.

Особливості психічного розвитку у дітей та підлітків, що мешкають у зоні посиленого радіоекологічного контролю Прикарпаття (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
0 1924
Скачать документ

Матейко Н. М.

Науковий кореспондент

Інституту психології АПН України

Ім. Г. С. Костюка

Особливості психічного розвитку у дітей та підлітків,

що мешкають у зоні посиленого

радіоекологічного контролю Прикарпаття.

Чорнобильська катастрофа своїми наслідками зачепила долі сотень тисяч
людей і посіяла тривогу про майбутнє нашої країни, основою якої є діти.
Внаслідок аварії великий контингент дитячого населення потрапив під
вплив екологічно несприятливих факторів (2, ст. 63(.

Особливий неспокій викликають зміни у психічному розвитку дітей, які
перебувають під впливом малих доз радіації. Діти більш вразливі до
опромінювання, оскільки що клітини підростаючого організму більш
радіочутливі, ніж зрілі (Baredsen Q. W.1982). Існування суперечності
деяких даних, імовірно,пов’язана з природньою фазністю біологічних
процесів, яка визначає чутливість суб’єкта.

Протягом багатьох років існувала думка про резистентність ЦНС до дії
іонізуючого опромінення. Досі вважалося загальновизнаним, що лише
високі дози радіації здатні уразити клітинні структури мозку. Це
узгоджувалося з відсутністю видимих морфологічних і виражених
функціональних змін. (2, ст.69(

Однак дані вітчизняної і зарубіжної літератури 30-50-их років вказують
на те, що нервова система на дію іонізуючого опромінення звичайно реагує
вегетативними змінами навіть від малих доз опромінення. (3, ст.
69(. Зокрема Ліванов М.Н. вказує на існування реакції ЦНС людини на дію
малих доз радіації (0,06-0,65Рад) змінами судинного тонусу, зниженням
артеріального тиску, тенденцією до брадикардії. Хворі скаржаться на
швидке наростання слабості, погіршення пам’яті, дратівливість. (3(

Показано, що зміни стану здоров’я, що пов’язані з впливом малих доз
радіації, проявляються у найрізноманітніших порушеннях, зокрема
емоційно-особстісної та інтелектуально-мнестичної сфери. (4, ст. 50(

Вивченням особливостей інтелектуального статусу дітей та підлітків, які
проживають на радіаційно забрудненій території, займались А. А. Крилов,
Р.О.Серебрянникова та ін. (1992) . У 24% школярів виявлено гранично
низькі значення інтелектуального статусу. Аналогічні дослідження були
проведені Н.А.Грищенко, Л.А.Головай, В.К.Горбачевським (1992) та ін.

Дослідження психічного розвитку дітей, які потрапили під вплив
іонізуючого опроміненя у пренатальному періоді, були проведені на
забруднених територіях Білорусі Ігумновим С.О. При вивченні основних
якісних характеристик інтелектуального розвитку дітей зазначеного
контигенту (темпу психічної діяльності, активної уваги, пам’яті,
перцепції, регулювання діяльності, аналітико-синтетичної діяльності,
запасу знань, мовленнєвої функції і моторного розвитку) в основній групі
виявлено достовірне переважання оцінок, які відображають різні ступені
відставання цих показників від вікових нормативів (5, ст. 16 (.

Клініко-психологічне дослідження 478 внутріутробно опромінених дітей м.
Прип’яті показало, що близько половини дітей мали виражені відхилення у
психічному розвитку. У таких дітей страждала пам’ять, активна увага була
знижена працездатність. Діти виявлялися нездатними до занять, які
вимагають вольового зусилля і уваги (6, ст.230(.

