.

Відповідальність за порушення податкового законодавства (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
0 2211
Скачать документ

Відповідальність за порушення податкового законодавства

Законодавче – нормативна база:

1. Закон України “Про порядок погашення зобов’язань платників податків
перед бюджетами та державними цільовими фондами” від 21.12.2000 р. №
2181-III.

За порушення податкового законодавства передбачена фінансове –
адміністративна та кримінальна відповідальність платників податків.

Штрафна санкція (штраф) – це плата у фіксованій сумі або у вигляді
процентів від суми податкового зобов’язання (без урахування пені і
штрафних санкцій), яка справляється з платника податків у зв’язку з
порушенням ним правил оподаткування, визначених відповідними законами.

Пеня – це плата у вигляді процентів, нарахованих на суму податкового
боргу (без урахування пені), що справляється з платника податків у
зв’язку з несвоєчасним погашенням податкового зобов’язання.

Нарахування пені починається від першого робочого дня:

а) наступного за останнім днем граничного строку сплати податкового
зобов’язання – при самостійному нарахуванні суми податкового
зобов’язання платником податку;

б) наступного за останнім днем граничного строку сплати податкового
зобов’язання, визначеного у податковому повідомленні – при нарахуванні
суми податкового зобов’язання контролюючими органами.

Терміном закінчення нарахування пені є день сплати (прийняття банком
платіжного доручення) або, якщо податковий борг погашається шляхом
стягнення коштів і активів, – день відчуження активів із права
власності.

Пеня нараховується на суму податкового боргу (включаючи суму штрафних
санкцій за їх наявності) із розрахунку 120% річних облікової ставки НБУ,
діючої на день виникнення такого податкового боргу або на день його
погашення, залежно від того, яка з величин таких ставок є більшою, за
кожний календарний день прострочення у його сплаті.

Ознаки пені та штрафу наведено в таблиці 1:

Таблиця 1

Ознаки пені та штрафу

Чим схожі

Чим різняться

Застосовуються при порушенні строків сплати податкового
боргу Розмір пені встановлено в розмірі 120% річних
облікової ставки НБУ від суми податкового боргу, розміри штрафів
застосовується в законодавстві від порушення

Встановлюються у вигляді відсотків від суми податкового боргу

Штрафи встановлюються до податкового зобов’язання без врахування
штрафних санкцій та пені. Пеня ж застосовується також і до
податкового боргу з штрафними санкціями

Чим більше термін непогашення податкового боргу, тим більше його розмір.

Максимальний розмір штрафу за пп. 17. 1.7 встановлено в розмірі 50% від
суми податкового боргу. У свою чергу, розмір пені Законом №2181 не
обмежується, але її нарахування припиняється у зв’язку із закінченням
строків давності, встановлених ст. 15 Закону №2181

Розмір штрафу має бути узгодженим, тоді як пеня узгодження не потребує

Таблиця 2

Перелік фінансових санкцій та штрафів за порушення податкового
законодавства юридичними чи фізичними особами

№ з/п Вид порушення Розмір штрафних санкцій Підстава для застосування

1 За неподання або несвоєчасне подання 1. органам державної податкової
служби податкових декларацій. Платник податків, що не подає податкову
декларацію, у визначені законодавством строки, сплачує штраф у розмірі
10 нмдг (170 грн.) за кожне таке неподання або затримку

п.п. 17.1.1 Закону №2181

2. За неподання у встановлені

строки податкової декларації. Контролюючий орган самостійно визначає
податкове зобов’язання і додатково до встановленого штрафу, платник
сплачує штраф у розмірі 10% суми податкового зобов’язання .за кожний
повний або неповний місяць затримки податкової декларації, але не більше
50% від суми нарахованого зобов’язання та не менше 10 нмгд. п.п. 17.1.2
Закону №2181

