Реферат на тему

Тактика проведення допитів працівниками податкової міліції

План

1. Завдання допиту при розслідуванні ухилень від сплати по-датків.

2. Етап підготовки до проведення допиту.

3. Порядок і особливості допиту свідків.

Література 1. Завдання допиту при розслідуванні ухилень від сплати
податків

При розслідуванні ухилень від сплати податків найчастіше зу-стрічається
така слідча дія, як допит свідків і обвинувачуваних. Це обумовлено самою
діяльністю, яку виконує господарюючий суб’єкт. У даному випадку особи,
які підлягають допиту, тією або іншою мірою пов’язані з виконанням
різноманітних доручень, послуг, ви-значеного роду робіт, мають обов’язки
з ведення бухгалтерського обліку та упорядкування звітності, обчислення
і сплати податків до бюджету та надання до територіальних податкових
адміністрацій податкових декларацій. У зв’язку із встановленням фактів
ухилень від сплати податків допиту підлягають також особи, які за родом
своєї діяльності здійснюють контроль за діяльністю суб’єктів
під-приємницької діяльності, перевіряють правильність обчислення і
сплати податків,

Одержана від даних категорій осіб у процесі розслідування інформація,
разом з іншими доказами, дозволяє вирішити завдання, що стоять перед
процесом попереднього слідства.

Дані, що одержують слідчі в процесі допиту, не завжди відно-сяться
безпосередньо до елементів об’єктивної сторони ухилень від сплати
податків. Проте за допомогою одержаної інформації може бути встановлений
характер і обсяг виконаних господарських опе-рацій, канали реалізації
продукції та інші обставини, які мають зна-чення для правильного
вирішення справи.

За допомогою допитів досліджуються питання ведення бухгалтерського
обліку та упорядкування звітності, документального ві-дображення
конкретних господарських операцій та інші питання, що є предметом
дослідження в даній категорії злочинів.

У ході проведення зазначеної слідчої дії встановлюються ме-тоди, які
застосовуються спеціалістами у процесі проведення доку-ментальних
перевірок, роз’яснюються окремі положення даного до-слідження і
результати, отримані при перевірці діяльності суб’єкта підприємницької
діяльності щодо питань дотримання податкового законодавства.

Таким чином завдання допиту у справах про ухилення від сплати податків –
одержати від осіб, які проходять у справі, усну чи документальну
інформацію про характер і обсяг фінансово-господарських операцій, канали
реалізації продукції, способи укриття одержаних доходів і заниження
об’єктів оподаткування, а також одержання доказів умислу при ухиленні
від оплати податків.

2. Етап підготовки до проведення допиту

Досягненню позитивних результатів у процесі допиту за за-значеною
категорією злочинів багато в чому сприяє ретельна підго-товка слідчого
до проведення даної слідчої дії і визначення предме-та дослідження
майбутнього допиту.

Етап підготовки допиту включає чотири взаємопов`язаних елементи:

а) вивчення матеріалів кримінальної справи; 

б) вивчення спеціальних питань; 

в) вивчення даних про особу допитуваного; 

г) складання плану допиту.

Виділені елементи впливають на ефективність і результатив-ність
проведення допиту осіб, що займають різноманітне процесуа-льне становище
і мають відношення до розслідування різних видів злочинів, у тому числі
й ухилень від сплати податків.

Підготовка до проведення допиту осіб за даною категорією злочинів
починається з вивчення і ретельного аналізу матеріалів кримінальної
справи. На різних етапах розслідування та у різнома-нітних слідчих
ситуаціях існує різний набір доказів.

Вивчення й аналіз наявних матеріалів кримінальної справи до-зволяють
правильно і результативно застосувати їх у процесі допи-ту і
попереднього слідства. Зазначене допомогає визначитися з об-ставинами,
що складають предмет допиту, формулюванням і поста-новкою питань, які
необхідно вирішити при проваджені даної слід-чої дії.

Сутність вирішення розумових завдань у процесі підготовки до допиту
полягає в аналізі вихідного матеріалу та складанні про-грами провадження
цієї слідчої дії. Слідчий заздалегідь визначає схему майбутнього допиту
свідка або обвинуваченого: планує пев-ним чином використовувати
доказовий матеріал, прогнозує можли-вий результат застосування тактичних
прийомів допиту.

