.

Психологія сім’ї(реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
790 7188
Скачать документ

Реферат на тему:

Психологія сім’ї

Сім’я — це мала соціальна група, заснована на шлюбі та кровній
спорідненості. Члени сім’ї об’єднані емоційними зв’язками, спільністю
побуту, моральною відповідальністю, взаємодопомогою. Сімейні взаємини є
офіційними за формою та неофіційними за змістом. Психологія сім’ї вивчає
закономірності виникнення, становлення й руйнування родини як
специфічної малої соціальної групи, умови та механізми її
функціонування. Психологічному аналізові підлягають різні аспекти
сімейного життя: витоки утворення сім’ї; формування готовності до шлюбу
й подружніх стосунків; загальні тенденції розвитку сім’ї, особливості
шлюбно-сімейних міжособистісних взаємин та інші соціально-психологічні
проблеми. Досліджується вплив сім’ї на формування особистості дітей.
Психологія вивчає особистісні та соціально-психологічні чинники, що
зміцнюють або дестабілізують шлюб. Багато уваги приділяється питанням
статево-рольового виховання молоді, формуванню просімейної мотивації,
психологічним аспектам сексуальних стосунків, взаємоадаптації шлюбної
пари, їхній психологічній сумісності. Чільне місце відводиться
дослідженню соціально-психологічних процесів, що відбуваються в сім’ї:
сімейна комунікація ті інтеракція, міжособистісна перцепція, рольова
диференціація у взаєминах подружжя.

Як соціальна група сім’я розв’язує завдання, котрі стосуються осіб, які
її складають, а також ті, що торкаються безпосередньо суспільства.
Завдяки репродуктивній функції сім’я забезпечує відтворення суспільства.
Крім того, шлюб є схваленою суспільством формою задоволення сексуальних
потреб людей. Дорослі члени сім’ї, виконуючи в суспільстві професійні
функції, своєю працею створюють економічні основи існування родини,
забезпечують її матеріальні та культурні потреби. Сім’я виконує
обслуговуючу й опікунську функції щодо своїх членів, забезпечуючи їм
надання різноманітних послуг, а також піклуючись про тих, хто потребує
допомоги (діти, старі або хворі та інваліди). У такий спосіб в сім’ї
задовольняються альтруїстичні потреби.

Сім’я виховує для суспільства нових громадян, передаючи їм мову, основні
форми поведінки, національні традиції й звичаї, моральні та духовні
цінності. Сім’я виконує соціалізуючу функцію. Соціалізації зазнають не
тільки діти, які завдяки їй уростають у суспільство, а й саме подружжя,
оскільки адаптація до шлюбних, батьківських та інших сімейних ролей — це
також соціалізуючий процес. Водночас він задовольняє батьківські потреби
у вихованні дітей і збагачує новим соціальним досвідом особистість
шлюбних партнерів.

Сім’я сприяє збереженню психічного здоров’я, суспільства завдяки
виконанню психогігієнічної функції, яка полягає в забезпеченні почуття
стабільності, безпеки, емоційної рівноваги, а також умов для розвитку
особистості своїх членів. Стабільна, добре функціонуюча сім’я дає змогу
кожній особі, яка її складає, задовольняти такі потреби, як любов,
емоційна близькість, афіляція, розуміння і повага, визнання тощо. У
такій сім’ї індивід має умови для самореалізації, самоствердження,
збагачення й розвитку своєї особистості. Отже, сім’я суттєво впливає на
своїх членів, задовольняючи їхні потреби — біологічні, емоційні,
психосоціальні та економічні.

Зміни, що відбуваються в житті сім’ї, тісно пов’язані зі змінами й
перетвореннями в суспільстві, частиною якого вона є. Різні соціальні
зрушення, індустріалізація, урбанізація, професійна праця жінок, зміни в
матеріальній і духовній культурі, зумовлені науково-технічним поступом,
поліпшенням засобів комунікації тощо, впливають на сім’ю. Зокрема, вони
викликають зміни ролей і позицій у межах родини, ціннісних орієнтацій,
норм і способів поведінки, укладу сімейного життя взагалі.

