.

Особливості профорієнтаційної роботи в умовах профільного навчання (курсова)

Язык: украинский
Формат: курсова
Тип документа: Word Doc
5 7680
Скачать документ

КУРСОВА РОБОТА

на тему:

Особливості профорієнтаційної роботи в умовах профільного навчання

ЗМІСТ

Вступ

1. Сутність і структура професійної орієнтації.

2. Психологічні особливості старшокласників і вибір професії.

3. Система профорієнтаційної роботи в загальноосвітній школі в умовах
профільного навчання.

4. Профорієнтаційна робота вчителів-предметників в умовах профільного
навчання

Висновки

Список використаних джерел

Вступ

Соціально-економічні зміни, що мають місце в умовах переходу до ринкових
відносин, вимагають нових підходів у формуванні особистості школяра.
Дедалі гострішою стає залежність місця держави в цивілізованому світі
від її можливостей у створенні умов для вільного самовизначення
громадян, набуття ними доступних знань і професійної майстерності,
самореалізації в тій галузі, де найповніше можна проявити свої
обдарування. Успішне вирішення цієї проблеми в основному залежить від
позитивних результатів у формуванні особистості майбутнього працівника
на всіх етапах його шкільного життя. На цьому наголошується в
Національній доктрині розвитку освіти, Законі України “Про загальну
середню освіту”, Концепції державної системи професійної орієнтації
населення та Концепції профільного навчання. У названих документах
закладено один із основних нововведень – профілізація навчання в
середніх загальноосвітніх закладах.Одним із завдань профільної школи
допомогти старшокласникам у виборі майбутньої професії, адже підготовка
учня до вибору профілю навчання – це фактично перший серйозний етап
вибору професії. Тому на даному етапі активізуються профорієнтаційні
заходи школи та її служб.Проблеми професійної роботи в Україні в різні
періоди розглядалися багатьма дослідниками Є. Клімовим, І. Назімовим, В.
Симоненком, Б. Федорішиним, В. Ярошенком та іншими. Ними розроблялися і
перевірялися на практиці різні аспекти даної проблеми в умовах
соціалістичної планової економіки радянської держави. Розроблені ними
положення були переглянуті та узгоджені з сучасними умовами особливо в
умовах профільного навчання.Професійна орієнтація являє собою систему
соціально-економічних та методико-фізіологічних заходів, спрямованих на
забезпечення активного, мобільного і свідомого професійного
самовизначення та трудового становлення особистості з урахуванням своїх
можливостей та індивідуальних особливостей і кон’юнктури ринку праці для
повноцінної самореалізації в професійній діяльності [4]. Свідомий вибір
професії виступає показником сформованості професійного самовизначення.
В основі правильного професійного самовизначення лежить протиріччя між
прагненням молодої людини до самостійності і неготовністю школяра до
здійснення обґрунтованого вибору професії.Загальні основи побудови
системи профорієнтації в умовах профільного навчання спираються на
дослідження Є. Клімова, І. Назімова, Є. Павлютенкова, А. Сазонова, В.
Симоненка, Б. Федорішина, С. Чистякової, М. Чистякова, В. Ярошенка, але
на деяких етапах має свої особливості. А саме, при визначенні учнем
профілю навчання, при підготовці вчителя-предметника до
профорієнтаційної роботи в різних профільних класах. Мета даної роботи
розглянути психологічні особливості старшокласників щодо професійного
самовизначення, уточнити систему профорієнтаційної роботи школи в умовах
профільного навчання, встановити вимоги підготовки вчителя-прдметника до
профорієнтаційної роботи при викладанні матеріалу в різних профільних
класах.

1. Сутність і структура професійної орієнтації.