В результаті проведених досліджень вербального інтелекту дітей Брянської
області було вирахувано IQ кожної дитини. В чистих районах число дітей
з IQ менше 70 складало 8. У забруднених їх було значно більше – 94
особи. Між цим розподілом існує статистично достовірна різниця (р› 0,
05). В результаті, в забруднених районах інтелектуальні порушення
спостерігалися у 43 дітей (5, 9%), в чистих – 6 (2%). Кількість
дітей, які мають інтелектуальні порушення в забруднених районах майже в
3 рази вищі, ніж в чистих (7, ст. 71(

Комплексне психологічне обстеження дітей 6-7 років, які проживають в
Гомельській області, виявило в середньому більш низькі показники по всіх
інтелектуальних функціях. Різним виявився і психомоторний розвиток. При
цьому більш низькі показники сили рук і симетричності розвитку сили рук
можуть вказувати на сповільнене формування латералізації, а виявлений
більший відсоток дітей з високим тремором – свідчить про підвищену
збудливість нервової системи (Артамонов С.В. у співавт., 1992).

Зміни розумової діяльності, працездатності та особистісного профілю,
істотне зниження показників розумової працездатності в обстеженій групі
ліквідаторів виявлено Н.А. Меньшовим і співавт. Найбільше падіння
лічильно-логічної діяльності свідчило про переважне послаблення
функцій короткострокової пам’яті та оперативного мислення.

Розумовий розвиток дітей 4-6 років (сенсорна та розумова сфера, пам’ять,
увага, мовлення), що знаходиться під впливом радіації, вивчався під
керівництвом Н.О.Циркун. В ході дослідження виявлено зниження
інтелектуального розвитку дітей як із забруднених, так і відносно чистих
реґіонів; ця тенденція найбільш помітна у дітей 1985-1986 р. р.
народження.

При радіоактивному ураженні малими дозами радіації із всіх психічних
процесів найбільш страждає увага. В залежності від віку школярів
виявлено, що чим менший вік учня, тим більше страждає його увага. [11
ст. 13]

Розклади пам’яті в осіб з органічним ураженням мозку, що зазнали впливу
іонізуючого випромінювання внаслідок аварії на ЧАЕС виявлялися
ускладненнями згадування і відтворення добре відомих раніше імен,
цифр. Для запам’ятовування будь-яких даних вимагалися багаторазові
повторення. Тривке, тривале утримання нової інформації частіше було
неможливим. Про порушення інтелекту свідчить збідніння суджень та
умовиводів з втратою спроможності розуміти в повному об’ємі одержані
відомості, неспроможність сполучення, аналізу і синтезу інформації, що
надходить. Не дуже значні зміни інтелекту слід визначити як органічне
зниження рівня особистості, що не досягає ступеня органічної деменції
[2,ст. 12].

Відмічаються також зміни у психофізіологічній сфері (А.М.Карпухіна,
М.–Л.А.Чепа) старшокласників. Виявлено тенденції до зниження показників
оперативної пам’яті, уваги, погіршення стабільності та рухливості
нервових процесів, переважання процесів збудження над процесами
гальмування, точності реакції на об’єкт, що рухається, рівня
продуктивності та швидкості інтелектуальних показників, функціональних
можливостей центральної нервової системи, фізичної витривалості, часу
додержання рівноваги тіла, збільшення динамічного тремору. Останні три
ознаки свідчать про погіршення показників моторики. [13].

У світовій практиці вивчення впливу навколишнього середовища на здоров’я
дитини, її психічний розвиток проводиться шляхом попереднього виявлення
незначних симптомів відставання у розвитку психічних функцій найбільш
ранніх симптомів хронічних захворювань, які в значній мірі визначають
стан здоров’я у подальшому житті особи (8, ст. 79).

У зв’язку з тим, що в окремих роботах, проведених після чорнобильської
аварії вказується на особливий патогенний вплив радіоекологічного
фактору на психічний розвиток “дітей Чорнобиля”, а також з метою
діагностики психічного розвитку у дітей та підлітків, які постійно
проживають на радіаційно забруднених територіях нами проведено
дослідження динаміки розумового розвитку школярів в залежності від їх
віку і тривалості дії несприятливих екологічних факторів, викликаних
Чорнобильською аварією на території Івано-Франківської області.

