.

Соціальні права (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
0 5261
Скачать документ

Реферат на тему:

Соціальні права

Право на соціальне забезпечення (за віком, у випадку хвороби,
інвалідності, втрати годувальника, для виховання дітей тощо) полягає в
тому, що держава гарантує надання достатніх коштів громадянам, які через
об’єктивні обставини повністю або частково втратили можливість працювати
і отримувати винагороду за працю, а також допомоги сім’ям у зв’язку із
народженням та вихованням дитини. Це право закріплене у ст. 22 Загальної
декларації прав людини. У Міжнародному пакті про економічні, соціальні
та культурні права (ст. 9) прямо встановлено право на соціальне
забезпечення, у тому числі – соціальне страхування. Крім того, це право
закріплює ст. 7, в якій проголошується право на задовільне існування.
Ст. 10 цього ж пакту закріплює право сім’ї та матері на допомогу по
соціальному забезпеченню.

Конституція України визначає, що громадяни мають право на соціальний
захист, що включає право на забезпечення у разі втрати працездатності,
безробіття та інших випадках. Право на соціальний захист гарантується
системою соціального страхування та соціального забезпечення. Одним з
видів соціального забезпечення є виплата пенсій, які повинні
забезпечувати рівень життя людей не нижчий від прожиткового мінімуму.

Конституція закріплює право громадян на соціальний захист та встановлює
види соціального забезпечення. Зокрема, закріплюється право на
забезпечення у старості, при втраті годувальника, у разі повної чи
часткової втрати працездатності (перехід на інвалідність), при
тимчасовій втраті працездатності, а також у випадку безробіття, що
сталося через незалежні від громадянина причини. Основні з них
передбачає Закон України «Про пенсійне забезпечення» від 5 листопада
1991 р.: пенсії за віком, по інвалідності, у зв’язку з втратою
годувальника, за вислугу років, а також соціальні пенсії, що
призначаються і виплачуються непрацездатним громадянам при відсутності у
них права на трудову пенсію.

Закон України «Про зайнятість населення» від 1 березня 1991 р. визначає
правові, економічні та організаційні основи захисту населення України
від безробіття. Безробітними визнаються працездатні громадяни, які з
незалежних від них причин не мають заробітку або інших доходів через
відсутність прийнятної роботи, зареєстровані державною службою
зайнятості, дійсно шукають роботу і здатні її виконувати.

Громадянам України гарантується право на матеріальне забезпечення при
тимчасовій втраті працездатності, на допомогу по вагітності і пологах,
при народженні дитини та по догляду за дитиною, допомогу на поховання.
Соціальний захист непрацездатних громадян також здійснюється шляхом
створення спеціальних державних закладів по догляду за непрацездатними
(будинки-інтернати для самотніх громадян, територіальні центри
соціального обслуговування пенсіонерів та інвалідів тощо).

Стосовно захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської
катастрофи, то він здійснюється шляхом пенсійного забезпечення та
надання їм відповідних компенсацій і пільг (Закон України «Про статус і
соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської
катастрофи» від 28 лютого 1991 р.).

Соціальні права громадян України забезпечуються системою
загальнообов’язкового державного соціального страхування. Джерелом
коштів соціального страхування є переважно асигнування із державного
бюджету, страхові внески громадян, підприємств, установ і організацій.

Реалізація та фінансування існуючої системи соціального забезпечення
населення України спирається переважно на державне забезпечення і
управління.

Право на житло закріплено ст. 47 Конституції України. Вона передбачає,
що кожен мешканець України може побудувати житло, придбати його у
власність або взяти в оренду. Отже, обов’язок забезпечення житлом всіх
бажаючих на державу, на відміну від радянських часів, вже не
покладається. Держава зобов’язана надати житло лише громадянам, які
потребують соціального захисту. До них належать: малозабезпечені,
інваліди – ветерани війни, військовослужбовці, особи, що постраждали
внаслідок аварії на ЧАЕС та деякі категорії громадян. Стосовно всіх
інших категорій населення держава повинна створювати умови для
реалізації громадянином своїх конституційних прав: сприяти розвитку
ринку житла, підвищувати життєвий рівень своїх громадян шляхом
проведення ефективної економічної політики, створювати можливості для
проведення підприємницької діяльності, метою якої є одержання прибутку
і, як наслідок, підвищення добробуту населення тощо.

Держава повинна також вживати різні заходи для того, щоб ніхто не був
примусово позбавлений житла, інакше як на підставі закону за рішенням
суду.