Кожна сім’я створює власну мікрокультуру на основі загальносімейних
цінностей, традицій, звичаїв, норм і правил поведінки. Шлюбна пара,
розбудовуючи власний стиль життя, спирається при цьому на усталені в
конкретному суспільстві норми, а також ті, що запозичені з батьківських
сімей і збагачені досвідом свого самостійного життя.

Сім’я як мала соціальна група зазнає певних динамічних перетворень,
пов’язаних головним чином з перебігом життя індивідів. У розвитку кожної
сім’ї можна виділити кілька фаз: початкова фаза подружнього життя — до
народження першої дитини; три батьківські фази, що охоплюють періоди
зростання й виховання дітей; фаза, коли діти стали соціальне зрілими й
відокремлюються від батьків; пенсійне подружжя. Перехід з однієї фази в
іншу характеризується зміною структури сім’ї, її функцій, перебудовою
внутрісімей-них стосунків і взаємодії відповідно до нових завдань, що
постають у різні періоди сімейного життя.

На початку кожної фази може створюватися специфічна кризова ситуація,
пов’язана з пристосуванням членів родини до нових сімейних завдань і
функцій, зміною ролей і позицій. Зміни в кількісному й віковому складі
сім’ї викликають перетворення всіх її функцій — економічної, захисної,
психологічної, соціалізуючої та ін. Це вимагає перегляду попереднього
способу життя родини. Успішне функціонування сім’ї в нових умовах
збагачує осіб, які її складають, новим досвідом і свідчить про їхні
адаптивні можливості.

Психологічний аналіз сім’ї як малої соціальної групи, умов і механізмів
її функціонування передбачає вивчення ціннісних орієнтацій подружжя, які
є одним з конституюючи сім’ю чинників, що регулює взаємини подружжя,
визначає їх ставлення один до одного, до дітей, інших людей,
навколишнього світу взагалі. Розбіжності в індивідуальних системах
ціннісних орієнтацій подружжя є головною перешкодою інтеграції сім’ї, її
повноцінного функціонування. Гострі конфлікти, що виникають на цьому
грунті, роблять неможливим нормальне внутрісімейне спілкування і
створюють небезпеку для існування родини.

Система ціннісних орієнтацій сім’ї не є сталою протягом усього її
життєвого циклу. Загальносімейні цінності не завжди включають у себе
ціннісні орієнтації кожного з подружжя. Діапазон ціннісних орієнтацій
окремих осіб родини може бути вужчий або ширший від загальносімейних.
Чим ширший обсяг індивідуальних цінностей подружжя, тим більше в них
можливостей для взаєморозуміння, тобто для єдності.

Для психологічної сумісності подружжя важливе значення має
взаємопізнання і взаємоузгодження індивідуальних ціннісних орієнтацій
кожного з них, вироблення на їх основі загальносімейних цінностей. При
цьому мають значення не тільки схвалення й прийняття загальносімейних
цінностей, а й позитивне ставлення кожного з подружжя до ціннісних
орієнтацій партнера. Тому з погляду психологічної допомоги сім’ї
доцільно з’ясувати характер цього ставлення. У практиці психологічного
консультування виділені такі його варіанти: 1) один з подружжя
намагається дізнатися про ціннісні орієнтації іншого, а також сім’ї його
батьків, але не приймає їх, визнаючи лише свої; 2) подружжя
взаємотолерантні до ціннісних орієнтацій один одного, визнають їх
рівноправність, але не прагнуть до створення спільної системи цінностей;
наслідок цього — життя «поруч», а не «разом»; 3) подружжя схильні до
схвалення і прийняття майже всіх цінностей один одного, значно змінюючи
при цьому власні системи цінностей. Такий стан криє в собі небезпеку для
самореалізації й самоствердження одного з подружжя і може призвести до
надмірної залежності його від іншого; 4) подружжя створюють спільну
систему цінностей, визнаючи при цьому право кожного на індивідуальні
ціннісні орієнтації, але зберігаючи пріоритет загальносімейних
орієнтацій.

