.

Юридична освіта в Україні (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
6 6266
Скачать документ

РЕФЕРАТ

на тему:

Юридична освіта в Україні

ПЛАН

1. Поняття та загальна характеристика системи

юридичної освіти в Україні

2. Система вищої юридичної освіти в Україні

3. Управління вищою юридичною освітою в Україні

Список використаної літератури

1. Поняття та загальна характеристика системи

юридичної освіти в Україні

Юридична освіта в її сучасному розумінні як галузь освіти, сягає
щонайменше середньовіччя. На відміну від США, в Європі та, зокрема, на
теренах України, з відомих історичних причин формальна вища юридична
освіта має глибше коріння. 20 січня 1661 р. польський король Ян Казимир
підписав диплом, за яким надав Львівській Єзуїтській колегії “гідності
академії і титул університету”. Так було засновано нинішній Львівський
національний університет ім. І. Франка, – найстаріший в Україні
навчальний заклад, який готує фахівців-правознавців. Юридичні
факультети, крім Львову, було відкрито в Харкові 1805 р., Києві 1835 р.,
Одесі 1865 р. Пізніше з на теренах України були засновані й інші
юридичні навчальні заклади.

Звернемось до сьогодення української юридичної освіти. В Україні істотні
суспільно-економічні зміни 90-х років обумовили й зміни у сфері
юридичної освіти, на яку було покладено місію підготовки правників для
розбудови української державності. При цьому відзначалось: Україні
потрібно більше правників, для чого необхідно створити більше навчальних
закладів.

Результати не забарились. Нині за темпами нарощування обсягів підготовки
правників Україна випереджає США, і вже майже зрівнялась, або навіть
випередила їх за деякими показниками (наприклад, за кількістю закладів
вищої юридичної освіти). Положення запропонованої в 1993 р. провідними
закладами юридичної освіти й науки Концепції розвитку юридичної освіти
щодо “розширення мережі вищих юридичних навчальних закладів … до 2000
р. у 2-3 рази” успішно реалізовано. До 1991 р. правників в Україні
готували 6 закладів (усі державні), 1995 р. – 96 (65 – державної і 31 –
інших форм власності), 2000 р. – 163 (відповідно 116 і 47), 2002-2003
рр. – 189 (134; 55).

Як результат, зросли обсяги підготовки юристів: якщо в 1992 р. загальна
кількість студентів, які навчались у вищих юридичних навчальних
закладах, становила близько 13000, то на сьогодні тільки в Національній
юридичній академії ім. Ярослава Мудрого навчається 13042 студентів.

Юридична освіта – явище багатогранне. В залежності від того, до якого
профілю юридичної діяльності готуються фахівці, складається відповідна
програма їх навчання, де поряд з фундаментальними знаннями
передбачається надання студентам, слухачам спеціальних знань з
урахуванням специфіки тієї сфери, де їм доведеться працювати. Так,
майбутнім прокурорам, суддям необхідно глибоко знати кримінальне,
цивільне, трудове, шлюбно-сімейне, адміністративне,
кримінально-процесуальне, цивільно-процесуальне право. Для слідчих
особливо важливо добре знати кримінальне, кримінально-процесуальне
право. Юристам, що працюють у сфері державного будівництва, необхідно
володіти знаннями конституційного, адміністративного права.
Юрисконсультам та іншим фахівцям, що діють у галузях економіки, потрібні
широкі знання цивільного, господарського права, арбітражної практики,
нотаріусам – знання цивільного права. Безперечно, цим не обмежується
коло знань юристів, рівень кваліфікації яких залежить від постійного
пошуку, здатності орієнтуватися у всьому комплексі правових знань, у
численних змінах діючого законодавства.

2. Система вищої юридичної освіти в Україні

Система юридичної освіти складається з ряду компонентів:

1. Професійний відбір, як цілеспрямована діяльність спеціалізованих
навчальних закладів по відбору абітурієнтів, яка полягає у вивченні їх
якостей з точки зору придатності для майбутньої професії і виявленні
потенційних можливостей подальшого професійного розвитку.

2. Забезпечення засвоєння студентами (слухачами) загальнонаукових,
фундаментальних та спеціалізованих правових знань, формування правової
та політичної культури, юридичного мислення, сучасного праворозуміння.

3. Прищеплення вмінь, навиків юридичної роботи, знань про особливості
діяльності юридичних установ, органів, сприяння втіленню
загально-теоретичних положень у практику юридичної діяльності.

4. Удосконалення юридичної кваліфікації, збагачення форм та методів
роботи, узагальнення практичного досвіду для задоволення потреб розвитку
суспільства.

Юридична освіта базується на певних принципах, серед яких необхідно
зазначити такі:

1. Безперервність та поступове ускладнення навчального процесу.
Безперервність полягає у тому, що кожна навчальна дисципліна є логічним
продовженням попередньої. Наприклад, вивчення окремих галузей права
починається після засвоєння курсу теорії держави і права. Кримінальний
процес вивчається слідом за кримінальним правом, цивільний процес –
після цивільного права. Щодо ускладнення процесу навчання, то воно
виявляється у поступовому переході від засвоєння первинних понять про
державу та право (дефініції держави, ‘права, правої норми і т.п.) до
розгляду концепцій права, сучасних проблем тої чи іншої юридичної науки.

