.

Захист прав патентовласника в Україні (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
3 6985
Скачать документ

РЕФЕРАТ

на тему:

“Захист прав патентовласника в Україні”

ПЛАН

1. Поняття інтелектуальної власності та її правовий захист

2. Порядок видачі патентів і деклараційних патентів

3. Участь Державного департаменту інтелектуальної власності

у захисті прав патентовласника

Використана література

1. Поняття інтелектуальної власності та її правовий захист

Право промислової власності – це сукупність правових норм, які регулюють
суспільні відносини, що складаються у процесі створення, оформлення та
використання результатів науково-технічноі творчості.

Відповідно до чинного законодавства України основними об’єктами права
промислової власності у сфері космічної діяльності можуть бути:
винаходи, корисні моделі, промислові зразки, топографії інтегральних
мікросхем.

Законодавство України про охорону прав промислової власності
суб’єктів космічної діяльності складається із законів України “Про
охорону прав на винаходи і корисні моделі” від 15 грудня 1993р. ( в
редакції Закону від 01.06.2000р.), “Про охорону прав на промислові
зразки” від 15 грудня 1993р., “Про охорону прав на топографії
інтегральних мікросхем” від 5 листопада 1997 року, “Про державну
таємницю” від 21 січня 1994 року ( в редакції Закону від 21.09.99р.) та
інших нормативно-правових актів.

Важливим джерелом патентного права України є міжнародні договори і
конвенції. Кабінет Міністрів України своєю заявою від 26 серпня 1992 р,
проголосив приєднання України до Паризької конвенції з охорони
промислової власності, підписаної в Парижі 20 березня 1883 року, яка є
чинною в Україні з 25 грудня 1991 року, Договору про патентну
кооперацію, підписаного 19 червня 1970 року, який є чинним в Україні з
25 грудня 1991 року.

Органом, що здійснює організаційне забезпечення охорони прав на
об’єкти промислової власності є Державний департамент інтелектуальної
власності (далі – Держдепартамент), який є урядовим органом державного
управління, що діє у складі Міністерства освіти і науки України
відповідно до Положення про Державний департамент інтелектуальної
власності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20
червня 2000 р. N 997.

У сфері космічної діяльності функцію правового захисту об’єктів
інтелектуальної власності, а також захисту державних інтересів у
вирішенні питань використання об’єктів, створених у космічній галузі за
рахунок бюджетних коштів здійснює Національне космічне агентство України
(п.4 Положення про Національне космічне агентство України, затверджене
Указом Президента України від 22 липня 1997 року N 665/97).

Поняття “суб’єкти права на винахід, корисну модель чи промисловий
зразок” стосується як автора результату, так і його правонаступників –
фізичних і юридичних осіб, яким автор передав своє суб’єктивне майнове
право на результати творчої праці. Підприємства, установи та
організації, які здійснюють космічну діяльність (суб’єкти космічної
діяльності), працівниками яких створено винахід, корисну модель,
промисловий зразок чи топографію ІМС у зв’язку з виконанням службових
обов’язків чи доручення роботодавця мають право на одержання охоронного
документа.

Українські заявники можуть, а іноземні обов’язково діють через
представників у справах інтелектуальної власності (патентних повірених),
правовий статус яких визначено у Положенні про представників у справах
інтелектуальної власності (патентних повірених), затвердженому
постановою Кабінету Міністрів України від 10 серпня 1994 р. N 545.

Чинне законодавство встановило вимоги, яким мають відповідати
винахід, корисна модель, промисловий зразок і топографія ІМС.

Винахід – це технічне рішення в будь-якій галузі суспільно корисної
діяльності, яке відповідає умовам патентоспроможності, тобто є новим,
має винахідницький рівень і придатне для використання. Об’єктом винаходу
може бути: продукт (пристрій, речовина, штам мікроорганізму, культура
клітин рослин і тварин), спосіб (включаючи біотехнологічні способи).

