.

Роль та значення авторських договорів (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
1 2354
Скачать документ

Реферат на тему:

Роль та значення авторських договорів

Авторські договори опосередковують суспільні відносини, які складаються
в суспільстві з приводу створення і головним чином використання творів
науки, літератури і мистецтва. Значення цих творів для духовного
розвитку суспільства важко переоцінити. Результати духовної творчості
мають для суспільства не менше значення ніж науково-технічні досягнення.
Саме духовний світ людини, її світогляд, духовне бачення навколишнього
середовища визначають напрями і зміст науково-технічної творчості.
Духовно збагачена людина не буде створювати такі винаходи, корисні
моделі, промислові зразки та інші досягнення науки і техніки, які б
могли зашкодити суспільству, навколишньому середовищу тощо. Чинне
законодавство про інтелектуальну власність передбачає норми, які
забороняють створення таких винаходів, промислових зразків тощо, які
можуть зашкодити суспільству чи навколишньому середовищу. Можна з
упевненістю сказати, що якби Чорнобильську АЕС створювали люди більш
духовно збагачені, вони не допустили тієї помилки, що сталася.

Духовний внутрішній світ людини і суспільства в цілому зумовлює
передусім рівень суспільної культури в широкому розумінні цього слова, в
тому числі культури суспільного виробництва, а останній, як відомо,
визначає рівень добробуту цього суспільства. Отже, духовний розвиток
суспільства певною мірою впливає і зумовлює інші напрями його
діяльності. Тому будь-яке суспільство на будь-якому етапі свого життя
виявляє належну увагу духовному розвиткові, принаймні не меншу, ніж
розвиткові матеріального виробництва.

Зміст духовності того чи іншого суспільства визначається рівнем розвитку
науки, літератури і мистецтва. Але ці безцінні у своєму значенні для
суспільства людські творіння можуть збагачувати духовний світ
суспільства лише за умови їх широкого розповсюдження, цілеспрямованого
використання, емоційного впливу на людей. Тобто йдеться про різні форми
і способи використання творів науки, літератури і мистецтва, причому
масштаби такого використання можуть бути значно більшими, ніж при
застосуванні науково-технічних досягнень. Книжки, наприклад, відомого
автора часто видають мільйонними тиражами.

В наш час істотно зростає роль науки, літератури і мистецтва у
розв’язанні корінних проблем прискорення соціально-економічного розвитку
України. Передусім постає завдання зміцнити матеріально-технічну базу
науки, створити належні умови для плідної праці вчених, літераторів,
художників та інших митців. Прискореному переходові до ринкової
економіки може істотно сприяти література і мистецтво, які значною мірою
визначають моральне здоров’я людини і суспільства в цілому. Чи не
найголовнішим на даному етапі нашого соціального розвитку є завдання
сприяти в різній формі і будь-яким способом широкій творчості в Україні.
Саме тому Конституція України проголосила вільний розвиток особистості
(ст. 23), громадянам гарантується свобода літературної;

художньої, наукової і технічної творчості (ст. 54).

Твори науки, літератури і мистецтва стають здобутком суспільства,
широкої громадськості, коли вони широке тиражовані, тобто випущені у
світ у формі і порядку, що визначаються чинним законодавством. Видання,
публічний показ, публічне виконання та інші способи відтворення творів
науки, літератури і мистецтва здійснюють спеціалізовані організації та
установи — видавництва, телебачення, радіомовлення, кіностудії,
видовищні організації.

Відносини між авторами та зазначеними організаціями оформляються
авторським договором. Чинне законодавство про авторське право допускає
можливість позадоговірного використання окремих творів, але лише у
випадках, передбачених – законом, і за одним винятком — воно безоплатне,
тому зазначені відносини не оформляються договорами. Закон України “Про
авторське право і суміжні права” в ст. 29 приписує: “Використання твору
допускається виключно на основі авторського договору з автором або іншою
особою, що має авторське право, за винятком випадків, зазначених у
статтях 15-19 цього Закону”.

