.

Юридична відповідальність державних службовців (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
4 7691
Скачать документ

РЕФЕРАТ

на тему:

Юридична відповідальність державних службовців

ПЛАН

Вступ

1. Дисциплінарна відповідальність

2. Кримінальна відповідальність

3. Адміністративна відповідальність

4. Відповідальність за заподіяну шкоду

5. Відповідальність за корупційні діяння та інші правопорушення,
пов’язані з корупцією

Висновок

Список використаної літератури

Вступ

Професійні службовці належать до певної групи населення – осіб найманої
праці, зайнятих у сфері управління “виробництвом” управлінських рішень
та їх реалізацією в порядку службових завдань.

Службовець (і це особливість юридичного статусу) – учасник специфічного
правовідношення, оскільки вступає, з одного боку, у трудові
правовідносини, пов’язані з особистим професійним становищем, трудовими
правами та обов’язками, із самим процесом праці, а з іншого боку – у
адміністративно-правові, пов’язані з виконанням вимог служби,
управлінських функцій (владовідношення). Як бачимо, службовець – суб’єкт
подвійного (парного) правовідношення.

Згідно статті 1 Закону України “Про державну службу”: Державна служба в
Україні – це професійна діяльність осіб, які займають посади в
державних органах та їх апараті щодо практичного виконання
завдань і функцій держави та одержують заробітну плату за рахунок
державних коштів. Ці особи є державними службовцями і мають відповідні
службові повноваження”.

Професійна служба – це адміністративно-правове відношення службовця,
який перебуває на посаді в державних органах, об’єднаннях громадян,
органах місцевого самоврядування, недержавних структурах за
призначенням, обранням, конкурсом, контрактом, до цих організацій
власника, що має своїм змістом обов’язкову діяльність по реалізації
управлінських функцій.

Професійна служба як правовий інститут – це сукупність норм, що належать
до різних галузей права і визначають порядок вступу на службу, найняття,
її проходження, права та обов’язки службовців (норм трудового й
адміністративного права); порядок оподаткування, матеріального
стимулювання (трудове і фінансове право); нормування, оплату праці,
соціальне страхування, сумісництво, режим виробничого процесу (трудове
право); юридичну відповідальність тощо.

Невиконання державним службовцем своїх обов(язків тягне застосування
щодо нього юридичної відповідальності у вигляді одного з чотирьох її
видів, які будуть розглянуті нижче.

1. Дисциплінарна відповідальність

Згідно статті 14, Закону України “Про державну службу” до державних
службовців застосовуються дисциплінарні стягнення за: “… невиконання чи
неналежне виконання службових обов’язків, перевищення своїх
повноважень, порушення обмежень, пов’язаних з проходженням державної
служби, а також за вчинок, який порочить його як державного
службовця або дискредитує державний орган, в якому він працює”. До
службовців, крім дисциплінарних стягнень, передбачених чинним
законодавством про працю України, можуть застосовуватися такі заходи
дисциплінарного впливу: попередження про неповну службову відповідність;
затримка до одного року у присвоєнні чергового рангу або у
призначенні на вищу посаду тощо.

Заходи службової дисципліни розраховано на тих, хто перебуває на службі
– особливому трудовому, службовому відношенні службовця до держави
(власника), що витікає з факту перебування на службі, виконання
обов(язків служби. Службові особи, що не мають начальства по службі
(відсутнє владовідношення), наприклад, депутати Рад, не
підпорядковуючись у виконанні посади нічиєму впливові, крім власної
правосвідомостів, правообов(язків, що витікають із законодавчих актів,
не підлягають і дисциплінарній відповідальності.

Особливість дисциплінарної відповідальності у тому, що підстави
(конкретні склади) застосування дисциплінарної відповідальності не
можуть бути точно визначені у законі, тому залишається широкий простір
начальницькому розсудові (адміністративної дискреції).

