.

Виконання договору поставки (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
0 2052
Скачать документ

Реферат на тему:

Виконання договору поставки

Виконання договору поставки полягає у здійсненні сторонами всіх прав та
виконанні ними всіх обов’язків, передбачених договором. Відповідно до
ст. 171 ЦК України взаємні зобов’язання за договором мають виконуватися
одночасно, якщо інше не випливає із закону, договору або змісту
зобов’язання. Свій головний обов’язок — передати покупцеві або за його
дорученням (рознарядкою) іншому підприємцеві певну продукцію —
постачальник здійснює так:

він або відвантажує продукцію на адресу покупця чи іншої особи, або
повідомляє їх про готовність продукції до здачі. В останньому випадку
покупець вибирає продукцію на складі постачальника і вивозить Ті своїми
чи найманими засобами і за свій рахунок.

У статтях 161, 207 та 208 ЦК України зазначено, що зобов’язання мають
виконуватися в натурі, належним чином і в установлений строк згідно із
законом, договором, а за відсутності таких вказівок — згідно з вимогами,
що звичайно ставляться. Під час виконання договорів кожна сторона
повинна зважати на інтереси другої сторони, виконувати їх
найекономічнішим чином і всіляко сприяти другій стороні у виконанні нею
своїх обов’язків.

За ст. 746 проекту ЦК України поставка товарів здійснюється
постачальником шляхом відвантаження (передання) товарів покупцеві за
договором або особі, зазначеній у договорі як одержувач. У разі, якщо
договором передбачене право покупця давати вказівки про відвантаження
товарів окремим одержувачам (відвантажувальні рознарядки), відвантаження
(передання) товарів здійснюється постачальником на адресу одержувачів,
які зазначені у відвантажувальній рознарядці. Зміст вивантажувальної
рознарядки і строк Ті направлення покупцем постачальникові визначаються
договором. Якщо строки направлення відвантажу вальної рознарядки
договором не передбачені, рознарядка має бути направлена постачальникові
не пізніше ніж за 30 днів до настання періоду поставки. Якщо покупець не
надав відвантажувальної рознарядки у встановлений строк, то постачальник
має право або відмовитися від виконання договору, або вимагати від
покупця оплати товарів. Крім того, постачальник може зажадати
відшкодування збитків, заподіяних у зв’язку з ненаданням
вивантажувальної рознарядки.

Доставку товарів постачальник здійснює шляхом відвантаження їх
транспортом і на умовах, передбачених у договорі. Якщо в договорі не
визначено, яким видом транспорту або на яких умовах здійснюється
доставка, право вибору виду транспорту або визначення умов доставки
товару належить постачальникові, оскільки інше не випливає із закону,
інших правових актів, звичаїв ділового обороту або суті зобов’язання
(ст. 747 проекту ЦК).

У разі іногородніх поставок продукцію здебільшого відправляють
залізничним або водним транспортом вантажною швидкістю або здають
установі зв’язку для пересилання покупцеві. Одержувачам, що перебувають
у важкодоступних районах, куди немає іншого способу доставки товарів,
крім повітряного транспорту, поставка здійснюється цим видом транспорту.
У договорі може бути передбачено відвантаження товарів будь-яким видом
транспорту або вибірка їх покупцями.

Вибірка товарів передбачається договором здебільшого для одногородніх
поставок, коли покупець перебуває в одному з постачальником населеному
пункті і вибирає товари зі складів постачальника. Відповідно до ст. 751
проекту ЦК України у разі, якщо договором передбачено передання товарів
покупцеві (одержувачеві) у місці перебування постачальника (вибірка
товарів), покупець повинен оглянути товари, що йому передаються, у місці
їх передання, якщо інше не передбачено законом, іншими правовими актами
або не випливає із суті зобов’язання. При виявленні невідповідності
товарів умовам договору він має право відмовитися від їх одержання.
Невибірка покупцем (одержувачем) товарів у встановлений договором строк,
а за його відсутності — у розумний строк після одержання повідомлення
постачальника про готовність товарів до передання, дає постачальникові
право відмовитися від виконання договору або зажадати від покупця оплати
товарів.

