РЕФЕРАТ

на тему:

“Тарифні пільги та преференції”

ПЛАН

Вступ

1. Митні пільги для дипломатичних представництв

2. Митні пільги для співробітників адміністративно-технічного
персоналу дипломатичного представництва іноземної держави

3. Пільги щодо огляду дипломатичної документації

4. Митні пільги для представників та членів делегацій іноземних держав

5. Тарифні пільги ( тарифні преференції )

Висновки

Використана література

Вступ

Згідно з нормами Митного Кодексу України (МКУ) митні пільги надаються
представництвам іноземних держав та міжнародних організацій.
Представництвам іноземних фірм та офіційним особам на території України,
а також дипломатичним представництвам України, що перебувають за
кордоном, пільги надаватимуться відповідно до вимог МКУ (ст. 286 — 300).
Крім митних пільг, на товари можуть надаватися тарифні пільги (тарифні
преференції) у вигляді звільнення від сплати мита, зниження ставок мита
або встановлення тарифних квот на імпорт товарів. Ці пільги (тарифні
преференції) застосовуються виключно на підставі податкового
законодавства України, норм МКУ, законів України, укладених в
установленому законом порядку (ст. 301).

Виходячи з розглянутих норм МКУ можна зробити висновок стосовно
пріоритетності податкового законодавства при проведенні процедур митного
оформлення із застосуванням тарифних преференцій. Окремими статтями МКУ
визначено митні пільги для організацій та представництв, що мають
дипломатичний імунітет на митній території України та за її межами

1. Митні пільги для дипломатичних представництв

Дипломатичні представництва іноземних держав на території України за
умови дотримання встановленого цим Кодексом порядку переміщення товарів
через митний кордон України можуть ввозити на митну територію України та
вивозити з її митної території товари, призначені для офіційного
(службового) користування представництв із звільненням від митного
огляду та сплати податків і зборів, за винятком плати за митне
оформлення таких товарів, якщо воно здійснюється поза місцями
розташування митних органів або поза робочим часом, встановленим для
митних органів.

Глава дипломатичного представництва іноземної держави та члени
дипломатичного персоналу представництва, а також члени їхніх сімей, які
проживають разом з ними, за умови, що вони не є громадянами України та
не проживають в Україні постійно, можуть ввозити в Україну товари,
призначені для особистого користування, включаючи предмети початкового
облаштування, та вивозити з України товари, призначені для особистого
користування, включаючи придбані на митній території України, з
дотриманням встановленого цим Кодексом порядку їх переміщення через
митний кордон України та із звільненням від сплати податків і зборів, за
винятком плати за їх митне оформлення, якщо воно здійснюється поза
місцями розташування митних органів або поза робочим часом, встановленим
для митних органів.

Особистий багаж глави дипломатичного представництва іноземної держави,
членів дипломатичного персоналу представництва, членів їхніх сімей, які
проживають разом з ними, звільняється від митного огляду, якщо немає
достатніх підстав вважати, що він містить товари, не призначені для
особистого користування, або товари, ввезення (вивезення) яких
заборонене законом або регулюється карантинними та іншими спеціальними
правилами.

Такий огляд повинен здійснюватися тільки в присутності названих у цій
статті осіб або їх уповноважених представників та за письмовим
розпорядженням керівника чи заступника керівника відповідного митного
органу. На митному посту допускається також проведення огляду за
письмовим розпорядженням керівника поста або його заступника.

2. Митні пільги для співробітників адміністративно-технічного
персоналу дипломатичного представництва іноземної держави

Співробітники адміністративно-технічного персоналу дипломатичного
представництва іноземної держави та члени їхніх сімей, які проживають
разом з ними, якщо ці співробітники та члени їхніх сімей не є
громадянами України та не проживають в Україні постійно, можуть ввозити
в Україну товари, призначені для початкового облаштування, із
звільненням від сплати податків і зборів, за винятком плати за їх митне
оформлення, якщо воно здійснюється поза місцями розташування митних
органів або поза робочим часом, встановленим для митних органів.

