? Мислення – це психічний
процес пошуків та відкриттів нового, істинного, глибинного внаслідок
аналізу та синтезу навколишньої дійсності. У процесі мислення ми
пізнаємо світ узагальнено та опосередковано (через слово). При цьому для
нас важливе значення мають зв’язки між предметами та явищами.

Мислення – це інтелектуальна й практична діяльність, оскільки поєднує в
собі пізнання і творче перетворення образів і уявлень, зафіксованих у
пам’яті. Це завжди активна зміна діяльності внаслідок розумової праці.

Мислення тісно пов’язане з чуттєвим пізнанням, яке є джерелом мислення,
його основою. Через відчуття та сприймання мислення безпосередньо
зв’язане з навколишнім світом і є його відображенням. Але в процесі
мислення людина виходить за межі чуттєвого пізнання, розкриває такі
явища, які не можна безпосередньо сприйняти. Геракліт стверджував, що
думкам доступні глибинні пласти буття, доступне те, що відчуття
сприйняти не можуть. Він зазначав, що логос (людське мислення) перебуває
в постійному контакті з об’єктивним космічним логосом (світовим
розумом). Сьогодні ця думка частково підтвердилася.

Людське мислення в будь-якій формі неможливе без мовлення. Мислення
існує в матеріальній, словесній оболонці, що є однією з принципових
відмінностей психіки людей та тварин. Завдяки слову думка не зникає.
Л.Виготський зазначав, що слово не лише називає предмет, тобто є його
ярликом, але й завжди характеризує цей предмет чи явище, тобто є
одночасно актом мовлення і мислення.

2. МИСЛЕННЯ І МОЗОК

    Людство завжди цікавило питання: як саме ми мислимо? Про це на думку
американського вченого Дж.Ройса, ми могли б дізнатися з мозкових
коливань, які можна записати. Однак мозкові коливання можуть розповісти
нам про те, як людина думає, але вони ніколи не розкриють того, про що
вона думає.

Природу мислення вивчали починаючи з XVII ст.Вчені-фізіологи вважають,
що завдяки нейротрансмітерам (хімічній речовині) ми здатні мислити,
мріяти, пам’ятати.

За вченням І.Павлова, мислення “…нічого іншого не становить, як
асоціації, спершу елементарні, що стоять у зв’язку зі зовнішніми
предметами, а потім домінуючі. В основі мислення лежать як
першосигнальні так і другосигнальні зв’язки з домінуванням останніх.
Саме другі сигнали, або “сигнали сигналів”, забезпечують спеціально
людське, вище мислення.

Аналітико-синтетична діяльність кори головного мозку – основа людського
мислення. Лауреат Нобелівської премії Дж.Екклс вважає мозок акцептором
думки, а не її продуцентом. Він стверджує, що мозок лише приймає і
обробляє чужі думки, а не продукує власні. Академік Н.Бехтерєва лише
частково погоджується з цією думкою. Якщо мова йде про щось складне –
теорії, гіпотези, концепції, – то тут під впливом певних емоційних
станів у мозку іноді з’являється розв’язання проблеми.

Вчені-психологи, зокрема Дж.Брунер та А.Сперлінг, дійшли висновку, що
люди думають не лише за допомогою мозку, але й усього тіла. Нервова
система, без сумніву, відіграє основну роль у процесі мислення, тому що
інтегрує усі інші частини організму, однак органи чуття м’язи, залози
також виконують важливі функції у розумовому процесі.

Акт мислення – єдність знань, досвіду, інтелектуальних дій та власного
ставлення до певної діяльності, бо мислить не просто мозок, а жива
істота. На основі наявної інформації, здібностей, навичок і звичок
людина асоціює, тобто встановлює зв’язки між предметами. Класифікацію
асоціацій запропонував давньогрецький філософ Арістотель. Він вивів
закони асоціацій за: схожістю, контрастом, суміжністю.

Експериментальне дослідження природи асоціацій здійснив німецький
психолог Г.Еббінгаус. На його думку, дослідження будь-якого матеріалу на
основі асоціацій займає менше часу. Такий шлях більш якісний, асоціації
допомагають нам проникнути в глибину, природних явищ, ми шукаємо подібні
якості предметів, завдяки чому розкриваємо їх суть.