Винахід є новим, якщо його сутність не відома з рівня техніки. При
цьому патентне право закріплює абсолютну (світову) новизну. Не
визнається винаходом пропозиція, на яку уже подано заявку або видано
авторське свідоцтво чи патент. Причому не має значення, де видано
авторське свідоцтво чи патент – в Україні чи за кордоном. Новизна
пропозиції втрачається й тоді, коли відомості про її сутність
розголошені іншим шляхом до її заявки і роблять можливим її використання
третіми особами.

Винахід має винахідницький рівень, якщо для фахівця його сутність не
випливає з рівня техніки.

Корисна модель – це конструктивне виконання пристрою, яке відповідає
умовам патентоспроможності, тобто є новим і промислово придатним. До
пристроїв як об’єктів винаходів чи корисних моделей належать машини,
механізми, прилади тощо.

Промисловий зразок – це нове конструктивне вирішення виробу, що
визначає його зовнішній вигляд і придатне для відтворення промисловим
способом. Об’єктом промислового зразка може бути форма, малюнок чи
розфарбування або їх поєднання, що визначають зовнішній вигляд
промислового виробу. Промисловий зразок відповідає умовам
патентоспроможності, якщо він є новий і промислово придатний.

Інтегральна мікросхема (IMC) – мікроелектронний виріб кінцевої або
проміжної форми, призначений для виконання функцій електронної схеми,
елементи і з’єднання якого неподільно сформовані в об’ємі і (або) на
поверхні матеріалу, що становить основу такого виробу, незалежно від
способу його виготовлення.

Топографія IMC – зафіксоване на матеріальному носії
просторово-геометричне розміщення сукупності елементів інтегральної
мікросхеми та з’єднань між ними. Топографія IMC відповідає умовам
охороноздатності, якщо вона є оригінальною.

Право на винахід, корисну модель і промисловий зразок охороняється
державою і засвідчується патентом. Патент – це техніко-юридичний
документ, який засвідчує визнання заявленої пропозиції винаходом,
корисною моделлю чи промисловим зразком, авторство на них, пріоритет і
право власності на зазначені об’єкти. Виключне право на використання
топографії IMC засвідчується свідоцтвом, яке підтверджує реєстрацію
топографії IMC. Свідоцтво діє десять років від дати подання заявки або
від дати першого використання топографії IMC за умови, що від цієї дати
до дати подачі заявки пройшло не більше ніж два роки.

Заявка на видачу патенту України на винахід і корисну модель має
відповідати вимогам, що встановлені Правилами складання і подання заявки
на винахід та заявки на корисну модель, затвердженими наказом
Міністерства освіти і науки України від 22.01.2001р. N 22.

Якщо винахід (корисну модель) створено з використанням інформації,
зареєстрованої у Зводі відомостей, що становлять державну таємницю
України, чи згідно із Законом України “Про державну таємницю”, то заявка
подається до Державного підприємства “Український інститут промислової
власності” через режимно-секретний орган заявника або через компетентний
орган місцевої державної адміністрації за місцезнаходженням юридичних
осіб. Заявку на секретний винахід або секретну корисну модель подає
безпосередньо заявник.

Заявка на промисловий зразок має відповідати вимогам Правил
складання та подання заявки на промисловий зразок, затверджених наказом
Міністерства освіти і науки України від 18.02.2002р. N 110, а для
секретних промислових зразків ще й Інструкції про особливості складання,
подання та розгляду заявок на промислові зразки, що становлять державну
таємницю, затвердженій наказом Держпатенту України від 30 травня 1996
року N 111.

Заявка на реєстрацію топографії інтегральної мікросхеми повинна
відповідати вимогам Правил складання, подання та розгляду заявки на
реєстрацію топографії інтегральної мікросхеми, затверджених наказом
Міністерства освіти і науки України від 18.04.2002 N 260. Ці Правила
визначають вимоги до документів заявки на реєстрацію топографії
інтегральної мікросхеми, встановлюють порядок розгляду та проведення
експертизи заявки на реєстрацію топографії інтегральної мікросхеми.

