.

Шпаргалка

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
0 2370
Скачать документ

Шпаргалка

У напівпрезидентській (змішаній) республіці Уряд:

обирається (призначається) парламентом за рекомендацією президента;
підзвітний і президенту і парламенту; президент не очолює уряд і не несе
юридичної відповідальності за його діяння. Уряд відповідальний перед
през-том У.та підконтрольний і підзвітний парламенту.

Головною ознакою країни з недемократичним політичним режимом є:

обмежуються основні права людини, влада зосереджується в руках од нієї
особи або групи людей, забороняється діяльність політичних партій і
громадських обєднань (однопартійність).

Унітарна держава:

проста держава, складові частини якої не мають власного
держ.cуверенітету; відносять і держави з автономними утвореннями; це
форма держ.устрою, де держ-ва не має в своєму складі ін.держ.утворень.

Не можуть виступати субєктом правовідносин:

особи, що є недієздатними, неправоздатними або неделіктоздатними.В
залежності від правовідносин: – землепривласнення: іноземці, особи без
гром-ва; – підпр-ка діял-ть: органи держ.влади, През-нт.

Прикладом пасивних правовідносин є:

утримання від певних фактичних фізичних дій. Непорушення правил
дорожного руху, незловживання посадовим становищем, невчинення злочинів.

Матеріальна відповідальність відрізняється від цивільно-правової:

цивільно-правова відповідальність це відповідальність за невиконання
зобовязань, матеріальна відповідальність – це відповідальність за
порушення зобовязань.

Непрямий умисел хар-ся тим, що правопорушник

усвідомлював сусп.небезпечний хар-р своєї дії або бездіяльності,
передбачав її сусп.небез.наслідки і свідомо допускав настання цих
наслідків.

Яка з наведених форм реалізації норм права може здійснюватись лише
компетентними органами держави – застосування.

В одномандатних виборчих округах обраним вважається депутат, який
одержав:

більшість голосів виборців, що взяли участь у голосуванні, відносно
інших кандидатів.

З якого віку громадянин України може бути обраним народним депутатом
України: 21 рік

Не може бути обраним до ВРУ громадянин який:

має судимість за вчинення умисного злочину, якщо ця судимість не
погашена і не знята в установленому законом порядку; недієздатні особи.

Якими правами користується кандидат у народні депутати Укр.

– вільне і рівноправне висування кандидатів у депутати;

-гласність і відкритість, свобода агитації, рівні можливості для
кандидатів у проведенні передвиборчої кампанії і агітації;

-можливість у будь-який час зняти свою канд-ру;

-право бути присутнім на ввсіх передвиборчих заходах, що проводяться на
тер.виборчого округу, на якому він балатується;

-не може бути призваний на військову або альтерн-ну службу, військові
збори і навч-ня (під час вибор.кампанії);

-має право безкоштовного проїзду на будь-якому міському тр-ті крім
таксі;

-може мати не >5 довірених осіб з числа громадян Укр., які мають на це
право;

-право отримувати сер.зарплати канндидата….*

Конституційний Суд України:

єдиний орган конституційної юрисдикції в Україні. Складається з 18
суддів(6 назначає Президент, 6 – ВРУ, 6 – зїзд суддів України).

Всеукраїнський референдум призначається Президентом України:

так. …щодо змін Конституції Укр., а також проголошує Всеукр.реф. за
народною ініціативою.

Громадянство України втрачається:

якщо громадянин України добровільно набув громадянства іншої держави;
внаслідок вступу особи на військову службу, до служби безпеки,
правоохоронних органів, органів юстиції або інших органів державної
влади в іноземній державі без згоди на це державних органів України та
за поданням відповідних державних органів; якщо громадянство України
набуто внаслідок подання завідомо неправдивих відомостей або фальшивих
документів; якщо особа, яка перебуває за межами України, не стала без
поважних причин на консульський облік протягом семи років.

Виконавчу владу в Україні очолює: премєр-міністр України.

Адміністративне правопорушення посягає на:

державний чи громадський порядок, суспільну власність, права і свободи
громадян, на встановлений порядок управління.

Після досягнення якого віку, особа може бути притягненя до
адмінстративної відповідальності: 16 років.