Право кожного на достатній життєвий рівень визнається ст. 25 Загальної
декларації прав людини. У ст. 11 Міжнародного пакту про економічні,
соціальні та культурні права визнається, що достатній життєвий рівень
для громадянина і його сім’ї включає достатнє харчування, одяг і житло,
а головне – закріплюється право кожного на неухильне поліпшення умов
життя.

Ст. 48 Конституції України також закріплює це право, але вона не містить
спеціальних конституційних гарантій та не конкретизує його. І справді,
розуміння достатнього життєвого рівня у кожної людини своє і випливає із
власних поглядів та уподобань. Держава повинна, напевне, у своїй
діяльності по забезпеченню цього права виходити з того, що повинен бути
встановлений такий мінімальний рівень зарплати, пенсії, стипендії, який
би дозволяв людині задовольнити необхідні соціальні потреби,
відтворювати себе для нормальної продуктивної праці, мати впевненість у
завтрашньому дні. Створення можливостей для реалізації громадянином
права на достатній життєвий рівень – основна мета соціальної функції
держави. Водночас, слід зазначити, що соціально-економічний стан України
у сучасних умовах не дозволяє повністю гарантувати і забезпечити
реалізацію цього конституційного права кожній людині.

Право на охорону здоров’я, медичну допомогу та медичне страхування
закріплюється ст. 49 Конституції України. Воно є продовженням та
деталізацією ст. 12 Міжнародного пакту про економічні, соціальні та
культурні права, де зазначається, що кожна людина має право на найвищий
досяжний рівень фізичного та психологічного здоров’я.

В Україні це право знайшло закріплення в «Основах законодавства України
про охорону здоров’я», де передбачається певний життєвий рівень,
включаючи їжу, одяг, житло, медичний догляд і соціальне обслуговування
та забезпечення, здорові та безпечні умови праці, побуту та відпочинку,
кваліфіковану медико-санітарну допомогу тощо.

Право на охорону здоров’я та медичну допомогу згідно з чинним
законодавством має комплексний характер і передбачає:

– життєвий рівень, включаючи їжу, одяг, житло, медичний догляд та
соціальне обслуговування і забезпечення, які є необхідними для
підтримання здоров’я людини;

– безпечне для життя і здоров’я людини довкілля та санітарно-епідемічне
благополуччя території і населеного пункту, де вона проживає;

– безпечні і здорові умови праці, навчання, побуту та відпочинку;

– кваліфіковану медико-санітарну допомогу, включаючи вільний вибір
лікаря і закладу охорони здоров’я;

– достовірну та своєчасну інформацію про стан свого здоров’я і здоров’я
населення, включаючи існуючі і можливі фактори ризику та їх ступінь;

– участь в обговоренні проектів законодавчих актів та управлінні
охороною здоров’я, проведенні громадської експертизи з цих питань,

– правовий захист від будь-яких незаконних форм дискримінації,
пов’язаних зі станом здоров’я, відшкодування заподіяної здоров’ю шкоди
та оскарження неправомірних рішень і дій працівників, закладів та
органів охорони здоров’я;

– можливість проведення незалежної медичної експертизи у разі незгоди
громадянина з висновками державної медичної експертизи, застосування до
нього заходів примусового лікування та в інших випадках, коли діями
працівників охорони здоров’я можуть бути порушені загальновизнані права
людини тощо. Зазначимо, що в країнах Європи існують законодавчі акти,
які регулюють права та обов’язки лікарів, пацієнтів, представників
державних структур у галузі генної інженерії, репродуктивної медицини,
лікування СНІДу, трансплантології. Ставши членом Ради Європи, Україна
також зобов’язалась виконувати вимоги та рекомендації цієї інституції,
які стосуються прав та свобод пацієнтів, етичного аспекту проведення
медичних експериментів тощо.

Охорона здоров’я в Україні забезпечується державним фінансуванням
відповідних програм, створенням умов для ефективної і доступної для всіх
громадян медичної допомоги. Державні, комерційні, громадські або інші
установи, організації, підприємства, посадові особи та громадяни
зобов’язані забезпечити пріоритетність охорони здоров’я у власній
діяльності, не завдавати шкоди здоров’ю населення і окремих осіб, у
межах своєї компетенції надавати допомогу хворим, інвалідам та
потерпілим від нещасних випадків, сприяти працівникам органів і закладів
охорони здоров’я в їх діяльності тощо.