На основі спеціальної угоди з іноземною державою митні пільги , що
надаються згідно з цим Кодексом членам дипломатичного персоналу
представництва іноземної держави, можуть поширюватися на співробітників
адміністративно-технічного та обслуговуючого персоналу цього
представництва, а також на членів їхніх сімей, які не є громадянами
України та не проживають в Україні постійно, виходячи з принципу
взаємності стосовно кожної окремої держави.

На основі спеціальної угоди з іноземною державою на працівників
обслуговуючого персоналу консульської установи, а також на членів їхніх
сімей, які не є громадянами України та не проживають в Україні постійно,
виходячи з принципу взаємності стосовно кожної окремої держави, можуть
поширюватися митні пільги , що надаються згідно з цим Кодексом
відповідному персоналу дипломатичного представництва іноземної держави.

3. Пільги щодо огляду дипломатичної документації

Переміщення дипломатичної пошти та консульської валізи іноземних держав
через митний кордон України Дипломатична пошта та консульська валіза
іноземних держав, що переміщуються через митний кордон України, не
підлягають ні розпечатуванню, ні затриманню.

За наявності достатніх підстав вважати, що консульська валіза містить
товари, не зазначені в частині третій цієї статті, митний орган може
зажадати розпечатання валізи уповноваженими особами цієї іноземної
держави у присутності посадових осіб митного органу. У разі відмови від
розпечатання така валіза повертається до місця відправлення. Всі місця,
що становлять дипломатичну пошту та консульську валізу, повинні мати
видимі зовнішні ознаки, що свідчать про їх характер.

Дипломатична пошта може містити виключно дипломатичні документи та
товари, призначені для офіційного користування, а консульська валіза —
тільки офіційну кореспонденцію та документи або товари, призначені
виключно для офіційного користування. Стаття 292. Митні пільги для
іноземних дипломатичних і консульських кур'єрів

Іноземні дипломатичні та консульські кур'єри можуть ввозити в
Україну та вивозити з України товари, призначені для їх особистого
користування, із звільненням на основі взаємності від митного огляду та
сплати податків і зборів, за винятком плати за їх митне оформлення, якщо
воно здійснюється поза місцями розташування митних органів або поза
робочим часом, встановленим для митних органів.

4. Митні пільги для представників та членів

делегацій іноземних держав

Представникам іноземних держав, членам парламентських та урядових
делегацій, а також на основі взаємності членам делегацій іноземних
держав, які приїздять в Україну для участі в міжнародних переговорах,
міжнародних конференціях та нарадах або з іншими офіційними дорученнями,
надаються митні пільги , передбачені цим Кодексом для дипломатичного
персоналу представництв іноземних держав. Такі пільги надаються також
членам сімей цих осіб, які їх супроводжують.

Дипломатичному персоналу, консульським посадовим особам представництв
іноземних держав, членам їхніх сімей, а також особам, зазначеним у
частині першій цієї статті, які прямують з тією ж метою транзитом через
територію України, надаються митні пільги , передбачені цим Кодексом
для дипломатичного персоналу іноземних представництв. Стаття 294. Митні
пільги для міжнародних організацій, представництв іноземних держав при
них, а також для їх персоналу

Митні пільги для міжнародних організацій та представництв іноземних
держав при них, а також для персоналу цих організацій і представництв та
членів сімей персоналу визначаються відповідними міжнародними договорами
України, укладеними в установленому законом порядку.

Товари, що не підлягають відчуженню на території України і призначені
для офіційного (службового) користування представництв іноземних держав
та міжнародних організацій, підлягають декларуванню митним органам та
пропускаються в Україну на весь строк акредитації представництва. Стаття
298. Декларування товарів представництв іноземних фірм в Україні

Товари, що не підлягають відчуженню на території України та призначені
для службового користування представництв іноземних фірм, декларуються
митним органам на строк до трьох років з моменту акредитації цих
представництв під зобов'язання про зворотне вивезення. Питання щодо
продовження строку тимчасового ввезення товарів, зазначених у частині
першій цієї статті, вирішується митним органом, в регіоні діяльності
якого розташоване відповідне представництво іноземної фірми. Стаття 299.