Який з перелічених заходів є адміністративним стягненням: попередження;
штраф; оплатне вилучення чи конфіскація предмета, що став знаряддям
учинення чи безпосереднім обєктом адміністративного правопорушення;
конфіскація грошей, одержаних завдяки вчиненню адміністративного
правопорушення; позбавлення спеціального права, наданого громадянинові;
виправні роботи; адміністративний арешт.

Що розуміють під позбавленням спеціального права: позбавлення права
керування транспортними засобами, полювання та ін. Застосовується на
термін до 3 років.

Виправні роботи призначаються: на строк до 2 місяців із відбуванням їх
за основним місцем роботи особи, яка вчинила адміністративне
правопорушення, і з відрахуванням до 20% її заробітку в доход держави.
Накладається тільки судами (регіонними, міськими).

До яких категорій осіб не може бути застосований адміністративний
арешт: до вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до 12 років, до
осіб, які не досягли 18-річного віку, до інвалідів 1 та 2 груп.

Протягом якого строку після вчинення правопорушення повинно бути
накладене адміністративне стягнення: 2 місяці, а при триваючому пр. 2
міс.з дня його виявлення.

Максимальний строк, на який можуть бути призначені виправні роботи,
становить: 2 місяці – адм.правопор-ня, 2 роки – крим.злочин.

Частково дієздатна особа у віці: в трудових правовідносинах – до 15
років; в адміністративних – до 16 років; кримінальних – до 14 років;
цивільних – до 15 років тощо. (15-18 років).

Обмежено дієздатна особа може укладати: угоди про розпорядження майном,
а також одержати зарплату, пенсії або ін.доходи, розпоряджатися ними за
згодою піклувальника за винятком дрібних побутових угод.

Ознаками юрид.особи є: організаційна єдність; наявність відокремленого
майна; можливість виступати в цивільному обороті від власного імені;
здатність самостійно нести майнову відповідальність.

Перебіг строку позовної давності починається з: моменту порушення права
особи. З дня виникнення права на позов, тобто з дня, коли особа
дізналася або повинна була дізнатися про порушення свого права.

Перебіг строку позовної давності призупиняється коли: -позивач або
відповідач перебувають в Збройних силах держави, які переведені на
військовий стан…

-пред’явленню позову перешкоджала надзвичайна за даних умов подія
(непереборна сила);

-в силу встановленню законодавством (мораторій).

Строк позовної давності переривається: подачею позову до суду; коли
боржник – фізична особа визнає свій борг…Вчиненням зобов’язаної сторони
дій, які свідчать про визнання боргу.

Представник діє: від імені і в інтересах іншої особи згідно з договором
або законом.

Довіреність – це повноваження, що видається однією особою іншій для
представництва перед третіми особами: так.

За спец.довіреністю особа може вчинити: певні дії: керування тран-ним
засобом….може бути декілька дій (а генеральна – на все).

Об’єктом зобов’язання виступають: певні дії боржника на користь
кредитора: передача майна, виконання робіт, послуг, сплата грошей.

Загальний строк позовної давності становить: 3 роки.

Строк позовної давності по стягненню неустойки становить: 6 місяців.

Односторонньою угодою є: заповіт, дарування.

З якого віку настає повна трудова дієздатність: 18 років.

Які з наведених відносин не є трудовими: Труд.відн-ни – відн-ни, що
виникають між працівником і органом, або уповноваженим працівником.

Дія колективного договору поширюється: на всіх працівників, на
установи, організації незалежно від того, чи є вони членами профспілки.

Колективний договір реєструється: місцевими органами держ.викон.влади.

Дисціплінарне стягнення повинно бути застосоване протягом: 1 місяця
від дня його виявлення.

Правом накладати дисциплінарне стягнення має: власник, уповноважений
ним орган.

У перший рік роботи щорічна відпустка працівникові надається після
закінчення: 6 місяців.

Строк випробування не встановлюється для: громадян, які не досягли
18-річного віку; молодих спеціалістів, що закінчили вищі навчальні
заклади і в установленому порядку направлені на роботу; осіб,
переведених з іншого місця роботи, та ін.

роботу; працівника який не є членом профспілки; з підприємства,
установи, організації де немає профспілкової організації; керівника
підприємства, установи, організації, його заступників, головного
бухгалтера підприємства, установи, організації, його заступників, а
також службових осіб митних органів, державних податкових інспекцій,
яким присвоєно персональні звання, службових осіб державної
контрольно-ревізійної служби та органів державного контролю за цінами;
працівника, який вчинив за місцем роботи розкрадання майна власника.

