.

Суб\’єкти кримінального процесу (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
11 11007
Скачать документ

Реферат на тему

Суб’єкти кримінального процесу

План

1. Поняття суб’єктів кримінального процесу

2. Особи, які ведуть кримінально-процесуальне провадження

Література

1. ПОНЯТТЯ СУБ’ЄКТІВ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ

Суб’єкти кримінального процесу — це особи, які вступають у
кримінально-процесуальні правовідносини у зв’язку з подією злочину, чиї
права, повноваження та обов’язки регламентуються чинним законодавством.

Усі особи, які вступають у процесуальні правовідносини, незалежно від
підстав обсягу їх прав, повноважень чи обов’язків, стадії кримшального
процесу, в котрій вони берутьучасть, чи тривалості їх участі в процесі,
є суб’єктами (учасниками)1 кримінального процесу.

У кримінально-процесуальні відносини окремі особи вступають по-різному
залежно від їх ставлення до факту, стосовно якого здійснюється
процесуальне провадження. Перші — в силу необхідності захищати свої
права і законні інтереси (потерпілий, цивільний позивач та інші); другі
— в силу своїх посадових обов’язків щодо встановлення істини та
забезпечення правосуддя (слідчий, прокурор, суддя і тд.); треті — за
дорученням чи угодою (представник цивільного позивача, захисник і т,д.);
четверті — притягаються до участі в процесі в примусовому порядку
(обвинувачуваний, підозрюваний, підсудний).

Усі суб’єкти (учасники) процесу характеризуються тіш, що вони:

а) беруть участь у справі на підставах і в порядку’, передбачених
кримінально-процесуальним законом, за умови, що відсутні обставини, за
яких закон виключає можливість їх участі у справі;

б) мають визначені в законі права та обов’язки (закон визначає порядок
їх реалізації);

в) діють у кримінальному судочинстві відповідно до своїх прав та
обов’язків у встановленому порядку;

г) зобов’язані дотримуватись чинного законодавства;

д) мають проявляти толерантність, поважати честь і гідність інших
учасників процесу;

є) мають право на забезпечення особистої безпеки;

є) вступають у процесуальні правовідносини;

ж) несуть відповідальність за невиконання своїх обов’язків або порушення
прав інших учасників.

За характером виконуваних функцій, завдань і свого процесуального
статусу вони можуть бути поділені на чотири групи.

Терміни “суб’єкти кримінального процесу” та ‘”учасники кримінального
процесу” ідентичні і вживаються як рівнозначні. Спроби дати окреме
визначення кожному з них науково безперспективні і недоцільні.

1. Органи та посадові особи, які ведуть та безпосередньо здійснюють
кримінально-процесуальне провадження: слідчий, начальник слідчого
відділу, орган дізнання, особа, яка провадить дізнання, суд (суддя),
прокурор, обвинувач. Загальним для них є охорона державних інтересів та
виконання функцій, спрямованих на досягнення завдань кримшального
процесу. Вони наділені владно-розпорядчими повноваженнями та повинні
бути не заінтересовані в результатах справи. Закон гарантує державний
захист названих осіб та встановлює відповідальність за втручання в
діяльність, здійснення будь-якого впливу з метою перешкодити їх
юридичній діяльності.

2. Особи, які мають та відстоюють самостійний інтерес: потерпілий,
підозрюваний, обвинувачений, правопорушник у справах протокольної форми
досудової підготовки матеріалів,цизільний позивач, цивільний відповідач.
За слушною думкою деяких учених, сюди слід відносити і жертву злочину —
особу, яка постраждала від злочину але до порушення кримінальної справи
ще не визнана потерпілим.

3. Особи, які захищають та представляють інтереси “третіхосіб”:
захисник, представник цивільного позивача, представник цивільного
відповідача. Спільним для них є те, що вони сприяють захисту прав осіб,
які мають свої інтереси. Вони не можуть бути допитані про обставини
справи, що стали відомі їм у зв’язку з виконуваною ними функцією.

4. Особи, які сприяють кримінальному судочинству: свідок, заявник про
злочин, поняті, перекладач, експерт, спеціаліст, секретар судового
засідання, заставодавець, поручитель тощо. Ці учасники кримінального
процесу сприяють кримінальному судочинству за допомогою виконання
завдань, покладених на них законом.

2. ОСОБИ, ЯКІ ВЕДУТЬ КРИМІНАЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ПРОВАДЖЕННЯ

До числа суб’єктів кримінального процесу даної категорії належать:
слідчий, начальник слідчого відділу, орган дізнання, особа, яка
провадить дізнання, прокурор, судця (суд).

Слідчий — суб’єкт кримінального процесу, уповноважений провадити
досудове слідство. Досудове слідство у кримінальних справах провадиться
слідчими прокуратури, слідчими органів внутрішніх справ, слідчими
податкової міліції, слідчими органів Служби безпеки України.