Асоціації за контрастом допомагають нам визначити відмінності,
протилежні якості, які підкреслюють специфіку певного об’єкта, Ми
встановлюємо зв’язки між предметами за їх суміжністю в часі та просторі.

Отже, у психології асоціації є суб’єктивним образом існуючих поза
свідомістю людини зв’язків між явищами і предметами об’єктивно реального
світу.

3. ПРОЦЕСИ МИСЛЕННЯ

 Основою процесу мислення завжди є аналіз і синтез.

Аналіз – це уявне відокремлення властивостей від об’єкта, виділення
окремих його частин, елементів тощо. Аналіз – необхідна умова наукової
інтерпретації фактів. Він вимагає повноти, глибини та точності. Це
перший етап вивчення будь-якого явища. Наприклад, вивчаючи текст, ми
поділяємо його на епізоди сюжету, фрагменти композиції і на менші
сегменти (речення, слова, склади, фонеми); шукаємо різноманітні
конструктивні зв’язки між ними, зовнішні відмінності та внутрішню
єдність. Пізніше всі ці компоненти поєднуються між собою.

Поєднання окремих компонентів об’єкта в єдине ціле називається синтезом.
Синтез, як процес мислення, може відбуватись на різних рівнях у
діяльності людини, починаючи від простого механічного сполучення частин
цілого до створення наукової теорії на основі узагальнення окремих
фактів і матеріалів досліджень. Він може здійснюватися як на основі
сприймання, так і на основі спогадів та уявлень.

Будучи протилежними за своєю суттю, операції аналізу та синтезу фактично
тісно пов’язані між собою. Без аналізу немає синтезу, і навпаки. Вони
беруть участь у кожному процесі мислення. Нерозривна єдність аналізу і
синтезу реалізується в пізнавальному процесі порівняння. Порівняння –
уявне зіставлення двох або кількох об’єктів з метою виявлення спільних
чи відмінних ознак. Це елементарний процес, з якого починається
пізнання. К.Ушинський вважав, що порівняння є основою будь-якого
розуміння та мислення, все в світі ми пізнаємо лише через порівняння:
“Якщо б ми знайшли предмет, який не мали з чим порівняти, то ми не могли
б про нього нічого сказати”.

Порівнюючи предмети чи явища, ми виділяємо найбільш спільні їхні ознаки
і на цій основі здійснюємо узагальнення. Узагальнення – уявне
згрупування предметів за загальними та істотними ознаками. Наприклад, за
загальними ознаками об’єднуємо в одну групу вишню, гвоздику, кров, сире
м’ясо – за кольором, але це не істотна ознака. За істотними ознаками (за
призначенням) об’єднуємо стіл, стілець, шафу, крісло – це меблі.
Узагальнюючи предмети за їх властивостями, ми змушені абстрагувати
властивості від предметів. Абстрагування – уявне відокремлення істотних
властивостей від неістотних та від предмета в цілому, визначення
спільної ознаки, що характеризує певний клас предметів. Суть
абстрагування як операції мислення полягає в тому, що сприймаючи певний
предмет і виокремлюючи в ньому певну частину, розглядаємо виділену
частину чи властивість незалежно від інших складових даного предмета. Ми
абстрагуємось від інших ознак інформації, часто оперуємо такими
абстрактними поняттями, як “число”, “матерія”, “сила”, “величина”,
“колір” тощо. Однак при якісній характеристиці об’єктів ми переходимо
від абстрактного до конкретного, тобто здійснюємо конкретизацію (п’ять
яблук, червона квітка, високий юнак тощо).

Конкретизація – процес протилежний абстракції. У конкретних уявленнях ми
не намагаємося виокремити різні ознаки чи властивості предмета, а,
навпаки, намагаємось уявити ці предмети у всій їх різноманітності
властивостей і ознак та взаємозв’язків.

4. ВИДИ МИСЛЕННЯ

Розглянемо загальноприйняту класифікацію видів мислення:

– за формою існування: конкретно-дійове, наочно-образне та абстрактне;

– за характером розумової діяльності: теоретичне та практичне;

– за ступенем оригінальності: репродуктивне та продуктивне.

