.

Служба охорони громадського порядку (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
0 2523
Скачать документ

РЕФЕРАТ

на тему:

“Служба охорони громадського порядку”

Служба охорони громадського порядку має складну структуру. До неї
входять спеціалізовані та громадські організації, які відповідають за
охорону громадського порядку.

Основу міліції громадської безпеки складає служба охорони громадського
порядку, до якої входять підрозділи патрульно-постової служби, «Беркут».
Патрульно-постова служба здійснює нагляд за виконанням окремими
громадянами і посадовими особами правил, що регулюють громадський
порядок, з метою запобігання та припинення правопорушень, а також
притягнення правопорушників до відповідальності. Значну роботу проводять
дільничні інспектори міліції, які забезпечують безпеку громадян і
громадський порядок на закріплених за ними дільницях. Міліція
громадської безпеки організує роботу спеціальних установ, а саме:
приймальників-розподільників для затриманих за бродяжництво та
спеціальних приймальників для осіб, підданих адміністративному арешту,
забезпечує безпеку працівників суду, правоохоронних органів, осіб, які
беруть участь у кримінальному судочинстві. В систему підрозділів цієї
міліції входить дозвільна система, до компетенції якої належать питання
забезпечення правил виготовлення, реалізації, придбання, зберігання,
обліку, охорони, перевезення та використання вогнепальної, пневматичної
зброї та інших предметів на об’єктах дозвільної системи, організація
роботи щодо ліцензування підприємницької діяльності по виробництву,
ремонту і реалізації спортивної, мисливської, вогнепальної зброї та ін.

Також громадяни України відповідно до Конституції України ( 254k/96-BP )
мають право створювати в установленому цим Законом порядку громадські
об’єднання для участі в охороні громадського порядку, сприяння органам
місцевого самоврядування, правоохоронним органам, Державній та органам
виконавчої влади, а також посадовим особам у запобіганні та припиненні
адміністративних правопорушень і злочинів, захисті життя та здоров’я
громадян, інтересів суспільства і держави від протиправних посягань, а
також у рятуванні людей і майна під час стихійного лиха та інших
надзвичайних обставин.

Громадські формування з охорони громадського порядку можуть бути
створені на засадах громадської самодіяльності як зведені загони
громадських формувань, спеціалізовані загони (групи) сприяння міліції,
асоціації громадських формувань тощо.

Правовою основою діяльності громадських формувань з охорони громадського
порядку є Конституція України, цей Закон, інші закони України, акти
Президента України і Кабінету Міністрів України, рішення місцевих
державних адміністрацій та органів місцевого самоврядування з питань
охорони громадського порядку, боротьби із злочинністю і
адміністративними правопорушеннями, а також положення (статути)цих
формувань.

Громадські формування з охорони громадського порядку створюються і діють
у взаємодії з правоохоронними органами, органами виконавчої влади та
органами місцевого самоврядування, додержуючись принципів гуманізму,
законності, гласності, добровільності, додержання прав та свобод людини
і громадянина, прав і законних інтересів юридичних осіб, рівноправності
членів цих формувань.

Координацію діяльності громадських формувань з охорони громадського
порядку здійснюють відповідно місцеві державні адміністрації та органи
місцевого самоврядування.

Повсякденна (оперативна) діяльність таких формувань організовується,
спрямовується і контролюється відповідними органами внутрішніх справ.

Громадські формування з охорони громадського порядку не мають права
займатися підприємницькою або іншою діяльністю з метою одержання
прибутку.

Використання громадських формувань з охорони громадського порядку
України для виконання завдань, не передбачених цим Законом,
забороняється.

Громадські формування з охорони громадського порядку створюються на
добровільних засадах за місцем роботи, навчання або проживання громадян.

Основними завданнями громадських формувань з охорони громадського
порядку є:

1) у сфері охорони громадського порядку:

надання допомоги органам внутрішніх справ у забезпеченні громадського
порядку і громадської безпеки, запобіганні адміністративним проступкам і
злочинам;

інформування органів та підрозділів внутрішніх справ про вчинені або ті,
що готуються, злочини, місця концентрації злочинних угруповань;

сприяння органам внутрішніх справ у виявленні і розкритті злочинів,
розшуку осіб, які їх вчинили, захисті інтересів держави, підприємств,
установ, організацій, громадян від злочинних посягань; участь у
забезпеченні безпеки дорожнього руху та боротьбі з дитячою
бездоглядністю і правопорушеннями неповнолітніх;

2) у разі виникнення надзвичайних ситуацій:

надання невідкладної допомоги особам, які потерпіли від нещасних
випадків чи правопорушень;

участь у рятуванні людей і майна, підтриманні громадського порядку у
разі стихійного лиха та інших надзвичайних обставин.