Крім законодавчого регулювання, охорона здоров’я забезпечується
державним фінансуванням відповідних соціально-економічних,
медико-санітарних і оздоровчо-профілактичних програм. До обов’язків
держави належить створення умов для ефективного і доступного для всіх
громадян медичного обслуговування, сприяння розвитку лікувальних
закладів усіх форм власності. Медична допомога у державних та
комунальних закладах охорони здоров’я надається безоплатно, а мережа
таких закладів не повинна скорочуватись.

Разом з тим, як свідчать статистичні дані, моніторинг звернень до
Уповноваженого з прав людини, стан здоров’я населення України
погіршується. Його сучасний рівень безпосередньо пов’язаний з вкрай
низьким матеріальним становищем більшості людей, незадовільними умовами
праці й побуту, неякісним, незбалансованим харчуванням, нездоровим
способом життя, слабким розвитком фізичної культури, поширенням
шкідливих звичок (паління, алкоголізм, наркоманія і токсикоманія),
використанням застарілих, екологічно небезпечних технологій на
виробництві, браком ефективних засобів знешкодження шкідливих речовин і
захисту від них, техногенним забрудненням навколишнього середовища, а
також труднощами адаптації людей до нових соціально-економічних умов.

Водночас, за оцінками фахівців, потреби населення у медичних послугах
задовольняються лише на 30%. Не виконуються у повному обсязі національні
програми у галузі охорони здоров’я. Недосконалість механізмів контролю
за дотриманням прав людини в галузі охорони здоров’я, юридична
безвідповідальність багатьох медичних працівників унеможливлюють
належний захист прав пацієнтів. Відсутність інформації про досвід інших
країн у вирішенні питань захисту прав пацієнтів та лікарів,
необізнаність населення України щодо своїх прав та свобод у сфері
медицини створюють підстави для зловживання основними правами пацієнтів,
які передбачаються Лісабонською декларацією та Європейською декларацією
прав пацієнта.

У комплексі заходів охорони здоров’я особливе місце займає державне
забезпечення санітарно-епідемічного благополуччя. Воно здійснюється
шляхом впровадження і забезпечення дотримання санітарно-гігієнічних і
санітарно-протиепідемічних правил та норм, здійснення комплексу
спеціальних заходів та організації державного санітарного нагляду.
Держава дбає про розвиток фізичних, морально-вольових та інтелектуальних
здібностей людини.

Право на життя людини в сприятливих умовах вперше офіційно було визнано
у Стокгольмській декларації Конференції ООН з охорони навколишнього
природного середовища від 16 червня 1972 р. Там було визначено, що люди
мають фундаментальне право на вільні, якісні та адекватні умови життя в
навколишньому середовищі, якість якого дає змогу вести гідне та
благополучне життя. Таке формулювання було сприйнято і Конституцією СРСР
1977 р. і Конституцією України 1996 р., у ст. 50 якої визначено, що
кожен має право на безпечне для життя і здоров’я довкілля та на
відшкодування завданої порушенням цього права шкоди. Кожному
гарантується право вільного доступу до інформації про стан довкілля, про
якість харчових продуктів та предметів побуту, а також право на її
поширення. Ці положення знайшли своє закріплення та деталізацію у низці
нормативних актів України.

Основоположні принципи діяльності держави щодо стимулювання ефективного
природокористування, охорони довкілля та забезпечення екологічної
безпеки для життя і здоров’я людини закріплені в Конституції України.
Відповідно до них держава бере на себе відповідальність перед
громадянином за здійснення природоохоронних функцій та підтримання
екологічної рівноваги на території України. Ст. 50 і 66 Основного Закону
України не тільки гарантують право кожного на безпечне для життя і
здоров’я довкілля, а й передбачають відшкодування завданої порушенням
його права шкоди.

Право громадян України на безпечне для життя і здоров’я довкілля поряд з
Конституцією закріплено у кодексах України: Земельному, Лісовому, Про
надра, Водному, а також у законах України «Про охорону навколишнього
природного середовища», «Про природно-заповідний фонд України», «Про
забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», «Про
охорону атмосферного повітря», «Про використання ядерної енергії та
радіаційну безпеку», «Про екологічну експертизу», «Про відходи», та
інших нормативних актах, розроблених на підставі вимог Основного Закону.