З метою встановлення залежності психічного розвитку школярів від
екологічної ситуації експериментальне дослідження проводилось в
рівнинній клімато-географічній місцевості Прикарпаття с. Стецева
Снятинського району Івано-франківської області, яке відноситься до зони
посиленого радіоекологічного контролю. За даними відділу
Івано-Франківської СЕС в 1990 році щільність забруднення с. Стецева
складала Cs-137 =5,06 Кі/км кв, Sr-90=0,31 Кі/км кв; в 1992 році
Сs-137=4,96 Кі/км кв, Sr-90=0,31 Кі/км кв. населення с. Стецева виділене
в 4 категорію потерпілих внаслідок аварії на ЧАЕС і вимагає
пріоритетного медичного спостереження (Постанова Кабінету Міністрів
України № 106 від 23 липня 1991 року).

Контрольними являлись результати аналогічного дослідження в с. Кутище
Тлумацького району, в якому, за даними радіологічного відділу
Івано-Франківської обласної СЕС забруднення території радіонуклідами не
виявлено.

Всього під спостереженням знаходилось 176 учнів 1-8 класів с. Стецева
(основна група) і 148 учнів 1-8 класів с. Кутище (контрольна група).
Дослідження проводились в спеціально відібраній категорії “практично
здорових” учнів, що являються однією з умов вивчення впливу екологічного
фактору на функціональний стан організму дітей при масових обстеженнях
[9, ст. 37.]

Зважаючи на те, що психічне здоров’я дітей зумовлене не тільки
екологічними, біологічними, а й соціальними факторами, однорідність
порівнюваних учнівських колективів визначалось також за однією з
важливих соціальних ознак- їх приналежністю до сільського населення із
спільними соціально-економічними і етно-культурними особливостями
Прикарпатського регіону України.

Методичний інструментарій дослідження складався з методу спостереження
тестових методик та міокенетичних методів.

З метою порівняння рівнів розвитку інтелекту дітей у віці 7-14р.
використовувалися показники коефіцієнту розумового розвитку (IQ), що
визначалися з допомогою методики Д.Векслера, адаптованої і
стандартизованої Ю.З.Гільбухом (1992). З метою економії часу при
проведенні скрінінгового масового обстеження, в ході практичного
використання, шкали Векслера скорочено до 10 субтестів з 12 (5
вербальних і 5 невербальних субтестів). Рівень уваги досліджувався за
допомогою табл. Анфімова. Для вимірювання сили нервових процесів
застосовувався теппінг-тест.

В таблиці 1 представлені результати виміру загального інтелектуального
коефіцієнту дітей та його динаміка в залежності від впливу екологічної
ситуації (за Д. Векслером).

Таблиця 1.

Вплив еколог. факторів Загальна

к-сть n Загальний інтелектуальний коефцієнт

? 110 91-110 71-90 ?70

n %±m n %±m n %±m n %±m

Зона РЕК с. Стецева 176 4 2,2±1,0 62 35,2±3,4 87 49,4±3,6 23 13,0±2,4

Контроль с. Кутище 148 22 14,8±2,9 94 63,5±3,9 28 18,9±3,2 4 2,7±1,3

Як свідчать результати дослідження, у дітей молодшого шкільного віку, що
мешкають у забруднених територіях дефекти розумового розвитку
зустрічаються у 3,2 рази частіше, ніж в контролі. Зустрічається велика
кількість дітей з пониженими розумовими здібностями (р>0,01), та вдвічі
нижча кількість дітей з нормальними розумовими здібностями.

В результаті дослідження виявлено, що у дітей та підлітків зони
радіаційного забруднення виявлено помітні порушення психічного розвитку,
що проявляються зокрема в різних ступенях розумової дефективності
(13,0±2,4 і 2, 7 ±1,3 ), понижених розумових здібностях (49, 4±3, 6 і
18, 9±3,2).

В 1,8 рази рідше в порівнянні з контролем спостерігається нормальний
розумовий розвиток (35, 2±3, 4 і 63, 5±3, 9).

