.

Цивільне право України: поняття, предмет правового регулювання та система. Цивільне законодавство. Цивільне законодавство України: загальна характерис

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
4 7677
Скачать документ

Реферат на тему:

Цивільне право України: поняття, предмет правового регулювання та
система. Цивільне законодавство. Цивільне законодавство України:
загальна характеристика

Цивільне право — це одна з провідних галузей національного права
України, яка регулює певну групу правових відносин за участю фізичних та
юридичних осіб і держави в цілому.

Цивільне право України, як будь-яка інша галузь права, характеризується
предметом та методом правового регулювання.

Предмет цивільного права складають правові відносини, які регулюються
цивільно-правовими нормами. Зокрема, це майнові відносини та особисті
немайнові відносини.

Майновими відносинами є правові відносини, які пов’язані з належністю,
набуттям, володінням, користуванням і розпорядження майном. При цьому
вони зумовлені використанням товарно-грошової форми. До майнових
відносин, що засновані на адміністративному або іншому владному
підпорядкуванні однієї сторони іншій, а також до податкових, бюджетних
відносин цивільне законодавство не застосовується, якщо інше не
встановлено законом.

Особисті немайнові відносини індивідуалізують особу, оскільки виникають
у зв’язку із здійсненням нею своїх особистих прав і свобод (наприклад,
право особи на життя, здоров’я, честь, гідність, ім’я та авторство), які
поділяються на дві групи: особисті права, пов’язані з майновими
(наприклад, права авторів на результати інтелектуальної праці в галузі
науки, літератури, мистецтва тощо); особисті права, не пов’язані з
майновими (наприклад, права особи на честь, гідність, ім’я, листування
тощо).

Сторони цих відносин виступають як юридично рівні між собою, автономні
та незалежні одна від одної, що є однією з характерних рис
цивільно-правового методу. Учасниками цивільно-правових відносин можуть
бути фізичні особи (громадяни, іноземці, особи без громадянства) та
юридичні особи, а також держава Україна, Автономна Республіка Крим,
територіальні громади, іноземні держави та інші суб’єкти публічного
права. При виникненні цивільно-правових відносин їх учасники не можуть
нав’язвати свою волю один одному, у зв’язку з чим їх стосунки повинні
базуватися на основі досягнутої згоди (наприклад, в основу реалізації
договору купівлі-продажу сторони мають покласти досягнення спільної
згоди відносно кількості, якості та ціни товару).

Цивільно-правовий метод характеризується такими ознаками: юридичною
рівністю сторін; диспозитивністю сторін, на підставі чого сторонам
надається право визначати свої взаємовідносини на власний розсуд
повністю або частково в межах, передбачених чинним законодавством;
особливим способом вирішення майнових спорів між учасниками цивільних
правовідносин (через загальний, господарський чи третейський суд);
наявністю майнової відповідальності сторін.

Таким чином, цивільне право як галузь права являє собою сукупність норм
права, що регулюють майнові і особисті немайнові відносини, які
складаються в суспільстві між фізичними та юридичними особами й іншими
соціальними утвореннями на засадах юридичної рівності сторін.

Система цивільного права України визначає розміщення його складових у
певній системі, яка зумовлена взаємозв’язком її елементів — юридичних
норм та інститутів. Вона поділяється на дві частини: загальну та
особливу.

Загальну частину цивільного права складають правові норми та інститути,
що стосуються всіх цивільно-правових відносин, а саме: положення про
суб’єкти та об’єкти цивільного права, правочини, представництво і
довіреність, строки та терміни, позовну давність.

Особливу частину цивільного права складають норми права, які регулюють
окремі групи спеціальних цивільно-правових відносин. Вона включає такі
інститути: особисті немайнові права фізичної особи; право власності та
інші речові права; зобов’язальне право; право інтелектуальної власності.
Як частина юридичної науки цивільне право вивчає закономірності
цивільно-правового регулювання суспільних відносин, історію його
становлення i розвитку, а також розробляє шляхи його подальшого
вдосконалення.

Цивільне законодавство України: загальна характеристика

Нові ринкові відносини потребують радикального оновлення правової бази,
в тому числі і цивільного законодавства. На сьогодні систему цивільного
законодавства складають законодавчі та інші нормативні акти, які містять
цивільно-правові норми.

Основні засади цивільно-правового регулювання товарно-грошових відносин
визначаються Конституцією України. Зокрема, вперше в Основному законі
нашої держави закріплено право приватної власності. Це означає, що кожен
має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю,
результатами своєї творчої та інтелектуальної діяльності (ст. 41).

Громадяни для задоволення своїх потреб можуть користуватися об’єктами
права державної та комунальної власності відповідно до закону. Ніхто не
може бути протиправно позбавлений права власності, оскільки воно є
непорушним.

Основним актом цивільного законодавства України є Цивільний кодекс
України.