Слідчими органів Служби безпеки України провадиться розслідування
злочинів проти основ національної безпеки, проти миру,

безпеки людства та міжнародного правопорядку, справи щодо контрабанди,
найманства, терористичних актів та деяких інших тяжких злочинів,
визначених у законі.

Слідчі прокуратури розслідують справи про найбільш тяжкі злочини проти
життя, прав і свобод людини, проти правосуддя, встановленого порядку
несення військової служби, про злочини у сфері службової діяльності,
бандитизм та деякі інші злочини, визначені в ст. 112 КПК України,
Слідчим прокуратури виходячи із суб’єкта злочину підслідні справи про
злочини:

• вчинені службовими особами, які займають особливо

відповідальне становище, відповідно до частини першої

статті 9 Закону України “Про державну службу” та особа

ми, посади яких віднесено до 1-3 категорії посад;

• вчинені працівниками правоохоронних органів,

Слідчі органів внутрішніх справ розслідують справи про злочини проти
власності та в сфері господарської діяльності, злочини проти здоров’я,
честі і гідності особи, громадської безпеки, порядку і моральності,
злочини проти статевої свободи та недоторканності особи, злочини проти
довкілля та деякі інші злочини, а також усі справи з обвинувачення
неповнолітніх.

Слідчі податкової міліції розслідують справи про злочини проти
податкової, а з певній мірі і валютної та фінансової системи держави.

Розслідування злочину, передбаченого ст, 209 КК України (легалізація
грошових коштів та іншого майна, здобутих злочинним шляхом), може
здійснюватись як слідчими СБУ, так і слідчими прокуратури, органів
внутрішніх справ, податкової міліції.

Незалежно від відомчої належності всі слідчі мають під час розслідування
у кримінальній справі однакові процесуальні права та обов’язки,
проводять розслідування в одному і тому самому процесуальному порядку.

Слідчий зобов’язаний у кожному випадку виявлення ознак злочину порушити
справу та прийняти її до свого провадження, провести об’єктивне
розслідування та вжити заходів до розкриття злочину, встановлення
об’єктивної істини, захисту прав та законних інтересів громадян,
відшкодування заподіяної злочином шкоди, виявлення й усунення причин та
умов, що сприяли вчиненню злочину, забезпечення правильного застосування
закону.

Слідчий вправі самостійно провадити всі слідчі та інші передбачені
законом процесуальні дії в межах своєї компетенції.

Для реалізації своїх прав та обов’язків слідчий має широкі процесуальні
повноваження.

Під час провадження досудового слідства всі рішення про напрям слідства
та проведення слідчих дій слідчий приймає самостійно, за винятком
випадків, коли щодо цього законом передбачено рішення суду чи отримання
санкції прокурора, і несе повну відповідальність за їх законне та
своєчасне проведення.

Одна з гарантій встановлення об’єктивної істини у справі — забезпечення
справжньої процесуальної самостійності слідчого,

Поте, начальник слідчого підрозділу має адміністративну владу (вирішує
питання премій, розміру зарплати, присвоєння звання і просування
слідчого по службі, звільнення його роботи) і наділений правом
процесуального контролю за розслідуванням кримінальних справ, що може
тягти негативні наслідки. Слід принципово розмежувати адміністративну
владу і процесуальну діяльність, спрямовану на забезпечення судочинства.

Процесуальний контроль і нагляд за законністю при проведенні досудового
розслідування мають здшснювати виключно особи, стосовно яких слідчий не
перебуває в адміністративній чи іншій підлеглості Функції процесуального
контролю з боку начальника слідчого підрозділу, на наш погляд, слід
скасувати взагалі.

Слідчий повинен негайно приступити до провадження слідства у порушеній
або^ прийнятій ним до свого провадження справі. У разі необхідності
проведення слідчих або розшуковик дій в іншому районі слідчий має право
провадити їх особисто або доручити провадження цих дій відповідному
слідчому чи органу дізнання, який повинен виконати доручення в строк не
більше десяти діб,

Слідчий має право давати органам дізнання доручення і вказівки про
провадження розшукових та слідчих дій і вимагати від органів дізнання
сприяння під час провадження окремих слідчих дій.

Постанови слідчого, винесені відповідно до закону у кримінальній справі,
що перебуває в його провадженні, є обов’язковими для виконання всіма
підприємствами, установами, організаціями, посадовими особами та
громадянами.

Слідчий має право на забезпечення безпеки відповідно до закону. Доцільно
було б надати йому статус недоторканності, ідентичний статусу судді.

Слідчий не може брати участі у розслідуванні справи та підлягає відводу
в таких випадках:

1) якщо він є потерпілим, свідком, цивільним позивачем,цивільним
відповідачем або родичем будь-кого з них, а також родичем
обвинуваченого;

2) якщо він брав участь у спразі як експерт, спеціаліст, перекладач,
захисник або був представником інтересів потерпілого,цивільного позивача
або цивільного відповідача;

3) якщо він або його родичі заінтересовані в результатах справи;

4) за наявності інших обставин, які викликають сумніви в його
об’єктивності.