Підготовка до допиту різних категорій осіб вимагає від слід-чого дій
щодо постановки задань, які підлягають вирішенню в ході проведення
слідчої дії: методів, прийомів і засобів, які використо-вуються при
цьому, визначення черговості проведення допитів.

Процес діяльності суб’єктів підприємницької діяльності зна-ходить
відображення у відповідних документах. Таким чином, при провадженні
попереднього слідства вивченню й аналізу підлягають документальні дані,
що відображають різноманітні фінансово-господарські операції. Значну
частину інформації слідчий отримує саме з таких джерел. Зазначене вище
відповідним чином впливає на встановлення тих обставин, які підлягають
з’ясуванню у процесі допиту.

Змістом аналізованого елементу підготовки до проведення до-питу є також
добір або збір необхідних матеріалів. Зазначене озна-чає, що до різних
категорій осіб, які підлягають допиту, слідчий по-винен підібрати, а в
разі потреби – зібрати (наприклад, провести вилучення, витребувати
документи і т.п.) матеріали, що надалі бу-дуть використовуватися при
проведенні слідчої дії. Ці матеріали повинні відповідати роду діяльності
допитуваних осіб і конкретних фінансово-господарських операцій, у
виконанні яких вони брали участь.

Наприклад, при допиті осіб, що зробили відпуск товару, необ-хідно
використовувати всі документи, що стали підставою для ви-конання угоди
(наприклад, комерційна пропозиція, договір, раху-нок-фактура, платіжне
доручення, виписка з банку про рух коштів на розрахунковому рахунку
підприємства, накладна на відпуск то-вару зі складу, сертифікати якості,
документи санітарного, техніч-ного контролю, товарно-транспортні
накладні та інші документи, що мають відношення до виконання угоди).

З цим пов’язана і підготовка питань, які необхідно з’ясувати у процесі
допиту різноманітних категорій осіб. Вивчення того або іншого документа,
що відображає виконання фінансово-господарської операції, ставить перед
слідчим питання, які необхідно ви-вчити і з’ясувати. Слідчий робить
відповідні виписки з документів або позначки у плані про
місцезнаходження джерела (документа, пояснення, акта документальної
перевірки тощо). На підставі аналі-зу документів визначається коло осіб,
які підлягають допиту, характер і обсяг майбутніх спеціальних досліджень
(наприклад, доку-ментальних перевірок, судово-бухгалтерських експертиз,
криміналістичних досліджень документів). 

Змістом наступного елементу є діяльність слідчого щодо ознайо-млення з
різного роду спеціальними питаннями, що виникають при розслідуванні
ухилень від сплати податків. Специфіка розслідуван-ня даної категорії
злочинів виявляється у вивченні й аналізі норма-тивних актів, що
регламентують підстави, порядок обчислення і сплати податків, правила
ведення бухгалтерського обліку та надан-ня звітності і податкових
декларацій, порядку призначення прове-дення документальних перевірок і
різного роду експертиз. Постійна зміна чинного законодавства у сфері
оподаткування певною мірою впливає на якість розслідування даної
категорії злочинів. На зазна-ченій стадії підготовки до допиту потрібно
підібрати і вивчити не-обхідну нормативну базу, а у разі потреби –
зробити відповідні ви-писки для використання положень нормативних актів
у ході допиту.

В окремих випадках слідчий може одержати кваліфіковану консультацію у
спеціаліста-бухгалтера. На етапі підготовки до до-питу спеціаліст
надасть допомогу в роз’ясненні окремих положень законодавства про
податки, змісту спеціальних термінів, що вико-ристовуються у зазначеній
сфері. Крім зазначеного, спеціаліст до-поможе також у визначенні
обставин, що виступають предметом допиту тієї або іншої особи, у доборі
необхідних для допиту доку-ментів, у роз’ясненні змісту акта
документальної перевірки і фор-мулюванні питань допитуваним.

Володіння слідчим знаннями спеціальних питань, які зустрі-чаються у
практиці розслідувань ухилень від сплати податків, є га-рантією
проведення успішного розслідування.

Вивчення особи, яку планується допитувати, на етапі підготовки до допиту
дозволяє виробити визначену лінію поведінки слідчо-го і використати при
цьому різноманітні тактичні прийоми. Дані про особу допитуваного можуть
отримуватися з матеріалів кримінальної справи, допитів інших осіб,
документів, що характеризують особу за обліками правоохоронних органів
та оперативних матеріа-лів. В окремих випадках більш цілеспрямовано
вивчається особис-тість обвинувачуваних, їх взаємозв’язок з іншими
посадовими осо-бами, наявність злочинного досвіду, каналів підтримки і
прикриття злочинної діяльності.