Щоб з’ясувати суть і структуру професійної орієнтації розглянемо
спочатку історію виникнення необхідності профорієнтаційної роботи з
населенням, зокрема на Україні.Початок профорієнтації нерідко відносять
до 1908 р. – до моменту відкриття першого профконсультаціоного бюро в
м.Бостоні (США). Проте згідно іншій точці зору профорієнтація з’явилася
набагато раніше, в глибокій старовині. Виникла профорієнтація з потреб
розвитку людського суспільства. Природно, що профорієнтація не могла
з’явитися раніше, ніж з’явилися професії, а отже, і потреба в орієнтації
на ці професії.Історія появи деяких елементів оцінки профпридатної
людини йде в глибину століть. Це відноситься в основному до діагностики
знань, умінь і здібностей. Вже в середині III тисячоліття до н.е. в
Стародавньому Вавілоні проводили випробування випускників шкіл, що
готували писарів. [14]. У давньому Єгипті мистецтву жерця навчали тільки
тих, хто витримував систему: певних випробувань. Інші приклади дає нам
стародавня історія Спарти, Афін, Риму. У Спарті була створена і успішно
здійснювалася система виховання воїнів, в Римі – система відбору і
навчання гладіаторів. [13].Даних, подібних приведеним вище, є багато, і
всі вони указують на досить ранній період виникнення елементів того, що
зараз прийнято називати профдиагностикой і профотбором. Якщо виходити з
поширеної зараз точки зору про включеність профдиагностики і профотбора
в систему професійної орієнтації, то можна сказати, що профорієнтація
виникла давно.Але, якщо подивитися на профорієнтацію як на суспільний
процес, що включає не тільки відмічені вище профдиагностику і профотбор
(підбір), але також профосвіту, профконсультацию, соціально-професійну
адаптацію і професійне виховання, то стане ясно, що профорієнтація як
науково осмислена діяльність людини могла з’явитися лише пізніше, з тієї
пори, коли почала набирати силу тенденція диференціації і інтеграції
окремих наук і наукових напрямів. Отже, приведені вище історичні дані
потрібно розглядати як вказівка не на історію, а на передісторію
виникнення профорієнтації. Історія почалася набагато пізніше, в період
корінної ломки суспільного устрою під натиском розвитку крупної машинної
індустрії, тобто в період розвиненого капіталізму з його неминучими
супутниками – підвищенням інтенсивності виробничих процесів, —
зростанням ролі спеціалізації і професіоналізації праці, а також з
вимушеною необхідністю здійснення професійної підготовки величезних мас
робочих. Саме в цей час визначилася практична; потреба в залученні
робочої сили, її навчанні і розподілі на різні трудові операції
відповідно до індивідуальних відмінностей і здібностей людей.Інтенсивне
технічне переозброєння промисловості провідних капіталістичних держав,
розвиток принципове нової техніки на початку XX ст., зокрема військовою,
актуалізували проблему «чоловік – техніка». Все гостріше стало
усвідомлюватися, що не кожен охочий може управляти складним технічним
приладами для цього необхідні знання, здібності і відповідні навики.
[9].В Україні діяльність профорієнтації почала розгортатися в перші роки
XX ст. Були зроблені ряд обстежень, що стосуються вибору професії що
вчаться різних типів шкіл. В процесі цієї роботи було вирішено
з’ясувати, які професії привертають найбільшу увагу, в чому причини,
спонукачі молодих людей йти по тому або іншому трудовому шляху. З цією
метою організували в школах референдум учнів. У 60-70-х роках панувало
визначення профорієнтаційної орієнтації як системи державних заходів,
спрямованих на формування в учнівської молоді психологічної готовності
до вибору професії на основі потреб суспільства і з урахуванням
інтересів і схильностей особистості учня. Ключовими елементами
визначення такого типу є державне управління процесом підготовки учня до
вибору професії.Українські психологи розробили нову концепцію
професійної орієнтації. Вихідною позицією у розробці нової системи
професійної орієнтації було бачення особистості насамперед не як
об’єкта, а як суб’єкта саморозвитку. Саме поняття «профорієнтація»
здається ясним кожному, хто ознайомиться з ним навіть вперше – це
орієнтація школярів на ті або інші професії. Приблизно такі ж визначення
даються в методичній літературі, де профорієнтацію розглядають як
надання допомоги молодим людям у виборі професії. Крім того, під
профорієнтацією нерідко розуміють систему заходів, що допомагають
людині, виступаючій в життя, науково обґрунтовано вибрати професію або