Авторський договір є найдосконалішою (принаймні нині) правовою формою,
яка найбільшою мірою дає змогу авторові належним чином реалізувати свої
права та інтереси. Він має можливість у договорі в найкращий спосіб
захистити свої інтереси та права, включаючи до нього відповідні умови і
застереження. Такі основні права автора, як право на публікацію чи інше
обнародування, право на відтворення, право на розповсюдження та інші
можуть бути реалізовані тільки через такий правовий інструмент, як
договір. При цьому, звичайно, не береться до уваги незаконне
використання твору в будь-який спосіб.

Майнові права виникають для автора тільки в результаті використання
твору, тобто тільки з договору на використання.

У той же час авторський договір є не тільки правовою формою реалізації
авторських прав. Зазначений договір — один з оптимальних способів
доведення твору до широкої аудиторії. Він є основним способом
забезпечення суспільного споживання продукту духовної творчості,
найважливіший етап руху наукового чи художнього твору від його творця до
широкого споживача — читача, слухача, глядача. Зазначені функції
авторського договору тісно пов’язані між собою і здійснення однієї з них
на шкоду іншої у межах договірних відносин не допускається1.

Чинне законодавство не приділяє належної уваги регулюванню авторських
договірних відносин. У Законі України “Про авторське право і суміжні
права” є лише кілька статей, присвячених авторським договорам. Одна з
них (ст. 20) регулює відносини між автором і роботодавцем про створення
твору, Друга (ст. 27) встановлює порядок передачі (відступлення)
майнових прав автора іншим особам. Стаття 29 присвячена договорам на
право використання творів. Тобто безпосередньо авторським договорам у
цьому законі присвячена лише одна стаття.

Проект ЦК України авторських договорів як таких взагалі не визнає. Лише
у главі 73 “Ліцензії на право користування об’єктами інтелектуальної
власності” є одна ст. 1175, яка визначає ліцензійні договори на
використання творів науки, літератури і мистецтва.

Жоден нормативний акт України не регулює відносини автора з
користувачами його творів і не містить норм про авторські договори.

Значно більше уваги авторським договорам приділяє Закон Російської
Федерації “Про авторське право і суміжні права”. В ньому є статті про
передачу майнових прав, умови авторського договору, форму авторського
договору, авторський договір замовлення і відповідальність за авторським
договором1.

Таким чином, як уже відзначалося, основною правовою формою використання
творів науки, літератури і мистецтва є цивільно-правові договори, що
дістали назву авторських договорів. Використання твору іншими особами
можливе лише на підставі авторського договору.

За авторським договором автор зобов’язаний створити відповідно до
договору і передати замовлений твір або передати готовий для
використання твір, а користувач — використати або почати використання
твору передбаченим договором способом в обумовленому обсязі, у
визначений строк і виплатити авторові встановлену договором винагороду.

Авторські договори — це самостійна група договірних зобов’язань, які
мають певні особливості. Передусім суб’єктами вказаних договорів, з
одного боку, завжди є автор (співавтори) або його правонаступники, а з
іншого — як правило, певна організація; що за родом своєї діяльності
може використати твір, обумовленим у договорі способом.
Правонаступниками можуть бути спадкоємці та інші особи, яким автор
передав право використання твору. Це, зокрема, представники автора —
батьки або піклувальники, якщо з будь-яких причин сам автор не може
скористатися своїм правом на використання твору. Здатність до творчої
діяльності не збігається з цивільно-правовою дієздатністю, нерідко
авторами можуть бути неповнолітні або навіть малолітні.

Якщо з боку автора виступають дві або більше осіб (співавтори, кілька
спадкоємців або інших павонаступників), то для укладення договору
необхідна згода усіх цих суб’єктів незалежно від того, яка частка
авторської винагороди їм належить. Без такої згоди твір не може
використовуватися. Вказані особи можуть доручити ведення переговорів,
підписання договору, а іноді й подальшу роботу з користувачем комусь
одному з них. Проте, таке доручення має бути оформлене письмово, воно
становить частину авторського договору.

Укладаючи авторський договір з кількома співавторами, слід з’ясувати
характер співавторства — роздільний чи неподільний. У першому випадку в
договорі може бути зазначено авторство окремих співавторів. Проте в усіх
випадках колективного твору укладається один авторський договір.

ILKooooooooaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeaeae

В разі використання кількох колективних творів на кожний з них
укладається окремий авторський договір. Так, із співавторами слів пісні
— один договір, із співавторами музики — другий. У даному випадку це
окремі види творів, а не співавторство.

Автор може передати право на використання свого твору як на території
України, так і за рубежем будь-яким громадянам і юридичним особам, у
тому числі й іноземними. Як правило, контрагентами авторів (співавторів
та їхніх правонаступників) виступають юридичні особи — державні,
громадські, приватні та інші організації будь-яких форм власності які
можуть використовувати твір у той чи інший спосіб. У деяких авторських
договорах контрагентом автора можуть бути і громадяни, зокрема замовник
у договорі художнього замовлення. Будь-який громадянин може укласти
договір з художником, скульптором чи фотографом про створення твору на
замовлення. Проте у видавничих, постановочних, сценарних та деяких інших
авторських договорах контрагентами авторів виступають юридичні особи.

Авторські договори з іноземними авторами та авторські договори громадян
України з іноземними користувачами укладаються з участю Державного
агентства України з авторських і суміжних прав.

Особливістю авторських договорів є те, що об’єктами (предметами) їх
виступають нематеріальні блага — твори науки, літератури і мистецтва.
Вони стають об’єктом договору за однієї умови — вони виражені у такій
об’єктивній формі, яка дає змогу відтворювати і розмножувати їх.
Об’єктом авторського договору можуть бути твори, уже створені на момент
укладення договору, а також ті, які автор (співавтори) зобов’язується
створити і передати для використання.

Важливою творчою ознакою предмета договірних відносин є новизна твору,
яка може виявлятися або в самому змісті твору і формі викладу нового
змісту, або тільки у формі викладу вже відомого змісту.

Авторський договір має бути укладений у письмовій формі, якщо
законодавством не передбачено інше (п. 2 ст. 29 Закону України “Про
авторське право і суміжні права”). Письмова форма не обов’язкова для
договорів про опублікування творів у періодичних виданнях та
енциклопедичних словниках.

Авторські договори бувають двох типів: а) авторський договір на передачу
твору для використання; б) авторський ліцензійний договір. За авторським
договором на передачу твору для використання автор або правонаступник
передає чи автор зобов’язується створити та у встановлений договором
строк передати твір організації для використання обумовленим за
договором способом, а організація зобов’язується здійснити або почати це
використання у встановлений договором строк, а також сплатити авторові
або його правонаступникові винагороду, крім випадків, зазначених у
Законі.

За авторським ліцензійним договором, автор або його правонаступник надає
організації право використати твір, у тому числі шляхом перекладу іншою
мовою або переробки в обумовлених договором межах і на визначений строк.
Організація зобов’язується сплатити винагороду за надання цього права.

Отже, законодавець чітко не розмежовує ці два типи договорів. Минула
практика склалася таким чином, що за авторським ліцензійним договором
автор надає організації право використати твір для перекладу іншою мовою
або переробки одного виду твору на інший. Зокрема, за цим договором
розповідний твір може бути перероблений на драматичний або сценарій і,
навпаки, сценарій чи драматичний твір може бути перероблений на
розповідний.

Перелік авторських договорів наведеними не вичерпується. Відповідно до
загальновизнаного визначення авторського договору це така угода, за якою
автор передає чи зобов’язаний передати у майбутньому твір для
використання. Іншими словами, сутність авторського договору зводиться
лише до передачі твору для використання. Проте, на нашу думку, весь цикл
авторських договорів не обмежується лише використанням твору. Закон
України “Про авторське право і суміжні права” передбачає ряд договорів,
які за своїм змістом не можна віднести до ліцензійних. Серед учених є й
така думка, що авторські договори — це договори на передачу твору для
використання, тобто ліцензійні договори. Проект ЦК України взагалі таких
договорів, як авторські, не визнає, він містить лише правила про
ліцензійні договори, причому однакові для використання творів і об’єктів
промислової власності.