Наступним етапом є проведення експертиз поданої заявки в тих
випадках, коли вони передбачені. Останній етап – занесення до
спеціального Державного реєстру об’єктів, які відповідають умовам
патентоспроможності. Після державної реєстрації видається правоохоронний
документ – патент (топографії ІМС – свідоцтво).

У разі прохання видати патент на винахід, слід зазначити, який саме
патент бажає одержати заявник – патент із строком дії 20 років, що
видається після проведення експертизи по суті, чи патент із строком дії
5 років (деклараційний патент), що видається під відповідальність
заявника без проведення експертизи по суті.

По завершенні експертизи заявки по суті Держдепартамент має прийняти
рішення про видачу охоронного документа (патента або свідоцтва). У
противному разі заявнику надсилається рішення про відхилення заявки. Це
рішення може бути оскарженя заявником в Апеляційній палаті,
колегіальному органі Держдепартаменту для розгляду заперечень проти
рішень Держдепартаменту щодо набуття прав на об’єкти інтелектуальної
власності, що діє згідно з Положенням про Апеляційну палату Державного
департаменту інтелектуальної власності, затвердженим наказом
Міністерства освіти і науки України від 28.01.2002 N 47. Це Положення
визначає завдання, функції та склад Апеляційної палати, порядок
організаційно-технічного забезпечення її діяльності.

На підставі свого рішення про видачу патенту на винахід, корисну
модель чи промисловий зразок Держпатент України публікує у своєму
офіційному бюлетені визначені ним відомості про видачу патенту.
Одночасно з публікацією відомостей про видачу патенту Держдепартамент
публікує опис до патенту на винахід, корисну модель, що містить формулу,
та опис винаходу і корисної моделі, а також креслення, на яке є
посилання в описі винаходу чи корисної моделі. Проте, якщо об’єкт
промислової власності створено з використанням відомостей, що становлять
державну таємницю, відомості про нього не підлягають розголошенню
відповідно до Положення про порядок оформлення та використання прав на
винаходи, корисні моделі і промислові зразки, що становлять державну
таємницю, затвердженого Постановою Верховної Ради України від 19 січня
1995р. У сфері космічної діяльності до відомостей, що становлять
державну таємницю, відповідно до ст.8 Закону України “Про державну
таємницю”, можуть бути віднесені дані про напрями розвитку окремих видів
озброєння, військової і спеціальної техніки, тактико-технічні
характеристики, організацію і технологію виробництва, наукові,
науково-дослідні та дослідно-конструкторські роботи, пов’язані з
розробленням нових зразків озброєння, військової і спеціальної техніки
або їх модернізацією, а також про інші роботи, що плануються або
здійснюються в інтересах оборони країни; про наукові, науково-дослідні,
дослідно-конструкторські та проектні роботи, на базі яких можуть бути
створені прогресивні технології, нові види виробництва, продукції та
технологічних процесів, що мають важливе оборонне чи економічне значення
або суттєво впливають на зовнішньоекономічну діяльність та національну
безпеку України.

Одночасно з публікацією відомостей про видачу охоронного документа
Держдепартамент здійснює державну реєстрацію відповідно до Положення про
Державний реєстр патентів і деклараційних патентів України на винаходи,
затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від
12.04.2001р. N 291, Положення про Державний реєстр деклараційних
патентів України на корисні моделі, затвердженого наказом Міністерства
освіти і науки України 20.06.2001 N 469, Положення про Державний реєстр
патентів України на промислові зразки, затвердженого наказом
Міністерства освіти і науки України від 12.04.2001р. N 290, Положення
про Державний реєстр України топографій інтегральних мікросхем,
затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 12.04.2001
N 292.

