.

Зовнішньоекономічний контракт: зміст, порядок укладення (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
0 3121
Скачать документ

Зовнішньоекономічний контракт: зміст, порядок укладення.

Узагальнене поняття зовнішньоекономічного договору (контракту) дано в ч.
6 ст. 1 Закону України “Про зовнішньоекономічну діяльність”: під
зовнішньоекономічним договором розуміється матеріально оформлена угода
двох або більше суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності та їх
іноземних контрагентів, спрямована на встановлення, зміну або припинення
їх взаємних прав та обов’язків у зовнішньоекономічній діяльності.

Наказом Міністерства економіки та з питань економічної інтеграції
України № 201 від 06.09.2001 року затверджено Положення про форму
зовнішньоекономічних договорів (контрактів).

Договір (контракт) укладається відповідно до Закону України “Про
зовнішньоекономічну діяльність” та інших законів України з урахуванням
міжнародних договорів України.

Суб’єкти підприємницької діяльності при складанні тексту договору
(контракту) мають право використовувати відомі міжнародні звичаї,
рекомендації міжнародних органів та організацій, якщо це не заборонено
прямо та у виключній формі Законом України “Про зовнішньоекономічну
діяльність” та іншими законами України.

Зовнішньоекономічний договір (контракт) укладається суб’єктом
зовнішньоекономічної діяльності або його представником у простій
письмовій формі, якщо інше не передбачено міжнародним договором України
чи законом. Повноваження представника на укладення
зовнішньоекономічного договору (контракту) може випливати з доручення,
статутних документів, договорів та інших підстав, які не суперечать
Закону України “Про зовнішньоекономічну діяльність” Дії, які
здійснюються від імені іноземного суб’єкта зовнішньоекономічної
діяльності суб’єктом зовнішньоекономічної діяльності України,
уповноваженим на це належним чином, уважаються діями цього іноземного
суб’єкта зовнішньоекономічної діяльності.

Договір (контракт) може бути визнано недійсним у судовому порядку, якщо
він не відповідає вимогам законів України або міжнародних договорів
України.

Права та обов’язки сторін зовнішньоекономічної угоди визначаються
матеріальним та процесуальним правом місця її укладання, якщо сторони не
погодили інше, і відображаються в умовах договору (контракту).

До умов, які повинні бути передбачені в договорі (контракті), якщо
сторони такого договору (контракту) не погодилися про інше щодо
викладення умов договору і така домовленість не позбавляє договір
предмета, об’єкта, мети та інших істотних умов, без погодження яких
сторонами договір може вважатися таким, що неукладений, або його може
бути визнано недійсним внаслідок недодержання форми згідно з чинним
законодавством України, відносяться:

1. Назва, номер договору (контракту), дата та місце його укладення.

2. Преамбула.

У преамбулі зазначається повне найменування сторін – учасників
зовнішньоекономічної операції, під якими вони офіційно зареєстровані, із
зазначенням країни, скорочене визначення сторін як контрагентів
(“Продавець”, “Покупець”, “Замовник”, “Постачальник” тощо), особа, від
імені якої укладається зовнішньоекономічний договір (контракт),
документів, якими керуються контрагенти договору (контракту) (установчі
документи тощо).

3. Предмет договору (контракту).

У цьому розділі визначається, який товар (роботи, послуги) один з
контрагентів зобов’язаний поставити (здійснити) іншому із зазначенням
точного найменування, марки, сорту або кінцевого результату роботи, що
виконується.

У разі бартерного (товарообмінного) договору (контракту) або контракту
на переробку давальницької сировини визначається також точне
найменування (марка, сорт) зустрічних поставок (або назва товару, що є
кінцевою метою переробки давальницької сировини).

Якщо товар (робота, послуга) потребує більш детальної характеристики або
номенклатура товарів (робіт, послуг) досить велика, то все це
зазначається у додатку (специфікації), який має бути невід’ємною
частиною договору (контракту), про що робиться відповідна відмітка в
тексті договору (контракту).

Для бартерного (товарообмінного) договору (контракту) згаданий додаток
(специфікація), крім того балансується іще за загальною вартістю
експорту та імпорту товарів (робіт, послуг).

У додатку до договору (контракту) про переробку давальницької сировини
зазначається відповідна технологічна схема такої переробки.

Технологічна схема переробки давальницької сировини повинна відображати:

усі основні етапи переробки сировини та процес перетворення сировини в
готову продукцію;

кількісні показники сировини на кожному етапі переробки з1
обгрунтуванням технологічних втрат сировини;

втрати виконавця переробки на кожному етапі переробки.