Історично спочатку відбулося становлення практичної діяльності і лише
пізніше з розвитком людського суспільства – теоретичної розумової
діяльності. Однак, незважаючи на високий рівень розвитку суспільства,
практичне мислення є підвалиною свідомої діяльності особистості. У людей
робітничих професій, праця яких пов’язана з реальними предметами,
переважає практичне, конкретно-дійове мислення. Завдання практичного
мислення – розв’язання конкретних задач.

Конкретно-дійове, або наочно-дійове мислення, Грунтується на
безпосередньому сприйнятті предметів. Цей вид мислення є основним у
ранньому віці. Дитина мислить в процесі діяльності, взаємодіючи з
предметами. Це можна легко простежити на прикладі пізнання дитиною
нового, незнайомого предмета, наприклад, подарований автомобільчик малюк
розбирає на частини, щоб відшукати того, хто сидить всередині і
приводить його в рух, і дуже дивується, коли нікого там не знаходить.

Конкретно-дійове мислення не супроводжується мовленням (дитина складає
башточку, не пояснюючи своїх дій, не називаючи їх). Цей вид мислення
властивий і тваринам (щоправда, він якісно інший).

Наочно-образне мислення наявне під час сприймання людиною навколишньої
дійсності. В елементарній формі наочно-образне мислення властиве
дошкільнятам. У них ще зберігається зв’язок мислення з діяльністю, однак
не завжди виникає потреба у маніпулюванні предметами, але завжди є
необхідність в уявленні об’єкта, предмета. Дошкільнята мислять наочними
образами і ще не володіють поняттями у повному розумінні цього слова.
Цей вид мислення іноді називають логічно-знаковим, тобто таким, у якому
спираються на уявлення та образи. Образи містяться в короткочасній
пам’яті.

    Теоретичне образне мислення – оперування образами та уявленнями з
метою розв’язання задач, найчастіше яскраво виявляється в діяльності
письменників, художників, акторів. За Б.Тєпловим, “…діяльність
теоретичного мислення спрямована здебільшого на відшукування загальних
закономірностей”. Образи для цього виду мислення продукує довготривала
пам’ять.

Теоретичне мислення – це вирішення проблем на основі наявних знань у
вигляді понять, суджень і логічних висновків. Усе це відбувається за
допомогою внутрішнього мовлення, подумки

На основі практичного та наочно-чуттєвого досвіду у дітей шкільного віку
поступово формується абстрактне (понятійне) мислення , яке існує у
вигляді абстрактних понять і суджень. Цей вид мислення супроводжується
мовленням. Його ще іноді називають словесно-логічним. Певна логіка
властива всім видам мислення.

В основі абстрактного мислення лежать логічні операції та поняття.
Особливо високим рівнем відзначається цей вид мислення у науковців.

Мислення поєднує в собі репродуктивні та творчі елементи. Першими
виділили деякі творчі елементи мислення філософи-раціоналісти Р.Декарт,
Б.Спіноза, Г.Лейбніц (XVII ст.). Дж.Гілфорд найбільш вдало одним з
перших охарактеризував творче мислення як оригінальне, не подібне на
інше, гнучке, гостре, нетривіальне тощо. Постає питання: чому ми не всі
і не завжди мислимо творчо, що стає на заваді такого мислення? На ці
питання можемо знайти відповідь у працях Т.Ліндсея, К.Халла і
Р.Томпсона:

ми нерішучі – не хочемо виглядати смішними у своїх судженнях;

прагнемо наслідувати поведінку більшості і бути таким, як усі
(конформність);

швидко сприймаємо критику, ввічливі, тактовні, коректні, але, як
наслідок, не вміємо постояти за себе, відкрито висловитись, обгрунтувати
думку, незважаючи на ставлення тих, хто нас оточує.

5. ФОРМИ МИСЛЕННЯ

Людина пізна світ логічним шляхом, за допомогою органів чуття, свої
знання формує у вигляді понять.

Поняття – форма мислення, що відображає істотні властивості, зв’язки,
виражені словом чи групою слів. Поняття є загальні та часткові,
конкретні та абстрактні, емпіричні й теоретичні.

Емпіричні поняття формуються на основі порівняння; теоретичні –
налоснові встановлення об’єктивних зв’язків між загальним та
індивіуальним. Формування кожного нового поняття вимагає перевірки,
уточнення, аналізу з метою встановлення його істинності.

