Реферат на тему:

Збір матеріалів про порушення податкового законодавства: проблеми
взаємодії окремих підрозділів податкової міліції

Новітній етап в історії діяльності державної податкової служби України
характеризується стрімким зростанням кількісного та якісного рівнів
податкової злочинності, особливої актуальності набуває ефективність у
діяльності правоохоронних і контролюючих органів, основними завданнями
яких є виявлення, повне розкриття і розслідування злочинів, щоб жоден
винний не уникнув законного покарання тощо. Успішне виконання цих
надзвичайно важливих завдань стане можливим лише за умови максимальної
оптимізації зусиль слідчих та оперативних підрозділів податкової міліції
ДПА України. Адже саме завдяки спільним, узгодженим, професійним діям
слідчих та оперативних працівників можна вести реальну боротьбу із
злочинами у сфері оподаткування.

Парадокс, але не зважаючи на надзвичайну актуальність та практичну
цінність для правозастосовчої діяльності проблеми удосконалення
взаємодії, вона все ж залишається малодослідженою та фактично не
розробленою.

Аналіз викриття резонансних злочинів у сфері оподаткування,
розслідування кримінальних справ та стан контрольно-перевірочної роботи
свідчить про недостатню взаємодію між окремими підрозділами податкової
міліції органів державної податкової служби України щодо проведення
спільних заходів з викриття злочинної діяльності порушників податкового
законодавства та притягнення їх до кримінальної відповідальності. І як
наслідок, слідчі дії та оперативно-розшукові заходи проводяться без
належної підготовки та відповідного планування, не завжди вчасно, без
відповідного обґрунтування і врахування обставин скоєного злочину.
Міжнародна практика свідчить, що для становлення будь-якої служби,
шліфування механізму її управління та взаємодії з іншими службами
(підрозділами) потрібно як мінімум понад 5 років. Налагодження
ефективного механізму взаємодії слідчих та оперативних працівників
податкової міліції – питання часу, але максимально прискорити цей процес
можна лише за допомогою розробки та вдосконалення нормативно-правової
бази, що належить до цієї сфери.

Особливо актуальним виступає на даному фоні питання налагодження
оптимальної взаємодії органу дізнання та слідства щодо збору матеріалів
про порушення податкового законодавства в окремих сферах підприємництва
(наприклад, паливно-енергетичній, агропромисловій, кредитно-банківській,
надання послуг тощо).

Проаналізувавши діяльність слідчих та оперативних підрозділів, можна
зробити висновок про те, що принципи, концептуальні положення, основні
прийоми (способи, засоби) взаємодії співробітників різних підрозділів
податкової міліції при зборі матеріалів про порушення податкового
законодавства в окремих сферах підприємництва загалом мають спільний
(подібний) характер. Очевидно, що схеми того чи іншого варіанта
взаємодії не можуть бути стовідсотково ідентичними, але загальний
алгоритм взаємодії слідчого й оперативного працівника податкової міліції
вироблений на практиці на основі певних науково-теоретичних здобутків та
напрацювань. Тому умовно виділять 3 етапи (рівні) взаємодії слідчих та
оперативних працівників: підготовчий, основний і заключний.

На підготовчому етапі проводиться ретельний аналіз та узагальнення
попереднього позитивного досвіду з викриття аналогічних чи подібних
злочинів (у першу чергу резонансних) у тій сфері підприємництва, яка
становить інтерес для працівників податкової міліції. Схожа робота
виконується оперативними працівниками чи слідчими також при дослідженні
певної (попередньої, чітко визначеної) категорії кримінальних справ, що
раніше розслідували контрольно-перевірочну роботу, а також співпраці
податківців при проведенні спільних заходів щодо викриття злочинних
діянь окремих підприємців та притягнення їх до кримінальної
відповідальності.

Особливе значення під час збору матеріалів про порушення податкового
законодавства в окремих сферах підприємництва має належна оперативна
проінформованість оперативних працівників податкової міліції про
криміногенні процеси серед підприємницьких структур чи окремих
підприємців у рамках території (лінії) обслуговування.