Вищеназваний закон передбачає договори автора з роботодавцем про
створення договору. У ст. 20 цього закону зазначається: “Авторське право
на твір, створений за договором з автором, який працює за наймом,
належить його автору”. Тобто, йдеться про автора, який працює за наймом,
і на підставі спеціального договору має створити твір для роботодавця.
Інакше цю норму зрозуміти не можна.

Стаття 27 Закону передбачає договір, який регулює передачу
(відступлення) авторського права. Пункт 1 цієї статті містить такий
припис: “Майнові права можуть бути передані (відступлені) автором або
іншою особою, що має авторське право, іншій особі”. У цій нормі йдеться
не про передачу права на використання, а про передачу (відступлення)
всього комплексу майнових прав автора.

Нарешті, Закон містить окремі статті про передачу іншим особам саме
права на використання твору. Стаття 28 прямо підкреслює, що авторові
належить і таке право: “Автору, крім можливості передачі майнових прав,
належить виключне право надавати іншій особі дозвіл на використання
твору одним або всіма відомими способами на підставі невиключної чи
виключної ліцензії”.

Поряд із цією статтею дещо дивною видається ст. 29 Закону, в п. 1 якої
зазначається: “Використання твору допускається виключно на основі
авторського договору з автором або іншою особою, що має авторське право,
за винятком випадків, зазначених у статтях 15-19 цього Закону”.

З наведених статей можна зробити висновок, що ліцензійний договір і
договір про передачу права на використання твору — це різні договори, з
чим важко погодитися.

Але нас зараз цікавить інше — наведені чотири види договорів, які
регулюють відносини автора з іншими особами саме на використання
майнових прав на твір, хіба не є авторськими. Договір автора з
роботодавцем про створення для нього твору безумовно авторський.
Ліцензійні договори на використання твору також авторські. Договір про
передачу (відступлення) авторського права за своєю природою можливо і не
авторський, але він регулює настільки специфічні авторські відносини, що
це дає підставу віднести його також до авторських.

Закон України “Про авторське право та суміжні права” передбачає ще одну
групу договорів, які також можна віднести до авторських внаслідок їх
специфічності. Йдеться про договори на використання суміжних прав. Ці
договори ще тільки почали формуватися, але вони передбачені зазначеним
законом. Виконавці, виробники фонограм та організації мовлення також
мають виключні права, які можуть використовуватися іншими особами лише
на підставі договору.

Ще одна група договорів, які тією чи іншою мірою стосуються авторських
прав, передбачена ст. 40 Закону. У ній ідеться про доручення управління
авторськими правами спеціально уповноваженим на це організаціям. Зокрема
у п. 1 цієї статті зазначається: “Повноваження на колективне управління
майновими правами передаються авторами та іншими особами, які мають
авторське право і суміжні права, безпосередньо на основі письмових
договорів. Колективне управління майновими правами авторів та їх
правонаступників зумовлює цілу низку договорів: договори про доручення
управління майновими правами авторів та їх правонаступників; договори
організацій, що управляють майновими правами авторів та їх
правонаступників на колективній основі, з користувачами творів; договори
про взаємне представництво прав та інтересів з іноземними організаціями
— громадян України за кордоном, іноземних громадян — в Україні.

Отже, всі зазначені договори становлять один тип договорів, які прийнято
називати авторськими.

Цивільне законодавство колишнього СРСР передбачало також так звані
типові та зразкові договори, які, на нашу думку, себе цілком виправдали.
Тому варто подумати про те, щоб такі договори розробити і в Україні.

Міністерства і відомства, які мали у своєму складі організації, що
використовували твори, розробляли типові договори. В них передбачалися
основні умови авторських договорів, від яких відступати не дозволялося,
якщо вони погіршували права автора. Типові авторські договори мали
нормативний характер, тобто вони були обов’язкові для сторін.

Крім того, ці відомства розробляли зразкові договори для складання
авторського договору. Вони не містили обов’язкових умов.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Ответить

Курсовые, Дипломы, Рефераты на заказ в кратчайшие сроки
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020