4. Кількість та якість товару (обсяги виконання робіт, надання послуг).

У цьому розділі визначається, залежно від номенклатури, одиниця виміру
товару, прийнята для товарів такого виду (у тоннах, кілограмах, штуках
тощо), його загальна кількість та якісні характеристики.

У тексті договору (контракту) про виконання робіт (надання послуг)
визначаються конкретні обсяги робіт (послуг) та термін їх виконання.

5. Базисні умови поставки товарів (приймання-здавання виконаних
робіт або послуг).

У цьому розділі зазначається вид транспорту та базисні умови поставки (у
відповідності до Міжнародних правил інтерпретації комерційних термінів
чинної редакції, які визначають обов’язки контрагентів щодо поставки
товару і встановлюють момент переходу ризиків від однієї сторони до
іншої, а також конкретний строк поставки товару (окремих партій товару).

У випадку укладення договору (контракту) про виконання робіт (надання
послуг) у цьому розділі визначаються умови та строки виконаних робіт
(послуг).

6. Ціна та загальна вартість договору (контракту).

У цьому розділі визначається ціна одиниці виміру товару та загальна
вартість товарів або вартість виконаних робіт (наданих послуг), що
поставляються згідно з договором (контрактом), крім випадків, коли ціна
товару розраховується за формулою, та валюта контракту. Якщо згідно з
договором (контрактом) поставляються товари різної якості та
асортименту, ціна встановлюється окремо за одиницю товару кожного сорту,
марки, а окремим пунктом договору (контракту) зазначається його загальна
вартість. У цьому разі цінові показники можуть бути зазначені в додатках
(специфікаціях), на які робиться посилання в тексті договору
(контракту).

При розрахунках ціни договору (контракту) за формулою зазначається
орієнтовна вартість договору (контракту) на дату його укладення.

У договорі (контракті) про переробку давальницької сировини крім того
зазначається її заставна вартість, ціна та загальна вартість готової
продукції, загальна вартість переробки.

У бартерному (товарообмінному) договорі (контракті) зазначається
загальна вартість товарів (робіт, послуг), що експортуються, та загальна
вартість товарів (робіт, послуг), що імпортуються за цим договором
(контрактом), з обов’язковим вираженням в іноземній валюті, віднесеній
Національним банком України до першої групи Класифікатора іноземних
валют.

7. Умови платежів.

Цей розділ визначає валюту платежу, спосіб, порядок та строки фінансових
розрахунків та гарантії виконання сторонами взаємних платіжних
зобов’язань. Залежно від обраних сторонами умов платежу в тексті
договору (контракту) зазначаються:

умови банківського переказу до (авансового платежу) та/або після
відвантаження товару або умови документарного акредитива, або інкасо (з
гарантією), визначені відповідно до постанови Кабінету Міністрів України
і Національного банку України від 21 червня 1995 р. № 444 “Про типові
платіжні умови зовнішньоекономічних договорів (контрактів) і типові
форми захисних застережень до зовнішньоекономічних договорів
(контрактів), які передбачають розрахунки в іноземній валюті”;

умови за гарантією, якщо вона є або коли вона необхідна (вид гарантії:
на вимогу, умовна), умови та термін дії гарантії, можливість зміни умов
договору (контракту) без зміни гарантій.

8. Умови приймання-здавання товару (робіт, послуг)

У цьому розділі визначаються строки та місце фактичної передачі товару,
перелік товаросупровідних документів.

Приймання-здавання проводиться за кількістю згідно з товаросупровідними
документами, за якістю – згідно з документами, що засвідчують якість
товару.

9. Упаковка та маркування.

Цей розділ містить відомості про упаковку товару (ящики, мішки,
контейнери тощо), нанесене на неї відповідне маркування (найменування
продавця та покупця, номер договору (контракту), місце призначення,
габарити, спеціальні умови складування і транспортування та інше), а за
необхідності також умови її повернення.

10. Форс-мажорні обставини.

Цей розділ містить відомості про те, за яких випадків умови договору
(контракту) можуть бути не виконані сторонами (стихійні лиха, воєнні
дії, ембарго, втручання з боку влади та інше). При цьому сторони
звільняються від виконання зобов’язань на строк дії цих обставин, або
можуть відмовитися від виконання договору (контракту) частково або в
цілому без додаткової фінансової відповідальності. Строк дії
форс-мажорних обставин підтверджується торгово-промисловою палатою
відповідної країни.

11. Санкції та рекламації.