2. Порядок видачі патентів і деклараційних патентів

Порядок видачі патентів і деклараційних патентів України на об’єкти
права промислової власності, створені з використанням відомостей, що
становлять державну таємницю, та їх дублікатів визначено Положенням про
Державний реєстр патентів і деклараційних патентів України на секретні
винаходи, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від
14.11.2001 N 739, Положенням про Державний реєстр деклараційних патентів
України на секретні корисні моделі, затвердженим наказом Міністерства
освіти і науки України від 14.11.2001 N 738, Положенням про Державний
реєстр посвідчень України на промислові зразки, що становлять державну
таємницю, та порядок видачі посвідчень, затвердженим наказом Держпатенту
України від 14 грудня 1995 року N 187.

Автори секретних винаходів, які охороняються авторськими свідоцтвами
СРСР, спільно з заявниками, зазначеними в авторському свідоцтві СРСР,
подають, відповідно до Інструкції про видачу патентів України на
секретні винаходи, які охороняються авторськими свідоцтвами СРСР на
секретні винаходи, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки
України від 11.03.2002 N 184, до Держдепартаменту клопотання про видачу
патенту України на секретний винахід, щодо якого на дату введення в дію
цієї Інструкції не скінчився термін дії.

У місячний строк після державної реєстрації охоронного документа його
видають особі, яка має право на його одержання.

Строк дії патенту на винахід становить 20 років від дати подання
заявки до Держдепартаменту. Строк дії патенту на корисну модель – 5
років від дати подання заявки, і за клопотанням власника його чинність
може бути подовжена, але не більш як на 3 роки. На промисловий зразок
патент видається строком на 10 років і його чинність може бути подовжена
за клопотанням власника патенту, але не більше як на 5 років.

За одержання патенту та підтримання його чинності необхідно
сплачувати спеціальний збір. Терміни і порядок сплати зборів за дії,
пов’язані з охороною прав на об’єкти інтелектуальної власності, а також
розміри зазначених зборів визначено в Положенні про порядок сплати
зборів за дії, пов’язані з охороною прав на об’єкти інтелектуальної
власності, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 22
травня 2001 р. N 543.

Дія патенту на може достроково припинятися повністю або частково з
двох підстав:

~ за заявою власника патенту;

~ за несвоєчасну сплату встановленого річного збору за підтримання
чинності патенту.

Патент може бути визнаний недійсним повністю або частково у випадках:

~ встановленої невідповідності запатентованого об’єкта умовам
патентоспроможності;

~ наявності у формулі винаходу чи корисної моделі ознак, яких не було
у поданій заявці;

~ порушення порядку зарубіжного патентування.

Права, що надаються патентом, набувають чинності від дати публікації
відомостей про його видачу, але за умови сплати річного збору за
підтримання чинності патенту.

Власнику патенту належить право будь-яким чином використати винахід,
корисну модель і промисловий зразок, в тому числі передавати право
власності та видавати ліцензії (дозволи) на використання об’єктів
промислової власності. Договори про передачу права власності та
ліцензійні договори реєструються у Держдепартаменті згідно з Інструкцією
про подання, розгляд, публікацію та внесення до реєстру відомостей про
передачу права власності на винахід (корисну модель) та видачу ліцензії
на використання винаходу (корисної моделі), затвердженою наказом
Міністерства освіти і науки України від 16.07.2001 р. N 521.,
Інструкцією про подання, розгляд, публікацію та внесення до реєстру
відомостей про передачу права власності на промисловий зразок та видачу
ліцензії на використання промислового зразка, затвердженою наказом
Міністерства освіти і науки України від 03.08.2001 N 574. та Інструкцією
про подання, розгляд, публікацію та внесення до реєстру відомостей про
передачу права власності на топографію інтегральної мікросхеми та видачу
ліцензії на використання топографії інтегральної мікросхеми,
затвердженою наказом Міністерства освіти і науки України від 03.08.2001
N 577.

При необхідності укласти договір купівлі-продажу космічної техніки і
технологій з іноземними суб’єктами господарської діяльності суб’єкт
космічної діяльності зобов’язаний звернутись до НКАУ для отримання
дозволу на проведення переговорів та укладення договорів купівлі-продажу
космічної техніки і технологій, а також реєстрації в НКАУ договорів
відповідно до Положення про порядок надання дозволів суб’єктам космічної
діяльності на проведення переговорів з іноземними суб’єктами
господарської діяльності щодо дослідження і використання космічного
простору, виробництва і експлуатації космічної техніки та укладення
договорів купівлі-продажу космічної техніки і технологій, реєстрації
договорів, предметом яких є космічна діяльність, укладених суб’єктами
підприємницької діяльності України з іноземними суб’єктами господарської
діяльності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 4
червня 1998 р. N 798.