Законодавча база дисциплінарної відповідальності така: типові правила
внутрішнього трудового розпорядку, посадові інструкції, статути та
спеціальні положення про дисципліну працівників окремих галузей
управління (начальницький склад Збройних Сил, Служби безпеки, Внутрішніх
справ, транспорту, зв(язку, судді, прокурори тощо).

Розрізняють три види дисциплінарної відповідальності: загальну,
спеціальну та для керівних і виборних працівників.

На підставі правил внутрішнього трудового розпорядку несуть
відповідальність більшість службовців державних органів та недержавних
структур. Згідно з чинним законодавством, до цих порушників
застосовуються догана або звільнення. Лише у випадках укладення з
працівниками контрактів останніми може бути передбачено застосування
інших видів дисциплінарних стягнень – зменшення посадового окладу,
встановленого штатним розкладом, тарифного розряду та ін.

На підставі спеціальних положень і статутів про дисципліну службовців
специфічних галузей державного управління, де вона відіграє особливу
роль, дисциплінарні стягнення більш суворі і численні. Так, починаючи з
зауваження, догани, Дисциплінарний статут Збройних Сил передбачає також
і арешт з утриманням на гауптвахті до 15 діб або пониження у військовому
званні на один ступінь.

Дисциплінарна відповідальність за підлеглістю поширюється на службових
осіб керівного складу і таких, що зайняли посади за виборами. Тут також
формами відповідальності є догана і звільнення. Службові особи, що
служать за виборами, можуть бути звільнені лише у формі відкликання, а
якщо їх призначено звільняються у загальному порядку.

Дисциплінарні стягнення застосовуються службовою особою (органом), від
якої залежить призначення (звільнення) службовця на посаду, або
службовою особою (органом), вищестоящим щодо вказаних осіб (органів).
Стягнення накладаються за власною ініціативою службових осіб (органів)
або на пропозицію осіб (органів), які повноважні робити обов(язкові
пропозиції щодо накладання дисциплінарних стягнень.

Якщо дисциплінарною провиною завдано збитків майну юридичної чи фізичної
особи, винуватці, крім дисциплінарної відповідальності, можуть
відповідати у позовному порядку. Ці стягнення застосовуються не пізніше
одного місяця з дня провини. Строк давності – шість місяців з дня
вчинення.

Відповідно до загального порядку, трудові спори цієї категорії
вирішуються судами після їх попереднього розгляду у комісіях з трудових
спорів (КТС), профспілкових комітетах. Порядок оскарження дисциплінарних
стягнень, що накладаються на службових осіб у порядку підлеглості,
передбачений у конкретних законодавчих актах, статутах, положеннях
(наприклад, Закон України “Про прокуратуру”, Дисциплінарний статут
Збройних Сил, “Про статус суддів” та ін.).

2. Кримінальна відповідальність

Кримінальна відповідальність службових осіб настає за так звані службові
злочини (ст.ст. 165-171 Кримінального Кодексу України), які за
характером та проявом порушень поділяються на три види:

порушення повноважень: невиконання (неналежне виконання) повноважень
(недбалість, “бездіяльність влади”)(ст. 167 КК України);

перевищення повноважень: вчинення службовою особою акту, на який вона не
мала законної влади, вихід за межі такої або недотримання відомих форм,
процедур (одноособове вирішення справи, яка має вирішуватися
колегіально, або вчинення дій, які ніхто не має права здійснювати чи
дозволяти тощо( ст. 166 КК України);

вчинення акту, що входить до повноважень, але з метою, яку не передбачає
закон (зловживання владою або службовим становищем (ст. 165 КК України),
хабарництво (ст. 168 КК), посадовий підлог (ст. 172 КК).

Всі вони є загальними злочинами, оскільки можуть бути вчинені у
будь-якій галузі державного апарату, в об(єднаннях громадян, у приватних
структурах. До того ж в окрему групу ці злочини виділяються не за
об(єктом посягання а за суб(єктом такого.

