Реферат на тему:

Застосування методу проектів при вивченні фахових дисциплін

Вибір освітньої технології — це завжди вибір стратегії, пріоритетів,
системи взаємодії, тактик навчання та стилю роботи викладача і студента.
Існує низка визначень педагогічної технології. В літературі прийнято
розглядати технології як сукупність засобів, які дозволяють в певній їх
послідовності реалізувати запропонований метод на практиці.

Особистісно орієнтоване навчання найкращим чином відповідає творчому
розвитку студентів, оскільки воно спрямоване на задоволення інтересів і
потреб майбутніх фахівців, будується з урахуванням індивідуальних
якостей і відповідає принципам підготовки інженерів-педагогів хімічного
напряму.

Метод проектів знайшов широке використання в багатьох країнах світу
головним чином тому, що він дозволяє органічно інтегрувати знання з
різних галузей при рішенні однієї проблеми, дає можливість
використовувати одержані знання на практиці, генерує при цьому нові
ідеї. Цей метод ми використовуємо при вивченні студентами фахових
дисциплін. В практичній роботі ми застосовуємо практико-орієнтований
проект. Від інших видів його відрізняє чітко визначений результат
діяльності учасників проекту, який обов’язково орієнтований на соціальні
інтереси самих учасників (документ, складений на основі одержаних
результатів дослідів з екології міста, області; програма дій та
рекомендацій, які спрямовані на ліквідацію виявлених невідповідностей в
природі, проект законів з екології та ін.).

Такий проект потребує добре продуманої структури, сценарію усієї
діяльності його учасників з визначенням функцій кожного із них, чіткі
результати спільної діяльності та участі кожного в одержанні кінцевих
результатів.

Використання методу проектів як творчого і дослідницького підходу до
вивчення фахових дисциплін при підготовці інженерів-педагогів хімічного
напряму є однією з педагогічних технологій,  яка відображає реалізацію
особистісно орієнтованого підходу в світі і сприяє формуванню уміння
адаптуватися до швидкозмінних умов життя людини постіндустріального
суспільства.

V

?????????[?удови процесу навчання, спрямованого на активізацію
діяльності студентів відповідно до їх інтересів у здобутті необхідних
майбутньому інженеру-педагогу знань і умінь і відчутного теоретичного та
практичного результату. Під час проведення лабораторних і практичних
занять з „Загальної хімічної технології», „Хімічної технології
неорганічних речовин» та „Хімічної технології галузі» ми використовуємо
власну зацікавленість умінь у знаннях і показуємо, де можна
застосовувати знання та уміння при роботі на хімічних підприємствах, у
хімічних лабораторіях, під час викладання фахових хімічних дисциплін у
профтехучилищах, технікумах, школах.

Особливо важливо під час проведення занять стимулювати інтерес студентів
до визначеної проблеми з хімічної технології, яка вивчається. Головне,
щоб при виконанні лабораторних занять студенти оволоділи необхідними
знаннями, уміннями і навичками, які б змогли потім їх використовувати на
виробництві.

Метод проектів нам дозволяє завжди орієнтувати студентів на
самостійність. Ця технологія містить у собі сукупність дослідницьких,
пошукових, проблемних методів, творчих за самою своєю суттю. Під час
проведення лабораторних робіт з фахових хімічних дисциплін студенти вже
з першого курсу володіють методикою проведення дослідів, прогнозуванням
одержаних результатів.

Особливого значення набуває координування виконаної роботи, обговорення
в групі студентів одержаних результатів та їх обговорення для
впровадження в практику.

За результатами роботи над проектами виявлено:

• висока активність кожного з учасників проекту у відповідності з його
індивідуальними можливостями;

• колективний характер прийнятих рішень;

• дружній характер спілкування і взаємодопомога, взаємодоповнення
учасників проекту;

• уміння відповідати на питання опонентів лаконічно і аргументовано.

Під час вивчення навчальної теми застосування методу проектів дало
можливість володіти студентам такими уміннями:

• здійснювати розумовий експеримент;

• самостійно переносити знання для вирішення нових задач;

• аналізувати одержану інформацію;

• систематизувати і узагальнювати одержані дані у відповідності з
поставленою пізнавальною задачею;

• висувати обґрунтовані гіпотези рішень проблем хімічної промисловості
та довкілля.

Похожие записи