Реферат на тему:

Судоустрій в Україні

Система судів загальної юрисдикції відповідно до Конституції України
будується за принципами територіальності і спеціалізації. Систему судів
загальної юрисдикції складають:

1) місцеві суди;

2) апеляційні суди, Апеляційний суд України;

3) Касаційний суд України;

4) вищі спеціалізовані суди;

5) Верховний Суд України.

Найвищим судовим органом у системі судів загальної юрисдикції є
Верховний Суд України. Вищими судовими органами спеціалізованих судів є
відповідні вищі спеціалізовані суди.

Згідно з Конституцією України в системі судів загальної юрисдикції
утворюються загальні та спеціалізовані суди окремих судових юрисдикцій.
Військові суди належать до загальних судів і здійснюють правосуддя у
Збройних силах України та інших військових формуваннях, утворених
відповідно до закону.

Спеціалізованими судами є господарські, адміністративні та інші суди,
визначені як спеціалізовані суди. У судах різних судових юрисдикцій може
запроваджуватися спеціалізація суддів з розгляду конкретних категорій
справ певної юрисдикції.

Місцевими загальними судами є районні, районні у містах, міські та
міжрайонні суди, а також військові суди гарнізонів. Місцевими
господарськими судами є господарські суди Автономної Республіки Крим,
областей, міст Києва та Севастополя, а місцевими адміністративними
судами є окружні суди, що утворюються в округах відповідно до указу
Президента України. Місцевий суд складається з суддів місцевого суду,
голови та заступника голови суду. У місцевому суді, де кількість суддів
перевищує п’ятнадцять, може бути призначено більше одного заступника
голови суду.

Місцевий суд є судом першої інстанції і розглядає справи, віднесені
процесуальним законом до його підсудності. Місцеві загальні суди
розглядають кримінальні та цивільні справи, а також справи про
адміністративні правопорушення. Місцеві господарські суди розглядають
справи, що виникають з господарських правовідносин, а також інші справи,
віднесені процесуальним законом до їх підсудності. Місцеві
адміністративні суди розглядають адміністративні справи, пов’язані з
правовідносинами у сфері державного управління та місцевого
самоврядування (справи адміністративної юрисдикції), крім справ
адміністративної юрисдикції у сфері військового управління, розгляд яких
здійснюють військові суди.

У системі судів загальної юрисдикції в Україні діють загальні та
спеціалізовані апеляційні суди.

Апеляційними загальними судами є: апеляційні суди областей, апеляційні
суди міст Києва та Севастополя, Апеляційний суд Автономної Республіки
Крим, військові апеляційні суди регіонів та апеляційний суд
Військово-Морських сил України, а також Апеляційний суд України. У разі
необхідності замість апеляційного суду області можуть утворюватися
апеляційні загальні суди, територіальна юрисдикція яких поширюється на
декілька районів області.

Апеляційними спеціалізованими судами є апеляційні господарські суди та
апеляційні адміністративні суди, які утворюються в апеляційних округах
відповідно до указу Президента України.

До складу апеляційного суду входять судді, як правило, обрані на посаду
судді безстроково, голова суду та його заступники.

В апеляційних судах утворюються судові палати. У складі загального
апеляційного суду утворюються судова палата у цивільних справах та
судова палата у кримінальних справах. У складі спеціалізованого
апеляційного суду можуть утворюватися судові палати з розгляду окремих
категорій справ за встановленою спеціалізацією у межах відповідної
спеціальної судової юрисдикції.

Апеляційний суд України діє у складі:

1) судової палати у цивільних справах;

2) судової палати у кримінальних справах;

3) військової судової палати.

Судді апеляційного суду призначаються до складу відповідної судової
палати розпорядженням голови апеляційного суду.

У апеляційних судах для вирішення організаційних питань діє президія
апеляційного суду відповідно до вимог цього Закону.

Відповідно до своїх повноважень апеляційні суди:

1) розглядають справи в апеляційному порядку відповідно до
процесуального закону;

2) розглядають у першій інстанції справи, визначені законом (крім
апеляційних господарських судів);

3) ведуть та аналізують судову статистику, вивчають і узагальнюють
судову практику;

4) надають методичну допомогу у застосуванні законодавства місцевим
судам;

5) здійснюють інші повноваження, передбачені законом.

Апеляційний суд України розглядає справи, віднесені до його підсудності,
в апеляційному порядку відповідно до вимог процесуального закону.

Для розгляду справ, визначених процесуальним законом, у загальних
апеляційних судах (крім Апеляційного суду України) діють суди присяжних.
Порядок формування складу присяжних встановлюється цим Законом, а
порядок участі їх у здійсненні правосуддя — процесуальним законом.

Касаційний суд України діє у складі суддів, обраних на посаду
безстроково, голови суду та його заступників.

У складі Касаційного суду України діють:

1) судова палата у цивільних справах;

2) судова палата у кримінальних справах;

3) військова судова палата.