Якщо підставою для відповідальності є злочин у сфері виконання
загальнообов(язкових правил та обов(язків державної служби, то суб(єктом
є службова особа з особливим юридичним статусом, що суміщає службові
владні повноваження, покладені на неї законним порядком, і статус
управомочної сторони у владовідношеннях (так зване “діяння за посадою”).
Відсутність зв(язку між службовим повноваженням конкретних осіб та
їхніми діями стосовно іншого суб(єкта управлінських відносин (зокрема,
потерпілого), їхніми шкідливими наслідками свідчить про відсутність
службового злочину.

Важливий кваліфікуючий момент у правопорушеннях – істотна шкода, якою
може визнаватися прямий матеріальний збиток, завдано фізичним та
юридичним особам, упущена вигода, порушення політичних, трудових,
житлових, особистих майнових прав та інтересів громадян, що охороняються
законом, підрив престижу представників влади, створення обстановки, що
утруднює державному органу здійснення його основних функцій.

Отже відповідальність за службові злочини, що передбачені у
Кримінальному Кодексі, настає лише у відношенні до службових осіб, а
інші службовці (функціональний, адміністративно-допоміжний склад)
держави не представляють, не виражають її волі, проте виражають власну
волю, яка має проявлятися в межах і формах, встановлених законом, тож
реалізація їхньої волі призводить до певних публічно-правових наслідків,
тому злочини цієї категорії службовців тягнуть за собою відповідальність
за іншими статтями кримінального законодавства. Так, кримінальним
законодавством (ст. 1922 КК України) переслідується незаконне одержання
працівником (не службовою особою) держустанови чи організації у
будь-якому вигляді матеріальних благ або вигод майнового характеру у
значному розмірі за виконання (невиконання) будь-яких дій з
використанням службового становища.

3. Адміністративна відповідальність

Поняття адміністративно-службового правопорушення (проступку) властиве й
такому видові відповідальності як адміністративна відповідальність.

Особливості підстав адміністративної відповідальністі службових осіб у
тому, що вони несуть таку за порушення встановлених загальнообов(язкових
правил своїми власними діями, у тому числі неправомірними вказівками,
виконуючи які, підпорядковані їм службовці, інші працівники порушують
встановлені правила. Службові особи можуть нести адміністративну
відповідальність і за невживання заходів щодо забезпечення виконання
правил іншими особами, якщо забезпечення їх дотримання входить до кола
службових повноважень цих службових осіб.

Отже, йдеться про проступки, скоєні з власної вини та з вини
“службової”. В останньому випадку може наставати й подвійна
відповідальність – адміністративна та дисциплінарна, адміністративна й
цивільна – за одне й те саме діяння.

Припустимо є субтитутна відповідальність окремих категорій державних
службовців, а саме військовослужбовців та прирівнених до них осіб,
батьків та ін.

Адміністративні стягнення накладаються не безпосереднім начальством
винних осіб, а спеціальними органами колегіально або одноособово їхніми
представниками.

Не є суб(єктами адміністративних правопорушень ті працівники державних
органів, об(єднань громадян, приватних структур, які виконують суто
професійні або технічні обов(язки (службовці функціональні, основний
склад).

4. Відповідальність за заподіяну шкоду

Відповідальність за шкоду, заподіяну службовою особою у галузі
виконавчо-розпорядчої діяльності, полягає в обов(язковому відшкодуванні
збитків державними органами, від імені, за дорученням котрих службова
особа вчиняє службові дії. Цей обов(язок державного органу випливає з
того, що підбір, професійна підготовка кадрів, наділення службової особи
часткою компетенції органу (владне повноваження), функції контролю за
її діями, матеріальне стимулювання та ін. Має здійснюватися цим органом,
чим і пояснюється обов(язок відповідальності за дії свого представника.

За шкоду, спричинену діями службовців, що не є службовими особами,
державний орган відповідальності не несе, а збитки стягуються потерпілою
фізичною чи юридичною особою у загальному порядку.