2. Поєднання загальних та спеціалізованих знань у процесі навчання. Всім
студентам юридичних закладів даються знання, необхідні для юриста
будь-якого профілю, які складають базову основу юридичної освіти. Разом
з тим, з урахуванням характеру майбутньої спеціалізації випускників,
їхні знання цілеспрямовано поглиблюються у відповідних галузях права:
для експертів-криміналістів – спеціалізовані знання у галузі
криміналістики, для слідчих- у галузі кримінального процесу, судової
медицини, судової психіатрії, бухгалтерії, для адвокатів та
юрисконсультів – у галузі цивільного права та процесу, господарського
права та арбітражу.

3. Поєднання теоретичного та прикладного у юридичному навчанні.
Виявляється в апробації теоретичних положень на практиці, у
максимальному наближенні юридичного навчання до життєвих реалій, у
вирішенні конкретних ситуацій за допомогою та урахуванням
фундаментальних досліджень сучасної юридичної науки.

4. Творчий підхід до розв’язання наукових проблем та практичних
ситуацій. Прищеплення студентам почуття зацікавленості до нового,
прагнення до творчого пошуку шляхів розв’язання визначених завдань на
основі глибокого осмислення правових та інших соціальних явищ, з
використанням сучасної методології. Виховання нетерпимості до
догматизму та схоластики.

Відносно процесу функціонування системи юридичної освіти, як складного
та багатогранного явища, можна визначити групу загальноосвітніх та
додаткових принципів, які виходять з вимог чинного законодавства
України2 та розкривають методологію правового навчання. Це принципи
гуманізму, демократизму, незалежності освіти від політичних партій,
науковості, комплексного підходу, вимогливості, звітності,
спадкоємності, періодичності контролю та інші.

В сучасних умовах завдання юридичної освіти полягають в тому, щоб дати
студентам повноцінні юридичні знання з навчальних дисциплін в обсязі
програми, прищепити їм навички умілого застосування теоретичних положень
у ході практичної діяльності, сформувати у студентів переконаність у
тому, що із закінченням навчального закладу не закінчується процес
пізнання, що тільки безперервне удосконалення своїх знань, збагачення їх
досягненнями теорії та практики – ключ до успіху у діяльності кожного
юриста.

Відомо, що юридична наука, як і всяка інша, розвивається, прогресує за
умови поповнення її кадрів молодими вченими. Тому поряд з випуском
фахівців-практиків, необхідно дбати про виявлення та вирощування з числа
обдарованих студентів осіб здібних до наукової праці, допомагати їм в
реалізації своїх творчих можливостей. Інтереси прогресу юридичної науки,
правової освіти крім всього іншого висувають завдання ретельного
вивчення та сприйняття позитивного зарубіжного досвіду
організації юридичного навчання, встановлення та підтримки творчих
зв’язків з найвідомішими світовими навчальними закладами.

3. Управління юридичною освітою в Україні

В Україні здійснюється “державне регулювання” системи вищої юридичної
освіти. Процедуру ліцензування (визнання спроможності розпочати освітню
діяльність) й акредитації (надання певного типу права (рівня) провадити
освітню діяльність) юридичних навчальних закладів, забезпечує
Міністерство освіти та науки України. Крім того, нормативно визначено чи
має схвалюватись зміст, види та форми юридичної освіти.

Держава також взяла на себе функцію контролю за якістю юридичної освіти,
однак державних стандартів вищої юридичної освіти поки що не
затверджено. Відтак предметом найбільшої стурбованості навчальних
закладів (особливо недержавних) є втручання держави у сферу освіти, а
держави в свою чергу – пошук гармонійної міри урегульованості суспільних
відносин у сфері освіти з метою навчання, виховання, професійної
правової підготовки громадян України, та, зокрема, створення умов для
самореалізації особистості, забезпечення потреб суспільства й держави в
кваліфікованих фахівцях у галузі права.

Програма розвитку юридичної освіти на період до 2005 р. має на меті
“вдосконалення системи юридичної освіти, приведення її у відповідність
із світовими вимогами, створення умов для задоволення потреб громадян у
сучасній юридичній освіті та реалізація права на працю за здобутою
спеціальністю, повне забезпечення потреб органів державної влади,
правоохоронних органів, інших сфер юридичної практики у
фахівцях-юристах”.

У Програмі чітко простежується намір прагматично підходити до вирішення
питань юридичної освіти. Документ передбачає заходи для реалізації трьох
напрямів – прогнозування потреби в юридичних кадрах та оптимізація
мережі вищих навчальних закладів, зміст юридичної освіти, а також
післядипломна освіта юристів. Виконання Програми, значну частину якої
вже мало бути виконано, координують Міністерство юстиції та Міністерство
освіти і науки.

Список використаної літератури:

Гусарєв С.Д., Карпов О.М. Юридична деонтологія: Навч. посібник. – Київ,
2001.-156 с.

Сорович М.К. Порівняльна характеристика вищої юридичної освіти України
і США. – К., 2002.

Матеріали семінару “Проблеми вищої юридичної освіти в Україні”. – Київ,
2003.

PAGE

PAGE 2

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о
Заказать реферат
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2019