За наявності вказаних підстав для відводу слідчий повинен заявити
самовідвід, За цими ж підставами йому може бути заявлено відвід
обвинуваченим, захисником, а також потерпшим, цивільним позивачем,
цивільним відповідачем або їх представниками. Питання про відвід
розв’язується прокурором протягом двадцяти чотирьох годин.

Чинне кримінальне законодавство передбачає кримінальну відповідальність
за втручання в діяльність слідчого з метою перешкодити виконанню ним
своїх функцій,

Так, згідно зі ст. 343 КК України: “Вплив у будь-якій формі на
працівника правоохоронного органу з метою перешкодити виконанню ним
службових обов’язків або добитися прийняття незаконних рішень —
карається штрафом від п’ятдесяти до двохсот неоподатковуваних мінімумів
доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років, або
арештом на строк до шести місяців. Ті самі дії, якщо вони перешкодили
запобіганню злочинові чи затриманню особи, яка його вчинила, або вчинені
службовою особою з використанням свого службового становища,— караються
позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю
на строк до п’яти років або арештом на строк до шести місяців, або
обмеженням волі на строк до чотирьох років”.

Начальник слідчого відділу має такий процесуальний статус,

Начальник слідчого відділу має празо перевіряти кримінальні справи,
давати вказівки слідчому про провадження досудового слідства, про
притягнення як обвинуваченого, про кваліфікацію злочину та обсяг
обвинуваченім, про направлення справи, про провадження окремих слідчих
дій, передавати спразу від одного слідчого іншому, доручати
розслідування справи декільком слідчим, а також брати участь у
провадженні досудового слідства та особисто провадити досудове слідство,
користуючись при цьому повноваженнями слідчого.

Вказівки начальника слідчого відділу в кримінальній справі даються у
письмовій формі і є обов’язковими для виконання. Оскарження цихзказівок
прокуророві не зупиняє їх виконання, за винятком випадків, передбачених
частішою другою статті 114 КПК України, а саме, в разі незгоди слідчого
з вказівками начальника слідчого відділу чи прокурора Про притягнення як
обвинуваченого, про кваліфікацію злочину й^обсяг обвинувачення, про
направлення справи для віддання обвинуваченого до суду або про закриття
справи слідчий вправі подати справу вищому прокуророві з письмовим
викладом своїх заперечень. У цьому разьдроку-рор або скасовує вказівки
начальника слідчого відділу, або доручає провадження слідства в цій
справі іншому слідчому,

Очевидно, що такий статус начальника органу дізнання може бути
використаний як на користь встановленню істини та вирішенню інших
завдань судочинства, так і навпаки, Для забезпечення об’єктивності і
неупередженості розслідування слідчий має бути максимально процесуально
самостійним та незалежним, Ніхто не повинен мати права давати йому
будь-які вказівки, Існуючий інститут процесуального контролю з
притаманним правом давання вказівок слідчому — рудимент
командао-адміністративної системи. Начальник слідчого підрозділу має
виконувати організаційні функції щодо забезпечення діяльності слідчого
підрозділу та функцію процесуального контролю, згідно з якою мав би
право звертатись з поданням до прокурора щодо відміни незаконних рішень
слідчого, а не функцію керування слідчим шляхом давання обов’язкових до
виконання вказівок,

Органи дізнання. Досудове розслідування включає у себе досудове слідство
та дізнання, Термін “дізнання ” походить від досить поширеного у
минулому на Русі слова, “дізнатися” — довідатися, з ясувати що-небудь
шляхом вивчення, розкрити таємницю, дошукатися до істини, тобто точно
пересвідчитися та переконатися в чому-небудь.

Дізнанням іменують основану на законі розшукову, доказуваль-ну та
правозастосовчу діяльність наділених процесуальними повноваженнями
органів адміністративної та оперативно-розшукової юрисдикції, спрямовану
на виявлення, попередження, запобігання та розкриття злочинів, розшук та
викриття винних, забезпечення вирішення завдань кримінального
судочинства.

Органи дізнання — це органи, уповноважені кримінально-процесуальним
законом порушувати та розслідувати кримінальні справи у зв’язку з
інформацією, що надійшла про вчинення злочину, та відсутністю можливості
у слідчого приступити до провадження слідства.