Цей розділ встановлює порядок застосування штрафних санкцій,
відшкодування збитків та пред’явлення рекламацій у зв’язку з
невиконанням або неналежним виконанням одним із контрагентів своїх
зобов’язань.

При цьому мають бути чітко визначені розміри штрафних санкцій (у
відсотках від вартості недопоставленого товару (робіт, послуг) або суми
неоплачених коштів, строки виплати штрафів – від якого терміну вони
встановлюються та протягом якого часу діють, або їх граничний розмір),
строки, протягом яких рекламації можуть бути заявлені, права та
обов’язки сторін договору (контракту) при цьому, способи
врегулювання рекламацій.

12. Урегулювання спорів у судовому порядку.

У цьому розділі визначаються умови та порядок вирішення спорів у
судовому порядку щодо тлумачення, невиконання та/або неналежного
виконання договору (контракту) з визначенням назви суду або чітких
критеріїв визначення суду будь-якою зі сторін залежно від предмета та
характеру спору, а також погоджений сторонами вибір матеріального і
процесуального права, яке буде застосовуватися цим судом, та правил
процедури судового урегулювання

13. Місцезнаходження (місце проживання), поштові та платіжні
реквізити сторін.

При цьому зазначаються місцезнаходження (місце проживання), повні
поштові та платіжні реквізити (М рахунку, назва та місцезнаходження
банку,) контрагентів договору (контракту).

За домовленістю сторін у договорі (контракті) можуть визначатися
додаткові умови:

страхування, гарантії якості, умови залучення субвиконавців договору
(контракту), агентів, перевізників, визначення норм навантаження
(розвантаження), умови передачі технічної документації на товар,
збереження торгових марок, порядок сплати податків, митних зборів,
різного роду захисні застереження, з якого моменту договір (контракт)
починає діяти, кількість підписаних примірників договору (контракту),
можливість та порядок унесення змін до договору (контракту) та ін.

При укладенні договорів у зовнішньоторговельній практиці широко
використовуються типові контракти. Типовий контракт – це примірний
договір або ряд уніфікованих правил, викладених в письмовій формі,
сформульованих раніше з врахуванням торгової практики і звичаїв та
прийняті сторонами, що домовляються, після узгодження відповідно до
вимог конкретної угоди.

Найпростіший контракт купівлі-продажу містить такі основні умови, як
предмет та обсяг поставки (найменування та кількість товару), строк та
місце поставки, базисні умови поставки, ціна та загальна вартість
поставки, умови платежу, порядок здачі-приймання товару, умови про
гарантії та санкції, про арбітраж, форс-мажор, транспортні умови,
юридичні адреси сторін, підписи продавця та покупця.

Сторони договору купівлі-продажу – продавець та покупець – беруть на
себе конкретні обов’язки, які містяться у всіх умовах договору.
Основними для продавця є: поставити товар, передати належні до нього
документи і передати право власності на товар; для покупця – оплатити
вартість товару і прийняти поставку. В контракт, як правило, вносяться
також положення, спільні для обов’язків продавця та покупця, зокрема з
таких важливих питань, як:

• поняття та порядок розрахунку збитків, відшкодування яких може
вимагатися внаслідок порушення обов’язків однією із сторін;

• право на отримання процентів при простроченні платежу;

• принцип звільнення від відповідальності,

• наслідки розірвання договору;

• право на призупинення виконання договору;

• обов’язок по зберіганню товару, що належить іншій стороні та інші.

Перед тим, як укладати зовнішньоекономічний договір, необхідно вибрати
спосіб встановлення контакту з потенційними партнерами.

Експортер може використовувати такі способи встановлення контактів з
контрагентами:

• направити пропозицію (оферту) безпосередньо одному або кільком
іноземним покупцям (замовникам);

• прийняти та підтвердити замовлення покупця;

• направити пропозицію у відповідь на запит із зазначенням конкретних
умов майбутнього контракту або з проформою контракту;

• взяти участь у торгах, подавши тендер організаторам торгів;

• взяти участь у торгово-промислових виставках та ярмарках. Імпортер
може скористатися одним з таких способів:

• направити потенційному або вже відомому продавцю
(постачальнику) замовлення;

• направити запит виробнику товарів, що цікавлять
імпортера;

• оголосити торги з запрошенням до участі підприємств, які можуть
прийняти і виконати умови організаторів торгів;

• направити можливому виробнику комерційний лист про наміри вступити
у переговори у відповідь на його пропозицію;

• направити експортеру безумовний акцепт його пропозиції.

Ініціативу встановлення контакту може виявити як покупець (замовник),
такі продавець (виконавець).

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020