систему виховної роботи в цілях розвитку професійної спрямованості,
допомозі учням в моменти професійного самовизначення. Таким чином,
визначень даного поняття багато і відбулося це внаслідок розвитку
діяльності по профорієнтації. Як і багато наукових понять, поняття
«профорієнтація» не може бути застиглим, даним раз і назавжди. Як
показано раніше, воно розвивається у міру того, як міняється уявлення
суспільства про цілі, завдання методи, формах і, взагалі, про суть
профорієнтації. Зміна цього поняття частково зафіксована і в наявних
визначеннях. Кожне з них відображає ті або інші аспекти профорієнтації,
виділяє яку-небудь функцію, указує на практичний або теоретичний рівень
її розвитку, розглядає з позицій педагогіки, психології, теорії
управління та інші.Відсутність єдиної точки зору на поняття
профорієнтації пояснюється ще і іншими причинами. Наприклад, тим, що це
комплексна проблема, а тому підходи до її визначення можуть бути
різними. Якщо професійна орієнтація розглядається через призму
педагогічної практики, що протікає під переважаючим впливом вчителів
шкіл, майстрів УПК та інші, то прийняття цієї точки зору як єдина і
головна створює педагогічний образ профорієнтації.Якщо ж на цей процес
подивитися через призму психологічної науки, то на перший план
виступлять психологічні поняття і концепції, що пояснюють особливості
того, або іншого вибору. В рамках цього підходу формується і відповідний
образ профорієнтації як психологічного процесу, що складається з двох
взаємозв’язаних сторін: а) ухвалення рішення учня про свій професійний
вибір; б) дії на психіку учнів з метою формування професійних намірів,
здійснення такого вибору професії, який би відповідав інтересам і
здібностям особи і одночасно знаходився б відповідно до суспільних
потреб.Третій підхід – соціологічний. При цьому процес професійної
орієнтації розглядається як частина більш загального процесу соціальної
орієнтації молоді. Відповідно і вибір професії розглядається як акт,
обумовлений загальною життєвою орієнтацією, прагненням особи зайняти
певне місце в соціальній структурі суспільства, в соціальній
групі.Узагальнюючи відповідні підходи зупинимося на наступному
визначенні поняття. Професійна орієнтація являє собою систему
соціально-економічних, психолого-педагогічних та методико-фізіологічних
заходів, спрямованих на забезпечення активного, свідомого професійного
самовизначення та трудового становлення особистості з урахуванням своїх
можливостей та індивідуальних особливостей і кон’юктури ринку праці для
повноцінної реалізації в професійній діяльності.[4]Професійне
самовизначення у психології розглядається як значущий компонент
професійного розвитку особистості. Свідомий вибір професій виступає
показником сформованості професійного самовизначення і переходу його у
нову фазу професійного розвитку.Професійне самовизначення – складний,
перманентний процес професійного вибору. На думку вітчизняних учених А.
Вихруща, О. Зайцева, Д. Закатнова, Є. Павлютенкова, В. Сидоренка, Т.
Туранова, Д. Тхоржевського, Б. Федоришина, М. Янцура – це процес
самопізнання та об’єктивної оцінки школярами власних індивідуальних
особливостей, зіставлення своїх професійно важливих якостей і
можливостей з вимогами, необхідними для оволодіння конкретною професією.
В основі правильного професійного самовизначення лежить протиріччя між
прагненням молодої людини до самостійності і неготовністю школяра до
здійснення обґрунтованого вибору професії.В психологічній та методичній
літературі професійну орієнтацію розглядають як систему, яка включає
такі основні напрямки або підсистеми: профінформація; профконсультація;
профвідбір; профадаптація. як окремий етап профорієнтаційної роботи:
процеси трудового і професійного навчання в школах. [4,6,10]У структурі
професійної орієнтації, В. Чебишева виділяє чотири основні компоненти:
1) повідомлення учням знань про професії, що цікавлять їх; 2) глибоке і
все стороннє вивчення школярів; 3) професійні консультації; 4) допомога
учням в оволодінні вибраною професією. Отже професійна орієнтація має
два аспекти: перший – її вплив на формування професійних інтересів
людей, насамперед позитивних мотивів вибору професії, які забезпечують
узгодження інтересів особистості і суспільства; другий – виявлення
професійних вимог і психологічний аналіз професії, з одного боку, та
оцінка психофізіологічних властивостей і якостей учнів з урахуванням
проб їх сил в обраній діяльності, з другого.

