.

Загальні положення договору підряду (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
0 1362
Скачать документ

Загальні положення договору підряду

За договором підряду одна сторона (підрядник) зобов’язується на свій
ризик виконати певну роботу за завданням другої сторони (замовника), а
замовник зобов’язується прийняти та оплатити виконану роботу (ст.837 ЦК
України).

Правове регулювання підряду здійснюється Главою 61 ЦК України, ЗУ “Про
захист прав споживачів” та правилами окремих видів договору підряду.

Мета договору: виготовлення, обробка, переробка, ремонт речі або
виконання іншої роботи з переданням її результату замовникові.

Характерними рисами договору підряду є:

підрядник виконує роботу за завданням замовника для задоволення його
інтересів;

підрядник зобов’язаний виконати певну роботу, результатом якої є
виготовлення нової речі або обробка, переробка, ремонт вже існуючої
речі;

річ, створена за договором підряду, належить на праві власності
підряднику до моменту прийняття виконаної роботи замовником;

підрядник самостійний у виборі засобів і способів досягнення
обумовленого договором результату;

підрядник зобов’язаний виконати роботу на свій ризик, тому може одержати
винагороду лише, якщо досягне обумовленого договором результату;

підрядник виконує роботу за певну винагороду, право на одержання якої у
нього виникає лише після виконання і передачі замовнику її результату,
крім випадків встановлених договором або законом.

Юридичні ознаки договору: взаємний, консенсуальний та відплатний.

Сторонами договору є замовник і підрядник. Для виконання окремих видів
робіт, встановлених законом, підрядник (субпідрядник) зобов’язаний
одержати спеціальний дозвіл.

Для виконання складного комплексу робіт, зокрема у сфері капітального
будівництва, застосовується принцип генерального підряду. Згідно ст.838
ЦК України, підрядник має право, якщо інше не встановлено договором,
залучити до виконання роботи інших осіб (субпідрядників), залишаючись
відповідальним перед замовником за результат їхньої роботи. У цьому разі
підрядник виступає перед замовником як генеральний підрядник, а перед
субпідрядником – як замовник. Генеральний підрядник відповідає перед
субпідрядником за невиконання або неналежне виконання замовником своїх
обов’язків за договором підряду, а перед замовником – за порушення
субпідрядником свого обов’язку. При цьому, замовник і субпідрядник не
мають права пред’являти один одному вимоги, пов’язані з порушенням
договорів, укладених кожним з них з генеральним підрядником, якщо інше
не встановлено договором або законом.

Істотною умовою договору є умова про предмет. Із змісту ст.837 ЦК
України випливає, що предметом договору підряду є як сама робота
(виготовлення, обробка, переробка, ремонт речі або виконання іншої
роботи), так і її результат. Тому найважливішою характеристикою предмету
є якість. Вимоги до якості роботи встановлені в ст.857 ЦК України: а)
робота, виконана підрядником, має відповідати умовам договору підряду, а
в разі їх відсутності або неповноти – вимогам, що звичайно ставляться до
роботи відповідного характеру; б) виконана робота має відповідати
якості, визначеній у договорі підряду, або вимогам, що звичайно
ставляться, на момент передання її замовникові; в) результат роботи в
межах розумного строку має бути придатним для використання відповідно до
договору підряду або для звичайного використання роботи такого
характеру.

У договорі підряду можуть встановлюватися строки виконання роботи або її
окремих етапів. Якщо у договорі не встановлені строки виконання роботи,
підрядник зобов’язаний виконати роботу, а замовник має право вимагати її
виконання у розумні строки, відповідно до суті зобов’язання, характеру
та обсягів роботи та звичаїв ділового обороту.

Законом або договором підряду для результату роботи може передбачатися
гарантійний строк, перебіг якого починається з моменту, коли виконана
робота була прийнята або мала бути прийнята замовником, якщо інше не
встановлено договором підряду.

У договорі підряду може визначатися ціна роботи або способи її
визначення. Якщо у договорі підряду не встановлено ціну роботи або
способи її визначення, ціна встановлюється за рішенням суду на основі
цін, що звичайно застосовуються за аналогічні роботи з урахуванням
необхідних витрат, визначених сторонами. При цьому, ціна роботи у
договорі підряду включає відшкодування витрат підрядника та плату за
виконану ним роботу. Крім того, ціна у договорі підряду може бути
визначена у кошторисі, що складається підрядником і набирає чинності, а
також стає частиною договору підряду з моменту підтвердження його
замовником. Кошторис на виконання робіт може бути приблизним або твердим
(ст.844 ЦК України).

Форма договору: письмова.

Зміст договору підряду становить сукупність прав і обов’язків підрядника
та замовника. Зокрема відповідному обов’язку однієї сторони кореспондує
відповідне право іншої і навпаки.