Україна є стороною понад 30 міжнародних природоохоронних конвенцій
глобального та регіонального значення, зокрема Конвенції про
водно-болотні угіддя, що мають міжнародне значення насамперед як
середовища існування водоплавних птахів (1971 р.), Конвенції про охорону
всесвітньої культурної і природної спадщини (1972 р.), Конвенції про
охорону дикої флори та фауни і природних середовищ їх існування в Європі
(1979 р.), Конвенції про збереження мігруючих видів диких тварин (1979
р.), Віденської конвенції про охорону озонового шару (1985 р.),
Конвенції про захист Чорного моря від забруднення (1992 р.), Конвенції
про охорону та використання транскордонних водотоків та міжнародних озер
(1992 р.), Конвенції про охорону біологічного різноманіття (1992 р.),
Конвенції про ядерну безпеку (1994 р.), Конвенції про доступ до
інформації, участь громадськості у процесі прийняття рішень та доступ до
правосуддя з питань, що стосуються довкілля (1999 р.). Міжнародні
документи з питань екології покладають на У країну додаткові
зобов’язання щодо збереження навколишнього природного середовища та
забезпечення екологічних прав громадян.

Важливим завданням екологічної політики держави щодо забезпечення права
кожного на безпечне для життя і здоров’я довкілля є збереження
безпечного для існування живої і неживої природи навколишнього
середовища, захисту життя і здоров’я населення від негативного впливу,
зумовленого забрудненням навколишнього природного середовища, досягнення
гармонійної взаємодії суспільства і природи, охорону, раціональне
використання і відтворення природних ресурсів. А відтак, це зумовлює
нагальну необхідність поступового реформування системи охорони
навколишнього середовища, створення механізмів використання природних
ресурсів, реалізації державних, національних програм із цих питань. Це
сприятиме захисту права кожної людини нинішнього і прийдешніх поколінь
жити в безпечному навколишньому природному середовищі, сприятливому для
її здоров’я та добробуту, підвищенню рівня екологічної свідомості
населення, подоланню екологічної кризи в державі.

Серед гарантій екологічних прав громадян чинним законодавством
передбачено проведення широкомасштабних державних заходів щодо
підтримання, відновлення і поліпшення стану безпечного для життя і
здоров’я людини довкілля, здійснення державного та громадського контролю
за дотриманням законодавчих актів про охорону навколишнього природного
середовища, участь у цій діяльності громадських об’єднань та громадян.
Обов’язком міністерств, відомств, підприємств, установ і організацій є
здійснення технічних та інших заходів для запобігання шкідливому впливу
господарської та іншої діяльності на навколишнє природне середовище,
виконання екологічних вимог при плануванні, розміщенні продуктивних сил,
будівництві та експлуатації народногосподарських об’єктів. Чинним
законодавством установлено механізм компенсації шкоди, заподіяної
здоров’ю і майну громадян внаслідок порушення законодавства про охорону
навколишнього природного середовища та відповідальності за його
порушення, а будь-яка діяльність, що перешкоджає здійсненню права
громадян на безпечне для життя і здоров’я довкілля, заборонена. Основні
засади державної екологічної політики отримали подальший розвиток у
програмному документі – «Основні напрями державної політики України в
галузі охорони навколишнього природного середовища, використання
природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки», схваленому
Верховною Радою України 5 березня 1998 р.

За рівнем використання найважливіших природних ресурсів Україна належить
до країн світу, для яких характерне надзвичайно широке та екологічно
незбалансоване залучення їх до господарського обороту. На жаль, ще й
досі в Україні переважає екстенсивний тип розвитку економіки, що
об’єктивно веде до нераціонального природокористування. За цих умов
навіть значний спад промислового виробництва внаслідок системної
економічної кризи не призвів до суттєвого зменшення навантаження на
природне середовище. Не відповідають потребам сьогодення темпи
запровадження енерго- та ресурсозберігаючих технологій та утилізації
відходів. Економічні механізми раціоналізації природокористування та
реалізації природоохоронних заходів або не спрацьовують, або перебувають
у зародковому стані.

Диспропорції у розміщенні продуктивних сил, що мали місце тривалий час,
призвели також до того, що рівень техногенного навантаження на природне
середовище в Україні все ще перевищує в чотири – п’ять разів аналогічний
показник для розвинених держав. Охорона навколишнього природного
середовища, раціональне використання природних ресурсів, забезпечення
екологічної безпеки життєдіяльності людини – невід’ємна умова сталого
економічного та соціального розвитку України.