Підвищення розумових здібностей простежуються у 2, 2±1, 0% при 14, 8±2,
9 у контролі (р>0, 001). Отже надзавичайно актуальними є питання,
пов’язані з факторами, які можуть впливати на інтелектуальний розвиток
дитини при опроміненні.

Відомо, що у плода з 12 тижня розвитку починає функціонувати щитовидна
залоза. Тому для нього може мати значення надходження радіоактивного
йоду через організм матері.

Отримані нами дані дають можливість прослідкувати динаміку
інтелектуального розвитку 10-літніх школярів, матері яких були вагітними
в момент катастрофи на Чорнобильській АЕС.

Як свідчать результати, отримані за допомогою тесту Векслера в 10-ти
літньому віці показники невербального інтелекту як в основній так і в
контрольній групі залишаються практично тотожними – відповідно 80 і 81.
Найвищий показник невербального інтелекту школярів в основній групі
простежується в 11р. і становить 99. У дітей, народжених після вибуху на
ЧАЕС виявлено значне зниження рівня невербального інтелекту в основній
групі: 1987р – 87, 1988р – 73, 1989 – 68.

Якщо середні показники невербального IQ знаходяться в межах від 86
(14р.) до 77 (6р.), з найвищим рівнем 99 в 11р., то вербальний IQ
знаходиться на помітно нижчому рівні 71 (14р.) і 77 (6р.). Слід
відзначити, що зниження вербального IQ простежується в обидвох групах
після вибуху на ЧАЕС. У дітей, народжених в 1987 р. основної групи цей
показник становив 80, а в контролі 77.

Протягом наступних років відбувається помітне зниження середніх
показників вербального IQ у школярів основної групи: 1988 р. – 72, 1989
р. – 75, 1990р. – 76.

В результаті узагальнення даних видно, що середні показники загального
рівня IQ в основній групі знаходяться в проміжку у 14-ти літніх
переважає 80, а в 6-ти літніх – 75.

Пік інтелектуального розвитку в основній групі припадає на 11 років,
тобто найвищі розумові здібності наявні в дітей, народжених в 1985 р.,
до аварії на ЧАЕС, причому даний показник перевищує такий в контролі: 94
і 87. Найнижчі показники загального рівня IQ спостерігаються у дітей
молодшого шкільного віку 1987р. народження і становлять 69, в той час,
як у дітей, народжених у 1986 р. безпосередньо після аварії на ЧАЕС цей
показник становить 71.

Отже, як свідчать результати проведеного скрінінгового дослідження,
рівень інтелектуального розвитку школярів, що проживають в зоні
посиленого радіоекологічного контролю Прикарпаття є помітно нижчим, ніж
в екологічно благополучному районі.

Таким чином отримані нами дані свідчать про негативний вплив екологічно
несприятливого довкілля на психічний та розумовий розвиток дітей та
підлітків, що мешкають в цих районах. Це явище особливо небезпечне для
нації, оскільки тенденція до зниження інтелектуального потенціалу в
нашій країні спостерігалася і раніше. Так, за даними ООН, коефіцієнт
інтелектуальності молоді в СРСР помітно погіршився: у 50-х роках СРСР за
цим показником посідав третє місце у світі, у 1985 – 42, а 1987 – 57
місце. За рейтингом якості людських ресурсів 1995 році Росія посідала 97
місце в світі, Україна – 53-тє. (10(.

Зниження загального інтелектуального коефіцієнту у дітей зони РЕК
пов’язано з низьким рівнем працездатності та уваги. Це підтверджують
отримані нами дані за допомогою таблиць Анфімова і теппінг-тесту.

За даними порівняльного аналізу високі показники рівня уваги в основній
групі в 1,5 рази нижчі, ніж в контролі (р › 0,001). Середні показники
достовірно вищі в основній групі 45,5±4,1 і 31,7±3,8 в контролі (р ›
0,001). Що стосується рівня працездатності, то показники високого рівня
у дітей основної групи у 2 рази нижчі, ніж у дітей контрольної
групи (р › 0,001). В результаті дослідження виявлено, що в основній
групі переважають статистично достовірні дані по низьких показниках
39,3±4,1 і 22,9±3,4 в контролі.