Виконуючи зобов’язання, постачальник повинен додержуватися умов договору
щодо кількості, асортименту, якості, строків та інших умов поставки.

Поставлену відповідно до умов договору продукцію покупець повинен
прийняти й оплатити за встановленими цінами (ч. 1 ст. 245 ЦК).

За ст. 750 проекту ЦК України покупець (одержувач) зобов’язаний вчинити
всі необхідні дії, що забезпечують прийняття товарів, поставлених
відповідно до умов договору. Прийнятий покупцем товар слід належним
чином оглянути у строк, визначений законом, іншими правовими актами,
договором або звичаями ділового обороту. Покупець повинен у цей самий
строк перевірити кількість, асортимент, якість, комплектність, тару й
упаковку товару та додержання постачальником інших умов договору в
порядку, встановленому законом, іншими правовими актами, звичаями
ділового обороту або договором, і про виявлені невідповідності негайно
повідомити постачальника у письмовій формі. У разі одержання поставлених
товарів від транспортної організації покупець (одержувач) зобов’язаний
перевірити відповідність товарів відомостям, зазначеним у транспортних і
супровідних документах, а також прийняти ці товари від транспортної
організації з додержанням правил, передбачених законом, іншими правовими
актами, що регулюють діяльність транспорту.

Одержання продукції від транспортної організації — це лише початковий
моменту прийманні її. Остаточну перевірку відповідності одержаної
продукції умовам договору, як правило, проводить одержувач на його
складі за Інструкцією про порядок приймання продукції
виробничо-технічного призначення і товарів народного споживання за
кількістю (від 15 червня 1965 р.) та Інструкцією про порядок приймання
продукції виробничо-технічного призначення і товарів народного
споживання за якістю (від 25 квітня 1966 р.).

?

 

a

o

o

O

I

LTHLnMFNaeOoooooooeeeeeeeeeeeeeeeeeeee

ількістю та якістю, багато в чому збігаються, тому результати приймання
часто оформляють одним актом. Це створює можливість подальшої уніфікації
зазначених правил. Одночасно перевіряють асортимент продукції та
комплектність, тару, упаковку, маркування та відповідність їх вимогам
стандартів, технічних умов або договору.

Перевірка продукції на складі одержувача проводиться у певні строки,
незалежно від надходження рахунку та інших документів на продукцію. Так,
вагу нетто І кількість товарних одиниць у кожному місці перевіряють
одночасно з відкриванням тари, але не пізніше 10 днів з моменту
одержання продукції. Для перевірки продукції за якістю при місцевій
поставці надається 10 днів, при іногородній — не більше як 20 днів. Акт
про приховані недоліки має бути складений протягом п’яти днів після
виявлення недоліків, але не пізніше чотирьох місяців з дня надходження
продукції до складу одержувача.

Якщо під час приймання продукції виявлено недостачу або порушення умов
щодо якості, комплектності тощо, одержувач повинен зупинити перевірку і
забезпечити зберігання одержаної продукції в умовах, які запобігають
погіршенню якості або змішуванню її з іншою однорідною продукцією. Про
порушення, виявлені під час перевірки, складають акт за підписами
сторін, уповноважених на приймання керівником підприємства-одержувача.