Елемент планування проведення слідчої дії є вирішальним на етапі
підготовки до допиту. Упорядкування плану може провадить-ся в
різноманітних формах. Зміст плану передбачує визначення ка-тегорії
особи, яка підлягає допиту, її установчих даних. У плані відображається
наявність фактичного матеріалу і його місцезнаходження у справі.
Основним розділом у плані є питання, які підляга-ють з`ясуванню у ході
допиту, а також наявність і порядок пред`явлення речових доказів.
Доцільним є поетапне упорядкування плану. У даному випадку необхідно
використовувати положення загального плану розслідування у справі, де
висвітленні фактичні дані про факт ухилення від сплати податків і їх
місце у матеріалах справи. У таких випадках у плані допиту вказуються
номери епізо-дів, за якими необхідно допитати, а також конкретні
питання, які підлягають з`ясуванню. Необхідні дані про речові докази і
документи слідчий одержує із загального плану розслідування у
кримінальній справі.

На етапі підготовки до допиту слідчий повинен вирішити пи-тання часу і
способу виклику конкретної особи для допиту.

У разі потреби слідчий може запланувати участь у допиті спе-ціаліста,
захисника. 

Залежно від характеру змісту слідчої дії, що аналізується, на етапі
підготовки потрібно розглянути питання про застосування не-обхідних
технічних засобів. 

У зв’язку з розглядом заходів з підготовки до допиту, обґрун-тованою
вважається думка А.А. Закатова, який рекомендує слідчим на етапі
підготовки до допиту передбачити конкретні заходи, спря-мовані на
попередження неправдивих показань.

На етапі підготовки необхідно вирішити питання черговості виклику для
допиту.

3. Порядок і особливості допиту свідків

При розслідуванні економічних злочинів для полегшення ро-боти слідчого
під час підготовки до допиту осіб у якості свідка і прогнозування
характеру одержаної від них інформації, обґрунто-вано виділяються чотири
групи свідків залежно від наступних чин-ників: а) вид злочину; б)
відношення до виду господарської діяль-ності або об’єкта злочину; в)
службове становище (керівник, підле-глий, особа, яка не має відношення
до службової діяльності); г) ха-рактер відношень із злочинцями. 

Виділення зазначених груп свідків дозволяє використовувати їх при
розслідуванні інших злочинів, у тому числі й ухилень від сплати
податків. Так, можливим є виділення категорій свідків дано-го СПД
залежно від місця їхньої роботи. Такими особами при роз-слідуванні
ухилень від сплати податків є:

1) обслуговуючий персонал (секретар, офіс-менеджер, друкар-ка, водій,
реалізатор, касир та інші);

2) особи, які займаються питаннями бухгалтерського обліку, обчислення та
сплати податків;

3) фундатори суб’єкта підприємницької діяльності;

4) юристи, що надають допомогу у веденні господарської дія-льності
суб`єкта;

5) вищі керівники, які здійснюють прийом на роботу осіб, відповідальних
за обчислення і сплату податків та інших обов’язкових платежів;

6) особи, які здійснюють прийом товару для наступної реалі-зації
(посередники);

7) особи, які здійснюють оформлення різноманітних угод (до-говір
купівлі-продажу, транспортне обслуговування, страхування і т.д.).

Зазначений вище перелік осіб, які можуть допитуватися в яко-сті свідків
при рослідуванні податкових злочинів, є умовним. Залежно від структури
підприємства, що перевіряється, форми власності, характеру та обсягу
діяльності, що виконується, а також участі різ-номанітних осіб, які
забезпечують виконання цього процесу, слід-чим може визначатися коло
осіб, які підлягають допиту.