З. За заниження

податкового

зобов’язання заявленого

у податковій

декларації

Якщо дані документальних перевірок платника податків свідчать про
заниження суми його податкових зобов’язань, заявлених у податкових
деклараціях і контролюючий орган самостійно до нараховує суму
податкового зобов’язання платника податків, такий платник податків
сплачує штраф у розмірі 5% від суми недоплати за кожний з податкових
періодів, установлених для такого податку, збору (обов’язкового
платежу), починаючи з податкового періоду, на який припадає така
недоплата, та закінчуючи податковим періодом, на який припадає така
недоплата, та закінчуючи податковим періодом, на який припадає отримання
таким платником податків податкового повідомлення від контролюючого
органу, але не більше 25% такої суми та не менше 10 нмдг (170 грн.) п.п.
17.1.3 Закону №2181

4.

За допущення платником

арифметичних або методологічних помилок

у поданих

контролюючому органу податкових декларацій У разі, коли контролюючий
орган виявив арифметичні або методологічні помилки у поданій платником
податків податковій декларації, які призвели до заниження суми
податкового зобов’язання, та самостійно до нарахував належну до сплати
суму податку, платник зобов’язаний сплатити штраф у розмірі 5% суми
донарахованого податкового зобов’язання, але не менше 1 нмдг (17 грн.)
п.п. 17.1.4 Закону № 2181

5. За умисне ухилення від сплати податкового зобов’язання або заниження
податкового зобов’язання у великих розмірах Якщо платника податків
(посадову особу платника податку) засуджено за скоєння злочину щодо
ухилення від сплати податків або якщо платник податків декларує
переоцінені або недооцінені об’єкти оподаткування, що призводить до
заниження податкового зобов’язання у великих розмірах, то він сплачує
штраф у розмірі 50% від суми недоплати, але не менше 100 НМДГ (1700
грн.) пп. 17.1.6 Закону № 2181

6. За несплату згодженого податкового зобов’язання протягом граничних
строків – при затримці до ЗО календарних днів, наступних за останнім
днем граничного строку сплати, у розмірі 10% узгодженої суми податкового
зобов’язання;

– при затримці від 31 до 90 календарних днів включно, наступних за
останнім днем граничного строку сплати – у розмірі 20% узгодженої суми
податкового зобов’язання;

– при затримці понад 90 календарних днів, наступних за останнім днем
граничного строку сплати, – у розмірі 50% узгодженої суми податкового
зобов’язання пп. 17.1.7 Закону № 2181

7. За відчуження активів, що перебувають у податковій заставі. У разі,
коли платник податку, активи якого перебувають у податковій заставі,
відчужує такі активи, без попереднього узгодження податкового органу,
якщо таке узгодження є обов’язковим згідно чинного законодавства,
платник податку додатково сплачує штраф в розмірі 100% суми податкового
боргу, щодо якого виникло право податкової застави пп. 17.1.8 Закону №
2181

8. Виплати грошових сум без попереднього нарахування та сплати податку
(обов’язкового платежу) У випадку, коли платник податку здійснив продаж
(відчуження) товарів (продукції) або здійснив грошові виплати без
попереднього нарахування та сплати податку, збору (обов’язкового
платежу), передбаченого чинним законодавством, то платник податку
сплачує штраф у подвійному розмірі суми зобов’язань по цьому податку,
збору (обов’язковому платежу). Причому сплата штрафу не звільняє
платника від адміністративної або кримінальної відповідальності та/або
конфіскації товарів (продукції) або коштів відповідно до законодавства
пп. 17.1.9 Закону №2181

9. За заниження податкового зобов’язання та самостійне його виявлення

При самостійному виявленні факту заниження податкового зобов’язання до
початку перевірки контролюючим органом платник податку повинен сплатити
не лише суму недоплати, але і штраф у сумі 10% від вказаної суми. При
цьому

адміністративні штрафи, пеня та інші санкції не застосовуються. Це
правило не є дійсним, якщо:

а) платник податків не подає податкову декларацію за період, протягом
якого відбулася недоплата податкового зобов’язання;