Службовими діями, які слід кваліфікувати як неправильні (неправомірні,
незаконні) і якими завдано шкоди, є:

невиконання службових обов(язків (або неналежне їх виконання);

виконання таких обов(язків неналежним чином (помилкові рішення);

перевищення службових повноважень;

зловживання такими повноваженнями.

Збитки при цьому мають бути реальні та прямі.

Реальний збиток – збиток, що вже народився, існує або може статися у
майбутньому. Прямий, індивідуальний збиток має зачіпати одну особу або
певну групу осіб, але не весь колектив. Збиток має завдаватися юридично
регламентованим та захищеним відносинам (не відшкодовується, наприклад,
збиток, завданий нелегалам-підприємцям). Збиток повинен мати оцінене
грошове вираження. Збиток, що завданий репутації, естетичному виглядові,
як і моральні страждання, фізичний біль також може мати грошове
вираження.

Відповідальність за шкоду, завдану службовою особою, що діє в галузі
управління, державний орган несе лише у разі, коли такі дії є діями
службового характеру, до того ж входять до функцій цього службовця,
неналежне (неправильне) виконання яких призвело до шкоди.

Шкода ж, яка завдана службовою особою навіть і в робочий час, але не в
зв’язку з виконанням службових обов(язків, відшкодовується не органом, а
безпосередньо винною особою.

Державний орган не відповідає також за так звані “особисті акти” тих,
хто їх вчинив: ці дії супроводжують службовий акт, але від нього можуть
бути відокремлені, оскільки службова особа, яка має бути стороннім
виконавцем державної волі, проявляє себе як людина із своїми особистими
симпатіями, антипатіями, емоціями, пристрастями, громадською позицією.
Вони виникають під час виконання службових обов(язків, але сторонні щодо
них, звідси наслідки службової дії можуть нести на собі відтінок злості,
шовінізму тощо.

Державний орган, який відшкодував збитки потерпілій особі, вправі
звернутися до суду з регресним позовом до службової особи, що винна у
заподіянні шкоди. Конкретні обсяги регресних вимог визначаються у нормах
трудового законодавства.

Звільняються від юридичної відповідальності службовці органів державного
управління, які заподіяли шкоду правам, свободам людини, інтересам
держави під час здійснення службових повноважень, перебуваючи у стані
необхідної оборони, крайньої необхідності або професійного ризику. Це.
Наприклад, працівники оперативних підрозділів МВС, СБУ, Прикордонних
військ.

Невід(ємним компонентом управління державою є державна служба і її
суб(єкти державні службовці. Професійні службовці належать до певної
групи населення – осіб найманої праці, зайнятих у сфері управління та
реалізації управлінських рішень в порядку службових завдань.

Правовою основою діяльності державних службовців в Україні є Закон
України “Про державну службу”, а також інші законодавчі акти, наприклад,
Кодекс законів про працю України, закони України “Про прокуратуру”, “Про
оперативно-розшукову діяльність”, “Про державний захист працівників суду
і правоохоронних органів” та ін.

Професійну службу можна деференціювати за ознакою її організації та
порядком проходження на державну та службу в недержавних структурах.
Професійна служба – це адміністративно-правове відношення службовця,
який перебуває на посаді в державних органах, об’єднаннях громадян,
органах місцевого самоврядування, недержавних структурах за
призначенням, обранням, конкурсом, контрактом, до цих організацій
власника, що має своїм змістом обов’язкову діяльність по реалізації
управлінських функцій. Виходячи із змісту діяльності у сфері управління,
у кадровій політиці, у підготовці, прийнятті юридичних актів виконавчої
влади, “Єдина номенклатура посад службовців” (1967 р.) пропонує поділ
службовців на три групи. Це – керівники, спеціалісти, технічні
виконавці. Така класифікація віддзеркалює суто функціональні позиції.