Домінування середнього рівня уваги та низького рівня працездатності у
школярів зони РЕК, на наш погляд, є наслідком негативного емоційного
реагування, наявністю високого рівня тривожності, емоційної
напруженості, викликаної несприятливим впливом навколишнього середовища,
зокрема підвищеного радіаційного фону, оскільки інші фактори, що
зумовлюють емоційне напруження, впливали на дітей експериментальної та
контрольної груп в однаковій мірі.

Таким чином всі наявні дані та результати нашого дослідження вказують на
наявність прямої дії малих доз іонізуючого випромінювання, яке зумовлює
патологічні зміни в організмі та відхилення у психічному розвитку особи.

Виявлені зміни та відхилення у психічному розвитку пов’язані з
безпосереднім переживанням загрози, що раптово виникла внаслідок
Чорнобильської катастрофи і продовжує діяти за умов відсутності повної
достовірної інформації про загрозу. З іншого боку появилися фактори,
пов’язані із зміною традиційних соціальних і психологічних зв’язків,
труднощами адаптації до нових умов життя, необхідністю підкорятися
вимогам екологічної безпеки, зміною укладу, способу життя (10(.

В радіаційній медицині існує ефект залежності стійкості до
радіоактивного впливу від віку. Крива цієї залежності має назву
“трапецієподібної” і означає зростання, стабілізацію та зниження
толерантності до радіації в залежності від віку (від утробного розвитку
до смерті) [11].

За визначенням деяких авторів [7], встановлення індивідуальних доз
іонізуючого випромінення для кожної дитини, народженої з 26 квітня 1986
р. по 25 лютого 1986р. є більш складним, ніж аналогічні дослідження в
Японії. Перш за все, одержання індивідуальних доз в результаті
бомбардування Хіросіми та Нагасакі знаходилося в прямій залежності від
відстані між людиною і епіцентром вибуху. В нашому випадку такої
залежності немає. Україні, зокрема на Прикарпатті забруднення території
носить характер “радіаційних плям”.

Унікальністю постчорнобильської ситуації для психічного розвитку дітей є
тривале проживання у стресогенному середовищі і необхідність регулярно
отримувати відновлювальне санаторно-курортне лікування. [14]

Психологічний стрес у дітей призвів не тільки до стану психологічної
дезадаптації, що проявляється в емоційній та поведінковій сферах, але й
до формування комплексу сомато-вегетативних порушень.

Патогенний вплив екологічно несприятливої ситуації на дитячий організм
проявляється переважно функціональними розладами центральної нервової
системи з появою синдрому екологічної дезадаптації, підвищеною
збудливістю, руховою активністю, швидкою втомлюваністю, зниженням
інтересу до навколишнього, до навчання, вегетативною дистонією,
невротичними реакціями, поведінковими розладами і труднощами адаптації,
що являється відображенням порушень психофізіологічного «субстрату»
(Студьонкін М.Я., Вельтіщев Ю.Є., Чур`янова М.І.).

Психоемоційне та фізичне перенапруження, зміна сталого життєвого
стереотипу та побоювання наслідків радіаційного опромінення є чинниками
ризику різних патологічних змін (О.Г.Антонова-Гурченко, А.І.Нягу).

В результаті досліджень, проведених в Інституті експериментальної
радіології НЦРМ в діапазоні доз до 1 Гр встановлено, що крім змін у
кров’яній системі, спостерігається зниження реакції показників
працездатності (загальний об’єм роботи, максимальна сила, продовженість
праці), пригнічення біоелектричної та скорочувальної активності
нервово-м’язевого апарату.

Багато авторів вказує на небезпеку і недопустимість проживання дітей на
забрудненій радіонуклідами зоні. [13, ст. 48]

У незадовільних соціально-екологічних умовах шляхи подолання негативних
наслідків є: поглиблення освіченості батьків у питаннях впливу
радіаційного забруднення на дитячий організм, якісна виховна робота
дитячого садка та школи, психологічна допомога, позитивні міжособові
стосунки можуть компенсувати вади розвитку дітей.