На думку багатьох авторів, характерною рисою дізнання є поєднання
оперативно-розшукової і слідчої функцій. “Дізнання, — вказує А. М.
Донцов, — це діяльність деяких адміністративних органів держави, яка
випливає із завдань попередження, припинення і забезпечення розкриття
злочинів, виконання котрих для одних із цих органів обумовлюється
безпосередньо їхнім призначенням, а для інших — особливими умовами, в
яких вони знаходяться, і полягає в перевірці наявності в отриманих
повідомленнях і заявах ознак події злочину і у виявленні обставин, що
перешкоджають виникненню кримінальної справи, шляхом проведення
кримшально-процесуальних і оперативно-розшукових заходів, а також у
забезпеченні успішного ведення по кримінальній справі досудового
слідства шляхом здійснення невідкладних слідчих дій”3.

Це визначення, на наш погляд, можна визнати найбільш вдалим, Автор не
безпідставно включає в поняття дізнання так звану “дослідчу перевірку”.

Отже, поняттям “дізнання” охоплюються такі форми
кримінально-процесуальної діяльності: перевірка заяв і повідомлень про
злочини в стадії порушення кримінальної справи (дослідче провадження),
провадження невідкладних слідчих дій по порушеній кримінальній справі на
даний час, залежно від тяжкості злочину, виділяють окремо дізнання по
злочинах, ща не є^жишми та дізнання по тяжких і особливо тяжких
злочинах), протокольну форму досудової підготовки матеріалів.

Виконання окремих доручень слідчого та участь представників органів
дізнання в провадженні окремих слідчих дій, які здійснюються слідчим, не
є власне дізнанням, а належить до форм взаємодії слідчого і органів
дізнання. В даному випадку є порушена кримінальна справа, що
розслідується слідчим — проводиться слідство, а органи дізнання сприяють
в його проведенні, а не здійснюють дізнання як самостійний вид
діяльності.

Протокольна форма досудової підготовки матеріалів являє собою одну з
форм дізнання, яке провадиться без порушення кримінальної справи
засобами та методами, характерними для стадії перевірки заяв і
повідомлень про злочини.

На наш погляд, з урахуванням історичного досвіду існування дізнання та
правових основ його діяльності сьогодні можливо дати таке визначення.

Дізнання — це основана на законі розшукова, доказувальна та
правозастосовна діяльність наділених процесуальними повноваженнями
органів адміністративної та оперативно-розшукової юрисдикції, що полягає
в перевірці наявності в отриманих повідомленнях і заявах ознак події
злочину й доказуванні його обставин іа спрямована на виявлення,
попередження, запобігання та розкриття злочинів, розшук та викриття
винних, забезпечення вирішення завдань кримінального судочинства.

Сутність дізнання полягає в доказуванні, здійснюваному невідкладно після
отримання повідомлення про злочин чи при безпосередньому його виявленні
(збиранні, закріпленні, дослідженні та перевірці доказів), а також в
попередженні злочинів та запобіганні продовженню злочинних дій та спроб
підозрюваних протидіяти встановленню істини.

Органи дізнання — це державні органи і посадові особи
оперативно-розшукової чи адміністративної юрисдикції, які наділені
правом провадження кримінально-процесуальних дій за відсутності
можливості їх проваджувати слідчим, виконують процесуальну функцію
розслідування, забезпечуючи виконання завдань кримінального процесу і
досягнення мети правосуддя.

У кримінально-процесуальному законі дано вичерпний перелік органів,
наділених правом провадити дізнання. Для них усіх функція дізнання не є
основним видом діяльності. З необхідністю провадити розслідування
злочинів вони зустрічаються лише у певних випадках, коли це потрібно та
неминуче. В таких випадках дії цих органів регулюються нормами
кримінально-процесуального закону, і вони виступають як органи дізнання.

Органами дізнання є: міліція; податкова міліція; органи безпеки — у
справах, віднесених законом до їх відання; командири військових частин,
з’єднань, керівники військових установ та Військова служба правопорядку
у Збройних силах України — щодо злочинів, які вчинені
військовослужбовцями та військовозобов’язаними під час проходження ними
зборів та працівниками Збройних сил України під час виконанням ними
службових обов’язків або в розташуванні військової частини, з’єднання,
установи чи на військових об’єктах; митні органи — у справах про
контрабанду; керівники кримінально-виконавчих установ, слідчих
ізоляторів, лікувальних та трудових профілакторіїв — у справах про
злочини проти встановленого порядку несення служби, вчинені працівниками
цих установ, а також у справах про злочини, вчинені в розташуванні
вказаних установ; органи державного пожежного нагляду — у справах про
пожежі та порушення протипожежних правил; органи прикордонної охорони -у
справах про порушення державного кордону; каштани морських суден, що
перебувають у далекому плаванні.

Кожен з названих органів здійснює дізнання в межах своєї компетенції-
Закон надав лише органам міліції право провадити дізнання у справах про
будь-який злочин, якщо його не віднесено до компетенції іншого органу
дізнання, а капітанам морських суден—про всі злочини, вчинені на судні
під час його перебування у далекому плаванні. З огляду на це ці органи
дізнання в літературі деколи називають органами дізнання з універсальною
компетенцією.