Основними обов(язками службовців є: додержання Конституції України та
інших актів законодавства України; забезпечення ефективної роботи та
виконання завдань державних органів відповідно до їх компетенції;
недопущення порушень прав і свобод людини та громадянина; безпосереднє
виконання покладених на них службових обов’язків, своєчасне
і точне виконання рішень державних органів чи посадових осіб,
розпоряджень і вказівок своїх керівників; збереження державної
таємниці, інформації про громадян, що стала їм відома під час
виконання обов’язків державної служби, а також іншої інформації,
яка згідно з законодавством не підлягає розголошенню; постійне
вдосконалення організації своєї роботи і підвищення професійної
кваліфікації; сумлінне виконання своїх службових обов’язків,
ініціатива і творчість в роботі тощо. Права державних службовців
регламентовано як у Конституції, так і в багатьох законах – про державну
службу, статус суддів, адвокатуру, прокуратуру, освіту, міліцію, митну
справу, охорону здоров(я, про підприємства і т. п.

Невиконання державним службовцем своїх обов(язків тягне застосування
щодо нього юридичної відповідальності у вигляді одного з чотирьох її
видів. Це: дисциплінарна відповідальність, кримінальна відповідальність,
адміністративна відповідальність та відповідальність за заподіяну шкоду
тощо.

Законодавство, що регламентує діяльність державних службовців потребу
удосконалення. Ґрунтовної реорганізації потребує державна служба,
оскільки у спадок від СРСР Україні дісталась громіздка неповоротка
“бюрократична машина” яка є тягарем для бюджету, а також суттєвою
проблемою сьогодення є нестача професійних кадрів – осіб з
адміністративно-управлінською освітою тощо.

5. Відповідальність за корупційні діяння та інші правопорушення,
пов’язані з корупцією

Вчинення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, корупційних
діянь, якщо воно не містить складу злочину, тягне за собою
адміністративну відповідальність у вигляді штрафу від двадцяти п’яти до
п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і звільнення з
посади або інше усунення від виконання функцій держави.

Таким особам забороняється займати посади в державних органах та їх
апараті протягом трьох років з дня їх звільнення. Вчинення корупційних
діянь, передбачених цим Законом, народним депутатом України, депутатом
Верховної Ради Автономної Республіки Крим, депутатом або головою
місцевої Ради народних депутатів тягне за собою адміністративну
відповідальність у вигляді штрафу від двадцяти п’яти до п’ятдесяти
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і дострокове припинення
депутатських повноважень або звільнення з виборної посади.

Рішення про дачу згоди на притягнення їх до адміністративної
відповідальності за вчинення корупційних діянь і дострокове припинення
депутатських повноважень або звільнення з виборної посади приймається
відповідною Радою на пленарному засіданні.

Порядок притягнення народного депутата України до відповідальності у цих
випадках визначається Законом України “Про статус народного депутата
України”. Таким особам забороняється балотуватися у депутати або на
виборні посади в державні органи протягом п’яти років з дня припинення
депутатських повноважень або звільнення з посади та займати посади в
державних органах та їх апараті протягом трьох років з дня припинення
депутатських повноважень або звільнення з посади.

Під іншим усуненням від виконання функцій держави розуміється дострокове
припинення депутатських повноважень або звільнення з виборної посади, а
так само звільнення з військової служби військової посадової особи (крім
військовослужбовців строкової служби).

Порушення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, вимог щодо
декларування доходів (неподання або подання неповних чи неправдивих
відомостей про доходи та зобов’язання фінансового характеру) тягне за
собою адміністративну відповідальність у вигляді штрафу від п’ятнадцяти
до двадцяти п’яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і
звільнення з посади чи інше усунення від виконання функцій держави, а
також є підставою для відмови у призначенні на посаду та для позбавлення
права балотуватись у депутати або на виборні посади в державні органи.