Повна матеріальна відповідальність настає: з 14 років. ( в таких
випадках: за наявності між працівником і підприємством, установою,
організацією письмового договору про взяття на себе працівником повної
матеріальної відповідальності; коли майно та інші цінності були одержані
працівником під звіт за разовою довіреністю або за іншими разовими
документами; якщо шкоди завдано діями працівника, які мають ознаки
злочину; якщо шкоди завдано працівником, який був у нетверезому стані;
коли шкоди завдано недостачею, умисним знищенням або умисним зіпсуттям
матеріалів, інструментів, вимірювальних приладів, спеціального одягу та
інших предметів, виданих підприємством, установою, організацією
працівникові в користування; якщо на працівника законодавством покладено
повну матеріальну відповідальність; у разі завдання шкоди не під час
виконання трудових обовязків; якщо службова особа є винною в незаконному
звільненні або переведені працівника на іншу роботу).

Кримінальну відповідальність за вчинення тяжкого злочину настає з:
момента набрання чинності вироку суду щодо винної особи.

Обставинами, що виключають притягнення до кримінальної відповідальності
є: необхідна оборона; крайня необхідність; затримання злочинця.

Не є видом кримінального покарання: Види кримінального покарання:
1)Основні: позбавлення волі на строк від 3 місяців до 10 (15) років;
виправні роботи без позбавлення волі на строк від 2 місяців до 2 років;
позбавлення права обіймати певні посади або на якийсь вид діяльності на
строк до 5 років; штраф; громадська догана; 2)Додаткові: конфіскація
майна; позбавлення військового або спеціального звання; позбавлення
батьківських прав; 3)Виняткова міра покарання – смертна кара.

Вину особи, яка підозрюється у скоєнні злочину вирішують: у судовому
порядку, за встановленим законодавством. …умисел та необережність.

Який з перелічених злочинів належить до посадових: зловживання владою
або посадовим становищем, перевищення влади або посадових повноважень,
халатність, одержання хабаран, посередництво в хабарництві, хабарництво,
посадовий підлог.

Який з перелічених злочинів є господарським: випуск або реалізація
недоброякісної продукції, заняття забороненими видами підпр.діял-ті,
ухилення від сплати податків, зборів, фіктивне підприємництво,
шахрайство з фін.ресурсами, порушення порядку випуску та обігу
цін.паперів, підробка знаків поштовної оплати, спекуляція, обман
покупців, фіктивне банкрутство, незаконна порубка лісу, полювання….

До ознак злочину не належить: Ознаки злочину: суспільна небезпека;
кримінальна протиправність; винність і караність діяння.

Методом регулювання фінансового права є: владний метод впливу держави
на суб’єктів фінансово-правових відносин.

Які права мають платники податків: подавати державним податковим
органам документи, що підтверджують право на пільги з оподаткування в
порядку, встановленому законами України; одержувати та ознайомлюватися з
актами перевірок, проведених державними податковими органами;
оскаржувати в установленому законом порядку рішення державних податкових
органів та дії посадових осіб.

Суб’єктом оподаткування є: платниками податків є юридичні та фізичні
особи, на яких згідно з законами України покладено обов’язок сплачувати
податки.

Правом встановлювати місцеві податки наділені: сільські, селищні,
міські ради.

Непрямим податком є: (податки на споживання) акцизний збір, податок на
додану вартість, мито, державне мито.

Систему податкових органів очолює: Голова державної податкової
адміністрації України (Микола Азаров).

Притягти до кримінальної відповідпальності може: суд.

ародне волевиявлення здійснюється через: референдум; обговорення
проектів нормативних актів; участь у виборах органів державної влади;
загальні збори (збір) громадян; звіти депутатів та виконавчих органів
перед населенням.

Державним органом є: відносно самостійна частина держави, яка офіційно
наділена певними повноваженнями (компетенцією), має певні завдання і
функції, виступає представником держави з цих питань і діє на підставі
Конституції і інших законів Укр.

Право законодавчої ініціативи в Укр.належить: През-ту Укр,
нар.депутату, Кабінету Міністрів Укр.і Нац.Банку Укр.

Обраний на чергових виборах Президент України вступає на пост: не
пізніше ніж 30 днів після офіційного оголошення результатів виборів.