Розбіжності в системах ціннісних орієнтацій подружжя можуть служити
грунтом для багатьох сімейних конфліктів, зокрема таких, як конфлікт
сімейних ролей, боротьба за лідерство в сім’ї, конфлікт як засіб знятгя
напруження, конфлікт як захист власного «Я». В основі кожного з них
лежить суперечність між сформованими до шлюбу ціннісними уявленнями
кожного з подружжя про рольові функції чоловіка і дружини в сім’ї та
способи їх реалізації. Конфлікт може виникнути і в результаті зіткнення
звичних для кожного з подружжя шляхів і способів задоволення
соціокультурних, інтелектуальних, естетичних та інших потреб, прагнення
відстояти свою індивідуальність, намагання узгодити уявлення про себе з
думкою партнера.

Конфліктна ситуація у сфері ціннісних орієнтацій, що перешкоджає
створенню взаємоприйнятної системи сімейних цінностей ширшого обсягу,
ніж індивідуальні, унеможливлює інтеграцію родини, а отже й виконання
нею своїх обов’язків, створює небезпеку дім її існування. Викликаючи
напруження в сімейних стосунках, конфлікти ціннісних орієнтацій
дезінтегрують родину.

Для забезпечення психологічного комфорту в сім’ї та успішного її
функціонування суттєве значення має те, як складаються взаємини і
взаємодія принаймні у трьох складових: між самим подружжям, між батьками
й дітьми, між братами й сестрами, якщо в родині зростають двоє і більше
дітей. Основним чинником, який зумовлює характер взаємин і взаємодії в
усіх ланках сім’ї, є ставлення подружжя один до одного та “їхні
батьківські установки щодо дітей. У працях із психології сім’ї виділено
чотири типи ставлення: прийняття — неприйняття; взаємодія — уникнення
контактів; визнання свободи активності — надмірна опіка; повага до прав
кожного в сім’ї — надмірна вимогливість. Позитивні типи ставлення —
прийняття, взаємодія, свобода активності, повага до прав кожного —
забезпечують партнерські стосунки та егалітарний устрій життя сім’ї.
Виникнення порушень у сімейних взаєминах, як правило, пояснюється
наявністю значної дистанції між членами родини, пов’язаної з прагненням
уникнути контакту, неприйняттям особистості партнера або надмірною
емоційною зосередженістю на ньому, що виявляється в опіці, захисті,
надмірній вимогливості та спробі будь-що підігнати його під уявлюваний
образ чоловіка, дружини або дитини. У взаєминах подружжя в період першої
фази сімейного життя часто виникають негаразди, пов’язані з надмірною
емоційною зосередженістю на партнерові, щільною опікою його і жорсткою
вимогливістю щодо образу чоловіка чи дружини, Це саме простежується
нерідко і в сім’ях з однією дитиною, на якій сфокусовані всі почуття й
турботи батьків. У пізніших фазах подружнього життя та в його кризові
періоди джерелом сімейних чвар частіше виступає емоційна дистанція.
Реалізація тих чи інших установок подружжя в сімейних взаєминах створює
певну соціально-психологічну картину родинного життя, яка виявляється у
специфічному її укладі. Усталилася думка, що кожна сім’я мас притаманний
тільки їй одній індивідуальний стиль родинних стосунків (систему
прийомів впливу один на одного та ін.). Дослідження стилю взаємин у
сім’ї передбачає їх класифікацію для надання цілеспрямованої
психологічної допомоги в налагодженні сімейних стосунків.