НКАУ проводить експертизу поданого договору на відповідність
законодавству, вживає заходів до правового захисту об’єктів
інтелектуальної власності, захисту державних інтересів під час вирішення
питань використання об’єктів, створених у космічній галузі за рахунок
бюджетних коштів, і приймає рішення про реєстрацію договору або про
відмову в його реєстрації. Суб’єкти космічної діяльності подають НКАУ
звіт про виконання зареєстрованих договорів.

Відповідно до ст.32 Закону України “Про державну таємницю” права на
об’єкти промислової власності, що створені з використанням відомостей,
які становлять державну таємницю можуть бути передані іноземній державі
чи міжнародній організації лише на підставі міжнародних договорів, згода
на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, або письмового
мотивованого розпорядження Президента України з урахуванням необхідності
забезпечення національної безпеки України на підставі пропозицій Ради
національної безпеки і оборони України.

Будь-яке порушення прав патентовласника зумовлює відповідальність
порушника. Порушенням визнається будь-яке посягання на права власника
патенту, передбачені законодавством про промислову власність. Звичайно,
таке порушення на вимогу власника патенту повинно бути припинено, а
порушник зобов’язаний відшкодувати власнику патенту заподіяні збитки.
Вимагати відновлення порушених прав власника патенту може також особа,
яка придбала ліцензію, якщо інше не передбачено ліцензійним договором.

3. Участь Державного департаменту інтелектуальної власності

у захисті прав патентовласника

Спеціальним органом в сфері управління охороною інтелектуальної
власності є Державний департамент інтелектуальної власності.

Будь-які спори, що виникають у зв’язку із застосуванням законодавства
про промислову власність, розв’язуються судом. Зокрема, суди розглядають
спори про: авторство на винахід, корисну модель чи промисловий зразок;
встановлення власника патенту; порушення майнових прав власника патенту;
укладання та виконання ліцензійних договорів; право попереднього
користування; винагороду винахідникам і авторам промислових зразків, а
також патентовласникам; компенсації.

Одним із суб’єктивних прав і засобів правової охорони прав на
винаходи, корисні моделі і промислові зразки є право патентування в
іноземних державах. Патентування винаходів, корисних моделей і
промислових зразків в іноземних державах провадиться за таких умов:

заявник зобов’язаний до подання заявки на одержання охоронного документа
на винахід, корисну модель чи промисловий зразок в орган іноземної
держави подати заявку на цей же винахід, корисну модель чи промисловий
зразок до Держдепартаменту;

до подання заявки на одержання охоронного документа на винахід, корисну
модель чи промисловий зразок у відповідний орган іноземної держави
заявник зобов’язаний подати заявку на винахід, корисну модель чи
промисловий зразок до Міністерства освіти і науки України (Державного
підприємства “Український інститут промислової власності”. Одночасно
заявник повідомляє Держдепартамент про наміри здійснити патентування в
іноземних державах. Порядок подання і розгляду заявки про наміри
здійснити патентування на винахід, корисну модель чи промисловий зразок
визначено в Інструкції про розгляд заявки про наміри здійснити
патентування промислового зразка в іноземних державах та Інструкції про
розгляд заявки про наміри здійснити патентування винаходу (корисної
моделі) в іноземних державах, затверджених наказом Держпатенту України
від 22 травня 1995 року N 81;

якщо Держпатент України протягом трьох місяців від дати надходження
повідомлення заявника про намір запатентувати винахід, корисну модель чи
промисловий зразок в іноземній державі, не повідомив заявника про
заборону зарубіжного патентування зазначеного винаходу, корисної моделі
чи промислового зразка.