2. Психологічні особливості старшокласників і вибір професії.

В педагогічній літературі можна зустріти декілька підходів до визначення
вікового періоду сензитивного для формування готовності школярів до
професійного самовизначення. Багато дослідників (Є.Клімов, Н.Пряжников,
С. Чистяков та інші) вважають, що кожний з вікових етапів має специфічні
особливості щодо вирішення зазначеної задачі. Так наприклад, для учнів
1-8 класів основною роботою можна вважати формування “загальної
готовності” до професійного самовизначення. Для учнів 9-11 класів цю
роботу треба скоординувати на допомогу у виборі конкретної спеціальності
та професії. Але виходячи з того, що саме в період ранньої юності
головна увага молодої людини зосереджується на розвитку мотиваційної
сфери особистості, визначення свого життєвого шляху, формування
світогляду та інше, тому саме в цей період можна говорити про професійне
самовизначення, яке як вже зазначалося має велике значення для вибору
професії. З іншого боку слід враховувати індивідуально-типологічні
особливості учнів. Згідно матеріалістичної теорії про типологічні
індивідуальні особливості вищої нервової діяльності кожна людина володіє
природженими психофізіологічними властивостями. Деякі властивості
психіки передаються і зберігаються впродовж майже всього життя. Сила і
рухливість нервових процесів є стабільними властивостями нервової
системи.Працюючи по однаковій спеціальності, одні люди добиваються
великих успіхів, інші – менших. Це пояснюється індивідуальністю нервової
системи людини, тому деякі характерні психофізіологічні особливості
сприяють швидкому оволодінню одними спеціальностями і в той же час
перешкоджають успішній діяльності в інших.Вчення І. Павлова про вплив
центральної нервової системи на динамічні особливості поведінки виділяє
три основні властивості нервової системи: силу, врівноваженість,
рухливість збудливого і гальмівного процесів і два типи нервових
процесів: сильний і слабкий, їх поєднань: я дає чотири основні типи
темпераменту.Властивості і тип нервової системи вважають професійно
важливими характеристиками. Наприклад, люди з сильним типом нервової
системи можуть виконувати складну, напружену і відповідальну роботу,
просиджувати довгий час перед пультом управління і бути при цьому
готовими до екстрених непередбачених дій, зберігати витримку і
самовладання. Це стосується таких спеціальностей, як диспетчер
аеропорту, оператор енергосистеми, оператор потокової лінії
сталеливарного цеху, апаратник хімічних виробництв і інші подібні
професії. Людям із слабким типом властива мала витривалість нервової
системи. Але цей недолік завжди компенсується такими позитивними
якостями, як висока слухова, зорова і інша чутливість, що дає переваги
при оволодінні професіями, які пред’являють підвищені вимоги до
м’язово-суглобової чутливості рухового аналізатора, точності окоміру. Це
торкається перш за все професій годинникової і радіоелектронної
промисловості, де передбачається точна робота з дрібними деталями [15].У
психології: і педагогіці виявлена і добре вивчена залежність вибору
професії від спрямованості учбових і трудових інтересі учнів, від
успішності основних видів їх повсякденної діяльності. Так, е,
дослідженні В. Ярошенко наявність цієї залежності підтвердилася в 56%
випадків (було вивчено 4450 учнів V-Х класів) [14]. Розглядаючи питання
профорієнтації учнів, Л. Кондратьєва відзначає, що «одночасний розвиток
пізнавальних і професійних інтересів є принципово важливим моментом,
оскільки в психології інтерес все більше розглядається не як; якась
відособлена, незалежна освіта, а – як одна з найважливіших характеристик
цілісності особи, що визначає її відносини і дії» [3].Ф. Парсонс виділив
три основні чинники успішності вибору професії [13]: правильна
самооцінка схильностей, здібностей, інтересів, устремлінь, можливостей і
обмежень; знання того, що потрібне для успішної діяльності по кожній з
вибираних професій; уміння співвіднести результати самооцінки із
знаннями вимог професій.Психологи Л. Виготський, О. Леонтьев, А.
Петровський, С. Рубінштейн обґрунтували найважливішу закономірність:
розвиток особи відбувається в діяльності, причому лише в тій діяльності,
яка насичена елементами творчості і викликає у людини позитивне
відношення до даного виду праці. Всяка діяльність, у тому числі і
трудова, представляє процес взаємодії індивіда з дійсністю, в якому і
відбувається становлення його як особи.Відношення індивіда до трудової
діяльності – це не просто психофізіологічне, але і соціальне явище, чому
соціологи приділяють виключно велику увагу. На їх думку, відношення
людини до праці обумовлене трьома головними чинниками: 1)
соціально-економічним; 2) технологічним або функціональні (можливість
розвитку сутнісних творчих здібностей у даної особи в конкретному виді
діяльності); 3) психолого-педагогічним (трудовою спрямованістю, змістом
і інтенсивністю мотивів, інтересів, схильностей, здібностей,
світоглядом, вольовими і іншими сторонами психічної, структури
особи).Оскільки об’єктом діяльності профорієнтації є процес професійного
самовизначення людини, важливо в першу чергу сформулювати групу
принципів, якими керуються (або повинні керуватися) дівчата і хлопці,
вибираючи собі професію і місце в соціальній структурі
суспільства.Принцип свідомості у виборі професії виражається в прагненні
задовольнити своїм вибором не тільки особові потреби в трудовій
діяльності, але і принести якомога більше користі суспільству.
Усвідомлення необхідності вибору в першу чергу тих професій, які
потрібні, народному господарству, в даний момент найбільшою мірою,
служить одним з показників розвиненості свідомості особи.Принцип
відповідності вибираній професії інтересам, схильностям, здібностям
особи і одночасно потребам суспільства в цілому (району, регіону) в
кадрах необхідних професій виражає зв’язок особового і суспільного
аспектів вибору професії. По аналогії з відомою думкою не можна жити в
суспільстві і бути вільним від суспільства – можна також сказати: не
можна вибирати професію, виходячи тільки з власних інтересів і не
зважаючи на інтереси суспільства. Порушення принципу відповідності
потреб особі і суспільства приводить до незбалансованості в професійній
структурі кадрів.Принцип активності у виборі професії характеризує тип
діяльності особи в процесі професійного самовизначення. Професію треба
активно шукати самому. У цьому велику роль покликані зіграти: практична
проба сил що вчаться в процесі трудової і професійної підготовки, ради
батьків і їх професійний досвід, пошук і читання (по професії, що
цікавить) літератури, участь в роботі кружків технічної творчості,
робота під час практики і багато що інше.Виходячи з цього в процесі
формування в учнів готовності до вибору професії необхідно звертати
увагу на такі індивідуальні особливості. Перш за все – це інтереси,
нахили учнів. Професійні інтереси відрізняються конкретністю і
цілеспрямованістю. Це інтерес до тієї професії, яку обирає для себе
учень Розвиток та формування професійних інтересів безпосередньо
зв’язані з пізнавальними інтересами. Це інтереси, які спрямовані на
оволодіння знаннями з професії, розуміння її суті, оволодіння не тільки
практичними, але і теоретичними основами даної професії. Чим сильніше
виражений професіональний інтерес, тим глибша потреба в оволодінні
знаннями з конкретної професії. Таким чином вибір вірної професії
залежить не тільки від індивідуально-типологічних відмінностей учнів, а
від їх пізнавальних інтересів, здібностей, нахилів. Визначити
індивідуально-типологічні особливості учнів важче ніж їхні інтереси до
того чи іншого предмету, виходячи з цього профільні класи є тією ланкою,
яка допомагає педагогу визначити галузь майбутньої діяльності
старшокласника.

