.

Укладення, зміна та розірвання договору (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
8 4050
Скачать документ

Реферат на тему:

Укладення, зміна та розірвання договору

Оскільки договір є спільним юридичним актом двох чи кількох осіб,
погодження ними умов договору проходить принаймні дві стадії: шляхом
пропозиції однієї сторони укласти договір, яка має назву оферти, і
прийняття пропозиції другою стороною, або акцепту. Відповідно сторона,
яка зробила пропозицію, називається оферентом, а сторона, яка прийняла
її, — акцептантом.

Загальний порядок укладення цивільно-правових договорів визначено в
статтях 153—159 ЦК України. Порядок укладення господарських договорів
між юридичними особами і врегулювання між ними переддоговірних спорів
відображено в ст. 10 Арбітражного процесуального кодексу. Існують певні
особливості укладення біржових угод (договорів), проведення торгів на
аукціонах, у порядку конкурсу тощо.

Для того, щоб вступити в договірні відносини, один із учасників повинен
виявити ініціативу, тобто виступити з пропозицією укласти договір
(офертою). Але чи всяка ініціатива (пропозиція) може вважатися офертою і
породжувати певні юридичні наслідки для особи, що її зробила? Чинний ЦК
України не містить ознак оферти, хоч вони можуть бути виведені з
загальних положень цивільного законодавства шляхом докгринального
тлумачення.

Офертою визнається пропозиція укласти договір, яка адресована одній чи
кільком особам, містить вказівку на істотні умови договору і виражає
намір особи, яка зробила пропозицію, вважати себе зв’язаною договором у
разі її прийняття. Отже, оферта характеризується такими рисами:
по-перше, вона адресується конкретно одній чи кільком особам. Коли
пропозиція розрахована на невизначене коло осіб (наприклад, у рекламах),
то вона розглядається як запрошення до оферти, якщо інше прямо не
зазначено в цій пропозиції. По-друге, оферта має містити вказівку на
істотні умови майбутнього договору, тобто ті. що визнані такими за
законом, або необхідні для договорів даного виду, або в погодженні яких
зацікавлений оферент. По-третє, пропозиція виражає твердий намір
оферента вважати себе зв’язаним договором і запропонованими умовами в
разі їх прийняття (акцепту) другою стороною.

Оферта може бути зроблена із зазначенням або без зазначення строку для
відповіді. Пропозицію укласти договір можна змінити або взагалі
відкликати (скасувати), але не пізніше, як до моменту або в момент її
одержання адресатом. У цьому разі раніше зроблена оферта втрачає свою
значимість, отже, і не зв’язує оферента. Оферта, яку одержав адресат, не
може бути відкликана протягом строку для її акцепту, якщо інше не
застережено в самій оферті або не випливає із суті пропозиції чи з
обстановки, в якій вона зроблена.

Відповідь особи, якій адресовано оферту, про прийняття нею пропозиції
визнається акцептом. Акцепт має бути повним і безумовним. Це означає, що
акцептант повністю погоджується із запропонованими умовами договору і
повідомляє про це оферента. Якщо пропозицію укласти договір зроблено із
зазначенням строку для відповіді, то договір вважається укладеним за
умови, що особа, яка зробила пропозицію, одержала від другої сторони
відповідь про прийняття пропозиції протягом цього строку (ст. 155 ЦК).

У пропозиції укласти договір, яка адресується другій стороні, строк для
відповіді може й не зазначатись. У цьому разі укладення договору
залежить від того, в якій формі зроблено пропозицію — усній чи
письмовій. Коли оферта зроблена усно, без зазначення строку для
відповіді, договір вважається укладеним, якщо друга сторона негайно
заявила оферентові про прийняття нею пропозиції. Якщо ж таку пропозицію
зроблено в письмовій формі, договір вважається укладеним, коли відповідь
про прийняття пропозиції одержано протягом нормально-необхідного для
цього часу (ст. 156 ЦК). При цьому враховуються встановлені строки для
пробігу кореспонденції певного виду в обидва кінці.