Декларування товарів, що належать посадовим особам представництв
іноземних держав та представництв іноземних фірм в Україні Товари, що не
підлягають відчуженню на території України та призначені для особистого
користування осіб, які мають митні пільги , декларуються митним органам
за місцем акредитації чи тимчасового перебування цих осіб і
пропускаються під зобов'язання про зворотне вивезення за кордон по
закінченні всього періоду перебування зазначених осіб на території
України. Стаття 300.

Порядок переміщення через митний кордон України товарів дипломатичних
представництв України, що знаходяться за кордоном

Дипломатичні представництва України, що знаходяться за кордоном, за
умови дотримання ними встановленого порядку переміщення товарів через
митний кордон України можуть вивозити з України товари, призначені для
офіційного (службового) користування представництва, із звільненням від
сплати податків і зборів, за винятком плати за їх митне оформлення, якщо
воно здійснюється поза місцями розташування митних органів або поза
робочим часом, встановленим для митних органів.

Декларування товарів дипломатичних представництв України, що знаходяться
за кордоном Товари, призначені для офіційного (службового) користування
дипломатичних представництв України, що знаходяться за кордоном,
підлягають декларуванню митним органам та пропускаються за межі України
на весь строк акредитації представництва за кордоном.

5. Тарифні пільги ( тарифні преференції )

Тарифні пільги ( тарифні преференції ) — це пільги , що надаються
Україною у процесі реалізації її зовнішньоекономічної політики на умовах
взаємності чи в односторонньому порядку щодо товарів, які переміщуються
через митний кордон України, як звільнення від справляння мита, зниження
ставок мита або встановлення тарифних квот на ввезення товарів.

Тарифні пільги ( тарифні преференції ) застосовуються виключно на
основі податкового законодавства України, цього Кодексу, законів
України, а також міжнародних договорів України, укладених в
установленому законом порядку.

Висновки

Отже, можна зробити наступні висновки:

Дипломатичні представництва іноземних держав на території України за
умови дотримання встановленого цим Кодексом порядку переміщення товарів
через митний кордон України можуть ввозити на митну територію України та
вивозити з її митної території товари, призначені для офіційного
(службового) користування представництв із звільненням від митного
огляду та сплати податків і зборів, за винятком плати за митне
оформлення таких товарів, якщо воно здійснюється поза місцями
розташування митних органів або поза робочим часом, встановленим для
митних органів.

Співробітники адміністративно-технічного персоналу дипломатичного
представництва іноземної держави та члени їхніх сімей, які проживають
разом з ними, якщо ці співробітники та члени їхніх сімей не є
громадянами України та не проживають в Україні постійно, можуть ввозити
в Україну товари, призначені для початкового облаштування, із
звільненням від сплати податків і зборів, за винятком плати за їх митне
оформлення, якщо воно здійснюється поза місцями розташування митних
органів або поза робочим часом, встановленим для митних органів.

Переміщення дипломатичної пошти та консульської валізи іноземних держав
через митний кордон України Дипломатична пошта та консульська валіза
іноземних держав, що переміщуються через митний кордон України, не
підлягають ні розпечатуванню, ні затриманню.

Тарифні пільги ( тарифні преференції ) — це пільги , що надаються
Україною у процесі реалізації її зовнішньоекономічної політики на умовах
взаємності чи в односторонньому порядку щодо товарів, які переміщуються
через митний кордон України, як звільнення від справляння мита, зниження
ставок мита або встановлення тарифних квот на ввезення товарів.

Використана література:

1. Митний кодекс України від 11.07.2002 р. № 92-IV.

2. Основи митного права України. Посібник / За ред. Коваленко Р.М. – К.,
2002.

PAGE

PAGE 9

Похожие записи