У понятті загальне й спеціальне призначення предмета виражені в одному
слові. Це не конкретний образ, на відміну від сприймання, а
узагальнення, де в одному слові відображаються наші знання про предмет
чи цілу групу предметів (наприклад, “книга”, “суспільство” “Всесвіт”).

У процесі діяльності, навчання ми поступово оволодіваємо цілою системою
понять. Велику роль при цьому відіграє наочність. Різна кількість часу
потрібна особистості для оволодіння тими чи іншими поняттями. Іноді все
життя можна розкривати суть окремих понять.

Чимало досліджень проведено П.Гальперіним, В.Давидовим, Г. Костюком, О.
Леонтьєвим, Н.Менчинською, Р.Натадзе, Д.Ельконіним та іншими для
з’ясування закономірностей, послідовності, умов формування понять у
процесі шкільного навчання. Для формування творчого мислення особистості
важливо поставити студента в умови першовідкривача, дослідника доступних
для нього понять. Зміст понять розкривається в судженнях.

Судження – форма мислення, яка відображає зв’язки між предметами та
явищами, ствердження чи заперечення чогось.

Виділяють загальні, часткові та поодинокі судження. Судження є істинні
та хибні. Істинні – це ті, що перевіряються часом, обставинами,
практикою. Судження існує в слові. При конструюванні тих чи інших
суджень велике значення мають як логіка, розум, так і почуття та емоції.

    Людина – розумна істота, вона вміє мислити, однак, на думку
О.Леонтьєва “окрема людина стає суб’єктом мислення, оволодівши мовою,
поняттями, логікою”.

Логічний висновок – це асоціація суджень, форма мислення, за якої

на основі кількох суджень виводять нове.

Індуктивний висновок – логічний висновок, зроблений в процесі мислення
від часткового до загального (виводимо загальне правило з окремих
випадків), виражає можливість, а не впевненість.

Дедуктивний висновок -логічний висновок, зроблений в процесі мислення
від загального до конкретного, часткового. Ще Арістотель сформулював
силогізм – основний метод дидукції: якщо два судження є правильними, то
висновок буде правильним. Наприклад, перше судження: “Усі студенти ІІ-го
курсу історичного факультету вивчають психологію”. Друге судження:
“Олена Іваненко -“студентка ІІ-го курсу історичного факультету”.
Логічний висновок: “Олена Іваненко вивчає психологію”

Так чи інакше ми постійно висловлюємо свої думки у різній формі:
поняття, судження, логічні висновки. Думки людини створюють інформаційну
та енергетичну систему, в якій існує велика кількість автономних
програм, як позитивних, так і негативних. Чимало вчених світу сьогодні
стверджують, що думка є матеріальною енергетично, це фізичний субстант.
Вплив на людей зусиллям думки називається сугестією. Сьогодні, на жаль,
ще неможливо експериментально довести, як саме думка матеріалізується,
впливає на енергетичне поле іншої людини. Що інтенсивніша ваша думка, то
швидше ваша енергія вплине на співрозмовника.

Важливо пам’ятати, що ми живемо в світі причинно-наслідкових зв’язків,
тому завжди спрацьовує така закономірність: все, що ми думаємо і кажемо
про інших, відбувається врешті-решт з нами. Духовний цілитель М.Денисов
вважав, що думка, послана нами в простір, зберігається близько двох
років. Залежно від того, які думки (позитивні чи негативні)
переважатимуть на вашому життєвому шляху, виникне хаос чи гармонія,
творіння чогось нового, величного чи катак-лізми.

Сила думки значною мірою залежить від духовності чи рівня сили волі її
власника. Позитивні думки про інших, відмова від обговорення чиїхось
неприємностей чи проблем, цікаві бесіди про культуру, мистецтво,
природу, літературу зумовлять зміну духовної свідомості, а звідси й
поведінку. Важливо при цьому забезпечувати гармонію інтелекту, почуттів
і поведінки, мати міру в усьому.

Біблійна легенда про те, що Господь карає окремих людей і цілі народи за
їхні гріхи, які завжди починаються з думок, останнім часом
підтверджується. Вчені дійшли висновку, що земні катастрофи (руйнівні
землетруси та виверження вулканів) відбуваються саме там, де
нагромаджується критична маса негативної психічної людської енергії. Так
реагує ноосфера Землі на аномальні думки, явища суспільного життя людей
і держави.