б) судом установлено скоєння злочину посадовими особами платниками
податків або фізичною особою – платником податків щодо умисного ухилення
від сплати зазначеного податкового зобов’язання пп. 17.2 Закону № 2181

Згідно ст. 8 ЗУ “Про підприємництво” №698 – XII від 07.02.91 із змінами
та доповненнями, при відкритті або закритті рахунків у банках, суб’єкт
підприємницької діяльності зобов’язаний направити державному податковому
органу, в якому він обліковується як платник податків і зборів
(обов’язкових платежів), повідомлення за встановленою ДПАУ формою. Таке
повідомлення протягом 3-х робочих днів з дня відкриття або закриття
рахунку (включаючи день відкриття або закриття) подається особисто або
направляється на адресу відповідного державного податкового органу з
повідомленням про вручення.

Відповідно до ЗУ ” Про порядок погашення зобов’язань платників податків
перед бюджетами та державними цільовими фондами” від 21.12.2000 р. №
2181-ІП та п, 7 ст. 11 ЗУ “Про державну податкову службу в Україні” №509
– XII від 04.12.90 із змінами та доповненнями, органи податкової служби
мають право-застосовувати до юридичних осіб, фізичних осіб – суб’єктів
підприємницької діяльності, які у встановлений законом строк не
повідомили про відкриття або закриття рахунків у банках, а також до
установ банків, що не подали відповідним органам державної податкової
служби в установлений законом строк повідомлень про закриття рахунків
платників податків або розпочали здійснення видаткових операцій за
рахунком платника податків до отримання документально підтвердженого
повідомлення відповідного органу державної податкової служби про взяття
рахунку на облік в органах державної податкової служби, штрафні санкції
у розмірі двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Сплата (стягнення) штрафних санкцій прирівнюється до сплати (стягнення)
податку та оскарження їх сум.

Відповідальність платників податку за недотримання податкового
законодавства та дії, що приводять до цього передбачені Кримінальним
кодексом України.

Аналіз деяких статей старого і нового Кримінального кодексу наведений у
таблиці 3:

Порівняльний аналіз деяких статей старого і нового Кримінального кодексу
України

Статті старого КК України Статті нового КК України

Стаття 172

Посадовий підлог (витяг)

Посадовий підлог, тобто внесення посадовою особою до офіційних
документів за відомо неправдивих відомостей, інша підробка документів, а
також складання і видача за відомо неправдивих документів, — карається
позбавленням волі на строк до трьох років або штрафом від п’яти до
п’ятнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, з позбавленням
права займати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до
п’яти років. Стаття 366

Службове підроблення (витяг)

1 .Службове підроблення, тобто внесення службовою особою до офіційних
документів за відомо неправдивих відомостей, інше підроблення
документів, а також складання і видача за відомо неправдивих документів
— карається штрафом до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів
громадян або обмеженням волі на строк до трьох років з позбавленням
права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до
трьох років.

Стаття 148-2

Ухилення від сплати податків, зборів,

інших обов’язкових платежів (витяг)

Умисне ухилення від сплати податків, зборів, інших обов’язкових
платежів, вчинене посадовою особою підприємства, установи, організації,
незалежно від форм власності, або фізичною особою, якщо ці діяння
призвели до ненадходження до бюджетів чи державних цільових фондів
коштів у значних розмірах (1700 грн.), — карається виправними роботами
на строк до двох років, або позбавленням права займати певні посади чи
займатися певною діяльністю на строк до трьох років, або штрафом у
розмірі до трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Стаття
212

Ухилення від сплати податків, зборів,

інших обов’язкових платежів (витяг)

1.Умисне ухилення від сплати податків, зборів, інших обов’язкових
платежів, що входять в систему оподаткування, введених у встановленому
законом порядку, вчинене службовою особою підприємства, установи,
організації, незалежно від форми власності або особою, що займається
підприємницькою діяльністю без створення юридичної особи, чи будь-якою
іншою особою, яка зобов’язана їх сплачувати, якщо ці діяння призвели до
фактичного ненадходження до бюджетів чи державних цільових фондів коштів
у значних розмірах (17 000 грн.), — карається штрафом від трьохсот до
п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавленням
права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до
трьох років.