Відповідно до завдань збереження психічного здоров’я, та психологічної
корекції психічного розвитку дітей, що мешкають у зоні посиленого
радіаційного контролю, нами визначені концептуальні підходи та
розробляються програми психолого-педагогічної допомоги дітям, які
постраждали внаслідок катастрофи на Чорнобильській АЕС.

Література.

Н. І. Сінчук, З. Н. Парамонов, В. Й. Шатило,В. П. Павлюк. Вплив малих
доз радіації на фізичний розвиток дітей, які проживають на забруднених
радіонуклідами територіях. // Медичні аспекти впливу малих доз радіації
на організм дітей. – Житомир, 1996 р, – 120 с.

Л. О. Крижанівська, А. П. Чуприков, Е. М. Горбань. Клініко-психологічна
характеристика непсихотичних розладів у потерпілих від Чорнобильської
катастрофи. // Український Радіологічний Журнал. 1997 р. – №5. – с.
69-76.

Ливанов М. Н. Некоторые проблемы действия ионизирующей радиации на
нервную систему. – М. , 1962. – 196 с.

Хомская Є. Д., Краснов В. Н., Юркин М. М. //Актуальные нарушения
психического здоровья после ядерной катастрофы в Чернобыле. – Киев,
1995. – с.50.

Игумнов С. А. Психическое развитие детей, подвергшихся воздействию
радионуклидов в пренатальном периоде.//Автореферат дис. канд. мед. наук.
– Минск, 1994. – 25 с.

Е. И. Степанова, В. Г. Кондрашова, Л. И. Пасечник. Психовегатативный
статус детей, облученых внутриутробно.//Тези доповідей. – Київ, 1995. –
270 с.

И. А. Козова, А. А. Пуховский, В. Ю. Рябухин. Психологическое и
психиатрическое исследование детей, приживающих в Калужской и Брянской
области России. //Журнал неврологии и психиатрии им. С. С. Корсакова.
–Т. 5 № 1. –1995р. –с.70-74.

Медицина окружающей среды: Пер. с англ. /Под. ред. Беннета
А.Е.–М.:”Медицина”, 1981, – 368 с.

Балева Л. С. , Карпеева Е. Е. Чернобыль и здоровье детей (к 10-летию
аварии на ЧАЕС). //Российский вестник перинатологии и педиатрии. – 1996.
– Т. 41, №3. – с. 5-9.

Яковенко С. І. Теорія і практика психологічної допомоги потерпілим від
катастроф. // Автореферат дис. докт. психол. наук. – К. – 1998, – 37 с.
Психологічна корекція психоемоційних станів у дітей, що постраждали від
наслідків Чорноб. К-фи в закладах.

Чепа Л.- М. А. Моніторинг психічних порушень спричинених радіацією.
Науково-методичний посібник. – К. , 1998 р. – 140 с.

Ревенок О. А. Структорно-динамічна характеристика органічного ураження
головного мозку в осіб, що зазнали впливу іонізуючих випромінювань
внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС. //Автореферат дис. докт. мед.
наук. – К., 1998р. – 40 с.

Карпухина А. М. , М. –Л. А. Чепа. Лазеропунктурная корекция
психофизиологического состояния детей и подростков, пострадавших
вследствие аварии на ЧАЭС. //Чернобыльская катастрофа и медико –
психологическая реабилитация пострадавших. Сборник материалов
конференции. – Изд. Белорускомитет “Дети Чернобыля”. – Минск. – 1992г. –
160 с.

Лисенко В. І. Психологічна корекція психоемоційних станів у дітей, що
постраждали від наслідків Чорнобильської катастрофи у
санаторно-курортних закладах. //Автореферат дис. канд. психол. наук. –
Х.,1996р.- 37 с.

PAGE 1

PAGE 2

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Ответить

Курсовые, Дипломы, Рефераты на заказ в кратчайшие сроки
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020