.

Соціальна мобільність (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
287 2499
Скачать документ

Реферат з психології

на тему:

“Соціальна мобільність”

Кожна людина переміщується в соціальному просторі, в суспільстві, в
якому вона живе. Іноді ці переміщення людина сприймає відчутливо і
ідентифіковано, наприклад, переїзд із Києва у Львів, або перехід із
православної в греко-католицьку церкву, або з однієї сім’ї в іншу. Все
це змінює позицію індивіда в суспільстві і свідчить про його переміщення
в соціальному просторі. Протер існують такі переміщення людини, які
важко визначити як соціальні не лише оточуючим її людям, але й їй самій.
Наприклад, дуже складно визначити зміни становища індивіда у зв’язку із
зростанням (або падінням) престижу, збільшенням або зменшенням
можливостей використання влади, змінами доходу. Разом з тим, такі зміни
в позиції людини в кінцевому підсумку відбиваються на її поведінці,
системі відносин в групі, потребах, установках, інтересах і орієнтаціях.
У зв’язку з цим важливо визначити, як здійснюються переміщування
індивідів в соціальному просторі, які в соціології прийнято називати
процесами мобільності.

Поняття соціальної мобільності було введено в соціологічний обіг
П.Сорокіним у 1927 р. З того часу воно активно використовується в
соціологічних Дослідженнях нерівності і буквально означає переміщення
індивідів між різними рівнями соціальної ієрархії, яка визначається
зазвичай з точки зору широких професійних і соціально-класових
категорій. Ступінь соціальної мобільності часто використовується як
показник рівня відкритості і рухомості суспільства і, навпаки, його
консервативності, замкнутості. Відомо, що у станово-кастовому
суспільстві соціальна мобільність майже повністю відсутня, наприклад, у
феодальному суспільстві кріпосний селянин не міг вільно змінити свій
статус. В суспільстві буржуазно-демократичному соціальна мобільність
проявляється особливо яскраво, надаючи можливість людині переміщатися з
однієї перетни чи страти в іншу. За часів СРСР соціальна мобільність
найчастіше проявлялася в можливості перейти з лав робітників і селян в
клас інтелігенції або управлінців, починаючи з майстра і закінчуючи,
найвищими державними і партійними чиновниками. В цілому можна
стверджувати, що в суспільстві торгово-ринкових відносин можливість
переходу людини з однієї соціальної позиції в іншу не визначається лише
родовими ознаками, а багато в чому залежить від самої людини, її
активності, творчих здібностей, таланта і вольових якостей. Саме
наявність або відсутність таких здібностей і якостей визначає рух людини
з однієї верстви в іншу. Адже верстви ці, маючи свої якісні і кількісні
характеристики, не відділені одна від одної непрохідною стіною (як це
мас місце в кастовому або становому устрої суспільства), а скоріше мають
розмиті кордони, вони нібито разом дифузно проникають одна в одну, що і
визначає можливість цього руху людей (або окремих соціальних груп і
спільностей).

Існує два основних типи соціальної мобільності: горизонтальна і
вертикальна.

Рис. Типологія соціальної мобільності

Під горизонтальною соціальною мобільністю або переміщенням розуміється
перехід індивіда або соціального об’єкта з однієї соціальної групи в
іншу, яка розташована на одному й тому ж рівні. Переміщення якогось
індивіда з однієї конфесії в іншу, з одного громадянства в інше, з
однієї сім’ї (як чоловіка, так і дружини) в іншу при розлученні або при
повторному шлюбі, з одного підприємства на інше, за умов збереження при
цьому свого професійного статусу – все це приклади горизонтальної
соціальної мобільності. Такими ж є й переміщення соціальних об’єктів в
межах одної соціальної верстви, подібно переміщенню з Києва до Львова
або з якогось одного місця до будь-якого іншого. У всіх цих випадках
“переміщення” може відбуватися без будь-яких помітних змін соціального
становища індивіда або соціального об’єкта у вертикальному напрямку.

