.

Тактика проведення виїмки при розслідуванні податкових злочинів, слідчий огляд документів (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
133 2053
Скачать документ

Реферат на тему

Тактика проведення виїмки при розслідуванні податкових злочинів, слідчий
огляд документів

План

1. Завдання та правові основи виїмки як слідчої дії.

2. Особливості виїмки при розслідуванні податкових злочинів. Підготовчий
етап виїмки.

3. Організація і тактика виїмки при розслідуванні податкових злочинів.

4. Організація огляду документів.

5. Проблемні питання виїмки при розслідуванні ухилення від сплати
податків.

Податкова адміністрація працює в рамках визначеного право-вого поля,
тобто законів, прийнятих Верховною Радою України. Таких законодавчих
актів, які регулюють питання оподаткування в Україні, щорічно
створюється близько 150–200.

Зрозуміло, що через законодавство, яке постійно змінюється, виникає
чимало проблем у роботі як підприємця, так і податкової адміністрації.
Адже кожен законодавчий акт потребує зміни існую-чих і створення нових
нормативних документів. Щоб ефективно працювати, підприємець, закладаючи
основні показники діяльності, повинен планувати не тільки прибуток, а й
податки. Укладаючи контракт, він повинен знати, яку саме суму податків
має сплатити.

Злочини, пов’язані з ухиленням від сплати податків, хоча і но-сять
прихований характер, але дії правопорушників відображаються в
різноманітних фінансово-господарських документах. Вони, як правило,
складаються з порушенням вимог ведення бухгалтерської звітності.

Тому якщо в ході розслідування кримінальної справи буде встановлено, що
під час перевірки вилучено не всі необхідні доку-менти, на перший план
виходять проблеми тактики проведення ви-їмки при розслідуванні
податкових злочинів.

1. Завдання та правові основи слідчої дії виїмки

Досягнення позитивних результатів розслідування ухилень від сплати
податків можливе лише при своєчасному, повному і тактич-но вірному
проведенні виїмки та слідчого огляду документів.

Характерною особливістю податкових злочинів є те, що осо-би, які їх
скоїли, повинні використовувати різноманітні види доку-ментів, що
відображають характер і зміст операцій, які виконують-ся. Відповідно, це
визначає характер і зміст спрямованості дій опе-ративних підрозділів та
органів попереднього слідства на виявлен-ня, вилучення, огляд і
дослідження документів, а також викорис-тання отриманих результатів.

Всебічний аналіз конкретного способу вчинення податкового злочину
дозволяє визначити перелік необхідних документів, які підлягають виїмці
та подальшому огляду.

Своєчасному та повному виявленню документів сприяє знання
документального обігу, який використовує у своїй діяльності
гос-подарюючий суб’єкт. При цьому необхідно мати чітке уявлення про те,
якими документами найчастіше оперують злочинці при здійс-ненні даних
злочинів, використовуючи той чи інший спосіб зло-чинної діяльності.

Таким чином, завданням виїмки як слідчої дії є виявлення, вилучення та
дослідження документів, речей та предметів, які ма-ють відношення до
податкового злочину.

Підстави, процесуальний порядок й особливості проведення виїмки
визначені кримінально-процесуальним законодавством України (ст. 178–183,
186, 188–189 КПК України).

Виїмка проводиться в тих випадках, коли слідчий має точні дані, що
предмети чи документи, які мають значення у справі про ухилення від
сплати податків, знаходяться у певної особи чи в пев-ному місці.

Для проведення виїмки слідчий складає мотивовану постано-ву. Санкція
прокурора при цьому не потрібна. Виїмка документів, які становлять
державну таємницю, проводиться тільки з санкції прокурора або його
заступника і в порядку, погодженому з керівни-ком відповідної установи.

Під певним місцем, про яке зазначено у ч. 1 ст. 178 КПК, по-трібно
розуміти не тільки конкретне місце, а й установу, підприємс-тво,
організацію, будинок або квартиру. 

У постанові про виїмку повинно бути зазначено:

– які предмети і документи підлягають вилученню;

– які відомості є у слідчого про їх місце знаходження;

– яке значення вони мають для розслідування справи.

Особливим видом є виїмка кореспонденції в поштово-телеграфних установах.
Вона може проводитися у виняткових випадках, передбачених чинним
законодавством, і тільки за рішенням суду.