???? справу і розкрити злочин. Закон визначає, що орган дізнання
зобов’язаний в межах своєї компетенції порушити кримінальну справу в
кожному випадку виявлення ознак злочину, вжити всіх передбачених законом
заходів до встановлення події злочину, осіб, винних у вчиненні злочину,
і до їх покарання.

Під розкриттям злочину мається на увазі встановлення особи, яка вчинила
злочин, та всіх фактів, епізодів, елемента і ознак злочинного діяння.

Факт розкриття злочину в практичній діяльності органів досу-дового
розслідування формально ототожнюється з затриманням підозрюваного7 його
арештом чи притягненням особи як обвинувачуваного. Але слід мати на
увазі, що указані рішення можуть прийматись тільки при одержанні такої
нееумнівної системи доказів, яка б беззаперечно підтверджувала, що саме
підозрюваний (обвинувачуваний) скоїв злочин і виключала б можливість
іншого твердження.

Викриття винних означає встановлення всіх осіб, які причетні до
вчиненого злочину, та отримання неспростовних доказів, що підтверджують
винність кожного з них, з’ясування і доведення з допомогою доказів всіх
епізодів злочинної діяльності кожного із обвинувачуваного.

Встановлення об’єктивної істини — це досягнення такого рівня певності
знань, що, без сумніву, відповідає дійсності, повне і всебічне
дослідження всіх обставин справи, як тих, що викривають, так і тих, що
виправдують обвинуваченого, а також тих, що пом’якшують або обтяжують
його відповідальність, встановлення всіх фактів, що входять до предмета
доказування і необхідні для Розв’язання справи по суті.

Задача відшкодування матеріальних збитків та інших шкідливих наслідків,
завданих злочином, покладається на орган дізнання, слідчого, прокурора і
суд, які зобов’язані визнати відповідну особу потерпілою, роз’яснити їй
право на цивільний позов та вжити заходів щодо накладення арешту на
майно і вклади обвинувачуваного і відшкодування завданої потерпшому
шкоди. В справах про злочини невеликої тяжкості відшкодування шкоди в
поєднанні з іншими обставинами — дієвим каяттям, або примирення з
потерпілим — може стати умовою звільнення особи від кримінальної
відповідальності.

Охорона прав, свобод і законних інтересів громадян та юридичних осіб —
одна з найважливіших задач кримінального процесу. Згідно зі ст, 3
Конституції України права і свободи людини та їх гарантії визначають
зміст і спрямованість діяльності держави1.

На органи дізнання, згідно зі ст. 104 КПК України, покладається вжиття
необхідних оперативно-розшукових заходів з метою виявлення ознак злочину
і осіб, що його вчинили. Про виявлений злочин і почате дізнання орган
дізнання негайно повідомляє прокурора, Опе-ративно-розшукова діяльність
може здійснюватись лише тими органами дізнання, які уповноважені її
здійснювати у відповідності з законом Про оперативно розшукову
діяльність.

Згідно закону України “Про оперативно-розшукову діяльність” оперативним
підрозділам надається право: опитувати осіб з їх згоди; ітроводити
контрольні закупки товарів з метою виявлення фактів протиправної
діяльності; витребувати, збирати та вивчати документи та дані, які
характеризують діяльність підприємств, установ, організацій, а також
спосіб життя окремих осіб; негласно виявляти та фіксувати сліди тяжкого
злочину, документи та інші предмети, які можуть бути доказами підготовки
або вчинення такого злочину, або отримувати розвідувальну інформацію,
знімати інформацію з каналів зв’язку, застосовувати інші технічні засоби
отримання інформації тощо.

Суб’єктами оперативно-розшукової діяльності є спеціальні оперативні
підрозділи органів національної безпеки,’ органів внутрішніх справ,
прикордонних військ, управління охорони вищих посадових осіб, а саме:
право здійснювати ОРД мають оперативні підрозділи: МВС — кримінальної та
спеціальної міліції, підрозділи по боротьбі з організованою злочинністю,
оперативно-розшукові підрозділи ДАІ, оперативно-режимні івдрозділи місць
позбавлення волі; СБУ — підрозділи розвідки, контррозвідки, захисту
національної державності, боротьби з корупцією та організованою
злочинністю, оперативно-технічні та оперативного документування;
Прикордонних військ — підрозділами по ОРД; Управління державної охорони
— підрозділом оперативного забезпечення охорони; Державної податкової
служби — оперативними підрозділами податкової міліції.

Дізнання здійснюється за правилами, встановленими
криміна-льно-ароцесуальним законом для провадження досудового слідства,
за декотрими спеціально обумовленими винятками, доповненнями та
положеннями, До числа загальних положень, що характерні для всіх форм
дізнання та не властиві попередньому слідству, можна віднести такі.