Іноді замість відповіді про прийняття пропозиції укласти договір
контрагент у встановлений для акцепту строк вчиняє дії по виконанню
зазначених в оферті умов договору:

відвантажує товари, надає послуги, сплачує відповідні суми тощо. Такі
дії слід вважати акцептом, якщо інше не передбачено законодавчими актами
або не зазначно в оферті. Вчинення таких конклюдентних дій означає і
згоду на укладення договору, і водночас його виконання. Як і оферта,
акцепт може бути відкликаний акцептантом і втратити чинність, якщо
повідомлення про його скасування оферент одержав до моменту або в момент
одержання самого акцепту. В разі відкликання акцепту або неодержання
відповіді від акцептанта протягом встановленого для цього часу оферент
вважається вільним від тих обов’язків, що пов’язані з раніше зробленою
ним пропозицією.

Проте, як бути з відповіддю на пропозицію, яка була відправлена
своєчасно, але з вини органів зв’язку або з інших причин надійшла до
оферента із запізненням? Адже закінчення строку для відповіді та її
відсутність оферент міг розцінити як відмову від пропозиції, і буває, що
він уже уклав договір з іншою особою. З другого боку, акцептант,
упевнений у тому, що своєчасно відправлену відповідь оферент вже
одержав, міг приступити до виконання договору і зробити певні витрати.
Відповідно до ст. 157 ЦК України, якщо з одержаної із запізненням
відповіді про згоду укласти договір видно, що відповідь було надіслано
своєчасно, вона визнається такою, що запізнилася, лише в тому разі, коли
оферент негайно повідомить другу сторону про одержання відповіді із
запізненням. У цьому разі запізніла відповідь вважається новою
пропозицією. Якщо ж такого повідомлення оферент не зробить, то він
повинен виконати укладений договір, або відшкодувати збитки, заподіяні
акцептантові у зв’язку з невиконанням договору. Оферент може підтвердити
чинність раніше зробленої пропозиції і в тому разі, коли відповідь на
неї запізнилася.

Як відзначалося, акцепт має бути повним і безумовним, і тільки тоді він
свідчитиме про згоду сторін щодо істотних умов договору

Але нерідко, погоджуючись у принципі укласти договір, друга сторона
висуває свої умови або пропонує укласти інший за характером договір.
Згода, яка супроводжується застереженнями та контрпропозиціями, не може
вважатися акцептом. Тому згідно з ч. 1 ст. 158 ЦК України відповідь про
згоду укласти договір на інших, ніж було запропоновано, умовах
визнається відмовою від пропозиції і в той же час є новою пропозицією.
Сторони в цьому разі міняються місцями: акцептант стає оферентом, а
оферент — акцептантом, бо на нову пропозицію потрібна згода колишнього
оферента. Переговори або обмін листами між сторонами можуть тривати
довго і завершитись або досягненням згоди щодо умов договору, або не
дати бажаного результату.

Важливим є встановлення моменту, з якого договір вважається укладеним.
Визначити цей момент можна на основі аналізу статей 155 і 156 ЦК
України. Договір вважається укладеним у момент одержання акцепту особою,
яка направила оферту. Якщо ж для укладення договору, крім згоди сторін,
потрібна передача майна або вчинення іншої дії (реальний договір), то
він вважається укладеним з моменту передачі відповідного майна або
вчинення певної дії.

Договір укладається в певній формі: усній, письмовій чи шляхом вчинення
конклюдентних дій (ст. 42 ЦК). Коли сторони домовились укласти договір у
певній формі, він вважається укладеним з моменту надання йому
обумовленої форми, хоч би за законом для даного виду договорів ця форма
і не була передбачена. Якщо згідно із законом або угодою сторін договір
має бути укладений у письмовій формі, він може бути укладений як шляхом
складання одного документа, так і шляхом обміну листами, телеграмами,
телефонограмами та ін., підписаними стороною, яка їх надіслала. У
передбачених законом випадках договір може бути укладений шляхом
прийняття до виконання замовлення (ст. 154 ЦК). У нинішніх умовах
розширилися технічні можливості вияву волі сторін на укладення договору,
зокрема за допомогою факсимільного, електронного чи іншого зв’язку.
Можливе використання й інших засобів оформлення договірних відносин, які
дають можливість достовірно встановити, що документ виходить від сторони
за договором.