Оскільки постанови слідчого і рішення суду є обов’язковими для виконання
всіма посадовими особами підприємств, установ і організацій, а також
громадянами, ніякі обставини не можуть бути поважними для відмови
пред’явити або добровільно видати доку-менти та предмети, які вимагає
слідчий під час виїмки. При відмові добровільно видати предмети і
документи, які можуть бути джере-лами доказів за податковими злочинами,
вони вилучаються у при-мусовому порядку. У цьому випадку замість виїмки
може бути про-ведено обшук без санкції прокурора або його заступника.

Виїмка як слідча дія проводиться у присутності понятих і осо-би, яка
займає дане приміщення, або представника організації, установи чи
підприємства. Понятим та особам, у приміщеннях яких проводиться виїмка,
повинно бути роз’яснено їх право бути присутнім при всіх діях
слідчо-оперативної групи і робити заяви з приводу цих дій. Такі заяви
підлягають занесенню до протоколу.

Як і при проведенні обшуку як слідчої дії, при виїмці можуть бути
присутніми прокурор, коли він вважає це за потрібне, а також начальник
слідчого підрозділу податкової міліції. Ці особи мають право взяти на
себе керівництво слідчо-оперативною групою при проведенні виїмки.

Крім членів СОГ, слідчий може запросити до участі при про-вадженні даної
слідчої дії фахівців із різних галузей знань для на-дання
консультативної, технічної або іншої допомоги.

2. Особливості виїмки при розслідуванні податкових злочинів. Підготовчий
етап виїмки

Специфічною особливістю розслідувань ухилень від сплати податків є те,
що документи первинного обліку та бухгалтерські ре-єстри вилучаються або
вимагаються на стадії порушення криміна-льної справи органом дізнання чи
слідчим. Вилучення документів може проводитися посадовими особами ДПА у
зв’язку із здійснен-ням перевірки діяльності господарюючого суб’єкта.

Документи, що не були вилучені на етапі документальної пе-ревірки
первинних матеріалів або не були витребувані до порушен-ня кримінальної
справи, підлягають виїмці в процесі розслідування.

Підстави витребування документів до порушення криміналь-ної справи у
суб’єктів підприємницької діяльності, незалежно від форм власності,
визначені у ч. 4 ст. 97 КПК України.

В якості підстав для вилучення документів посадовими особа-ми ДПА
виступають положення відомчих нормативних актів.

Одним із таких документів є Інструкція про порядок вилучен-ня на
підприємствах, організаціях, установах та у громадян посадо-вими особами
державної податкової інспекції документів, які свід-чать про
приховування (заниження) прибутків або інших об’єктів оподаткування від
1995 року. Керуючись цією Інструкцією, пред-ставники податкової
адміністрації мають право під час проведення документальних перевірок
фінансово-господарської діяльності СПД вилучати документи
бухгалтерського обліку, реєстраційні, до-говірні матеріали, якщо є
підстави вважати, що в них містяться відомості, які свідчать про
податкові правопорушення.

Вивчення матеріалів кримінальних справ показало, що в окре-мих випадках
слідчі замість проведення виїмки витребовують до-кументи шляхом
направлення відповідного запиту.

Такий метод не виправдовує себе, бо може призвести до втра-ти,
фальсифікації або знищення документів.

Результативному проведенню виїмки документів сприяє вико-нання слідчим
комплексу заходів на підготовчому етапі.

1) Перш за все, слідчому необхідно визначити найменування та перелік
документів, що підлягають виїмці.

З цією метою слідчий знайомиться із спеціальною літерату-рою,
використовує свій особистий досвід або допомогу відповідно-го
спеціаліста в непроцесуальній формі шляхом отримання консультацій та
порад. У таких випадках доречним є складання списку до-кументів, які
підлягають виїмці.

2) При підготовці до проведення вказаної дії підлягають ви-значенню
звітні періоди, за які повинні бути вилученні документи. У даному
випадку слідчі зобов’язані знати положення нормативних актів, що
регламентують порядок та строки зберігання документів бухгалтерського
обліку.

3) На стадії підготовки слідчим повинно прийматися рішення про те, в
яких саме організаціях підлягають виїмці документи. Спе-цифічними для
даної категорії злочинів є вилучення документів у різних організаціях.

Повному та об’єктивному дослідженню обставин здійснення злочинів, що
розглядаються, сприяє вилучення документів у різних суб’єктів
підприємницької діяльності, які між собою вступили у
фі-нансово-господарські відносини. У більшості випадків з викорис-танням
тільки методу зустрічної перевірки можна встановити ме-ханізм здійснення
ухилень від сплати податків та інших обставин, що мають значення для
вірного розв’язання справи.