Склад судових палат формується за поданням голови суду в порядку,
встановленому законом. У Касаційному суді України для вирішення
організаційних питань діє президія.

Згідно із своїми повноваженнями Касаційний суд України:

1) розглядає в касаційному порядку справи, віднесені до його
підсудності, а також інші справи у випадках, визначених процесуальним
законом;

2) веде та аналізує судову статистику, вивчає й узагальнює судову
практику;

3) надає методичну допомогу у застосуванні законодавства судам нижчого
рівня;

4) здійснює інші повноваження, передбачені законом. Розгляд справ у
Касаційному суді України здійснюється колегіями у складі не менше трьох
суддів.

Вищими судовими органами спеціалізованих судів є Вищий господарський суд
України, Вищий адміністративний суд України, а також інші відповідні
вищі спеціалізовані суди, що утворюються Президентом України в порядку,
встановленому Законом України «Про судоустрій».

Вищі спеціалізовані суди складаються з суддів, обраних на посаду
безстроково, голови суду та його заступників.

У вищому спеціалізованому суді можуть утворюватися судові палати з
розгляду окремих категорій справ за визначеною спеціалізацією в межах
відповідної спеціальної судової юрисдикції.

Склад судових палат вищого спеціалізованого суду формується за поданням
голови суду.

У вищому спеціалізованому суді для вирішення організаційних питань діє
президія суду у складі голови суду, його заступників, заступників голів
палат, а також суддів цього суду, обраних до складу президії.

Для вирішення загальних питань діяльності відповідних спеціалізованих
судів у вищому спеціалізованому суді діє Пленум вищого спеціалізованого
суду.

Вищі спеціалізовані суди можуть мати друковані органи. При вищих
спеціалізованих судах можуть утворюватися науково-консультативні
структури. Вищі спеціалізовані суди знаходяться у місті Києві.

Відповідно до своїх повноважень Вищий спеціалізований суд:

1) розглядає в касаційному порядку справи відповідної судової
юрисдикції, а також інші справи у випадках, визначених процесуальним
законом;

2) веде та аналізує судову статистику, вивчає й узагальнює судову
практику;

3) надає методичну допомогу судам нижчого рівня з метою однакового
застосування норм Конституції України та законів у судовій практиці на
основі її узагальнення та аналізу судової статистики; дає
спеціалізованим судам нижчого рівня рекомендаційні роз’яснення з питань
застосування законодавства щодо вирішення справ відповідної судової
юрисдикції;

4) здійснює інші повноваження, передбачені законом. Розгляд справ у
вищому спеціалізованому суді здійснюється колегіальне.

Верховний Суд України є найвищим судовим органом у системі судів
загальної юрисдикції. Верховний Суд України здійснює правосуддя,
забезпечує однакове застосування законодавства усіма судами загальної
юрисдикції.

Верховний Суд України:

1) розглядає у касаційному порядку рішення загальних судів у справах,
віднесених до його підсудності процесуальним законом; переглядає в
порядку повторної касації усі інші справи, розглянуті судами загальної
юрисдикції в касаційному порядку; у випадках, передбачених законом,
розглядає інші справи, пов’язані з виключними обставинами;

2) дає судам роз’яснення з питань застосування законодавства на основі
узагальнення судової практики та аналізу судової статистики; у разі
необхідності визнає недійсним роз’яснення Пленуму вищого
спеціалізованого суду;

3) дає висновок щодо наявності чи відсутності в діяннях, у яких
звинувачується Президент України, ознак державної зради або іншого
злочину; надає за зверненням Верховної Ради України письмове подання про
неможливість виконання Президентом України своїх повноважень за станом
здоров’я;

4) звертається до Конституційного Суду України у випадках виникнення у
судів загальної юрисдикції при здійсненні ними правосуддя сумнівів щодо
конституційності законів, інших правових актів, а також щодо офіційного
тлумачення Конституції України та законів;

5) веде та аналізує судову статистику, вивчає та узагальнює судову
практику, знайомиться в судах з практикою застосування законодавства;

6) у межах своїх повноважень вирішує питання, що випливають з
міжнародних договорів України; представляє суди загальної юрисдикції у
зносинах з судами інших держав;

7) здійснює інші повноваження, передбачені законом. Верховний Суд
України очолює Голова Верховного Суду України.

До складу Верховного Суду України входять судді Верховного Суду України,
обрані на посаду безстроково, кількість яких встановлюється указом
Президента України за поданням Голови Верховного Суду України,
погодженим з Радою суддів України. До складу судових палат, що
здійснюють розгляд справ з питань юрисдикції спеціалізованих судів,
призначаються судді, які мають стаж суддівської діяльності у
відповідному вищому суді не менше трьох років, або у відповідному
апеляційному спеціалізованому суді не менше п’яти років.