Більшість існуючих типологій сімей розроблена на основі виявлених
особливостей спілкування і міжособових стосунків у сім’ї, що зумовлюють
певну взаємодію членів родинної групи і властиві тільки їй способи
впливу подружжя один на одного і на дітей. На цій основі сім’ї умовно
поділяють на кілька полярних типів.

За ступенем уключення членів родини в сімейні стосунки, їх емоційної
духовної єдності розрізнюють згуртовані (інтегровані) і роз’єднані
(дезінтегровані) сім’ї. У перших кожний член сім’ї відчуває себе
повноцінним учасником сімейної взаємодії. Таким сім’ям властиві духовна
та емоційна близькість, відповідальність один за одного, довір’я, тобто
існує психологічна захищеність. Для роз’єднаних сімей характерна
відособленість членів родини один від одного. Кожний живе ніби сам по
собі, духовно й емоційно майже не пов’язаний з іншими членами родини.
Звичайно, такий поділ сімей за ступенем згуртованості є умовним.
Наприклад, існують сім’ї з досить високим ступенем ваності. Це так звані
суперінтегровані сім’ї. Здебільшого такий тип взаємин характерний для
неповних сімей (мати — дитина). За ступенем роз’єднаності виділяють
частково дезінтегровані сім’ї. Вони складаються з родинних мікрогруп, у
які входять не лише члени конкретної сім’ї, а й родичі з боку чоловіка
чи дружини. У таких сім’ях хтось з її членів опиняється в ізоляції,
ігнорується сімейною групою.

За характером психологічної й ціннісно-орієнтаційної єдності
розрізняються гармонійні і дисгармонійні сім’ї. Перші, крім того,
поділяються на природно і штучно гармонійні. Природно гармонійні сім’ї
характеризуються збігом цілей, мотивів, емоційних і пізнавальних
установок членів родинної групи, завдяки чому забезпечується їхня
психологічна сумісність. У штучно гармонійних сім’ях злагода є
результатом свідомих зусиль членів родини. У таких сім’ях помітне
прагнення пристосуватися один до одного, часом ціною обмеження власних
потреб, привести їх у відповідність до потреб і запитів інших членів
сімейної групи.

Дисгармонійним сім’ям притаманна розбіжність у системах ціннісних
орієнтацій, потреб, мотивів і цілей членів родинної групи. Адаптація їх
один до одного ситуативна, перманентна, а то й декларативна. Рольові
обов’язки в таких сім’ях нерідко виконуються з примусу, що створює
психологічне напруження в сімейному спілкуванні. Емоційна дистанція між
чоловіком і жінкою та іншими членами родини створює сприятливий грунт
для виникнення психологічної несумісності, а отже, і міжособових
конфліктів.

За ознакою комунікативних установок членів родини розрізнюються
корпоративні (прагматичні) і альтруїстичні типи сімей. У перших
спілкування здійснюється на договірних, корпоративних засадах. У такій
сім’ї кожний виконує покладені на нього обов’язки лише за умов, якщо
інші виконують свої. Як правило, здійснюється жорсткий контроль за
поведінкою кожного члена сім’ї, налагоджено систему позитивних і
негативних санкцій для заохочення виконання рольових обов’язків. Сімейна
група може мати подібні ціннісні орієнтації й бути психологічно сумісною
та емоційно пов’язаною, але в її членів відсутня готовність поступитися
власними інтересами заради спільного блага. Прагматичний принцип
співжиття («що ти для мене, те й я для тебе») діє як у взаєминах
подружжя, так і в стосунках з дітьми та іншими родичами. Постійно
вираховується, хто і скільки доклав зусиль до підвищення сімейного
добробуту і що отримав натомість. Психологічна рівновага в таких сім’ях
дуже нестійка. Цінність кожного визначається тим, якою мірою він може
задовольнити прагматичні установки інших. На цій основі досить легко
виховується егоїстичний тип особистості з настановою «жити для себе».