6. РОЗВ’ЯЗАННЯ ЛОГІЧНИХ ЗАДАЧ

    Життя людини – постійне подолання протиріч. Для розв’язання тієї чи
іншої проблеми велике значення має її ідентифікація. Це перший етап
розв’язання задачі. Англійський фізик Дж.Бернал стверджував, що проблему
зазвичай важче сформулювати, ніж її вирішити. Існує думка, що чим більше
у людини знань, тим більше вона бачить проблем.

Другим етапом розв’язання проблеми є побудова гіпотези, моделювання.
Гіпотеза – наукове припущення, істинність якого не доведена і потребує
експериментальної перевірки. Доведена гіпотеза стає істиною. Г.
Сковорода наголошував: “Більше думай, а тоді вирішуй”. Але, на жаль,
часто вирішення тих чи інших проблем відбувається на найнижчому рівні –
шляхом спроб і помилок. Людина при цьому не усвідомлює задачу повністю,
не будує гіпотезу, тобто не роздумує над проблемою.

Чим більше висловлених думок щодо гіпотези, тим правильніше рішення. Для
відшукування правильного рішення є цінними протилежні погляди. Гегель
стверджував: “Протиріччя є критерієм істини, відсутність протиріч –
критерій хибних думок”.

Вміння вирішувати проблеми, приймати рішення – важлива якість кожної

особистості, особливо політиків, урядовців, дипломатів, бізнесменів,
оскільки їхні рішення іноді можуть впливати на життя мільйонів людей.

Доволі часто ми вирішуємо проблеми шляхом інсайту. Інсайт – це
можливість подивитися по-новому на стару проблему, побачити її в новому
ракурсі. Це моментальне “Еврика!” приходить з раптовим усвідомленням
можливості розв’язання важкої проблеми, над якою ми довго,
безрезультатно роздумували. В основі інтелектуального прозріння, інсайту
часто лежить сильна емоція (торжество або сум). Інсайт є важливим
елементом розв’язання задач, однак маловідомим. Психологи неспроможні
дати пояснення: чому одні люди більш прозорливі, ніж інші; чому ми більш
прозорливі до специфічних проблем, а не до усіх тощо. ,

Окремі проблеми вирішуються шляхом інсайту, коли людина раптово
перекомбіновує шлях сприйняття ситуації. Однак подекуди вони вимагають
цілої стратегії (наприклад, гра в шахи – потрібно “бачити” різні
комбінації аж до закінчення гри, моделювати кілька ситуацій). У цьому
випадку існують дві головні стратегії вирішення проблеми: алгоритм та
евристика.

Алгоритм – це процедура, в якій виконавець продумує усі важливі варіанти
вирішення проблеми. Швидка та інтуїтивна чутливість розуму, що дає змогу
прийняти рішення, називається евристикою. Цей термін започаткував ще
Арістотель. Опис евристичної діяльності є у відомого французького
математика А.Пуанкаре. Здебільшого евристична діяльність відбувається
шляхом відшукування стереотипів – тобто типовості та очевидності,
дійсної наявності фактів. Іноді спостерігається таке явище, як запізніла
очевидність: ми здогадуємося пізніше, виконавши певні дії, прийнявши
рішення, здійснивши вчинок.

А. Пуанкаре вважав, що за допомогою логіки доводять, аргументують, а за
допомогою інтуїції винаходять, відкривають. Інтуїція, очевидно,
пов’язана з ймовірним прогнозуванням і ґрунтується на попередньому
досвіді. Вона – привілей тих, хто вміє думати, спостерігати,
аналізувати, людей ерудованих, кмітливих, працьовитих. Ось хоча б один з
прикладів такої інтуїції, яка грунтувалася на багаторічному досвіді.
Чимало талановитих скрипалів закінчили в Одесі музичну школу, яку
очолював П. Столярський. Серед плеяди прекрасних митців, яких він
виростив, відомі світові Д.Ойстрах, С.Фурер. Столярський володів
безцінним даром: до нього приводили п’ятирічних хлопчиків, і він,
прослухавши їхню гру, безпомилково визначав, з кого буде скрипаль, а з
кого ні. При цьому сам він був пересічним музикантом, але умів
розгледіти талант і передбачити майбутнє своїх вихованців.