Подальше правове оформлення результатів перевірки може бути здійснено
одним із таких способів:

а) складання двостороннього акта за участю представника відправника або
виготовлювача, якщо продукцію одержано в оригінальній упаковці або
непорушеній тарі останнього. Виклик представника місцевого постачальника
для участі в перевірці обов’язковий. Представника іногороднього
відправника викликають лише у випадках, передбачених обов’язковими
правилами або договором;

б) відправник уповноважує на участь у прийманні іншу особу, яка
перебуває в місці одержання продукції;

в) постачальник дає згоду на одностороннє приймання продукції покупцем;

г) у перевірці бере участь експерт бюро товарних експертиз або
представник відповідної інспекції з якості;

д) якщо представники вищезазначених організацій не з’явилися, перевірка
проводиться з участю компетентного представника іншого підприємства,
виділеного керівником цього підприємства на прохання одержувача;

е) до перевірки можуть залучатися компетентні представники громадськості
самого підприємства-одержувача з числа осіб, затверджених для цього
рішенням профспілкового комітету. Представниками громадськості не можуть
бути матеріально відповідальні та підлеглі їм особи.

Результати перевірки продукції оформляють актом; його підписують усі
особи, які брали участь у перевірці, і затверджує керівник
підприємства-одержувача. Акт приймання з необхідними додатками до нього
є підставою для пред’явлення претензій і позовів у зв’язку з порушенням
умов договору.

Розрахунки за поставлену продукцію здійснюються, за загальним правилом,
безпосередньо між відправниками і одержувачами. Якщо відповідно до
чинних правил у розрахунках за продукцію бере участь підприємство, яке
не є стороною за договором, то воно щодо розрахунків користується
правами і несе обов’язки сторони за договором. Порядок і форми
розрахунків визначаються в договорі відповідно до чинних банківських
правил.

За ст. 752 проекту ЦК України покупець оплачує товари, що поставляються,
з додержанням порядку і форми розрахунків, передбачених договором. Якщо
угодою сторін порядок і форми розрахунків не визначені, розрахунки
здійснюються платіжними дорученнями. У разі, коли в договорі передбачено
поставку товарів окремими частинами, що входять до комплекту, оплата
товарів покупцем проводиться після відвантаження (вибірки) останньої
частини, що входить у комплект, оскільки інше не обумовлено договором.
Якщо договором передбачено, що оплата товарів здійснюється одержувачем
(платником) і він безпідставно відмовився від оплати або не здійснив
оплату товарів у встановлений договором строк, постачальник має право
зажадати оплати поставлених товарів від покупця.

Під час виконання договору поставки може виникнути потреба внести зміни
або доповнення до окремих його умов. Закон забороняє односторонню
відмову від виконання зобов’язання або односторонню зміну умов договору,
за винятком випадків, передбачених спеціальним законодавством. Сторони
можуть подовжити дію договору на новий строк. Зміна, розірвання або
подовження дії договору оформляються додатковою угодою, яку підписують
сторони, чи шляхом обміну листами, телеграмами тощо.

Положеннями про поставки передбачено випадки, коли покупець має право в
односторонньому порядку відмовитися від виконання договору, зокрема: а)
при поставці продукції з відхиленнями за якістю від нормативної
документації; б) при завищенні постачальником ціни на продукцію тощо.
Покупець може також відмовитися від передбаченої договором продукції
(повністю або частково) за умови, що він повністю відшкодує
постачальникові збитки, спричинені такою відмовою.

Відповідно до ст. 957 проекту ЦК України одностороння відмова від
виконання договору поставки (повна або часткова) допускається у разі
істотного порушення договору однією стороною. Порушення договору
постачальником припускається як істотне у разі: 1) поставки товарів
неналежної якості з недоліками, які не можна усунути у прийнятний для
покупця строк; 2) неодноразового порушення строків поставки.

Порушення договору покупцем припускається як істотне у разі: 1)
неодноразового порушення строків оплати товарів;

2) неодноразової невибірки товарів. Угодою сторін можуть бути
передбачені інші підстави для односторонньої відмови від виконання
договору поставки або односторонньої зміни його умов. Договір поставки
вважається відповідно зміненим або розірваним з моменту одержання
стороною повідомлення іншої сторони про односторонню відмову від
виконання договору, якщо інший термін не передбачений у повідомленні або
не визначений угодою сторін.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020