З цією метою Україна здійснює на своїй території екологічну політику,
спрямовану на збереження безпечного для існування живої і неживої
природи навколишнього середовища, захисту життя і здоров’я населення від
негативного впливу, зумовленого забрудненням навколишнього природного
середовища, досягнення гармонійної взаємодії суспільства і природи,
охорону, раціональне використання і відтворення природних ресурсів.

Завданням держави в галузі охорони навколишнього природного середовища є
регулювання відносин у галузі охорони, використання і відтворення
природних ресурсів, забезпечення екологічної безпеки, запобігання і
ліквідації негативного впливу господарської та іншої діяльності на
навколишнє природне середовище, збереження природних ресурсів,
генетичного фонду живої природи, ландшафтів та інших природних
комплексів, унікальних територій та природних об’єктів, пов’язаних з
історико-культурною спадщиною.

До основних принципів охорони навколишнього природного середовища
належать:

– пріоритетність вимог екологічної безпеки, обов’язковість дотримання
екологічних стандартів, нормативів та лімітів використання природних
ресурсів при здійсненні господарської, управлінської та іншої
діяльності;

– гарантування екологічно безпечного середовища для життя і здоров’я
людей;

– запобіжний характер заходів щодо охорони навколишнього природного
середовища тощо.

Закріплення в Конституції права на здорове та безпечне довкілля закладає
основи екологічних прав громадян України. Відповідно до Конституції
кожний громадянин України має право на:

а) безпечне для його життя та здоров’я навколишнє природне середовище;

б) участь в обговоренні проектів законодавчих актів, матеріалів щодо
розміщення, будівництва і реконструкції об’єктів, які можуть негативно
впливати на стан навколишнього природного середовища, та внесення
пропозицій до державних та господарських органів, установ та організацій
з цих питань;

в) участь в розробці та здійсненні заходів щодо охорони навколишнього
природного середовища, раціонального і комплексного використання
природних ресурсів;

г) здійснення загального і спеціального використання природних ресурсів;

д) об’єднання у громадські природоохоронні формування;

е) одержання у встановленому порядку повної та достовірної інформації
про стан навколишнього природного середовища та його вплив на здоров’я
населення;

є) участь в проведенні громадської екологічної експертизи;

ж) одержання екологічної освіти;

з) подання до суду позовів до державних органів, підприємств, установ,
організацій і громадян про відшкодування шкоди, заподіяної їх здоров’ю
та майну внаслідок негативного впливу на навколишнє природне середовище.

Законодавством України можуть бути визначені й інші екологічні права.
Екологічні права громадян забезпечуються:

а) проведенням широкомасштабних державних заходів щодо підтримання,
відновлення і поліпшення стану навколишнього природного середовища;

б) обов’язком міністерств, відомств, підприємств, установ, організацій
здійснювати технічні та інші заходи для запобігання шкідливому впливу
господарської та іншої діяльності на навколишнє природне середовище,
виконувати екологічні вимоги при плануванні, розміщенні продуктивних
сил, будівництві та експлуатації народногосподарських об’єктів;

в) участю громадських об’єднань та громадян у діяльності щодо охорони
навколишнього природного середовища;

г) здійсненням державного та громадського контролю за дотриманням
законодавства про охорону навколишнього природного середовища;

д) компенсацією в установленому порядку шкоди, заподіяної здоров’ю і
майну громадян внаслідок порушення законодавства про охорону
навколишнього природного середовища;

е) невідворотністю відповідальності за порушення законодавства про
охорону навколишнього природного середовища.

Діяльність, що перешкоджає здійсненню права громадян на безпечне
навколишнє природне середовище та інших екологічних прав, підлягає
припиненню в порядку, встановленому законодавством України.

Україна гарантує своїм громадянам реалізацію екологічних прав, наданих
їм законодавством. Порушені права громадян у галузі охорони
навколишнього природного середовища мають бути поновлені, а їх захист
здійснюється в судовому порядку відповідно до законодавства України.

Законодавство передбачає не тільки права, а й обов’язки громадян.
Громадяни України зобов’язані:

а) берегти природу, охороняти, раціонально використовувати її багатства
відповідно до вимог законодавства про охорону навколишнього природного
середовища;

б) здійснювати діяльність з дотриманням вимог екологічної безпеки, інших
екологічних нормативів та лімітів використання природних ресурсів;

в) не порушувати екологічні права і законні інтереси інших суб’єктів;

г) вносити плату за спеціальне використання природних ресурсів та штрафи
за екологічні правопорушення;

д) компенсувати шкоду, заподіяну забрудненням та іншим негативним
впливом на навколишнє природне середовище.