Співробітникам оперативних підрозділів податкової міліції необхідно
активізувати оперативно-розшукову роботу. І основними перспективними
напрямами їх діяльності зі сприяння слідчим повинні бути:

– забезпечення оперативного супроводження проведення перевірок певних
суб’єктів господарської (підприємницької) діяльності в окремих сферах;

– документування, особливо на ранній стадії, протиправних (злочинних)
дій осіб, підозрюваних у скоєнні злочинів у сфері господарської
діяльності. Пріоритетним же залишається спрямування зусиль на всебічне,
повне та об’єктивне дослідження обставин вчинення злочину, а не
обмеження лише рамками формального підходу, згідно з яким відбувається
притягнення до кримінальної відповідальності лише бухгалтерів без
встановлення вини інших причетних осіб (у першу чергу керівників);

– встановлення місць збереження майна, грошових коштів та цінностей
юридичних і фізичних осіб з метою подальшого стягнення до бюджету
несплачених податків, зборів, інших обов’язкових платежів у випадках
можливої конфіскації (арешту) майна за рішенням суду тощо.

Основний етап взаємодії слідчого та оперативних працівників
започатковується з моменту порушення кримінальної справи слідчим за
будь-якими статтями Кримінального кодексу України, які входять у
підслідність податкової міліції (зокрема ст. 204 “Незаконне
виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту
підакцизних товарів”; ст. 209 “Легалізація (відмивання) грошових коштів
та іншого майна, здобутих злочинним шляхом”; ст. 216 “Незаконне
виготовлення, підроблення, використання або збут незаконно виготовлених,
одержаних чи підроблених марок акцизного збору чи контрольних марок”
тощо).

Безумовно налагодженню плідної співпраці органів дізнання та слідства зі
збору матеріалів про порушення податкового законодавства в окремих
сферах підприємництва сприяє створення слідчо-оперативних груп з
розслідування складних (багатоепізодних) чи резонансних злочинів у сфері
оподаткування.

При цьому слідчий, як керівник такої групи, повинен добре знати
специфіку, механізми, схеми вчинення злочинів саме у тій сфері
підприємництва, де здійснює розслідування кримінальної справи. Отже,
необхідно, щоб слідчо-оперативну групу очолював досвідчений фахівець,
який досконало обізнаний з методикою запобігання, виявлення, розкриття
та розслідування злочинів у окремій сфері підприємництва. Лише
дотримуючись цієї вимоги, можна забезпечити високий професійний рівень
розслідування кримінальних справ працівниками податкової міліції.

Слідчий повинен вжити дієвих заходів щодо формування сучасних підходів
та методів побудови взаємовідносин з оперативними працівниками.
Практичний досвід переконує, що для забезпечення належної організації
роботи при проведенні слідчих дій у кримінальних справах, спрямованих на
збирання та закріплення речових доказів у окремих сферах підприємницької
діяльності, забезпечення розслідування на високому професійному рівні,
відшкодування заподіяних державі збитків та можливої конфіскації майна
необхідно поліпшити форми співпраці слідчих з оперативними підрозділами
органів державної податкової служби. Така взаємодія забезпечить
вирішення складних питань виявлення фактів маскування незаконного
походження доходів, їх дійсного характеру та джерел отримання, місця
знаходження, переміщення, використання, зокрема при здійсненні
відповідними посадовими особами підприємницької, іншої господарської,
інвестиційної, благодійної та страхової діяльності, розрахункових і
кредитних операцій, проведення пошуку та конфіскації доходів (коштів,
майна, майнових прав та інших матеріальних цінностей), одержаних
злочинним шляхом.

Форми взаємодії між слідчими та оперативними працівниками податкової
міліції повинні використовуватись виважено і послідовно, до того ж за
умови, що вони виправдали себе на практиці і не суперечать закону.

Зазвичай при зборі матеріалів про порушення податкового законодавства в
окремих сферах підприємництва використовуються наступні форми взаємодії:

– спільна підготовка і відповідне планування слідчими та оперативними
працівниками обґрунтованого проведення окремих заходів і слідчих дій за
конкретною кримінальною справою з урахуванням обставин та особливостей
скоєного злочину;

– надання взаємної допомоги, роз’яснень, консультацій з окремих питань
розслідування податкового злочину, чи специфіці (технологій, механізму)
його скоєння у певній сфері підприємницької діяльності;

– за необхідності отримують спеціальні знання, залучаючи фахівця
відповідного профілю (бухгалтера, ревізора, фінансиста тощо), який надає
організаційно-методичну допомогу з оптимального збору (фіксації)
доказової інформації про порушення податкового законодавства;

– взаємний обмін доступною інформацією;