Для виконання завдань, визначених у цьому Законі, громадські формування
з охорони громадського порядку та їх члени мають право:

1) брати участь у забезпеченні охорони громадського порядку разом з
працівниками міліції, а в сільській місцевості – самостійно шляхом
виконання конкретних доручень керівника відповідного органу внутрішніх
справ;

2) вживати спільно з працівниками міліції заходів до припинення
адміністративних правопорушень і злочинів;

3) представляти і захищати інтереси своїх членів у державних органах та
підприємствах, установах, організаціях, навчальних закладах;

4) взаємодіяти з іншими органами громадської самодіяльності, що беруть
участь у заходах, спрямованих на:

ведення індивідуально-профілактичної роботи з особами, схильними до
вчинення адміністративних правопорушень і злочинів;

надання допомоги у боротьбі із злочинами у сфері економіки, податкового
законодавства, а також пияцтвом, наркоманією, порушеннями правил
торгівлі та у сфері благоустрою території міст, інших населених пунктів;

охорону природи і пам’яток історії та культури;

забезпечення безпеки дорожнього руху;

5) вносити до органів державної влади, органів місцевого самоврядування,
підприємств, установ і організацій незалежно від форм власності
пропозиції щодо запобігання адміністративним правопорушенням і злочинам,
виникненню причин і умов, що сприяють їх вчиненню;

6) підтримувати зв’язки з відповідними громадськими організаціями інших
країн з метою обміну досвідом роботи.

Громадські формування з охорони громадського порядку проводять свою
діяльність під контролем органів внутрішніх справ шляхом: спільного з
працівниками органів внутрішніх справ, патрулювання і виставлення постів
на вулицях, майданах, залізничних вокзалах, в аеропортах, морських і
річкових портах, у місцях компактного проживання громадян, розташування
підприємств, установ, організацій, навчальних закладів; участі в
забезпеченні охорони громадського порядку під час проведення масових
заходів, погоджених у випадках, передбачених законом, з виконавчими
органами місцевого самоврядування;

Членами громадських формувань з охорони громадського порядку можуть бути
громадяни України, які досягли 18-річного віку, виявили бажання брати
участь у зміцненні правопорядку та здатні за своїми діловими, моральними
якостями і станом здоров’я виконувати на добровільних засадах взяті на
себе зобов’язання.

Члени громадських формувань з охорони громадського порядку зобов’язані:

1) брати активну участь в охороні громадського порядку, припиненні
адміністративних правопорушень ізлочинів та запобіганні їм;

2) під час виконання обов’язків з охорони громадського порядку мати
особисте посвідчення члена громадського формування та нарукавну
пов’язку;

3) доставляти в міліцію, штаб громадського формування з охорони
громадського порядку або громадський пункт охорони порядку, приміщення
виконавчого органу селищної, сільської ради осіб, які вчинили
адміністративне правопорушення, з метою його припинення,якщо вичерпано
інші заходи впливу, встановлення особи порушника, складення протоколу
про адміністративне правопорушення у разі неможливості скласти його на
місті вчинення правопорушення, якщо складення протоколу є обов’язковим;

4) надавати у межах наданих їм прав допомогу народним депутатам України,
представникам органів державної влади та органів місцевого
самоврядування у їх законній діяльності, якщо в цьому їм чиниться
протидія або загрожує небезпека з боку правопорушників.

Органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування, посадові
особи цих органів, керівники підприємств, установ, організацій у межах
своєї компетенції, а також громадяни сприяють громадським формуванням в
охороні громадського порядку.

Місцеві державні адміністрації та органи місцевого самоврядування,
підприємства, установи та організації в установленому порядку
розглядають пропозиції громадських формувань щодо поліпшення стану
громадського порядку та вживають у межах своєї компетенції відповідних
заходів.

Місцеві державні адміністрації та органи місцевого самоврядування
спільно з органами внутрішніх справ організовують діяльність громадських
формувань з охорони громадського порядку та державного кордону шляхом
залучення їх членів до проведення патрулювання та інших спільних
заходів, проведення інструктажів та оперативного надання відповідної
інформації, крім таємної, залучення їх членів до правового навчання та
ознайомлення з формами та методами боротьби з правопорушеннями.

Контроль за діяльністю громадських формувань з охорони громадського
порядку здійснюється органами виконавчої влади та органами місцевого
самоврядування у порядку, встановленому законом.

Органи, що проводять реєстрацію зазначених громадських формувань,
здійснюють контроль за дотриманням ними вимог положення (статуту).
Представники цих органів мають право спостерігати за проведенням
громадськими формуваннями заходів, вимагати необхідні документи,
одержувати пояснення.

Контроль за джерелами і розмірами надходжень коштів до цих громадських
формувань здійснюється відповідно до закону.

У разі порушення фінансової дисципліни з боку громадського формування з
охорони громадського порядку воно несе відповідальність згідно з
законом.

Використана література:

Молдован В.В. Правоохоронні органи. Курс лекцій: Навчальний посібник для
студентів юридичних вузів та факультетів. – К.: Юмана, 1998.

Женунтій В., Біленчук П. Діяльність міліції – чітке регулювання //Право
України. – 1991. – № 4. – с.23.

Заяць Н. Держава і соціальний захист громадян // Право України. – 1999.
– № 9.

PAGE

PAGE 5

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Ответить

Курсовые, Дипломы, Рефераты на заказ в кратчайшие сроки
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020