Громадяни України зобов’язані виконувати й інші обов’язки у галузі
охорони навколишнього природного середовища відповідно до законодавства
України.

Загальна декларація прав людини (ст. 16) та Міжнародний пакт про
громадянські та політичні права (ст. 23) визначають право чоловіка і
жінки одружуватися та засновувати сім’ю. При цьому наголошується на
рівності чоловіка і жінки як при укладанні шлюбу, так і при його
розірванні. Кожен шлюб не може бути укладений без вільної та цілковитої
згоди тих, що одружуються. Міжнародні акти визнають сім’ю природним та
основним осередком суспільства, який має право на захист з боку
суспільства і держави. Ст. 10 Міжнародного пакту про економічні
соціальні та культурні права визначає, що сім’ї повинні надаватися, по
можливості, якомога ширша охорона і допомога, особливо при її утворенні,
і коли на її відповідальності лежить турбота про несамостійних дітей та
їх виховання. Особливої охорони потребують материнство та дитинство.
Так, матерям повинна надаватись допомога упродовж певного періоду до і
після пологів, а діти і підлітки мають бути захищені від експлуатації.

Конституція України у ст. 51 забезпечує аналогічні гарантії при
створенні сім’ї, материнства та дитинства, та покладає відповідні
обов’язки. Так, батьки зобов’язані утримувати дітей до їх повноліття, а
неповнолітні діти зобов’язані піклуватися про своїх непрацездатних
батьків. У ст. 16 Конституції України на державу покладається обов’язок
щодо збереження генофонду українського народу. Відповідно держава
повинна створити сприятливі умови для материнства та батьківства,
забезпечувати охорону прав матері та батька, матеріально та морально
заохочувати та підтримувати материнство та батьківство. Однак рівень
економічного розвитку країни не дозволяє говорити про ефективні
економічні механізми такого матеріального заохочення та підтримки.

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

1. Загальна декларація прав людини // Міжнародні договори України. -К.,
1992.

2. Міжнародний пакт про економічні, соціальні і культурні права //
Міжнародні договори України. – К., 1992.

3. Міжнародний пакт про громадянські і політичні права // Міжнародні
договори України. – К., 1992.

4. Конвенція про права дитини. УПФ. – К., 1995.

5. Английская буржуазная революция XVII в. в 2-х томах. – М., 1954.

6. Бернард Г. Сіган. Створення Конституції для народу чи республіки, які
здобули свободу. – К. 1993.

7. Буткевич В.Г. Права людини в Україні. З погляду творення нової
правової бази. – Політична думка. – 1993, № 1.

8. Война за независимость й образование США / Под ред. Г.Н.
Севастьянова. – М., 1976.

9. Декларація прав людини очима дітей. – Дрогобич, 1994.

10. Дмитриева Г.К. Международная защита прав женщин. – К., 1985.

11. Документи истории Великой французской революции. – М., 1990.

12. Законодательство английской революции 1640-1660 гг.-М., 1946.

13. Защита прав человека й национальньїх меньшинств. Реализация
международно-правовьіх норм во внутреннем праве. – К., 1992.

14. История средних веков. Хрестоматия. Пособие для учителя. В 2-х
частях, Ч.1.-М., 1988.

15. История Франции. В 3-х томах. – М., 1972 -73 гг, Т.2.

16. Кампо В. Конституційний контроль. Засади, статус, механізми // Віче.
-1993.-№ 6.

17. Книга для чтения по истории средних веков.-М., 1986, ст. 117- 118.

18. Коментар до Конституції України. – К., Інститут законодавства ВРУ,
1996.

19. Конституційні акти України 1917 – 1920 рр. – К., 1992.

20. Консультативне обслуговування і технічна допомога в галузі прав
людини. Виклад фактів. – № 3. – ООН, Женева, 1994.

21. Копейчиков В.В. Про теоретичні засади конституційного ладу // Вісник
Академії правових наук України. – Харків, 1993. – № 1.

22. Кудрявцев А.Е. Великая английская революция. – Л., 1925.

23. Лавровский В.М. Сборник документов по истории английской буржуазний
революции XVII в. – М., 1973.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Ответить

Курсовые, Дипломы, Рефераты на заказ в кратчайшие сроки
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020