Реферат на тему:

Регіональний розвиток як фактор суспільної консолідації

Одним з найважливіших компонентів історичного процесу України за
відсутності власної державності є традиція регіонального розвитку. Від
оптимального балансу потреб різних регіонів та їхніх взаємин з центром
залежить цілісність держави та суспільства. Ідея регіоналізму не
суперечить державним і національним інтересам України, а лише доповнює
їх. Вона набуває особливої актуальності в умовах пошуку різноманітних
шляхів виходу з кризи. Одночасно зростання ролі регіонів в Україні
відповідає світовим тенденціям так званого «нового регіоналізму», що
відображають процес перетворення регіонів в активних суб’єктів
суспільного життя.

Слобожанщина завжди була і є одним з найважливіших регіонів України. В
сучасних умовах Харківщина зберегла свій унікальний науково-освітній
потенціал, посідаючи за відповідними показниками перше місце серед
областей України. Область залишається провідним центром машинобудування,
виготовлення енергетичного обладнання. Паливно-енергетичний комплекс
нашого краю містить у собі приблизно половину запасів природного газу
держави. Харківська область перебуває в авангарді процесу політичного
структурування українського суспільства. В усьому світі Харківщину
знають завдяки університету, сучасним моделям танків і літаків,
роганському пиву, спортивним рекордам у легкій атлетиці. Існують країни,
що не мають і половини того, чим можуть і повинні пишатися харків’яни.
Тож досить тупцювати на місці і плакати над життям. Пора ставати на ноги
і заробляти самим, розраховуючи лише на власні сили. Усіма цими
міркуваннями і керувалися розробники Комплексної програми
соціально-економічного розвитку Харківської області до 2010 року,
створеної зусиллями кращих фахівців — теоретиків і практиків.

Програма «Харківщина — 2010» розроблялась на підставі ідей та
пріоритетів, представлених в узагальненій програмі «Україна — 2010». Над
програмою разом працювали керівники облдержадміністрації, Харківського
міськвиконкому, діячі культури, представники вищих навчальних закладів,
наукових установ.

В основу Програми «Харківщина — 2010» покладено фундаментальну ідею —
забезпечення пріоритету прав і безпечної життєдіяльності людини, оцінку
стану її реалізації та визначення відповідних прогнозних показників на
період до 2010 року.

Водночас ставилося за мету більш чітко визначити місце і роль
Харківського регіону в геополітичному та геоекономічному просторі
України, з’ясувати основні тенденції і варіанти регіонального розвитку,
накреслити конкретні цілі, рамкові умови та пріоритети до 2010 року з
урахуванням наявних матеріальних, фінансових, інтелектуальних та інших
ресурсів області, накреслити оптимальні механізми та шляхи їх
досягнення. Україна буде зміцнюватися регіонами і Харківський регіон
прагне стати «Українським Пітером».

Необхідність розробки програми «Харківщина-2010» за всіма основними
напрямками життєдіяльності області в сучасних умовах визначається
складними проблемами і негативними процесами в економічному та
соціальному розвитку Харківщини:

— розбалансуванням та гальмуванням в розвитку продуктивних сил,
зниженням рівня суспільної продуктивності праці і скороченням обсягів
промислового та сільськогосподарського виробництва (у тому числі товарів
народного споживання і послуг);

— розбалансуванням бюджетів усіх рівнів, зниженням реальних надходжень
до них і зростаючим перевищенням витратної частини над дохідною при
недостатньому фінансуванні основних соціальних програм;

— негативними тенденціями в демографічному розвитку області і м.
Харкова;

— невідповідністю рівня та якості інвестиційних процесів сучасним і
перспективним вимогам;

— різко загостреними диспропорціями в соціально-економічному розвитку
міст та інших населених пунктів — відставанням в розвитку сфери
обслуговування, інфраструктури, природоохоронних об“єктів тощо.