Під вертикальною соціальною мобільністю розуміються ті відносини, які
виникають при переміщенні індивіда або соціального об’єкта з однієї
соціальної верстви в іншу. В залежності від напрямку переміщення існує
два типи вертикальної мобільності: висхідна і низхідна, тобто соціальне
піднесення і соціальний спуск. У відповідності з природою стратифікації
є низхідні і висхідні течії економічної, професійної і політичної
мобільності, не говорячи вже про інші, менш важливі, типи. Висхідні
течії існують в двох основних формах:

• проникнення індивіда з нижньої верстви в існуючу більш вищу верству,

• утворення такими індивідами нової групи і проникнення всієї групи в
більш вищу верству на рівень з вже існуючими групами цієї верстви.
Відповідно і низхідна течія також має дві форми:

• перша полягає в падінні індивіда з більш високої соціальної позиції на
більш низьку, не руйнуючи при цьому вихідної групи, до, якої він
належав,

• друга форма проявляється в деградації соціальної групи в цілому, в
пониженні її рангу на фоні інших груп або в руйнуванні її соціальної
єдності.

Як писав П. Сорокін, у першому випадку “падіння” нагадує людину, яка
впала з пароплава, у другому – занурення у воду самого пароплава зі
всіма пасажирами на борту або загибель пароплава, коли він розбивається
вщент.

Є два види соціальної мобільності:

• мобільність як добровільне переміщення або циркуляція індивіда в межах
соціальної ієрархії,

• мобільність, яка обумовлюється структурними змінами (наприклад,
індустріалізацією і демографічними факторами).

За умов урбанізації і індустріалізації відбувається кількісне зростання
професій і відповідна зміна вимог до кваліфікації і професійної
підготовки. Як наслідок індустріалізації спостерігається відносне
зростання робочої сили, зайнятої в категорії “білих комірців”, і
зменшення абсолютної чисельності сільськогосподарських робітників.
Ступінь індустріалізації фактично корелює з рівнем мобільності, бо веде
до зростання кількості професій високого статусу і до зменшення
зайнятості в професійних категоріях нижчого рангу (некваліфікована
праця).

В межах досліджень мобільності розглядаються рівні і зразки мобільності
(“близька” – між суміжними ієрархічними ступенями і “дальня” – між
віддаленими), а також те, на які позиції хто переміщується, і що
визначає відбір при переміщенні. Інтергенераційна мобільність вказує на
відносини позицій індивідів до позицій їх батьків, а інтрагенераційна –
на відповідність позицій, які займаються одним й тим же індивідом в
різні моменти його трудового життя. Безумовно, (ля просування із однієї
верстви в іншу або із одного соціального класу в інший має значення
“відмінність в стартових можливостях”. Скажімо, у синів міністра і
фермера різні можливості для одержання високих посадових статусів. Тому
загальноприйнята офіційна точка зору, згідно якої для досягнення
будь-яких висот в суспільстві треба лише працювати і мати здібності є
некоректною.

Для оцінки соціальної мобільності використовуються показники її
швидкості та інтенсивності. Під швидкістю мобільності П. Сорокін розумів
число страт, які проходив індивід за певну одиницю часу. Наприклад, одна
людина за п’ять-сім років після закінчення вищого навчального закладу
стає керівником великого підприємства, а другий – лише начальником
цеху. Отже, Швидкість соціального переміщення у першого значно вища,
ніж у другого. Те саме стосується і руху вниз, переміщення з високого
соціального становища (втрата здоров’я, нещасний випадок, невдача і
багато іншого) в більш нижчі верстви соціальної стратифікації, аж до
переходу в маргінальним

Під інтенсивністю соціальної мобільності розуміється кількість
індивідів, втягнутих у соціальне переміщення. Загальну кількість,
втягнутих в процес соціальної мобільності, визначають поняттям
“абсолютної інтенсивності”, а їх, частка стосовно загальної кількості
людей, що становлять ту або іншу верству, визначається поняттям
“відносної інтенсивності” соціальної мобільності. З технічної точки
зору, відносні рівні мобільності розглядаються як шанси і слугують для
виміру статистичної незалежності одної від іншої категорії індивіда і
його мобільності. Наприклад, (у випадку з інтергенераційною
мобільністю), співвідношення, яке рівняється “1” вказує на повну
статистичну незалежність, яка, якщо б вона була можлива, означала б
“вдосконалену мобільність”, повну відсутність або те, що шанси індивідів
досягнути позиції певної професії або класової приналежності абсолютно
не залежать від фактора професії або класової приналежності їх батьків.