– керівники слідчих підрозділів податкової міліції, в свою чергу,
повинні відслідковувати хід розслідування кримінальних справ, які
знаходяться у провадженні й особисто контролювати пред’явлення
обвинувачення, а також прийняття слідчими рішень про відмову в порушенні
кримінальних справ;

– працівники слідчих та оперативних підрозділів податкової міліції,
здійснюючи між собою взаємодію, повинні дотримуватись єдиних підходів до
правової оцінки порушень податкового законодавства, оформлення
процесуальних документів та застосування кримінально-процесуального
законодавства;

– при виникненні нештатних ситуацій під час виконання окремих доручень
слідчого, оперативний працівник повинен негайно повідомляти йому про це;

– слідчому необхідно періодично разом з працівниками оперативних
підрозділів спільно обговорювати результати роботи щодо кримінальної
справи та хід розслідування з метою пошуку оптимальних шляхів (тактики,
прийомів) збирання доказового матеріалу.

Безперервна взаємодія слідчого й оперативного працівників зі збору
матеріалів про порушення податкового законодавства в окремих галузях
підприємництва вступає у завершальну стадію після передачі матеріалів
кримінальної справи до судового розгляду. Хоча за необхідності суб’єкти
взаємодії можуть викликатися до суду для дачі відповідних пояснень.

На підставі проведеної роботи і на виконання ст. 23-1
Кримінально-процесуального кодексу України “Подання органу дізнання,
слідчого прокурора у кримінальній справі”  суб’єкти взаємодії спільно
повинні підготувати відповідні матеріали. Даючи рекомендації про заходи
щодо усунення причин та умов, що сприяли вчиненню податкових злочинів,
слідчий та оперативний працівники не повинні втручатися в оперативну і
господарську діяльність підприємства, установи, організації чи іншого
суб’єкта господарської діяльності. У матеріалах, які надсилаються у
відповідні інстанції, необхідно вказувати лише недоліки у роботі, які
сприяли конкретному порушенню податкового законодавства.

Суб’єктам взаємодії необхідно пам’ятати, що лише комплексне дослідження
діяльності підприємств дозволить викривати криміногенні фактори в
масштабах окремої галузі підприємництва (промислової, аграрної,
будівельної, торговельної, приватизаційної, банківської тощо). Крім
цього, економіко-правовий аналіз конкретної сфери повинен передбачати
розробку спеціальних кримінологічних заходів, спрямованих, насамперед,
на виявлення та усунення негативних процесів у технології та організації
виробництва, в обліку і реалізації продукції тощо.

Після виконання усіх необхідних процесуальних дій за кримінальною
справою слідчому та оперативному працівникам податкової міліції
рекомендується проаналізувати зібрані матеріали з метою вивчення
конкретної схеми ухилення від сплати податків у тій чи іншій сфері
підприємництва (з її графічним чи схематичним зображенням та детальним
роз’ясненням) і напрацюванням та вдосконаленням на майбутнє оптимальних
заходів щодо боротьби і профілактики податкових злочинів. Доцільним є
розміщення та систематизація цього практичного матеріалу за сферами
підприємницької діяльності.

Таким чином, спільна діяльність слідчих та оперативних підрозділів
податкової міліції при розслідуванні кримінальних ухилень від сплати
податків, зборів та інших обов’язкових платежів сприяє швидкому і
повному розкриттю таких злочинів та вирішенню інших важливих завдань
кримінального судочинства. Практика діяльності правозастосовчих органів
переконує, що досягнення цих завдань зазвичай неможливе без чітко
узгоджених спільних дій (взаємодії).

Взаємодія слідчих з оперативно-розшуковими органами відповідно до
кримінально-процесуального Закону України “Про оперативно-розшукову
діяльність” може здійснюватись при порушенні кримінальної справи та
після призупинення попереднього слідства. Але, як правило, співпраця
слідчого та оперативного працівників податкової міліції знаходить
найпоширеніше застосування при проведенні окремих слідчих дій
(вилучення, обшук, допит тощо) на стадії попереднього розслідування
кримінальної справи.

Враховуючи ж той факт, що “інтелектуальна” податкова злочинність
зазвичай добре організована, можна стверджувати, що ефективно
протистояти їй можливо лише за умови тактично і методично правильно
налагодженого співробітництва (організації взаємодії) між слідчими та
оперативними підрозділами податкової міліції.

Похожие записи