Господарські спори між суб’єктами голосування вирішує: арбітражний суд.

Яка з наступних ознак характеризує норму права:

-виникають разом з державою і санкціонуються державною;

-об’єднуються в системи права;

-визначені і діють в формі з-ну або підзакон-го акту;

-загальнообов’язк. до виконання;

-вираж. конкретні права і обов’язки;

-забеспечуються держ. примусом;

-узагальнює типові життєві ситуації;

-розрахована на невизначену кількість суспільних відносин;

-адресована неперсоніфікованому колу суб’єктів;

-діє в часі і просторі, за колом осіб безперервно;

-чинність дії правової норми припиняється чи скасовується уповноваженими
суб’єктами.

Обставини, які обтяжують кримінальну відповід-ть громадян є: -вчинення
злочину особою, що раніше вчинила злочин;

-вчинення злочину організ.групи;

-скористання підлеглого або ін.статусу особи;

-вчин-ня зл-ну з корисливих або ін.низьких мотивів;

-заподіяння злочину щодо малолітніх або престарілих;

-вчин-ня зл-ну з використанням умов гром-го лиха;

-залучення неповнолітніх до вч-ня зл-ну;

-вч-ня зл-ну загально небез.способом;

-вч-ня зл-ну особою, яка перебуває у стані сп’яніння…

Власник має право передати ін.особі право: володіння, користування,
розпорядження.

Лише гром-ни Укр. можуть набувати майно у приватну власність шляхом:
частка спільного майна пожружжя.

У приватній власності громадян можуть бути: жилі будинки, транспортні
засоби, гроші, цінні папери, результати інтелектуальної творчості та
інше майно споживчого і виробничого призначення. (приватна власність –
майнові та особисті немайнові блага конкретної фізичної особи).

Хто встановлює перелік речей, які не можуть бути у приватній власності
громадян: Верх.Рада Укр.(законодавство Укр.)

Який із способів набуття майна у власність властивий лише державі:
конфіскація.

Стороною цив-правової угоди не може бути: в залеж-ті від угоди.

Заповіт не може бути укладено: недієздатною особою, в усній формі, без
підпису громадянина(спадкодавця).

Об’єктами правовідносин власності є: різні матеріальні блага, засоби
виробництва та ін.

Сторонами у зобовязаннях є: боржник та кредитор.

Винести рішення про обмеження дієздатності громадянина може: суд.

Громадяни визнаються недієздатними якщо: або частково дієздатними
внаслідок душевної хвороби або недоумства.

Позовна давність не поширюється на вимоги: вкладників про видачу
вкладів, внесених в ощадний банк; які випливають із порушення особистих
немайнових прав; про відшкодування шкоди, яка заподіяна життю і здоров’ю
громадян.

До кримінальної відповідальності може бути притягнута особа: яка винна
у вчинені злочину, та має нести зобовязання особистого, майнового чи
організаційного характеру; яка є осудною і якій виповнилося 16 років (14
в окремих випадках).

Судом за злочин призначається покарання: 1)Основні: позбавлення волі на
строк від 3 місяців до 10 (15) років; виправні роботи без позбавлення
волі на строк від 2 місяців до 2 років; позбавлення права обіймати певні
посади або на якийсь вид діяльності на строк до 5 років; штраф;
громадська догана; 2)Додаткові: конфіскація майна; позбавлення
військового або спеціального звання; позбавлення батьківських прав;
3)Виняткова міра покарання – смертна кара

В яких випадках закон має зворотню силу: коли він є пом`якшувальний.

Працівник отримує трудову книжку при звільненні протягом: 1 дня (в
день звільнення).

Тривалість робочого часу працівників на тиждень не може перевищувати: 40
годин за нормального робочого тижня.

Роботодавець при звільненні розраховує робітника: і видає йому трудову
книжку. Якщо працівник в день звільнення не працював, то зазначені суми
мають бути виплачені не пізніше наступного дня після подання звільненим
працівником вимоги про розрахунок.

До місцевого податку належить: до місцевого податку віднесено: податок
із реклами; комунальний податок.

Комерційні банки реєструє: Національний Банк України.

Кабінет Міністрів України є вищим органом у системі органів:
виконавчої влади.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Ответить

Курсовые, Дипломы, Рефераты на заказ в кратчайшие сроки
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020