Наступний різновид категорій свідків у справах про ухилення від сплати
податків складають особи, які працюють на даному під-приємстві:

1) посадові особи суб’єктів підприємницької діяльності, із якими
посадові особи СПД, що перевіряються, вступали у взаємо-відносини
різного роду (придбання товару (продукції), здійснення транспортування
вантажу, реалізація продукції, надання посеред-ницьких послуг і т.п.);

2) особи, які безпосередньо робили відпуск товару, його транспортування,
реалізацію, збереження;

3) особи, які здійснюють послуги з охорони товарно-матеріальних
цінностей (співробітники Державної служби охорони, приватних структур,
що надають такого роду послуги);

4) посадові особи Державної податкової адміністрації, що ви-конують
обов’язки з контролю за здійсненням господарської діяль-ності суб`єкта,
а також здійснюють ведення податкової (юридичної) справи, направляють
повідомлення про необхідність і терміни на-дання декларацій,
контрольюють правильність обчислення і сплати податків до бюджету;

5) посадові особи Державної податкової адміністрації, які проводили
документальні перевірки дотримання суб’єктом подат-кового законодавства;

6) особи, які здійснюють аудиторські перевірки діяльності суб’єкта за
звітний період.

Зазначений перелік категорій свідків не є вичерпними і зале-жить,
насамперед, від характеру й обсягу діяльності суб`єкта під-приємницької
діяльності, а також від конкретної участі осіб у за-значеному процесі.

Обставини, які підлягають встановленню у процесі допиту свідків при
розслідуванні ухилень від сплати податків, можуть мати різносторонній
характер. При допиті осіб, які брали участь у здійс-ненні господарської
діяльності, підлягають з’ясуванню питання про характер, зміст і обсяги
операцій, що виконувалися. При цьому по-винні використовуватися
документи, які підтверджують здійснення фінансово-господарських
операцій.

У випадку допиту осіб, відповідальних за ведення бухгалтер-ського обліку
і надання звітності, підлягають з’ясуванню питання про реальні масштаби
діяльності підприємства, порядок ведення бухгалтерського обліку та
упорядкування звітності, порядок надан-ня для звітів первинних
документів, складання податкових декларацій. Крім зазначеного,
підлягають з’ясуванню обставини вчинення злочинів за кожним фактом
ухилень від сплати податків.

У процесі допиту посадових осіб Державної податкової адмі-ністрації
можуть встановлюватися наступні обставини:

1) характер і зміст виявлених порушень податкового законо-давства у
процесі проведеної документальної перевірки діяльності суб’єкта
підприємницької діяльності; роз’яснення окремих поло-жень акта
документальної перевірки та отриманих результатів; ре-зультати
дослідження, що не знайшли відображення в акті;

2) роз’яснення окремих положень відомчих нормативних актів про порядок,
терміни обчислення і сплати податків, надання розра-хунку податків і
податкових декларацій;

3) характер і зміст дій посадових осіб Державної податкової
адміністрації у ході проведених раніше перевірок дотримання
зако-нодавства про податки даним суб’єктом. Зазначена категорія осіб
підлягає допиту у випадках установлення фактів ухилень від сплати
податків у звітних періодах, за якими раніше були проведені пере-вірки;

4) порядок реєстрації конкретного суб’єкта підприємницької діяльності і
наявність у податковій справі необхідного переліку до-кументів.

Крім зазначеного, встановлюються обставини надсилання по-переджень,
повісток про термін та необхідність сплати податків і надання податкових
декларацій.

5) характер і зміст діяльності з усунення причин і умов, що сприяють
ухиленню від сплати податків та інші питання.

За даною категорією злочинів допит свідків проводиться, в основному, на
початковому етапі розслідування. Вказане дозволяє одержати необхідну
інформацію, що буде використана при допиті підозрюваних,
обвинувачуваних, а також із метою доказування фактів ухилень від сплати
податків. Допит кожної групи свідків специ-фічний, обумовлюється їхнім
відношенням до справи, характером функціональних обов’язків,
взаємовідносинами з обвинувачуваними.

Свідки підлягають допиту на початковому етапі, оскільки осо-би, які
ухилились від сплати податків, можуть вдатися до протидії слідству
шляхом підкупу, залякування, шантажу по відношенню до свідків.

Особливості вчинення податкового злочину, сукупність дока-зів, що були
зібрані, відносини між учасниками судочинства, про-тидія органам
попереднього слідства з боку осіб, які ухилялися від сплати податків,
мають значний вплив на вибір тактики й окремих тактичних прийомів при
проведенні допиту (свідка, підозрюваного, обвинуваченого).

Література

1. Лысенко В.В. Расследование уклонений от уплаты налогов. – Харьков,
1997.

2. Коновалова В.Е., Сербулов А.М. Тактика допроса при рас-следовании
преступлений. – Киев, 1978.

Похожие записи