Із-за відмінностей в структурі зайнятості порівнювати рівні і зразки
мобільності різних індустріальних суспільств досить важко. Однак
звернення до відносних рівнів мобільності дозволяє послабити роль
структурних відмінностей та інших специфічних рис національної,
економічної, демографічної та політичної історії за умов порівняльного
аналізу.

Схематично інфільтрацію у вертикальній мобільності можна зобразити таким
чином. Намагання індивіда подолати бар’єри і кордони між групами і
піднятися вверх, тобто підвищити свій соціальний, економічний,
професійний та політичний статуси, обумовлене мотивом досягнення, який
притаманний кожному, і трансформацію цього мотиву в силу досягнення. У
відповідності з теорією поля, сила, з якою індивід може пробиватися у
верхню верству, дорівнює:

, де

F – сила, з якою індивід проникає в групу з вищим статусом,

V – валентність, визначена як сила віддавання переваги індивідом
стосовно даного результата (в нашому випадку високого статуса). Кожний
результат, який розглядається індивідом, має деякий рівень бажаності.
Валентність змінюється від – 1,0 (що небажано) до +1,0 (що дуже бажано).
У випадку негативної валентності сила буде направлена на те, щоб не
досягти високого статуса,

Pi – потенціал індивіда, який включає в себе ресурси, які він може
використати при досягненні більші високого статуса. До таких ресурсів
відносяться освіта, походження, зв’язки, гроші і багато іншого,

K – коефіцієнт конкуренції, який передбачає можливість зіткнення зусиль
декількох індивідів в досягненні однієї соціальної позиції. В цьому
випадку сила інфільтрації буде зменшуватись в залежності від дій
конкурентів. Коефіцієнт конкуренції коливається в межах від -1 до 0. У
випадку відсутності конкуренції він дорівнює одиниці і сила інфільтрації
максимальна і, навпаки, якщо конкуренція є такою великою, що шансів
зайняти бажану соціальну позицію практично немає, коефіцієнт конкуренції
дорівнює нулю.

L – соціальна дистанція між двома статусними верствами або групами. Це
найважче вимірювальна величина. Соціальна дистанція – “поняття”, яке
характеризує ступінь близькості або відчуження соціальних груп. Вона не
тотожна просторовій географічній дистанції. Соціальна дистанція може
бути виміряна допомогою шкал Е. Богардуса і Л. Терстоуна. Вимірявши
силу, з якою індивід прагне проникнути у верхню верству, можна з певною
ймовірністю передбачити його попадання туди. Ймовірний характер
інфільтрації обумовлений тим, що при оцінці процесу треба враховувати
ситуацію, яка постійно змінюється, яка складається із багатьох факторів,
в тому числі із особистісних відносин індивідів.

За допомогою поняття “сукупний індекс мобільності”, яка визначається
поєднанням показників швидкості і інтенсивності, соціологи порівнюють
явища мобільності, які відбуваються в різних суспільствах. Концепція
конвергенції, згідно якої всі індустріальні суспільства в міру свого
економічного розвитку рухаються в напрямку єдиної моделі, вказує на такі
особливості мобільності у різних індустріальних суспільствах:

• її високий рівень,

• переважна направленість знизу вверх в силу постійного розвитку
структури зайнятості,

• рівність можливостей для мобільності індивідів з різним соціальним
походженням завдяки зміцненню егалітаризму,

• зростаючі рейтинги мобільності і зростаюча рівність можливостей. При
цьому уявляється, що відмінності між окремими країнами віддзеркалюють
відмінності в рівні економічного розвитку і з часом повинні зменшитися.