Особа, яка провадить дізнання, не користується процесуальною
ешостійністю в тому обсязі, яким користується слідчий. При незгоді з
вказівками прокурора щодо питань про притягнення як обвинуваченого, про
кваліфікацію злочину та обсяг обвинувачення, про направлення справи до
суду або про зупинення справи орган дізнання (особа, яка провадить
дізнання) має право оскаржити їх вищому прокурору, але не припиняючи
виконання цих вказівок. Такі вказівки прокурора обов’язкові до
виконання, так само як і вказівки про обрання, зміну або скасування
запобіжного заходу, кваліфікацію злочину, провадження окремих слідчих
дій та розшук осіб, які вчинили злочин.

Повноваженнями по провадженню тих або інших процесуальних дій закон
наділяє не саму особу, яка провадить дізнання, а “орган дізнання”. Тому
для особи, яка безпосередньо провадить дізнання, обов’язковими є
вказівки керівника органу дізнання. Крім того, ті процесуальні
документи, в яких відображається рішення органу дізнання (рішення,
приймати які закон уповноважив орган дізнання), підлягають обов’язковому
затвердженню керівником органу дізнання.

Отже, затвердженню керівником органу дізнання підлягають постанови
особи, яка провадить дізнання, про виконання таких процесуальних рішень
і дій: порушення кримінальної справи; направлення заяви (повідомлення)
за тдсггідністю; відмову в порушенні кримінальної справи; направлення
кримінальної справи за підслідністю; закриття, зупинення, поновлення
провадження у справі; розшук обвинуваченого; проведення таких слідчих
дій, як обшук, виїмка, освідування, зняття інформації з технічних
каналів зв’язку, накладення арешту на майно, вклади та кореспонденцію,
ексгумацію трупа, затримання підозрюваного; обрання, зміну або
скасування запобіжного заходу; етапування; притягнення особи як
обвинуваченого; привід свідка, потерпшого, привід чи розшук
обвинуваченого; відсторонення обвинуваченого від посади.

Затвердженню керівником органу дізнання безперечно підлягають всі
процесуальні акти, які має санкціонувати прокурор, чи які проваджуються
лише за рішенням суду. Ті документи, які підлягають затвердженню тільки
керівником органу дізнання, набувають юридичної сили з моменту їх
затвердження останнім.

Низка процесуальних актів не потребує затвердження к керівником органу
дізнання. Це протоколи всіх слідчих дій (за винятком протоколу
затримання); постанова про виділення або об’єднання кримінальних справ;
постанова про визнання особи потерпілою, цивільним позивачем або
цивільним відповідачем; постанова про приєднання речових доказів до
кримінальної справи; протокол явки з провиною та інші документи.
Складання таких документів віднесено до компетенції особи, яка провадить
дізнання, а не органу дізнання. Вони набирають законної сили з моменту
їх підписання особою, яка провадить дізнання.

Прокурор — суб’єкт кримінального процесу, на якого згідно зі ст, 121
Конституції України покладаються:

« представництво інтересів громадян або держави в суді у визначених
законом випадках;

• нагляд за додержанням законів органами досудового

слідства, дізнання та оперативно-розшукової юрисдикції;

• підтримання державного обвинувачення в суді;

в нагляд за додержанням законів при виконанні судових рішень у
кримінальних справах, а також при застосуванні примусових заходів,
пов’язаних з обмеженням свободи громадян,

Представництво прокурором інтересів громадян чи держави в суді полягає у
здійсненні прокурором від імені держави процесуальних та інших дій,
спрямованих на забезпечення інтересів держави та захисту прав, свобод і
законних інтересів громадян, у разі неспроможності ними самостійно їх
захищати, Частково функція представництва може здійснюватись і в стадії
досудового розслідування.

Формами представництва є: звернення до суду з позовними заявами, участь,
у судовому розгляді справи і використання при цьому своїх повноважень
обвинувача та представника, внесення апеляційного та касаційного подання
на судові рішення або заяви про перегляд справи в порядку виключного
провадження за ново-виявленими обставинами,

Письмові вказівки прокурора органам дізнання та досудового слідства є
обов’язковими для виконання. Оскарження отриманих вказівок вищому
прокурору не зупиняє їх виконання, за винятком випадків, передбачених ч.
2 ст, 114 КПК України.

Прокурор підлягає відводу за тими самими підставами, що й суддя, Проте,
якщо прокурор брав участь у проведенні досудового слідства у справі,
підтримував обвинувачення в суді або робив висновок при розгляді справи
в апеляційному чи касаційному порядку, то ці обставини не можуть бути
підставою для відводу.

Відвід, заявлений прокурору при розгляді справи в суді, розв’язується
судом, а при розслідуванні справи — вищим прокурором.

Підтримка державного обвинувачення — одна з функцій прокурора, яка
полягає в безпосередній його участі в розгляді судом справи і
використанні повноважень обвинувача для всебічного Дослідження доказів,
захисту прав потерпілого та інших учасників процесу, забезпечення
правосуддя і невідворотності кримінальної відповідальності за вчинений
злочин.