8

- $ X ЦК). Ініціативу в укладенні договору може виявити будь-яка сторона. При цьому складається проект договору або лист (телеграма, телефонограма тощо), які виконують роль пропозиції укласти договір (оферти). Найчастіше це здійснює постачальник, підрядчик тощо, які в широкому розумінні є послугонадавачами. У деяких видах господарських відносин складанню проекту договору передують так звані переддоговірні контакти, коли, наприклад, замовник передає підрядчикові необхідну проектно-кошторисну та іншу документацію для здійснення капітального будівництва, а проектантові — вихідні дані для проектування тощо. Одержавши проект договору у двох примірниках, друга сторона розглядає його, в разі згоди із запропонованими умовами договору підписує його і один примірник надсилає оферентові. У цьому випадку договір вважається укладеним. За наявності заперечень по умовах договору підприємство чи організація, яка одержала проект договору, складає протокол розбіжностей, про що робить застереження в договорі, та в 20-денний строк надсилає другій стороні два примірники протоколу розбіжностей разом з підписаним договором. У цьому разі укладення договору проходить ще одну стадію — стадію переддоговірного спору. Сторона, яка одержала протокол розбіжностей, зобов'язана протягом 20 днів розглянути його, вжити заходів до врегулювання розбіжностей із другою стороною. У цій стадії укладення господарського договору дуже плідною є особиста участь керівників організацій або відповідальних їх представників у розгляді та погодженні спірних питань договору. Погоджені пункти включають у текст договору, а ті розбіжності, що залишилися неврегульованими, передаються в цей же 20-денний строк на вирішення арбітражного суду. Якщо сторона, яка одержала протокол розбіжностей, не передасть неврегульовані розбіжності на вирішення арбітражного суду в зазначений строк, то пропозиції другої сторони вважаються прийнятими (ст. 10 Арбітражного процесуального кодексу). Враховуючи існуючу підвідомчість господарських спорів, розбіжності, які виникають при укладенні договору між організаціями, що ґрунтується на обов'язковому для обох сторін державному замовленні, розв'язують арбітражний і третейський суд, оскільки законом не встановлено інше. Розбіжності ж між названими організаціями, що виникають при укладенні договору, який не ґрунтується на обов'язковому для обох сторін державному замовленні, можуть розв'язуватися арбітражним судом, якщо це спеціально передбачено законом, або погодженням сторін (ст. 159 ЦК). Окремі правила діють при укладенні біржових угон (договорів). Біржові операції (угоди) дозволяється здійснювати тільки членам біржі або брокерам. Біржові брокери — це фізичні особи, зареєстровані на-біржі відповідно до статуту, обов'язки яких полягають у виконанні доручень членів біржі, яких вони представляють, по здійсненню біржових операцій шляхом підшукування контрактів і поданні здійснюваних ними операцій для реєстрації на біржі (ст. 16 Закону України "Про товарну біржу"). За певну кількість днів до початку торгів, визначених у правилах біржової торгівлі, клієнт — продавець або покупець — повинен представити брокерові замовлення. Брокер має право перевірити інформацію, зазначену в замовленні, фінансовий стан клієнта, кількість і якість товару. За наявності згоди представляти клієнта на біржових торгах брокер повинен одержати від нього належно оформлене доручення. Клієнт у свою чергу має перерахувати на рахунок брокера гарантійний внесок (маржу) — певну кількість відсотків від вартості товарів за повною купівельною (продажною) ціною. Розмір відсотків визначається угодою сторін. Продавець товару повинен зазначити у замовленні мінімальну продажну ціну, а покупець — бажану і максимальну ціну. Після цього брокер складає картку замовлення, одна копія якої залишається у брокера, а друга передається маклерові, що веде торги. Реєстрація укладених угод здійснюється службою реєстрації біржі як під час торгів, так і в певний строк після їх завершення, зазначений у правилах біржової торгівлі на даній біржі. Укладення договорів на аукціоні, зокрема продаж об'єктів малої приватизації, проводиться відповідно до Закону України "Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію)" від 6 березня 1992 р. Продаж на аукціоні полягає у