3. Система профорієнтаційної роботи в загальноосвітній школі в умовах
профільного навчання.

Щоб вибір професії був справді свідомим і вільним, необхідно враховувати
принаймні три фактори: інформованість про світ професій, знання своїх
особистісних особливостей, уміння співвідносити особисті якості з
вимогами, які пред’являють професія і спеціальність.Уся шкільна робота
повинна сприяти професійному самовизначенню учнів, насамперед виявленню
й розвитку схильностей і здібностей, формуванню мотивів вибору професії,
професійних інтересів, моральних та інших якостей, важливих для
майбутньої трудової діяльності.Психолого-педагогічна функція
профорієнтації – це перш за все виявлення і формування інтересів,
нахилів, здібностей школярів, визначення шляхів і умов ефективного
управління їх професійним самовизначенням. Також це – формування
професійних намірів у відповідності з інтересами і потребами конкретного
регіону у кадрах. Профорієнтація повинна здійснюватися на всіх вікових
етапах: [10]1. Емоційно-образний (діти старшого дошкільного віку).
Формування позитивного ставлення до світу професій, до людей праці. На
цій стадії професії відомі дітям лише за назвами і деякими зовнішніми
ознаками (форма одягу, манери поведінки, оцінка оточуючих людей). 2.
Пропедевтичний (І-IV класи). Розвиток інтересу до професії батьків, до
найбільш масових професій. Формування любові і сумлінного ставлення до
праці. У молодших школярів ще немає підстав для здійснення серйозного
професійного вибору, часто відсутні виражені інтереси і нахили. Вони
легко змінюються на інші. 3. Пошуково-зондуючий (V-VII класи).
Формування професійної спрямованості при усвідомленні інтересів,
здібностей, цінностей, які пов’язані з вибором професії і визначенням
свого місця у суспільстві. В цих учнів можуть мати місце особливо
раптові переміни в інтересах, що викликано істотнім підйомом
пізнавальної активності у цьому віці. Але саме в цьому віці можуть
виникнути інтереси, які можуть мати вихід на професійну діяльність. 4.
Формування професійної свідомості (VIII-IX класи). Формування
особистісного сенсу вибору професії, уміння співвідносити суспільні цілі
вибору сфери діяльності із своїми ідеалами, уявлення про цінності зі
своїми можливостями. На цьому етапі учень повинен вже реально
сформулювати для себе задачу вибору майбутньої діяльності з урахуванням
наявного психологічного і психофізіологічного ресурсів. Предмети на
вибір у цих класах покликані сприяти формуванню в школярів стійких
інтересів, допомогти їм у виборі профільного навчання в 10-11 класах.
Підсилюється увага до вироблення у школярів бажання до постійного
навчання. Профорієнтаційна робота з ними планується з урахуванням
можливості продовження освіти в професійно-технічних, середніх
спеціальних навчальних закладах чи у середніх загальноосвітніх школах.5.
Період уточнення соціально-професійного статусу (Х-ХІ класи). Формування
знань, умінь у визначеній сфері трудової діяльності. На даному етапі в
сучасній системі освіти старшокласники, що вибрали профіль навчання чи
опанували (за бажанням) професію, уточнюють відповідність своїх
професійно важливих і інших якостей, стану здоров’я вимогам професійної
діяльності, що обирається. Мета професійної орієнтації учнів слід
розглядати в загальному зв’язку з ширшими цілями і завданнями трудової
підготовки школярів. В професійній підготовки учнів на сучасному етапі
визначено таким чином:- сформувати у школярів готовність до суспільне
корисної, продуктивної праці, тобто виробити сукупність трудових
колективах і практичне здійснення кадровою політики на місцях;-
організація діяльності по підвищенню кваліфікації співробітників центрів
профорієнтації;- проведення роботи з підготовки молоді до вибору
професії;- узагальнення і розповсюдження передового досвіду
профорієнтаційної роботи.Як важлива ланка системи профорієнтації
розглядаються кабінети профорієнтації в школах, УПК, СПТУ і на
виробництві. На них покладається рішення наступних задач:- ознайомлення
учнів з різними професіями, пропаганда робочих професій;- професійна
діагностика: вивчення інтересів, професійних намірів, схильностей і
здібностей молоді;- здійснення профконсультаційнної роботи з молоддю і
батьками, в процесі якої уточнюються професійні наміри, даються
рекомендації по вибору професії, повідомляється інформація про шляхи
подальшого підвищення кваліфікації і відповідні учбові заклади;-
практичне здійснення професійного відбору (підбору) на основі даних
профдіагностики;- робота по працевлаштуванню випускників шкіл,
здійсненню їх професійної і соціальної адаптації, а також професійного
виховання молоді;- аналіз ефективності роботи по профорієнтації.З огляду
на важливу роль у професійному самовизначенні учнів їхніх батьків
особливе значення має співпраця в професійній роботі школи і сім’ї. Тому
школа повинна направляти зусилля батьків на створення умов для розвитку
інтересів, схильностей і здібностей їхніх дітей.Здійснювана в школі
цілеспрямована робота з професійної орієнтації учнів є частиною
навчально-виховного процесу. Вона проводиться всім педагогічним
колективом, а не лише психологом та вчителями трудового навчання.

