Юридичне забезпечення права людини на компенсацію моральної шкоди

На сучасному етапі розвитку держави законодавець визнає, що встановлене
законом право на компенсацію моральної шкоди є важливою гарантією
захисту прав і свобод громадян. Це право передбачено Конституцією
України та знайшло своє законодавче закріплення у великій кількості
нормативно-правових актів, розподіл яких за галузями права чітко
простежується. Можна сказати, що проблема права людини на компенсацію
моральної шкоди розглядається у таких напрямках:

— Право на компенсацію моральної шкоди у конституційному праві.
Конституцією передбачено право на відшкодування моральної шкоди у ст.ст.
32, 41, 50, 54, 56, 62, 152. Право захисту гідності та компенсацію
моральної шкоди передбачають закони України “Про президента України”,
“Про статус народного депутата України”, “Про статус суддів” та ін.;

— Право на компенсацію моральної шкоди в цивілістичному аспекті, яке
висвітлено в працях A.M. Ерделевського, М.С. Малєіна, І.М. Малєіної,
А.І. Загорулько, СІ. Шімон та інших;

— Право на компенсацію моральної шкоди і трудові правовідносини.
Цього питання торкаються в своїх роботах В. Плаксін., М. Невалінний, В.
Глянцев та інші;

— Право на компенсацію моральної шкоди в кримінальному процесі, як
невід’ємне право потерпілого. За необхідність застосування права на
компенсацію моральної шкоди в кримінальному процесі виступають В.Т. Hop,
M.I. Гошовський, Л. Ільковець, О. Кучинська, В.Я. Понарін та інші
автори.

— Право на компенсацію моральної шкоди, як інститут міжнародного
права. Відповідно до ст.9 Конституції чинні міжнародні договори, згода
на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, є частиною
національного законодавства України. Зокрема, до них належить Конвенція
про захист прав людини та основних свобод, яка, як і інші міжнародні
договори, підлягає застосуванню при розгляді справ судами. З даної точки
зору видається можливим звернення до практики Європейського Суду з прав
людини, який має право офіційного тлумачення названої Конвенції, щодо
застосування права людини на компенсацію моральної шкоди.

ної шкоди, що може бути застосоване у випадку порушення будь-яких прав
громадян міститься лише у Постанові Пленуму Верховного Суду України «Про
судову практику в справах про компенсацію моральної (немайнової) шкоди»
із змінами і доповненнями від 25.05.01р. Вказана постанова заповнила
прогалину у діючому законодавстві, дала визначення поняття моральної
шкоди, деякою мірою розкрила її зміст уточнила критерії для визначення
її розміру, більш детально роз’яснила порядок розгляду цієї категорії
справ і т.д.

Однак проведений аналіз не був би повним, якби не зупинитися на такому
проблемному і чи не найбільш болючому питанні — аналізована Постанова
необгрунтовано обмежила сферу дії законів і нормативно-правових актів
України про компенсацію моральної шкоди. Дана точка зору заслуговує на
увагу з наступних міркувань:

— по-перше, акцентуючи увагу на компенсації моральної шкоди в окремих
правовідносинах, законодавець не забороняв її компенсацію в інших
випадках.

— по-друге, положення ст.440-1 ЦК передбачають позадоговірну
відповідальність за заподіяння моральної (немайнової) шкоди. Даний вид
відповідальності передбачає, що майже будь-яке заподіяння шкоди тягне
обов’язок її компенсації.

— по-третє, зміст інституту компенсації моральної шкоди полягає в
повному відшкодуванні, а не в окремих випадках, передбачених спеціальним
законодавством, оскільки норми ст.ст. 6, 440-1 ЦК є нормами загальної
дії.

У зв’язку з цим, доцільно згадати ст.55 Конституції України, яка
передбачає право будь-якими незабороненими засобами захищати свої права
і свободи від порушень і протиправних посягань (загальнодозволений
принцип). А цінність права людини на компенсацію моральної шкоди якраз і
полягає у тому, що воно є ефективним засобом захисту прав і свобод
людини від таких порушень і посягань. Оскільки Конституція України є
нормою найвищої юридичної сили, а також нормою прямої дії, то автор
відстоює необхідність застосування загальнодозволеного принципу щодо
використання права людини на компенсацію моральної шкоди.

Література

ВІСНИК Хмельницького інституту регіонального управління та права

Похожие записи