Передбачення – погляд в майбутнє. Воно має давню історію. У всі віки
люди вірили в пророцтво. Прикладів чимало – богиня Фрея (у вікінгів),
Нострадамус, Ванга тощо. Серед сучасних пророків можна назвати українця
за походженням, відомого канадського художника В.Курилика, який у 1971
р. написав картину “Атомна мадонна”, на якій жінка в чорному годує
грудьми немовля… У 1986 р. цей твір надрукували на листівці з написом
“Чорнобильська Мати Божа”.

При розв’язанні тих чи інших проблем може бути корисним метод мозкової
атаки – творчий прийом, під час якого група людей шляхом вільних
асоціацій створює щось нове, приймає рішення в умовах вільних від
критики та висміювання, що стимулює думку кожного. Часто при цьому
поділяють проблему на частини і вивчають, досліджують ці окремі частини,
що, врешті, дає змогу узагальнити інформацію, розв’язати проблему
загалом, тобто таким чином прийти до беззаперечної істини.

Важливо дотримуватися певних правил під час мозкової атаки:

не критикувати чужу думку;

генерувати якомога більше ідей, навіть якщо вони спочатку виглядають

незначними чи навіть смішними;

намагатися бути оригінальним;

доповнювати думки інших.

Такий спосіб розумової діяльності цінний тим, що її учасники не
відчувають страху (оскільки таке розв’язання проблеми нагадує гру), що
паралізує будь-який розумовий процес. Відчуття ж успіху, яке супроводжує
розв’язання задачі, стимулює творче мислення, позбавляє людину
стереотипів.

Кінцевим етапом процесу розв’язання розумових задач є перевірка
розв’язку. Р.Декарт був переконаний, що для відкриття істини необхідно
хоч би раз у житті, якщо це можливо, все поставити під сумнів.

У дослідженні процесу розв’язання розумових задач є ще багато цікавих і
навіть загадкових моментів. Ми знаємо, що для розв’язання будь-якої
розумової задачі потрібні знання, досвід. А як же тоді з такими фактами?
З.Колберн, скромний хлопчина з Вермонта, був людиною-лічильником. У
вісім років його привезли в Лондон, де він пройшов інтенсивне тестування
математичних здібностей. Вчені мужі були дуже вражені, виявивши, що
З.Колберн не знає правил навіть простої арифметики. Водночас він, не
вагаючись, добував кубічний корінь з тризначних чисел і давав правильні
відповіді, миттєво підносив число 8 до 16 степеня. Цей приклад свідчить,
що людський мозок, людське мислення є ділянкою неймовірних можливостей,
мало вивчених і здебільшого складних для пояснень.

7. ТВОРЧЕ МИСЛЕННЯ ТА ОСОБИСТІСТЬ

    Психологів з давніх давен цікавила проблема творчого мислення. На
думку Дж.Гілфорда, творче мислення є оригінальним – людина шукає власне
розв’язання проблем; гнучким – людина вміє при потребі змінити свою
попередню думку, по-новому підійти до розв’язання наболілих питань;
глибоким – людина вміє бачити нові, приховані від сприйняття проблеми
задачі.

Дослідженням проблеми займалося чимало психологів. Інтерес до цього
феномена пояснюється тим, що саме мислення допомагає людині
орієнтуватися у величезному потоці інформації. Рівень мислення творчої
особистості характеризується: самостійністю, гнучкістю, аналітичністю,
розсудливістю, винахідливістю, глибиною думки, дотепністю, кмітливістю.

Самостійність – вміння побачити і сформулювати нову проблему без
сторонньої допомоги; осмислити і використати суспільний досвід, при
цьому бути незалежним у своїх поглядах, сміливо висловлювати думку.
Особистість, якій притаманна самостійність мислення, не боїться поразок,
над нею не тяжіють попередні невдачі, вона вірить у себе. На превеликий
жаль, люди хочуть бути такими, як усі, їм властива конформність, тобто
такий стан, при якому людина відмовляється від власної думки, поглядів,
а приймає думку більшості.