4. Профорієнтаційна робота вчителів-предметників в умовах профільного
навчання

В процесі реформування шкільної освіти, а саме перехід від
загальноосвітніх шкіл до профільних, дає можливість учням вибрати
профіль споріднений до їх інтересів, нахилів, здібностей, а це в свою
чергу забезпечує більш свідомий вибір професії у недалекому майбутньому.
Виходячи з цієї можливості профорієнтаційна робота школи направлена на
допомогу учням у вірному виборі профілю. Учневі який визначився з
напрямом профілізації: суспільно-гуманітарний, природничо-науковий,
художньо-естетичний, фізико-математичний, набагато легше ознайомитись з
майбутньою професією, вивчаючи поглиблено курси за вибором, профільні
дисципліни тощо.Готовність учня до профільного навчання має базуватися
на орієнтації в світі професії та вимогах з їх боку до особистості.
Існує безліч класифікацій професій згідно з класифікацією професій за Є.
Клімова визначаються п’ять їх типів: людина-природа, людина-техніка,
людина – людина, людина-знак, людина – художній образ. Розглядаючи ці
типи професій як загальні профілі їх розподіляють за наступними типами:
[5].1. Людина-природа: природничо-науковий, хіміко-біологічний,
медичний, екологічний, сільськогосподарський, географічний тощо.2.
Людина-техніка: технічний, технологічний, транспортний,
комп’ютерно-інформаційний, виробничий, дизайнерський тощо.3.
Людина-людина: гуманітарний, філологічний, економічний, спортивний,
історичний, правознавчий, педагогічний тощо.4. Людина-знак:
природничо-науковий, фізико-математичний, інформаційний, лінгвістичний
тощо.5. Людина-художній образ: естетичний, образотворчий, музичний,
хореографічний, театральний, дизайнерський тощо.Таким чином спираючись
на пізнавальні інтереси учнів до відповідної професії можна зорієнтувати
їх на доцільний профіль навчання, і навпаки, знаючи здібності і нахили
учнів до деяких предметів навчально-виховного циклу, можна запропонувати
відповідний профіль, а в подальшому і саму професію.Профільна підготовка
відрізняється від загальноосвітньої підготовки більш конкретними
професійно зорієнтованими характеристиками мотивів, мети, засобів і
результатів навчальної, продуктивної, творчої діяльності, які виступають
стосовно до учня у вигляді певних вимог. Учні повинні перейти від більш
загального, точніше загальноосвітнього до більш конкретного профілю
діяльності, який передбачає певну спеціалізацію, конкретизацію
навчальної діяльності навколо визначеної групи професій. З часом така
орієнтація буде звужуватися і конкретизуватися у професійній підготовки
у ПТОЗ чи ВНЗ.Узагальнюючи вимоги з боку профільного навчання до
особистості учня, можна визначити такі їх головні групи [12]:1.
Активізація, інтенсифікація навчальної діяльності, що виявляється в
збільшенні навантаження на нервову систему учня. Це викликає
необхідність виховувати і формувати психофізіологічну готовність учня до
профільного навчання.2. Збільшення інтелектуального напруження – через
необхідність розв’язання значно більшої кількості спеціалізованих,
профільних навчальних завдань, що потребує розвитку відповідної
інтелектуальної готовності учня.3. Інтенсивне нарощування профільного
навчального і продуктивного досвіду-спеціальних знань, умінь, навичок
відповідного напряму, що ставить питання про готовність учня.4.
Підвищення рівня самоорганізації, самостійності у виконанні завдань
навчальної діяльності й життєдіяльності, оскільки саме в період
профільного навчання в старшій школі стають провідними особистісне,
життєве і професійне самовизначення. Тому слід виокремлювати так звану
рефлексивну готовність учня до профільного навчання.5. Профільне
навчання вимагає від учня підвищеної уваги до тих рис характеру, які
сприяють успішній напруженій продуктивній діяльності.6. Профільне
навчання вимагає від учня значної відповідності його потреб, мотивів,
інтересів, схильностей, потягів специфіці профілю і професій, що його
складають, тому слід говорити про мотиваційну готовність особистості.
При цьому відбувається зміщення спрямованості в майбутнє, активізація
процесів прогнозування, програмування діяльності учня.Діяльність учня в
процесі опанування профілю навчання має починатися з актуалізації
відповідних потреб і мотивів, бути забезпеченою необхідною вихідною
інформацією й розгортанням пізнавального процесу, на основі чого він
ставить нову мету і складає програму профільної
навчально-продуктивної-творчої діяльності, перебіг якої має обов’язково
призводить до суспільного та особистісного значущого результату. Вимоги
з боку профільного навчання ставиться не лише до особистості учня, а й
до вчителів-предметників. Особливої уваги потребує профорієнтація учнів
у процесі вивчення основ наук в умовах профільного навчання: різні цикли