Неподання або невчасне подання державним службовцем або іншою особою,
уповноваженою на виконання функцій держави, відомостей про відкриття
валютного рахунку в іноземному банку тягне за собою адміністративну
відповідальність у вигляді штрафу від п’ятнадцяти до двадцятип’яти
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і звільнення з посади чи
інше усунення від виконання функцій держави.

Керівники міністерств і відомств, державних підприємств, установ та
організацій чи їх структурних підрозділів у разі виявлення чи отримання
інформації про вчинення підлеглим корупційного діяння або порушення
спеціальних обмежень, встановлених чинним законодавством, в межах своєї
компетенції зобов’язані вжити заходів до припинення таких діянь та
негайно повідомити про їх вчинення відповідних державних органів. Умисне
невжиття такими керівниками заходів, передбачених чинним законодавством,
тягне за собою адміністративну відповідальність у вигляді штрафу від
двадцяти п’яти до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів
громадян.

Умисне нескладення або невчасне складення протоколу про вчинення
корупційного діяння чи іншого правопорушення, пов’язаного з корупцією,
за наявності для цього підстав, або умисне неподання до суду протоколу
про вчинення корупційного діяння чи іншого правопорушення, пов’язаного з
корупцією, особою, на яку покладено ці обов’язки, тягне за собою
адміністративну відповідальність у вигляді штрафу від п’ятдесяти до
стане оподатковуваних мінімумів доходів громадян і звільнення з посади
чи інше усунення від виконання функцій держави.

Порядок адміністративного провадження у справах про корупційні діяння
або інші правопорушення, пов’язані з корупцією, а також виконання
постанов про накладення адміністративних стягнень визначається Кодексом
України про адміністративні правопорушення, за винятком положень,
встановлених Законом по боротьбі з корупцією.

Протокол про вчинення корупційного діяння або іншого правопорушення,
пов’язаного з корупцією, складається відповідними органами, а у разі,
коли факт вчинення корупційного діяння або іншого правопорушення,
пов’язаного з корупцією, що не містить складу злочину, встановлено
прокурорською перевіркою чи попереднім слідством, – також слідчим або
прокурором. Підставою для складання протоколу є достатні дані, які
свідчать про наявність в діянні особи ознак корупційного діяння або
іншого правопорушення, пов’язаного з корупцією. Орган дізнання в разі
відмови в порушенні кримінальної справи або закриття кримінальної справи
з підстав, передбачених чинним законодавством, за наявності в діянні
особи ознак корупційного діяння або іншого правопорушення, пов’язаного з
корупцією, зобов’язаний у триденний строк надіслати матеріали перевірки
або попереднього розслідування, що стосується корупційного діяння чи
іншого правопорушення, пов’язаного з корупцією, до відповідного органу.

Протокол про вчинення корупційного діяння або іншого правопорушення,
пов’язаного з корупцією, разом з матеріалами перевірки у триденний строк
з моменту його складення надсилається до районного (міського) суду за
місцезнаходженням органу, який склав про це протокол. Розгляд
адміністративних справ про корупційні діяння або інші правопорушення,
пов’язані з корупцією, здійснюється районним (міським) судом у
п’ятиденний строк з моменту надходження протоколу. Постанова суду про
накладення адміністративного стягнення у вигляді штрафу за корупційні
діяння або інші правопорушення, пов’язані з корупцією, у триденний строк
направляється відповідному державному чи виборному органу для вирішення
питання про звільнення особи з посади або інше усунення від виконання
нею функцій держави згідно з чинним законодавством.