Прокурор може вступити у справу в будь-якій стадії процесу, якщо цього
вимагає захист конституційних прав громадян, інтересів держави та
суспільства, і зобов’язаний, додержуючись принципу незалежності суддів і
підкорення їх тільки закону, своєчасно вжити передбачених законом
заходів до усунення порушень закону, хоч би від кого вони виходили,
сприяти виконанню вимог закону про всебічний, повний і об’єктивний
розгляд справ та поста-новяенню судових рішень, що ґрунтуються на
законі.

Підтримуючи державне обвинувачення, прокурор бере участь У Дослідженні
доказів, подає суду свої міркування щодо застосування кримінального
закону та міри покарання підсудному. При Цьому прокурор керується
вимогами закону й об’єктивною

оцінкою зібраних по справі доказів, У разі, коли при розгляді справи
прокурор дійде висновку, що дані судового слідства не підтверджують
обвинувачення підсудного, він зобов’язаний відмовитись від
обвинувачення.

Обвинувач — прокурор, що підтримує в суді державне обвинувачення, а
також потерпілий у справах приватного обвинувачення (справах,
передбачених частиною 1 статті 27 КПК України) та в справах, де прокурор
відмовився від обвинувачення, який у відсутності прокурора виконує
функцію обвинувачення і користується правами обвинувача.

У разі відмови прокурора від обвинувачення потерпілий вправі вимагати
продовження розгляду справи, У цьому випадку він самостійно підтримує
обвинувачення.

Обвинувач як учасник процесу з’являється в стадіях судового розгляду
справи.

Обвинувач, керуючись вимогами закону і своїм внутрішнім переконанням,
підтримує перед судом державне обвинувачення, подає докази, бере участь
у дослідженні доказів, заявляє клопотання і висловлює свою думку щодо
клопотань інших учасників судового розгляду, викладає свої міркування з
приводу застосування кримінального закону і міри покарання щодо
підсудного.

Суддя (суд) — суб’єкт кримінального процесу, який виконує функцію
правосуддя. Згідно зі ст, 124-129 Конституції України судочинство
здійснюється Конституційним Судом та судами загальної юрисдикції.

Правосуддя здійснюють професійні судді, а у визначених законом випадках
— народні засідателі та присяжні. Вироки та рішення суду виносяться
іменем України і є обов’язковими до виконання на всій території держави.

Кримінальні справи про злочини, за які законом передбачена можливість
призначення покарання у виді довічного позбавлення волі, в суді першої
інстанції розглядаються судом у складі двох суддів і трьох народних
засідателів, які при здійсненні правосуддя користуються всіма правами
судді.

Суд має право самостійно та незалежно здійснювати судове слідство та
судовий розгляд, визнати особу винною у вчиненні злочину та призначити
їй покарання. Під час судового розгляду суд має владно-розпорядчі
повноваження та керує процесом. За непідкорення розпорядженню
головуючого в суді або порушення порядку під час судового засідання
громадяни несуть відповідальність за законодавством про адміністративні
правопорушення. За результатами розгляду справи суд має право: винести
вирок (обвинувальний або виправдувальний), закрити справу, направити
справу на додаткове розслідування.

Суд (суддя) має встановити об’єктивну істину та вирішити справу по суті,
вживши заходів до захисту прав і законних інтересів громадян і юридичних
осіб та до усунення причин та умов, що сприяли вчиненню злочину.

Під час розгляду кримінальної справи суд не пов’язаний висновками
органів досудового слідства, а також думками учасників процесу. Всі
питання, що підлягають вирішенню в судовому розгляді та у вироку, судді
вирішують на підставі закону, згідно з правосвідомістю, за своїм
внутрішнім переконанням, заснованим на всебічному, повному та
об’єктивному розгляді всіх обставин справи в їх сукупності, за умов, що
виключають сторонній вплив на суддіа.

Відповідно до ст. 275-277 КПК України суд, виявизши в процесі судового
слідства в діях обвинуваченого наявність більш тяжкого злочину або
злочину, за яким обвинувачення йому не було | пред’явлено, повідомляє
про це прокурора, який вправі змінити обвинувачення.

Прокурор змінює обвинувачення так само й за умови, що така ; зміна
пов’язана з погіршенням стану обвинуваченого. При цьому і прокурор
повинен ознайомити з прийнятим рішенням обвинуваченого та інших
зацікавлених у справі учасників процесу. Суд відкладає судове засідання
на три доби після надання обвинуваченому копії постанови прокурора щодо
нового обвинувачення. За цей строк обвинувачений, захист та інша сторона
мають ознайомитись з новим обвинуваченням і підготуватись до судового
розгляду справи з його врахуванням. Через три дні суд відновлює судовий
розгляд справи. Потерпілому надається право підтримува-Я ти
обвинувачення в попередньому обсязі.