Суддя Верховного Суду України:

1) здійснює правосуддя в порядку, встановленому процесуальним законом;

2) здійснює необхідні процесуальні та організаційні заходи з метою
забезпечення своєчасного та якісного розгляду справ;

3) бере участь у розгляді питань, що виносяться на засідання відповідної
Судової палати та Пленуму Верховного Суду України;

4) вивчає у судах нижчого рівня стан організації здійснення судочинства
і надає їм методичну допомогу;

5) аналізує судову практику, вносить в установленому порядку пропозиції
щодо її поліпшення та удосконалення законодавства;

6) здійснює інші передбачені законом повноваження.

Суддя Верховного Суду України має помічника. Помічником судді може бути
громадянин України, який має вищу юридичну освіту та стаж роботи в
галузі права не менше трьох років.

У складі Верховного Суду України діють:

1) Судова палата у цивільних справах;

2) Судова палата у кримінальних справах;

3) Судова палата у господарських справах;

4) Судова палата в адміністративних справах.

У складі Верховного Суду України діє Військова судова колегія. Судові
палати Верховного Суду України:

1) здійснюють судочинство у справах, віднесених до їх юрисдикції, в
порядку, встановленому процесуальним законом;

2) аналізують судову статистику та вивчають судову практику;

3) готують проекти постанов Пленуму Верховного Суду України;

4) здійснюють інші повноваження, передбачені законом. Судова палата
Верховного Суду України утворюється за рішенням

Пленуму Верховного Суду України за поданням Голови Верховного Суду
України. Судову палату Верховного Суду України очолює голова Судової
палати.

Для вирішення внутрішніх організаційних питань діяльності Верховного
Суду України діє Президія Верховного Суду України. Президія Верховного
Суду України діє у складі Голови Верховного Суду України, його
заступників, голів судових палат, секретаря Пленуму Верховного Суду
України та суддів Верховного Суду України, кількісний склад яких
визначається Пленумом Верховного Суду України.

У Верховному Суді України діє Пленум Верховного Суду України для
вирішення питань, визначених Конституцією України та законами України.
Пленум Верховного Суду України є колегіальним органом, повноваження
якого визначаються Конституцією України та цим Законом. До складу
Пленуму Верховного Суду України входять усі судді Верховного Суду
України, голови вищих спеціалізованих судів, їх перші заступники, голова
Касаційного суду України та голова Апеляційного суду України.

Організаційно-методичне та інформаційне забезпечення діяльності
Верховного Суду України здійснює апарат Верховного Суду України.
Загальну чисельність і структуру апарату затверджує Президія Верховного
Суду України за поданням Голови Верховного Суду України, а положення про
апарат — Голова Верховного Суду України за погодженням з Президією
Верховного Суду України. При Верховному Суді України утворюється
Науково-консультативна рада.

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

1. Загальна декларація прав людини // Міжнародні договори України. -К.,
1992.

2. Міжнародний пакт про економічні, соціальні і культурні права //
Міжнародні договори України. — К., 1992.

3. Міжнародний пакт про громадянські і політичні права // Міжнародні
договори України. — К., 1992.

4. Конвенція про права дитини. УПФ. — К., 1995.

5. Английская буржуазная революция XVII в. в 2-х томах. — М., 1954.

6. Бернард Г. Сіган. Створення Конституції для народу чи республіки, які
здобули свободу. — К. 1993.

7. Буткевич В.Г. Права людини в Україні. З погляду творення нової
правової бази. — Політична думка. — 1993, № 1.

8. Война за независимость й образование США / Под ред. Г.Н.
Севастьянова. — М., 1976.

9. Декларація прав людини очима дітей. — Дрогобич, 1994.

10. Дмитриева Г.К. Международная защита прав женщин. — К., 1985.

11. Документи истории Великой французской революции. — М., 1990.

12. Законодательство английской революции 1640-1660 гг.-М., 1946.

13. Защита прав человека й национальньїх меньшинств. Реализация
международно-правовьіх норм во внутреннем праве. — К., 1992.

14. История средних веков. Хрестоматия. Пособие для учителя. В 2-х
частях, Ч.1.-М., 1988.

15. История Франции. В 3-х томах. — М., 1972 -73 гг, Т.2.

16. Кампо В. Конституційний контроль. Засади, статус, механізми // Віче.
-1993.-№ 6.

17. Книга для чтения по истории средних веков.-М., 1986, ст. 117- 118.

18. Коментар до Конституції України. — К., Інститут законодавства ВРУ,
1996.

19. Конституційні акти України 1917 — 1920 рр. — К., 1992.

20. Консультативне обслуговування і технічна допомога в галузі прав
людини. Виклад фактів. — № 3. — ООН, Женева, 1994.

21. Копейчиков В.В. Про теоретичні засади конституційного ладу // Вісник
Академії правових наук України. — Харків, 1993. — № 1.

22. Кудрявцев А.Е. Великая английская революция. — Л., 1925.

23. Лавровский В.М. Сборник документов по истории английской буржуазний
революции XVII в. — М., 1973.

Похожие записи