прямій передачі права власності на об'єкт покупцеві, який запропонував під час торгів найвищу ціну. Аукціон проводиться відповідним органом приватизації або уповноваженою ним юридичною особою за наявності не менше як трьох покупців, які повинні зареєструвати себе як учасники аукціону. Торги на аукціоні здійснює безпосередньо ведучий (ліцитатор), який спочатку описує об'єкт приватизації та умови його продажу. Початком торгів вважається момент оголошення початкової ціни об'єкта. Якщо протягом трьох хвилин після оголошення не буде запропоновано вищу ціну, ліцитатор одночасно з ударом молотка робить оголошення про придбання об'єкта тією особою, яка запропонувала найвищу ціну. Результати продажу майна на аукціоні оформляються договором купівлі-продажу, який укладається між покупцем та уповноваженим представником відповідного органу приватизації. Цей договір підлягає нотаріальному посвідченню і реєстрації місцевою радою народних депутатів. Продаж об'єктів малої приватизації за конкурсом полягає у передачі права власності покупцеві, який запропонував найкращі умови подальшої експлуатації об'єкта або за рівних умов — найвищу ціну. Відбір покупців за конкурсом проводить конкурсна комісія, яку створює орган приватизації. Конкурсна комісія визначає умови і термін проведення конкурсу. Для участі в конкурсі покупець подає до конкурсної комісії свій план приватизації об'єкта. Конкурс здійснюється у два етапи. На першому етапі оголошується попередній переможець конкурсу. Інформація про його пропозиції доводиться до всіх учасників конкурсу. Якщо протягом п'яти робочих днів від них не надійдуть додаткові пропозиції, то попередній переможець оголошується покупцем. За наявності інших пропозицій проводиться додаткове засідання конкурсної комісії, яка розглядає ці пропозиції і визначає остаточного переможця. Працівники підприємства, які створили товариство покупців і беруть участь у конкурсі, за інших рівних умов мають пріоритетне право на його придбання. Результати конкурсу оформляються протоколом і затверджуються органом приватизації. З переможцем конкурсу укладається договір купівлі-продажу, який підлягає нотаріальному посвідченню і реєстрації місцевою радою. Після укладення договору може виникнути потреба у його зміні чи розірванні. Щоб забезпечити стабільність майнового обороту і впевненість учасників у непорушності взятих зобов'язань, закон (ст. 162 ЦК) забороняє односторонню відмову від виконання зобов'язання або односторонню зміну умов договору, за винятком випадків, передбачених законодавчими актами. Зміна договору означає, що зобов'язання сторін діють відповідно до змінених умов щодо предмета, місця, строків виконання тощо. При розірванні договору зобов'язання сторін припиняються. Зміна і розірвання договору допускаються лише за угодою сторін, якщо інше не передбачено законодавчими актами або договором. Угода про зміну або розірвання договору вчиняється в тій самій формі, в якій був укладений договір, якщо із законодавчого акта, договору або звичаїв ділового обороту не випливає інше. Окремі правила діють щодо зміни або розірвання господарських договорів між юридичними особами. Відповідно до ст. 11 Арбітражного процесуального кодексу підприємство чи організація, яка вважає за необхідне змінити або розірвати договір, надсилає пропозиції про це другій стороні по договору. Сторона, яка одержала таку пропозицію, повинна відповісти на неї не пізніше 20 днів після її одержання. Якщо учасники не досягти згоди щодо зміни або розірвання договору, а також у разі неодержання відповіді у встановлений строк з урахуванням поштового обігу, заінтересована сторона має право передати спір на вирішення арбітражного суду. Крім зміни або розірвання договору, допускається й продовження (пролонгація) його дії на новий строк. Так, відповідно до п. 2 ст. 17 Закону України "Про оренду державного і комунального майна" за відсутності заяви однієї із сторін про припинення або зміну договору протягом одного місяця після закінчення його строку він вважається продовженим на той самий строк і на тих самих умовах, які були передбачені договором. Найчастіше продовження дії договору оформляється угодою сторін, вчиненою шляхом обміну листами, телеграмами або іншим способом.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020