Стаття 165

Зловживання владою або посадовим

становищем (витяг)

Зловживання владою або посадовим становищем, тобто умисне, з корисливих
мотивів, іншої особистої заінтересованості або в інтересах третіх осіб,
використання посадовою особою влади чи посадового становища всупереч
інтересам служби, якщо воно завдало істотної шкоди (85 грн.), державним
чи громадським інтересу або охоронюваним законом правам та інтересам
окремих фізичних чи юридичних осіб, — карається позбавленням волі на
строк від двох до п’яти років або виправними роботами на строк до двох
років, з позбавленням права займати певні посади чи займатися певною
діяльністю на строк до трьох років Стаття 364

Зловживання владою або службовим

становищем (витяг)

1. Зловживання владою або службовим становищем, тобто умисне, з
корисливих мотивів чи з інших особистих інтересах або в інтересах третіх
осіб, використання службовою особою влади чи службового становища
всупереч інтересам служби, якщо воно заподіяло істотну шкоду (1700 грн.)
охоронюваним законом правам, свободам та інтересам окремих громадян або
державним чи громадським інтересам, або інтересам юридичних осіб, —
карається виправними роботами на строк до двох років або арештом на
строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років, із
позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю
на строк до трьох років.

Стаття 167 Халатність (витяг)

Халатність, тобто невиконання або неналежне виконання посадовою особою
своїх службових обов’язків через недбале чи несумлінне ставлення до них,
що завдало істотної шкоди (85 грн.) державним чи громадським інтересам
окремих фізичних та юридичних осіб, – карається позбавленням волі на
строк до трьох років, або виправними роботами на строк до двох років,
або штрафом від п’яти до п’ятнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів
громадян, з позбавленням права займати певні посади чи займатися певною
діяльністю на строк до трьох років. Стаття 367

Службова недбалість (витяг).

Службова недбалість, тобто невиконання або неналежне виконання службовою
особою своїх службових обов’язків через несумлінне ставлення до них, що
заподіяло істотну шкоду (1700 грн., охоронюваним законом правам,
свободам та інтересам окремих ; громадян, або державним чи
громадським інтересам, або інтересам окремих юридичних осіб, — карається
штрафом від п’ятдесяти до ста п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів
доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років, або
обмеженням волі на строк до трьох років, з позбавленням права обіймати
певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років

Основними нововведеннями в законодавстві, є збільшення межі кримінальної
відповідальності за вказані в пункті 2-4 порушення, та деякі пом’якшення
відповідальності у вигляді позбавлення волі (при підвищенні розміру
штрафних санкцій по п. 1)

Згідно п. 16 ст. 16 Закону України “Про оподаткування прибутку
підприємств” надміру внесені до бюджету суми податку на прибуток, що
нараховані за звітний період наростаючим підсумком з початку року,
зараховуються в рахунок наступних платежів або повертаються платнику
податку не пізніше десяти робочих днів з дня одержання письмової заяви
такого платника податку.

Відшкодування зайво сплачених податків платникам базується на Законі
України “Про порядок погашення зобов’язань платників податків перед
бюджетом і державними цільовими фондами” від 21.12.00 р. № 2181 підпункт
15.3.1 пункту 15.3 статті 15. Заяви на повернення надміру сплачених
податків, зборів (обов’язкових платежів) або на відшкодування у
випадках, передбачених податковими законами, можуть бути надані не
пізніше 1095 дня, наступного за днем здійснення такої переплати чи
отримання права на таке відшкодування.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Ответить

Курсовые, Дипломы, Рефераты на заказ в кратчайшие сроки
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020