Висновок

Таким чином, в умовах державотворення в Україні, а відповідно й
ускладнення завдань та функцій держави, роль і значення державної служби
невпинно зростають. Останнім часом законодавчими та виконавчими органами
здійснені певні заходи щодо вдосконалення правового регулювання
державно-службових відносин та організації державної служби. Прийнято
низку законів та законодавчих актів, що регулюють окремі напрямки
державно-службової діяльності: про місцеву державну адміністрацію, про
Прикордонні війська України, про Прокуратуру України, про Збройні Сили
України, про освіту, про міліцію України та ін. Усі вони тією чи іншою
мірою стосуються питань організації та проходження державної служби у
відповідях державних органах. Закон України «Про державну службу»
спрямований на врегулювання суспільних відносин, що охоплюють діяльність
держави щодо створення правових, організаційних, економічна, соціальних
умов реалізації громадянами права на державну службі,

Невиконання державним службовцем своїх обов(язків тягне застосування
щодо нього юридичної відповідальності у вигляді одного з чотирьох її
видів.

Згідно статті 14, Закону України “Про державну службу” до державних
службовців застосовуються дисциплінарні стягнення за: “… невиконання чи
неналежне виконання службових обов’язків, перевищення своїх
повноважень, порушення обмежень, пов’язаних з проходженням державної
служби, а також за вчинок, який порочить його як державного
службовця або дискредитує державний орган, в якому він працює”. До
службовців, крім дисциплінарних стягнень, передбачених чинним
законодавством про працю України, можуть застосовуватися такі заходи
дисциплінарного впливу: попередження про неповну службову відповідність;
затримка до одного року у присвоєнні чергового рангу або у
призначенні на вищу посаду тощо. Кримінальна відповідальність службових
осіб настає за так звані службові злочини (ст.ст. 165-171 Кримінального
Кодексу України), які за характером та проявом порушень поділяються на
три види: порушення повноважень: невиконання (неналежне виконання)
повноважень (недбалість, “бездіяльність влади”) (ст. 167 КК України);
перевищення повноважень: вчинення службовою особою акту, на який вона не
мала законної влади, вихід за межі такої або недотримання відомих форм,
процедур (одноособове вирішення справи, яка має вирішуватися
колегіально, або вчинення дій, які ніхто не має права здійснювати чи
дозволяти тощо( ст. 166 КК України); вчинення акту, що входить до
повноважень, але з метою, яку не передбачає закон (зловживання владою
або службовим становищем (ст. 165 КК України), хабарництво (ст. 168 КК),
посадовий підлог (ст. 172 КК).

Поняття адміністративно-службового правопорушення (проступку) властиве й
такому видові відповідальності як адміністративна відповідальність.

Особливості підстав адміністративної відповідальністі службових осіб у
тому, що вони несуть таку за порушення встановлених загальнообов(язкових
правил своїми власними діями, у тому числі неправомірними вказівками,
виконуючи які, підпорядковані їм службовці, інші працівники порушують
встановлені правила. Службові особи можуть нести адміністративну
відповідальність і за невживання заходів щодо забезпечення виконання
правил іншими особами, якщо забезпечення їх дотримання входить до кола
службових повноважень цих службових осіб.

Відповідальність за шкоду, заподіяну службовою особою у галузі
виконавчо-розпорядчої діяльності, полягає в обов(язковому відшкодуванні
збитків державними органами, від імені, за дорученням котрих службова
особа вчиняє службові дії.

Список використаної літератури

Конституція України. – К., 1996.

Кримінальний кодекс України. – К.: Атіка, 2001. – 160 с.

Про боротьбу з корупцією. Закон України від 5 жовтня 1995 p. //Відомості
Верховної Ради України. – 1995. – № 34 (із змінами і доповненнями Голос
України від 17.04.1997; 2.02.1998; 18.02.1998; Урядовий кур’єр від
17.02.1998 p.)

Про державну службу. Закон України – 1993. – № 52. (Із змінами і
доповненнями, внесеними Законами України від 11 липня 1995 року, ВВР
1995 р., № 29; від 5 жовтня 1995 р.. ВВР 1995, № 34; від 22 березня 1996
p., “Голос України” від 6.04.1996 p. // Міжнародні правові акти та
законодавство окремих країн про корупцію – К., 1999).

PAGE

PAGE 12

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о
Заказать реферат
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2019