4) Крім того, на підготовчий стадії слідчий повинен скласти мотивовану
постанову про проведення виїмки, керуючись вимо-гами
кримінально-процесуального законодавства.

3. Організація і тактика виїмки при розслідуванні податкових злочинів

Виїмка може проводитися слідчим, що є найбільш доречним для даної
категорії злочинів. Проведення виїмки може доручатися і органам
дізнання. При цьому слідчий повинен роз’яснити мету і зміст майбутньої
слідчої дії. З метою повного вилучення слідчий складає список
документів, що підлягають виїмці. Вказаний список може відображатися в
окремому дорученні слідчого або ж висту-пати як додаток до нього.

У практичній діяльності з розслідування ухилень від сплати податків дуже
часто виїмці підлягають документи організацій, що знаходяться в інших
населених пунктах України, а також в містах інших країн. У вказаних
випадках, залежно від деяких обставин, її проведення може здійснюватися
шляхом безпосереднього виїзду слідчого, співробітника органу дізнання
або ж шляхом надання до-ручення територіальним органам ДПА, МВС,
прокуратури.

У практиці розслідувань податкових злочинів особливу склад-ність
викликає вилучення документів у країнах далекого зарубіжжя. У таких
випадках повинні складатися необхідні документи, які на-правляються в
ДПА України для вирішення відповідного питання. Порядок складання і
перелік необхідних документів передбачені нормативними актами.

До організаційних заходів проведення виїмки відноситься та-кож
забезпечення транспортними засобами (для транспортування документів у
випадку їх значної кількості), оперативно-технічними та
криміналістичними засобами.

Документи первинного обліку та бухгалтерські реєстри на підприємствах
зберігаються в архівах або спеціально відведених для цього місцях.
Посадові особи суб’єкта підприємницької діяль-ності повинні забезпечити
надійне і відповідне їх зберігання.

Документи, що вилучаються на вимогу слідчого, повинні бути сформовані за
визначеними тематиками в папки або підшивки та пронумеровані.

У протоколі виїмки повинно вказуватися найменування доку-ментів, їх
кількість та стан. Якщо необхідно, до протоколу виїмки може бути
складений додаток із зазначенням цих даних.

Узагальнення практики розслідувань ухилень від сплати пода-тків свідчить
про наявність недоліків при проведенні даної слідчої дії.

1) По-перше, іноді слідчі податкової міліції замість проведен-ня
своєчасної і повної виїмки надсилають офіційний запит до від-повідної
інстанції з метою витребування необхідних документів. Це пов’язано, як
правило, із великим завантаженням слідчих поточни-ми питаннями щодо
розслідування кримінальних справ. Але при такому підході найбільш
суттєві документи можуть бути підроблені або знищені, що в наступному не
дозволить виявити необхідні дже-рела доказів.

2) Але основний недолік полягає в тому, що виїмка документів проводиться
через значний проміжок часу після порушення кримі-нальної справи. Аналіз
розслідувань податкових злочинів 1995-1999 рр. свідчить, що виїмка
проводилась одразу ж після порушен-ня кримінальної справи – тільки в 5 %
випадків; протягом 10 днів після порушення кримінальної справи – в 52 %
випадків; протягом місяця і більше – в 43 % випадків.

Посадові особи суб’єкта підприємницької діяльності на цей час уже
поінформовані про розслідування і можуть вжити заходів щодо знищення або
фальсифікації документів.

3) Погана підготовка до проведення вказаної слідчої дії зумовлює
необхідність у повторній виїмці документів в одних і тих же
підприємствах. Цьому сприяє незнання документообігу, переліку
документів, які підлягають вилученню у зв’язку із розслідуванням ухилень
від сплати податків. І у першу чергу документів, що регла-ментують
бухоблік та звітність.

За даними 1995–1999 рр., виїмка документів за податковими злочинами
проводилась у 26% випадків слідчими, у 63% – органом дізнання. При цьому
повторна виїмка документів проводилась у 17% випадків (із них у 84% –
після проведення виїмки органом діз-нання).

4) Наступним недоліком є те, що при проведенні даної слідчої дії не
складається список документів, які підлягають виїмці. В окремих
випадках, при дорученні проведення виїмки органу діз-нання, замість
протоколу виїмки складається протокол вилучення, що не відповідає
діючому кримінально-процесуальному законодав-ству.

Крім того, встановлено, що в окремих випадках у справах про злочини
даної категорії документи були вилучені до порушення кримінальної справи
під час документальних перевірок. У подаль-шому при проведенні
попереднього слідства необхідні документи додатково не вилучались.