У разі патентування за процедурою Договору про патентну кооперацію,
міжнародна заявка подається до Держдепартаменту. Відповідно до
законодавства України про промислову власність витрати, пов’язані з
патентуванням в іноземних державах, несе заявник, але не держава.

З огляду на бажання розширити співробітництво в космічних
дослідженнях і технологіях і можливості комерційного використання
космічних технологій між Україною і Сполученими Штатами Америки 22
листопада 1994 року була укладена Угода про співробітництво в
дослідженні і використанні космічного простору в мирних цілях (Угоду
ратифіковано 05.05.96). Відповідно до ст.5 Угоди Сторони зобов’язалися
забезпечити адекватний та ефективний захист інтелектуальної власності,
створеної або переданої згідно з цією Угодою. Розподіл прав на будь-яку
інтелектуальну власність, створену згідно з цією Угодою, здійснюється
відповідно до Додатка I Угоди (“Інтелектуальна власність”).

Дежавами-членами і учасницями СНД 6 березня 1998 року була укладена
Угода про співробітництво по припиненню правопорушень у сфері
інтелектуальної власності ( Угоду ратифіковано 21.09.2000 ), а 4 червня
1999 року – Угода про взаємне забезпечення збереження міждержавних
таємниць в сфері правової охорони винаходів ( Угоду затверджено із
застереженнями Постановою Кабінету Міністрів України N 2292 від
13.12.99р.), відповідно до якої Сторони забезпечують режим секретності
щодо відомомостей про секретні винаходи.

Як висновок про перспективні напрямки розвитку механізму правового
регулювання охорони прав промислової власності суб’єктів космічної
діяльності варто додати, що, оскільки деякі з інститутів права
промислової власності є відносно новими, а деякі взагалі не закріплені
законодавчо належним чином (право на нерозкриту інформацію) і з огляду
на специфічність об’єктів промислової власності і їх правової охорони у
сфері космічної діяльності (в більшості випадків вони є секретними),
існує необхідність у подальшому вдосконаленні механізму, зокрема, у
відокремленні і детальному законодавчому врегулюванні правової охорони
прав промислової власності суб’єктів космічної діяльності.

Використана література:

Інтелектуальна власність в Україні: нормативно-правові акти / За заг.
ред., В.Л. Петрова, О.Д. Святоцького – у 2-х томах, 1999, Том 1.,Том 2.

Интелектуальная собственность в Украине:нормативно-правовые акты / Под
общ. ред. А.Д. Святоцкого, В.Л. Петрова – в 2-х томах, 1999

Інтелектуальна власність в Україні: Корисна модель / Л.І. Ніколаєнко,
Г.П. Добриніна, Л.А. Меняйло, В.С. Радомський / За ред. В.Л. Петрова –
1999, 128 с.

Інтелектуальна власність в Україні: Винахід / Л.І. Ніколаєнко, Г.П.
Добриніна, Л.А. Меняйло, В.С. Радомський / За ред. В.Л. Петрова – 1999,
136 с.

Інтелектуальна власність в Україні: Знаки для товарів i послуг / Л.І.
Ніколаєнко, Л.А. Меняйло, Л.М. Топільська, В.С. Радомський / За ред.
В.Л. Петрова – 1999, 116 с.

Інтелектуальна власність в Україні: Промисловий зразок / Л.І.
Ніколаєнко, А.П. Бутяєва, Л.А. Меняйло, В.С. Радомський / За ред. В.Л.
Петрова – 1999, 124с.

Інтелектуальна власність в Україні:Топографія інтегральної мікросхеми /
Л.І. Ніколаєнко, А.П. Бутяєва, Л.А. Меняйло, В.С. Радомський / За ред.
В.Л. Петрова – 1999, 104 с.

Інтелектуальна власність: Словник-довідник у 2-х томах / За ред. О.Д.
Святоцького, 2000т.1: Авторське право і суміжні права – 356 с.т 2:
Промислова власність – 270 с.

PAGE

PAGE 2

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020