Основним обов’язком підрядника є виконання за завданням замовника певної
роботи і передача йому результату виконаної роботи. Для цього, підрядник
зобов’язаний:

організовувати роботу та керувати нею;

виконати роботу із свого матеріалу і своїми засобами, якщо інше не
встановлено договором (ч.1 ст.837 ЦК України);

відповідати за неналежну якість наданих ним матеріалу і устаткування, а
також за надання матеріалу або устаткування, обтяженого правами третіх
осіб (ч.2 ст.837 ЦК України);

відповідати за неправильне використання матеріалу замовника, а також за
невиконання або неналежне виконання роботи, спричинене недоліками
матеріалу, наданого замовником, якщо не доведе, що ці недоліки не могли
бути ним виявлені при належному прийманні матеріалу; надати замовникові
звіт про використання його матеріалу та повернути його залишок (ст.840
ЦК України);

вживати усіх заходів щодо збереження майна, переданого йому замовником,
та відповідати за втрату або пошкодження цього майна (ст.841 ЦК
України);

своєчасно попередити замовника про: а) недоброякісність або
непридатність матеріалу, одержаного від замовника; б) те, що додержання
вказівок замовника загрожує якості або придатності результату роботи; в)
наявність інших обставин, що не залежать від підрядника, які загрожують
якості або придатності результату роботи (ст.847 ЦК України). Якщо
замовник у відповідний строк не замінить недоброякісний або непридатний
матеріал, не змінить вказівок про спосіб виконання роботи або не усуне
інших обставин, що загрожують якості або придатності результату роботи,
то підрядник має право відмовитися від договору підряду та право на
відшкодування збитків (ч.1 ст.848 ЦК України);

відмовитися від договору підряду, якщо використання недоброякісного або
непридатного матеріалу замовника чи додержання вказівок замовника
загрожує життю та здоров’ю людей чи призводить до порушення екологічних,
санітарних правил, правил безпеки людей та інших вимог, при цьому маючи
право на відшкодування збитків (ч.2 ст.848 ЦК України);

передати замовникові результат роботи разом з інформацією щодо
експлуатації або іншого використання предмета договору підряду, якщо це
передбачено договором або якщо без такої інформації використання
результату роботи для цілей, визначених договором є неможливим (ст.861
ЦК України);

передати замовнику (споживачу) роботу, яка по якості відповідає вимогам
нормативних документів, умовам договору, інформації про роботу;

забезпечити можливість використання результатів виконаної роботи по
призначенню протягом його строку служби, передбаченого нормативними
документами або встановленого за угодою сторін, а у разі відсутності
таких строків протягом 10 років.

Підрядник має право не розпочинати роботу, а розпочату роботу зупинити,
якщо замовник не надав матеріалу, устаткування або річ, що підлягає
переробці, і цим створив неможливість виконання договору підрядником
(ст.851 ЦК України).

:

??????????? A?Підрядник має право на ощадливе ведення робіт за умови
забезпечення належної їх якості. Однак, якщо фактичні витрати підрядника
виявилися меншими від тих, які передбачалися при визначенні ціни
(кошторису), підрядник має право на оплату роботи за ціною, встановленою
договором підряду, якщо замовник не доведе, що отримане підрядником
заощадження зумовило погіршення якості роботи. Крім того, сторони можуть
домовитися про розподіл між ними заощадження, отриманого підрядником
(ст.845 ЦК України).

Законодавець надає замовнику ряд прав під час виконання роботи
підрядником:

у будь-який час перевірити хід і якість роботи, не втручаючись у
діяльність підрядника;

відмовитися від договору підряду та вимагати відшкодування збитків, якщо
підрядник своєчасно не розпочав роботу або виконує її настільки
повільно, що закінчення її у строк стає явно неможливим;

призначити підрядникові строк для усунення недоліків, а в разі
невиконання підрядником цієї вимоги – відмовитися від договору підряду
та вимагати відшкодування збитків або доручити виправлення роботи іншій
особі за рахунок підрядника, якщо під час виконання роботи стане
очевидним, що вона не буде виконана належним чином.

Замовник зобов’язаний:

сприяти підрядникові у виконанні роботи у випадках, в обсязі та в
порядку, встановлених договором підряду. У разі невиконання замовником
цього обов’язку підрядник має право вимагати відшкодування завданих
збитків, включаючи додаткові витрати, викликані простоєм, перенесенням
строків виконання роботи, або підвищення ціни роботи. Однак, якщо
виконання роботи за договором підряду стало неможливим внаслідок дій або
недогляду замовника, підрядник має право на сплату йому встановленої
ціни з урахуванням плати за виконану частину роботи, за вирахуванням
сум, які підрядник одержав або міг одержати у зв’язку з невиконанням
замовником договору (ст.850 ЦК України);

прийняти роботу, виконану підрядником відповідно до договору підряду,
оглянути її і в разі виявлення допущених у роботі відступів від умов
договору або інших недоліків негайно заявити про них підрядникові.
Однак, якщо замовник не зробить такої заяви, то він втрачає право у
подальшому посилатися на ці відступи від умов договору або недоліки у
виконаній роботі. При цьому, якщо замовник прийняв роботу без перевірки,
то він позбавляється права посилатися на недоліки роботи, які могли бути
встановлені при звичайному способі її прийняття (явні недоліки). Якщо
замовник протягом одного місяця ухиляється від прийняття виконаної
роботи, підрядник має право після дворазового попередження продати
результат роботи, а суму виторгу, з вирахуванням усіх належних
підрядникові платежів, внести в депозит нотаріуса на ім’я замовника,
якщо інше не встановлено договором. А якщо ухилення замовника від
прийняття виконаної роботи спричинило зміну строку здачі роботи, то
вважається, що право власності на виготовлену (перероблену) річ перейшло
до замовника у момент, коли мало відбутися її передання (ст.853 ЦК
України);