Перелік документів, що підлягають виїмці та огляду

За категорією податкових злочинів у процесі виїмки вилученню підлягають
документи різного характеру, які дозволяють провести документальне
дослідження діяльності суб’єкта підприємницької ді-яльності та сприяють
якісному проведенню попереднього слідства. Це реєстраційні документи;
документи первинного обліку; бухгалтерські реєстри; ділова переписка;
документи, що відображають роз-рахунки податків; податкові декларації;
документи, що свідчать про обіг грошових коштів на розрахунковому
рахунку господарюючого суб’єкта; чорнові записи тощо.

Узагальнення та аналіз практики розслідувань ухилень від сплати податків
дозволяє визначити перелік документів, що підля-гають вилученню при
виїмці. Найчастіше це:

– рішення виконавчого комітету про реєстрацію суб’єкта під-приємницької
діяльності;

– статут, установчий договір, протокол загальних зборів за-сновників;

– список посадових осіб, співробітників, які працюють на да-ному
підприємстві;

– ліцензії (дозвіл) на проведення визначеного виду діяльності;

– документи, що відображають відомості про відкриття розра-хункових та
інших рахунків господарюючим суб’єктом в установах банків;

– документи, що відображають право власності чи оренди на приміщення, де
розташований суб’єкт підприємницької діяльності, а також на виробничі
приміщення чи основні засоби виробництва;

– договори, угоди, контракти та інші зобов’язання щодо реалі-зації
товару (продукції), виконання робіт, надання послуг;

– прибутково-видаткові документи;

– документи, що підтверджують відвантаження, транспорту-вання,
розвантаження товарів;

– журнал обліку товарно-матеріальних цінностей (у разі ве-дення
спрощеного обліку товарно-матеріальних цінностей);

– журнали-ордери рахунків бухгалтерського обліку;

– бухгалтерські звіти про фінансово-господарську діяльність із
додаванням необхідних документів;

– баланс підприємства;

– звіт про фінансові результати та їх використання;

– дані із банку про обіг грошових коштів на розрахунковому рахунку
підприємства;

– відомості про виплату заробітної плати;

– ділова переписка;

– розрахунок податку з власника транспортного засобу;

– довідка про фактично отриманий прибуток за I і II місяці по-точного
кварталу та розмір авансового внеску;

– податкові декларації;

– повідомлення територіальних податкових адміністрацій про види, строки
та порядок виплати податків та інших обов’язкових платежів, а також
повідомлення про надання в строк податкових декларацій та розрахунків
податків та інші документи залежно від характеру діяльності, виконаної
господарюючим суб’єктом.

4. Організація огляду документів

Процес розслідування ухилень від сплати податків пов’язаний із
використанням письмових актів облікового та звітного характеру, які в
тій чи іншій мірі відображають фінансово-господарську та ор-ганізаційну
діяльність СПД.

У зв’язку з цим виникає необхідність у визначенні поняття “документ” і
порядку використання інформації, яка міститься в до-кументах, при
кримінальному судочинстві.

Документ є діловим папером, що підтверджує певний факт або право на
що-небудь, письмовим свідченням про певне діяння.

Отримані під час слідчого огляду документів результати до-зволяють
встановити під час попереднього слідства, чи будуть дані документи
визначатись як речові або письмові докази. Вказані ре-зультати можуть
використовуватися для висунення версій про спо-сіб вчинення податкового
злочину, а також для призначення необ-хідних експертиз з метою
визначення достовірності документів або, навпаки, встановлення підробок,
підчисток, дописів тощо.

За допомогою даних огляду документів слідчий складає поепі-зодний план
розслідування і визначає, які документи можуть вико-ристовуватися при
допитах підозрюваних, свідків, звинувачених.

На етапі підготовки до проведення слідчого огляду документів необхідно
виконати наступні заходи.

1. Скомпонувати документи за відповідними тематиками.

2. Ознайомитись із літературою, яка дає уявлення про те, як пра-вильно
повинні оформлятися дані документи, а також із криміналіс-тичною
літературою, яка визначає способи підробки документів.

3. Отримати консультацію у відповідних спеціалістів (бухгал-терія,
діловодство, товарознавство та ін.).

4. Отримати консультацію у криміналістів, які займаються до-слідженням
документів.

5. Підготувати необхідні технічні засоби, які використовують-ся для
знаходження підробок на документах.