~

?

ae

46i?o”

4ного Кодексу. Зокрема, на регулювання та розвиток цивільно-правових
відносин спрямовані Закон «Про власність» від 07.02.91, Закон «Про
підприємства в Україні» від 27.03.91, Закон «Про підприємництво» від
07.02.91, Закон «Про цінні папери і фондову біржу» від 18.06.91 та ін.

Серед інших нормативних актів, які містять цивільно-правові норми, є
укази Президента України (наприклад, Указ «Про тимчасове положення про
правову охорону об’єктів промислової власності та раціоналізаторських
пропозицій в Україні» від 18.09.92), постанови та розпорядження Уряду
України (наприклад, постанова Кабінету Міністрів України «Про мінімальні
ставки авторської винагороди за використання творів літератури і
мистецтва» від 18.11.94 № 784), а також положення, інструкції, накази та
інші відомчі нормативні акти, які стосуються майнових та особистих
немайнових відносин, що приймаються міністерствами і відомствами
України.

Цивільний кодекс України є однією з форм кодифікації цивільного
законодавства і являє собою єдиний законодавчий акт, в якому
систематизовано цивільно-правові норми. Він складається із загальної та
особливої частин.

Загальна частина включає основні положення; статті, що стосуються
суб’єктів та об’єктів цивільних прав; правочинів; представництва й
довіреності; строків і термінів позовної давності.

Особлива частина охоплює такі інститути: особисті немайнові права
фізичної особи (загальні положення; особисті немайнові права, що
забезпечують природне існування фізичної особи та її соціальне буття);
право власності та інші речові права (поняття та види права власності,
підстави його набуття та припинення, право спільної власності, право
власності на землю та помешкання, захист права власності, речові права
на чуже майно); право інтелектуальної власності; зобов’язальне право
(загальні положення, окремі договори та зобов’язання); спадкове право.

Цивільний кодекс складається з 6 книг, що охоплюють 107 глав.

Книга 1. Загальна частина. Має 4 розділи та 19 глав: основні положення
(цивільне законодавство України; підстави виникнення цивільних прав та
обов’язків, здійснення цивільних прав та виконання обов’язків; захист
цивільного права); особи (два підрозділи: фізична особа — загальні
положення про фізичну особу; фізична особа як підприємець; опіка та
піклування; юридична особа — загальні положення про юридичну особу;
підприємницькі товариства; правові форми участі держави, Автономної
Республіки Крим, територіальних громад у відносинах, що регулюються
цивільним законодавством; органи та представники, через яких діють
держава, Автономна Республіка Крим, територіальні громади у цивільних
відносинах; відповідальність за зобов’язаннями держави, Автономної
Республіки Крим, територіальних громад); об’єкти цивільних прав
(загальні положення про об’єкти цивільних прав; речі, майно; цінні
папери; нематеріальні блага); правочини та представництво (правочини;
представництво; строки і терміни, позовна давність).

Книга 2. Особисті немайнові права фізичної особи. Охоплює три глави:
загальні положення; особисті немайнові права, що забезпечують природне
існування фізичної особи; особисті немайнові права, що забезпечують її
соціальне буття.

Книга 3. Право власності та інші речові права. Містить 2 розділи та 12
глав: право власності (загальні положення про право власності, набуття
права власності; припинення права власності; право спільної власності;
право власності на землю (земельну ділянку); право власності на
помешкання; захист права власності); речові права на чуже майно
(загальні положення; право володіння чужим майном; право обмеженого
користування чужим майном; право користування чужою земельною ділянкою
для сільськогосподарських потреб; право користування чужою земельною
ділянкою для забудови).

Книга 4. Право інтелектуальної власності включає 10 глав, що визначають
загальні положення; право інтелектуальної власності на матеріальні та
художні твори, комп’ютерні програми, компіляції даних (авторське право);
виконання фонограми, відеограми та програми (передачі) організації
мовлення (суміжні права); наукове відкриття; компонування (топографію)
інтегральної мікросхеми; раціоналізаторську пропозицію; сорт рослин і
породу тварин; комерційне (фірмове) найменування; географічне
зазначення; конфіденційну інформацію (комерційну таємницю).

Книга 5. Зобов’язальне право. Має 3 розділи та 56 глав: загальні
положення (виконання зобов’язань; забезпечення зобов’язань; припинення
зобов’язань; правові наслідки порушення зобов’язання, відповідальність
за порушення зобов’язання); загальні положення про договори (поняття та
умови договору; укладання, зміна та розірвання договору); окремі види
зобов’язань (купівля — продаж, поставка, міна, дарування, поставка,
підряд, рента, найм тощо).

Книга 6. Спадкове право. Охоплює 7 глав: загальні положення про
спадкування; спадкування за заповітом; спадкування за законом; спадковий
договір; здійснення права на спадкування; виконання заповіту; оформлення
права на спадщину.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Ответить

Курсовые, Дипломы, Рефераты на заказ в кратчайшие сроки
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020