Для усунення такої ситуації необхідно перейти до здійснення чіткої
соціально орієнтованої регіональної політики, яка б одночасно
задовольняла інтереси держави і окремих регіонів, всіх прошарків
населення, створювала в повному обсязі необхідні правові, економічні,
соціокультурні умови для гармонічного розвитку людини, задоволення її
матеріальних і духовних потреб і інтересів. Це можливо здійснити за
допомогою раціонального і ефективного використання природного і
виробничого потенціалу та програмних методів управління
соціально-економічними процесами.

Метою Програми соціально-економічного розвитку Харківської області до
2010 року, є зростання реального життєвого рівня населення, забезпечення
його оптимальної зайнятості на основі подолання кризи економіки,
підвищення ефективності роботи господарчого комплексу, раціонального
використання ресурсного потенціалу регіону, формування
соціально-орієнтованої економічної системи ринкового типу в умовах
удосконалення законодавчої бази, державної та регіональної політики.

Основними завданнями комплексної програми виступають: урахування
геостратегічного положення Харківської області та міста Харкова;
визначення основних життєво необхідних потреб населення області,
існуючої спеціалізації промисловості та можливостей її ринкової
адаптації; розкриття спрямування міжобласних, міжгалузевих, виробничих,
торгових, соціально-економічних та культурних зв(язків з іншими
регіонами України, країнами ближнього та дальнього зарубіжжя; оцінка
рівня розвитку ринкових відносин, ступеня роздержавлення і приватизації,
взаємодії підприємств різних форм власності; урахування сучасного стану
розвитку економіки, структури виробництва та їх відповідності потребам
населення області; визначення етапів розвитку виробничої та
соціально-побутової інфраструктури; оцінка можливостей та структури
виробництва товарів для зовнішнього обміну; аналіз екологічних обставин
у регіоні та формування ефективної природоохоронної політики; пошук
можливостей щодо залучення іноземного капіталу; формування ефективної
соціальної політики, яка б забезпечувала працеспроможному населенню
робочі місця згідно потреб господарчого комплексу області та соціальний
захист; урахування соціально-політичних обставин, рівня розвитку
демократичних інститутів; удосконалення системи управління регіональним
розвитком.

Механізми державного регулювання спрямовані на стабілізацію та поетапний
перехід до прискореного зростання економіки. Ключовою умовою для
досягнення стратегічної мети — переходу від спаду до зростання — є
активізація структурних перетворень, інвестиційної й підприємницької
діяльності, зниження податкового тиску на товаровиробника, а також
єдність жорсткої політики у сфері державного регулювання і підсилення
лібералізації економічних стосунків.

Виконання Програми, розв’язання пріоритетних проблем
соціально-економічного розвитку, взагалі, зорієнтовано переважно на
власні сили та можливості регіону. У той же час вона розрахована й на
певну державну підтримку, бо призначена забезпечувати реалізацію
інтересів держави та регіону. До Програми включено заходи, якими держава
у встановленому порядку буде сприяти розвитку регіону шляхом утворення
умов ресурсно-фінансового забезпечення та вдосконалення законодавчої
бази.

Особливістю Програми є забезпечення пріоритетних соціокультурних
чинників розвитку над економічними. Ідеологічна доктрина документу
включає в себе такі визнані в усьому світі положення, як опора на власні
сили, любов до так званої «малої Батьківщини», орієнтація на скромний,
але чесний достаток, толерантність і терпимість до чужого,
професіоналізм і моральне вдосконалення. За весь час свого існування
людство не виробило іншого способу подолання труднощів, ніж напружена і
результативна праця.

Програма є відкритою для обговорення. Сьогодні існують унікальні в нашій
історії можливості для творчого самовиявлення, вільної конкуренції ідей
та проектів. Через 10 років ті молоді люди, що зараз лише починають
знайомитися з майбутньою професією, будуть у розквіті сил і талантів.
Саме їм доведеться вирішувати ті проблеми, що вже сформульовані, і ті,
що додасть життя. Немає сумніву в тому, що вони будуть успішно
розв’язані.

Похожие записи