негайно повідомити підрядника про виявлені після прийняття роботи
відступи від умов договору підряду або інші недоліки, які не могли бути
встановлені при звичайному способі її прийняття (приховані недоліки), у
тому числі такі, що були умисно приховані підрядником;

сплатити підрядникові обумовлену ціну після остаточної здачі роботи за
умови, що роботу виконано належним чином і в погоджений строк або, за
згодою замовника, – достроково, якщо договором підряду не передбачена
попередня оплата виконаної роботи або окремих її етапів. Крім того,
підрядник має право вимагати виплати йому авансу лише у випадку та в
розмірі, встановлених договором (ст.854 ЦК України).

Однак, якщо предмет договору підряду до здачі його замовникові був
випадково знищений або закінчення роботи стало неможливим без вини
сторін, підрядник не має права вимагати плати за роботу. При цьому,
підрядник має право на плату, якщо знищення предмета договору підряду
або неможливість закінчення роботи сталися через недоліки матеріалу,
переданого замовником, чи внаслідок його вказівок про спосіб виконання
роботи або якщо таке знищення чи неможливість закінчення роботи сталися
після пропущення замовником строку прийняття виконаної роботи.

Одним із способів забезпечення виконання зобов’язання за договором
підряду є притримування, тобто підрядник має право притримати результат
роботи, а також устаткування, залишок невикористаного матеріалу та інше
майно замовника, що є у підрядника, якщо замовник не сплатив
встановленої ціни роботи або іншої суми, належної підрядникові у зв’язку
з виконанням договору підряду (ст.856 ЦК України).

Якщо підрядник відступив від умов договору підряду, що погіршило роботу,
або допустив інші недоліки в роботі, то замовник має право за своїм
вибором вимагати: а) безоплатного виправлення цих недоліків у розумний
строк; б) виправити їх за свій рахунок з правом на відшкодування своїх
витрат на виправлення недоліків; в) відповідного зменшення плати за
роботу, якщо інше не встановлено договором (ч.1 ст.852 ЦК України). Дані
правила застосовуються у тих випадках, якщо недоліки роботи можуть бути
виправлені або є незначними за характером. Якщо ж відступи від умов
договору підряду і допущені недоліки є істотними, то замовник має право
вимагати розірвання договору та відшкодування збитків.

Якщо робота виконана підрядником з відступами від умов договору підряду,
які погіршили роботу, або з іншими недоліками, які роблять її
непридатною для використання відповідно до договору або для звичайного
використання роботи такого характеру, замовник має право, якщо інше не
встановлено договором або законом, за своїм вибором вимагати від
підрядника (ст.858 ЦК України): 1) безоплатного усунення недоліків у
роботі в розумний строк; 2) пропорційного зменшення ціни роботи; 3)
відшкодування своїх витрат на усунення недоліків, якщо право замовника
усувати їх встановлено договором. Підрядник має право замість усунення
недоліків роботи, за які він відповідає, безоплатно виконати роботу
заново з відшкодуванням замовникові збитків, завданих простроченням
виконання. У цьому разі замовник зобов’язаний повернути раніше передану
йому роботу підрядникові, якщо за характером роботи таке повернення
можливе.

Якщо відступи у роботі від умов договору підряду або інші недоліки у
роботі є істотними та такими, що не можуть бути усунені, або не були
усунені у встановлений замовником розумний строк, замовник має право
відмовитися від договору та вимагати відшкодування збитків.

Законодавець встановлює правило про те, що умова договору підряду про
звільнення підрядника від відповідальності за певні недоліки роботи не
звільняє його від відповідальності за недоліки, які виникли внаслідок
умисних дій або бездіяльності підрядника.

Крім того, замовник має право у будь-який час до закінчення роботи
відмовитися від договору підряду, виплативши підрядникові плату за
виконану частину роботи та відшкодувавши йому збитки, завдані
розірванням договору. Лише умовами договору можуть бути передбачені
випадки, коли замовник не має право відмовитися від виконання договору
підряду.

Законодавець встановлює скорочений строк позовної давності за позовом
замовника до вимог щодо неналежної якості роботи в 1 рік. А щодо
будівель і споруд – 3 роки від дня прийняття роботи замовником (ст.863
ЦК України).

Якщо договором підряду або законом встановлений гарантійний строк і
заява з приводу недоліків роботи зроблена у межах гарантійного строку,
то перебіг позовної давності починається від дня заявлення про недоліки.
А якщо відповідно до договору підряду роботу було прийнято замовником
частинами, то перебіг позовної давності починається від дня прийняття
роботи в цілому.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020