Виходячи із тлумачення ст. 78 КПК України, документи мо-жуть виступати в
якості доказів у тому разі, коли вони зберегли на собі сліди злочину.

Письмовими доказами вважаються документи, в яких кримі-налістичному
дослідженню піддався їх зміст.

Речовими доказами називають документи, в яких досліджу-ється їх форма.

У справах про ухилення від сплати податків в якості письмо-вих доказів
можуть виступати: 1) акти документальних перевірок; 2) письмові
пояснення осіб, відповідальних за обчислення та сплату податків; 3)
висновки спеціалістів ДПА за результатами перевірок господарської
діяльності СПД; 4) довідки, таблиці, які ілюструють діяльність СПД.

Речовими доказами є, як правило, ті документи, які містять ознаки
шахрайства та підробок. Це може бути заниження кількості придбаного
товару, завищення ціни придбання, заниження обсягів реалізації.

Оцінка документа як джерела доказів полягає у тому, що слід-чий вирішує
питання про достовірність документа і визначає силу, значення та
переконливість даних, що містяться у ньому.

У процесі огляду документів необхідно перевіряти і встанов-лювати:

1) чи складені ці документи відповідно до тих вимог, які існу-ють до
документів даного типу;

2) чи правильно заповнені всі реквізити і чи є даний документ оригіналом
або копією;

3) чи повністю зберігся документ до виїмки;

4) чи є в даному документі відомості, які можна перепровірити за іншими
документами;

5) чи підписаний цей документ особами, які уповноважені на це;

6) який повний зміст документа;

7) на якому матеріалі виконано документ і який спосіб вигото-влення;

8) чи є в документі виправлення, дописування, підчистки, особливі
позначення.

Після проведення огляду документів необхідно вирішити пи-тання, чи
відносяться вони до матеріалів скоєного податкового зло-чину. Документи,
що відповідають вимогам ст. 78 КПК, повинні бути визнані речовими
доказами і приєднані до матеріалів кримінальної справи.

Про проведений огляд документів відповідно до ст. 195 КПК України
складається протокол.

5. Проблемні питання виїмки при розслідуванні ухилень від сплати
податків

У зв’язку із викладеним виникає ряд проблемних питань, ви-рішення яких
потребує знаходження додаткових відповідей на так-тичному рівні.

1. Вилучення окремих документів шляхом виїмки при дотри-манні
процесуальних норм потрібно здійснювати не тільки в орга-нізації, за
якою ведеться розслідування, але і у вищих організаціях, страхових
компаніях, а також в установах і фірмах, з якими підозрюваними
здійснювалась спільна господарська діяльність.

2. Вилучати потрібно оригінали документів, оскільки тільки вони мають
силу доказів. У кожному конкретному випадку потріб-но процесуально
вирішувати, яким чином залучати до справи в яко-сті доказів копії тих
документів, виїмку яких здійснити неможливо.

3. Оскільки в оперативному плані найбільшу цінність має не-офіційна
облікова документація та різноманітні чорнові записи (у ділових
щоденниках, блокнотах, записниках, які офіційно не зареє-стровані),
існує процесуальна проблема, чи можуть вони виступати в якості доказів.

4. Суттєвою проблемою на сьогоднішній день є тактика вияв-лення та
вилучення інформації про фінансово-господарську діяль-ність тих
підприємств і установ, в яких ведення та обробка бухгал-терських обліків
та звітів здійснюється на персональних комп’ютерах, а повний обсяг такої
інформації зберігається в серверах локальних мереж чи на окремих
магнітних носіях.

Проблема полягає не тільки в достатньо високій технічній кваліфікації
працівників податкової міліції, але і у необхідності за-лучення
сторонніх спеціалістів для подолання систем захисту інформації, які
створені програмістами організацій, що підлягають податковому
розслідуванню.

Література

1. Лысенко В.В. Расследование уклонения от уплаты налогов, совершенных
должностными лицами организаций, пред-приятий, учреждений. – Харьков,
1997. 

2. Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях от 22.01.93. 

3. Відомості Верховної Ради Української РСР. – 1986. – № 27. 

4. Инструкция о порядке изъятия в предприятиях, организациях,
учреждениях и у граждан должностными лицами Государственной налоговой
инспекции документов, которые свидетельствуют о сокрытии (занижении)
доходов (1995 г.). 

5. Курко Н.Н., Чернего В.П. Процессуальные особенности расследования
преступлений: Методические пособия МВД Украинской ССР. – Киев, 1974.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Ответить

Курсовые, Дипломы, Рефераты на заказ в кратчайшие сроки
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020