Спілкування в альтруїстичних сім’ях грунтується на свідомому визнанні
кожним членом родини відповідальності за добробут інших. Поведінка
членів сім’ї часто йде врозріз з власними потребами і запитами — за
принципом «жити для інших». Кожний у такій сім’ї с цінністю сам по собі,
а не тому, що дає якусь користь, тобто створює для сім’ї матеріальний
добробут і забезпечує їй високий соціальний статус та ін. Навіть члени
сім’ї, які порушують прийняті в ній норми поведінки, не стають ізгоями,
навпаки, їм усіляко допомагають знайти правильний шлях.

За кількістю і характером комунікативних зв’язків розрізнюються відкриті
і закриті сім’ї. У відкритих особистісна спрямованість не обмежується
лише колом родинних інтересів та цілей. Члени сім’ї включені в різні
соціальні зв’язки. Специфікою відкритої сім’ї є прагнення до нових
контактів. Завдяки цьому підвищується їх соціально-захисний потенціал.
Вони мають можливість компенсувати невдачу в одній суспільній сфері
переключенням своїх інтересів в іншу.

Закриті сім’ї є комунікативно самодостатніми. Кількість позасімейних
соціальних контактів у них надто обмежена, і, як правило, вони не
прагнуть до їх розширення. Головне — це твоя сім’я і родинні зв’язки, а
все інше – тло, на якому проходить життя. Власна сім’я посідає перше
місце в ієрархії родинних цінностей.

Залежно від адаптивних ресурсів сім’ї, її здатності пристосовуватися до
мінливості умов життя виділяють гнучкі й інертні (консервативні) сім’ї.
Гнучкий тип сім’ї характеризується здатністю швидко переорієнтовуватися,
якщо цього вимагають нові умови життя. Інертні сім’ї, навпаки, ригідні
та консервативні щодо переоцінки й зміни вже усталених стандартів
поведінки.

За характером розподілу влади виділяють сім’ї єдиновладні (авторитарні)
і демократичні. У перших влада зосереджена в руках когось одного —
чоловіка, дружини та ін. Згідно з цим найважливіші рішення приймаються
тільки зі схвалення цього члена родини. Соціологи за цим показником
поділяють сучасні сім’ї на неопатріархальні і неоматріархальні.

Для демократичних сімей характерна або рівноправність усіх членів родини
в прийнятті рішень, або функціональний розподіл влади: в одних сферах
життя головну роль відіграє чоловік, в інших — жінка, у третіх — хтось
із батьків подружжя чи старші діти.

Виділення авторитарних і демократичних типів сімей має істотне значення
для оцінки ресурсів сімейного виховання, але за умов, коли відомі інші
характеристики спілкування і міжособистісних стосунків. Так, в
інтегрованих, гармонійних, емоційно об’єднаних, з альтруїстичними
установками сім’ях питання розподілу влади взагалі не виникає. Сімейна
ієрархія, яка склалася, сприймається членами родини як природна й
оптимальна, незалежно від того — авторитарна вона чи демократична. В
дезінтегрованих сім’ях єдиновладдя може бути джерелом постійного
психологічного напруження в родинних стосунках.

Класифікація сімей за наведеними шістьма полярними ознаками дещо умовна.
Характеризуючи сім’ю як той чи інший тин, беруть до уваги перевагу
якоїсь однієї ознаки взаємин у сімейній групі й абстрагуються від усіх
інших. Отже, чисті сімейні типи — це наукова абстракція, яка потрібна
для розуміння суті явища. В житті звичайно трапляються змішані тини, у
яких взаємини характеризуються поєднанням різних ознак у певному
співвідношенні. Тому для діагностики сімейних стосунків з метою надання
сім’ї психологічної допомоги доцільно визначати тип сім’ї за домінуючою
ознакою, наприклад так: швидше інтегрована, ніж роз’єднана, і т.п.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Ответить

Курсовые, Дипломы, Рефераты на заказ в кратчайшие сроки
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020