– суспільно-гуманітарні, природничо-математичні, трудове навчання,
фізичне й естетичне виховання – мають нерівнозначні профорієнтаційні
можливості. Профільні дисципліни дають можливість вчителям-предметникам
не лише викладати відповідний матеріал, але ознайомити учнів з
професіями в який їх предмет відіграє важливу роль. Тому слід в процесі
викладання предмету виразніше показати учням ті сторони знань і навиків,
які мають практичне значення для сучасної виробничо-трудової діяльності,
сформувати у них вірне розуміння суспільного характеру цих знань і
навиків, збудити до них інтерес. Необхідно захопити школярів
перспективою практичного застосування отримуваних ними знань. Саме
усвідомлення практичного значення шкільного предмету, його місця в
трудовій діяльності формує інтерес до предмету, а разом з ним і до
професій, науково-теоретичну основу яких він складає. Так наприклад,
учитель математики в класах фізико-математичного, науково-природничого,
технічного профілю знайомить учнів з видатними відкриттями в науці і
техніці, з біографією відомих вчених. За рахунок позакласних годин
проводить екскурсії на підприємства. Вчитель іноземної мови в класах
гуманітарного, філологічного профілю може більш ретельно розповісти
учням про роботу перекладача, лінгвіста, журналіста тощо.В складнішому
становище опиняються вчителі, які викладають не профільні дисципліни.
Знайти міст між своєю дисципліною і майбутньою професією учнів, які не
будуть її використовувати у подальшій професійній діяльності дуже важко.
З іншого боку необхідно пам’ятати, що навіть при ретельній діагностиці
учнів до того, чи іншого профілю можуть виникати випадки хибного вибору.
Це означає, що учневі необхідно переорієнтуватися в майбутньому, але без
знань деяких дисциплін зробити це буде йому дуже важко.Основною метою
вчителя-предметника при профорієнтаційній роботі в будь-якому профілі
навчання є: [11]- знайомити учнів з різними видами труда і професії;-
вивчати їх нахили, здібності професійні інтереси, формувати у них
суспільно-значущих мотивів вибору професії;- консультувати учнів з
питань, які пов’язанні з продовження навчання та
працевлаштуванням.Вчитель повинен продумати, з якою професією доречно
ознайомити учнів у межах програмної теми, враховувати спільні основи
профорієнтації під час вивчення різних навчальних предметів.Для
проведення профорієнтаційної роботи в рамках свого предмета,
вчитель-предметник повинен мати теоретичну та практичну підготовку.
Теоретична підготовка включає: знання цілій, задач профорієнтації,
методів її реалізації в умовах відповідного предмета,
психолого-педагогічні основи проблеми. Практична підготовка включає:
знання методики профорієнтаційної роботи в умовах викладання
відповідного предмета, вмінь та навиків проведення різних заходів
(бесіди, зустрічі, екскурсії). Урок є основна форма навчально-виховного
процесу, і від того, наскільки серйозно відноситься вчитель-предметник
до включення в хід уроку профорієнтаційного матеріалу, буде залежати
ефективність роботи всієї школи при підготовки учнів до основного,
правильного вибору професії.В процесі підготовки до уроку вчитель
повинен на всіх етапах передбачати розв’язання профорієнтаційних задач.
Для цього вчителя можуть використовувати професіографічні картки, які
мають таку структуру [11].Клас. Предмет. Тема уроку. Галузь,
професія (спеціальність), якою вчитель знайомить учнів. Коротка
інформація про професію.Не завжди можна знайти готові, укладені
спеціалістами опис професій, тому кожному вчителю необхідно оволодіти
методикою профорієнтаційного відбору матеріалу. Цей відбір може
проводитись в наступному порядку:- вивчення і аналіз навчальних програм
і шкільних підручників з метою визначення переліку професій, на які буде
здійснюватися орієнтація учнів;- вивчення і аналіз
професіонально-кваліфікованих характеристик, програм професіональної
підготовки;- вивчення досвіду роботи підприємств;- аналіз шкільних
програм трудового навчання у відповідній школі.Основними формами
профорієнтаційної роботи вчителя-предметника при вивченні програмних тем
є:- бесіда про професії, які пов’язанні з вивчаючим матеріалом;-
розв’язання різних типів задач з практичним змістом;- участь в
олімпіадах, вечорах, теоретичних конференціях;- екскурсії на
підприємства, виставки;- зустріч із спеціалістами;- проведення
тематичних, літературно-художніх вечорів, усних журналів.Треба
пам’ятати, що в рамках одного або декількох предметів, які ізольовані
друг від друга проводити профорієнтаційну роботу не можливо. Будь-яка
професіонально діяльність передбачає наявність у працівника значної
кількості знань і вмінь з різних, іноді навіть не суміжних дисциплін.