Гнучкість – вміння змінити шлях рішення проблеми, якщо він не
задовольняє умову. Людина з гнучким розумом уміє розглядати всі, навіть
суперечливі точки зору, зважувати їх істинність. Вона – толерантна,
схильна до міркувань, смілива, незалежна, рішуча у змінах і
спростуванні, їй притаманне почуття новизни. Уміння радикально змінити
свої погляди є дуже важливим, оскільки стереотип, зашкарублість думки не
сприяють прогресу, творчості. Догматичність і непоступливість є
протилежними гнучкості.

Аполітичність, логічність думок – уміння виділяти істотне й
узагальнювати, послідовно та чітко приймати рішення, доречно
висловлюватися. Наскільки важливо вдумливо підходити до проблеми
розв’язання задач, висловлювати свої думки, свідчить народне прислів’я:
“Мудрий не все каже, що знає, а дурний не все знає, що каже”.

Розсудливість – вміння оцінити ситуацію, відповідно до цього будувати
свою поведінку. Французький філософ Ф.Ларошфуко казав: “Якщо ви хочете
мати ворогів, дайте друзям відчути вашу перевагу над ними, а якщо ви
хочете мати друзів, дайте їм можливість відчути їхню перевагу над вами”.

Винахідливість – уміння знайти вихід з будь-якої ситуації, розв’язати
будь-яку проблему. Один з прихильників М.Твена вирішив написати йому
листа, але не знав адреси, тому підписав конверт так: “Марку Твену. Бог
знає куди”. Лист відшукав знаменитого Марка Твена. Прихильник отримав
відповідь: “Бог знав. Дякую. Марк Твен”.

Глибина думки – здатність детально аналізувати, порівнювати

та знаходити істотне, здійснювати різносторонній підхід до розв’язання
проблеми, аргументувати її рішення і не обмежуватися вузьким колом ідей.

Дотепність – мистецтво з гумором розв’язувати ті чи інші

проблеми, влучно висловлюватися. Академік Ландау мав не дуже привабливу
зовнішність, але вмів дотепно знайомитися з прекрасною половиною.
Підходив до жінки, поплескував її по плечі й запитував: “Чи можна з вами
познайомитися?”. Особа оглядалася й обурювалася: “Ви що, дурень?” “Ні, я
академік Ландау”, – лунало у відповідь. Це мало, як ви розумієте,
грандіозний ефект.

Кмітливість – природний дар, який дає змогу зрозуміти, розпізнати
недоступні іншим речі, можливість наблизитись до істини. Одного
невиправного злодія засудили до кари смерті. Перед стратою він просив
дозволу у Фрідріха II – короля прусського – самому вибрати вид
покарання. Король погодився. Тоді засуджений сказав, що хоче вмерти від
глибокої старості. Фрідріх II розсміявся і дарував йому життя.

Якось Б.Шоу отримав листа такого змісту: “Я – найкрасивіша

жінка Англії. Ви – наймудріший чоловік. Нам варто було б народити
дитину”. Б.Шоу не хотів образити жінку, а тому відповів: “Я

боюся, що дитина успадкує мою красу і ваш розум”.

Ми по-різному оволодіваємо розумовою діяльністю: одні – репродуктивним
шляхом (шляхом відтворення наявного), інші ж – творчим (оригінальним,
своєрідним). Будь-яке мислення – це завжди мислення особистості у всьому
її багатстві стосунків з природою, суспільством та іншими людьми.

Використана література:

Введение в психологию (под. ред. А.В.Петровского.-М., 1997);

Загальна психологія: навч. посібник (О. Срипченко, Л.Долинська,
З.Огороднійчук, та ін.- К.: “А.П.Н.”, 2001);

М’ясоїд П.А. “Загальна психологія. К., 1998”;

Немов Р.С. “Психология”. – Кн.1.-М., 1995;

“Общая психология” (под. ред. А.В. Петровского).-М.,1986;

Рубинштейн С.Л. “Основы общей психологии”.Т.1.-М.,1989;

“Хрестоматия по психологии” под. ред. А.В.Петровского.-М.,1977-С. 53-74.
113-121. 134-152.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Ответить

Курсовые, Дипломы, Рефераты на заказ в кратчайшие сроки
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020