Згідно з іншими підходами, зокрема, підходу трудового процесу, розвиток
капіталістичного індустріалізму, навпаки, веде до декваліфікації і
пролитаризації, а потім і до масової низхідної мобільності працівників,
особливо жінок. У відповідності з теоріями міжнаціональної відмінності,
не дивлячись на короткий розвиток індустріалізма, відмінності в
мобільності населення різних країн будуть зберігатися. Є й такі теорії,
згідно яких індустріалізовані нації мають довготривалі схожі
характеристики, що не залежать ні від їх ступеня індустріалізації, ні
від рівня економічного розвитку.

За визначенням більшості соціологів, мобільність є необхідною для
забезпечення стабільності сучасного індустріального суспільства,
оскільки відкритий доступ до позицій еліти дозволяє здібним і
честолюбним людям залишати нижчі соціальні рівні. Цим досягається ефект
запобіжного клапану, який зменшує ймовірність революційних колективних
дій нижчих класів. Ряд дослідників більш стурбовані проблемами
ефективності і справедливості стосовно соціальної мобільності. На думку
деяких з них, для успішного функціонування сучасних суспільств необхідна
така мобільність, коли виконання найбільш важливої роботи надасться
найбільш здібним людям. Також вважається, що справедливість в
демократичному суспільстві залежить від структури егалітарних
можливостей.

До факторів соціальної мобільності, на які вже вказувалось, соціологи
відносять також такі, як професійна підготовка, система суспільного
устрою (відкритий чи закритий тип суспільства), приналежність до
політичних партій, до нових релігій, різний рівень народжуваності в
різних стратах. Для подолання культурного бар’єра і бар’єра спілкування
існують такі способи (або канали), до яких так або інакше вдаються
індивіди в процесі соціальної мобільності:

• зміна способу життя, зокрема, прийняття нового матеріального
стандарта, який сприяв би засвоєнню нового статусного рівня (обладнання
квартири, придбання машини, дачі і т. д.),

• розвиток типової статусної поведінки – такої, яка б сприяла прийняттю
особистості в більш вищу соціально-класову верству. Скажімо, аспірант,
стаючи поступово професором, або виконавець, трансформуючись в директора
фірми, повинен змінити свою поведінку, щоб бути прийнятим в новому для
себе, середовищі. Зразки одягу, словесні звороти, манера спілкування,
форми дозвілля – все підлягає перегляду,

• зміна соціального оточення, що передбачає встановлення контактів з
індивідами тієї статусної верстви, в якій соціалізується мобільний
індивід,

• шлюб з представником більш високої статусної верстви (мабуть всі
пам’ятають про швидку вертикальну мобільність Попелюшки в найвищі
верстви суспільства).

Отже, поняття соціальної мобільності виявляється виключно важливою
характеристикою суспільства. За його критеріями можна порівнювати різні
типи суспільства з точки зору динамічності чи задубілості його
соціальних структур, вводити поняття відкритого чи закритого
суспільства, демократичного або тоталітарного режиму і т. д.

Наслідки соціальної мобільності (позитивні, негативні) відбиваються і на
індивідах, і на суспільстві в цілому. Просування уверх тісно зв’язано з
політичним розвитком, інтелектуальним, науковим прогресом, формуванням
нових цінностей і соціальних рухів. Рух вниз веде до вивільнення вищих
верств від малокорисних елементів. Але найважливіше те, що посилена
мобільність сприяє дестабілізації суспільства за всіма його параметрами.
Інший можливий результат – витіснення найбільш здібних членів
суспільства з процесу мобільності або ж за межі даного суспільства як
такого, що з неминучістю віддзеркалюється негативно і на долі самого
суспільства. Від тієї чи іншої реакції суспільства на наслідки
мобільності залежить можливість або неможливість подолання
нестабільності, яку вона викликає.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Ответить

Курсовые, Дипломы, Рефераты на заказ в кратчайшие сроки
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020