Висновки

Вибір професії для кожної молодої людини – це вибір свого місця в житті,
подальшого шляху навчання і праці. Без перебільшення можна сказати, що
для випускників загальноосвітньої національної школи – це завжди
проблема номер один. Профільне навчання дає можливість учню
познайомитись зі своєю майбутньою професією за рахунок предметів до яких
в них є здібності та які їм подобаються.Профорієнтаційна робота повинна
здійснюватися на всіх вікових етапах, але саме період ранньої юності є
найбільш сензитивним для формування готовності учня до професійного
самовизначення.Згідно з системою управління профорієнтаційної роботи в
школі учнів 7-9 класів поступово готують до вибору профілю навчання, при
цьому враховують їх пізнавальні інтереси, здібності, нахили. Спираючись
на класифікацію професій Є. Клімова можна розподілити учнів за
відповідними профілями. В свою чергу, профільні класи з поглибленим
вивченням окремих предметів дають можливість вчителю-предметнику більш
ретельно знайомити учнів з професіями, основою яких виступають дані
предмети навчально-виховного циклу.Велике значення в організації
профорієнтаційної роботи в умовах профільного навчання відводиться
вчителю-предметнику, а також висувається деякі вимоги до
старшокласників.Профорієнтаційна робота повинна служити одній меті –
активізувати учня, сформувати у нього прагнення до самостійного вибору
професії з урахуванням отриманих знань про себе, своїх здібностях і
перспективах їх розвитку. В цьому йому повинні допомогти батьки, вчителя
та шкільний психолог.

Список використаних джерел

Ендальцев Е.А. Выбор профессии. Социальные, экономические и
педагогические фактории.-К.: Вища школа, 1982.-149с.

Закатнов Д.А. Психолого-педагогические основы профессионального
самоопределения школьников // Наукові записки Ніженського державного
педагогічного університету ім. М. Гоголя. Психолого-педагогічні науки
№2.-Ніжин.-2001.-С.26-31.

Захаров Н.Н. Профессиональная ориентация школьников.-М.: Просвещение,
1988.-270с.

Зінченко В.П., Янцур М.С. Теорія і практика розбудови системи
професійної орієнтації в сучасних умовах // Оновлення змісту і методі
психології освіти та професійної орієнтації.-Вип.4, 1998.-С.4-15.

Климов Е.А. Образ мира в разнотипных профессиях: Учеб. пособие. -М.:
Изд-во МГУ, 1995.-224с.

Кон И.С. Психология старшеклассника. -М.: Просвещение, 1980.-192с.

Конопкин О.А., Прыгин Г.С. Связь учебной успеваемости студентов с
индивидуально-типологическими особенностями их саморегуляции // Вопросы
психологии.-1984.-№3.-С.42-52.

Лернер П.С. Модель самоопределения выпускников профильных классов
средней общеобразовательной школы // Школьные
технологии.-2004.-№4.-С.50-63.

Лозниця B.C. Психологія i педагогіка: основні положення: Навчальний
посібник.-К:: «ЕксОб», 1999.-304 с.

Професійна діагностика /Упорядник Т. Гончаренко. -К.: Ред. загальнопед.
газ.,2004ю-120с.

Сахаров З.Ф., Сезанов А.Д. Профессиональная ориентация школьников.-М.:
Просвещение, 1982.-192с.

Сабадаж Ж. Профільна освіта старшокласників //
Завуч.-2005.-№17-18.-С.42-46.

Хавир П.А. Психология профессионального самоопределения в ранней юности.
– М., 1981- 96 с.

Ярошенко В.В. Школа и профессиональное самоопределение учащихся. -К.:
Рад. школа, 1983.-112с.

Краткий психологический словарь / Под ред А.В. Петровского.- М.:
Просвещение, 1987.-447с.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020