Для виконання своєї функції судці наділяються не тільки суттєвими
повноваженнями, а й статусом, який гарантує їм принциповий, незалежний,
неупереджений і справедливий розгляди справи.

Суддя, який брав участь у розгляді кримінальної справи в суді першої
інстанції, не може брати участі в розгляді цієї справи в апеляційному чи
касаційному порядку, а так само брати участь в новому розгляді справи в
суді першої інстанції в разі скасування вироку або ухвали про закриття
справи, поставлених з його участю.

Суддя, який брав участь у розгляді справи в апеляційному порядку, не
може брата участі в розгляді цієї справи в суді першої інстанції або в
касаційному порядку, а так само в новому розгляді справи в касаційній
інстанції після скасування ухвали, постановленої з його участю.

Суддя, який брав участь у розгляді справи в касаційному порядку, не може
брати участі в розгляді тієї самої справи в суді першої інстанції і в
апеляційному порядку, а так само в повторному розгляді справи, якщо
постанову (ухвалу), винесену з його участю, скасовано.

Суддя, який брав участь у розгляді справи, не може брати участі в
розгляді цієї справи в порядку виключного провадження.

До складу суду, що розглядає кримінальну справу, не можуть ^ходити
особи, які є родичами між собою.

Останніми роками до компетенції суду належить розгляд скарг учасників
процесу на рішення, що приймаються слідчим та прокурором, а саме: на
постанову про відмову в порушенні справи, “а постанову про закриття
справи.

Скарги на незаконність вказаних рішень розглядаються суддею Дноосібно.
За результатами розгляду скарги судця приймає одне Двох рішень: скасовує
незаконне рішення слідчого або прокурора; залишає вказані рішення без
змін, а скаргу без задоволення. Суддя, який розглядав зазначені скарги,
не може пізніше розгля- ‘ дати відповідну справу по суті та підлягає
відводу,

За наявності вказаних обставин судця має взяти самовідвід. Відвід судді
або народному засідателю може бути заявлений про- і курором, підсудним,
захисником, а також потерпілим і його представником, цивільним позивачем
і цивільним відповідачем або їх представниками. Заяви про відвід
подаються до початку судового слідства. Пізніша заява про відвід
допускається у випадках, коли підстава для відводу стала відома після
початку судового слідства,

Таким чином, у законодавстві знаходить відбиття турбота про те, щоб у
всіх випадках була забезпечена участь у вирішенні всіх і кримінальних
справ тільки таких суддів, повна неупередженість і незалежність яких не
викликає жодних сумнівів.

Судді, слідчі, особи, які проводять дізнання, прокурор мають право на
забезпечення безпеки в передбачених законом випадках І відповідно до
положень ст. 52-1-52-3 КПК України.

Список використаної літератури

Конституція України К.1996.

Кримінально-процесуальний Кодекс України // Відомості Верховної Ради.
-1961. – К 2. – С. 15.

Джелалов О.К. Держава і право. – Вип. 16. – К., 2002.

Коляда П.В. Кримінально-процесуальний кодекс України потрібен слідчим //
Юридичний вісник України. – 2001. – №9 – С.11.

Кримінальний процес України: Підручник / Коваленко Є.Г., Маляренко В.Т.
– К., 2004.

Кримінальний процес України: Підручник. – Харків, 2000.

Кримінальний кодекс України.: Науково-практичний коментар / Н.Ф.Антонов,
М.І. Бажанов, Ф.Г.Бурчук та інші. – К., 1999.

Михеєнко М.М., Нор В.Т., Шибіко В.П., Кримінальний процес України:
Підручник. – К.: Либідь, 1992. –413с.

Михеєнко М.М. Нор В.Г. Кримінальний процес України: Підручник –2-ге
видання перероблене і доповнене. – К., Либідь. 1999. –516с.

Науково-практичний коментар Кримінально-процесуального кодексу України.
(автори Міхеєнко М.М., Шибіко В.П., Дубинський А.Я, Під. Ред. В.Т. Нор
та інш.) К., Юрінком. За станом на 1 серпня 1995 року. 640с.

Науково-практичний коментар до Кримінально-процесуального кодексу
України. – К.: А.С.К., 2002. – 1056с. (Нормативні документи та
коментарі).

Никоненко М. Деякі питання презумпції не винуватості і права особи на
захист у кримінальному процесі // Право України. – 1999. – №4.

Тертишник В.М. Кримінально-процесуальне право України: Підручник. 4-те
вид., доп. і переробл. – К.: Видавництво А.С.К., 2003. – 1120 с.

Смирнов М. Дистанційне кримінальне судочинство: реальність та
перспективи // Бюлетень Міністерства юстиції України К 9 (35) 2004 – 15.

Тертишник В.М. Кримінально-процесуальне право України: Навч. посіб. К.:
Юрінком Інтер, 1999. – 576 с.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020