.

Притягнення особи як обвинуваченого (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
0 5387
Скачать документ

Реферат на тему

Притягнення особи як обвинуваченого

План

1. Поняття та підстави притягнення особи як обвинуваченого

2. Постанова про притягнення особи як обвинуваченого: структура, зміст,
процесуальна форма.

3. Процесуальний порядок пред’явлення обвинувачення та роз’яснення
обвинуваченому його процесуальних прав

Література

1. Поняття та підстави притягнення особи як обвинуваченого

Притягнення особи як обвинуваченого — один із найважливіших
процесуальних актів, спрямований на практичну реалізацію функції
обвинувачення та забезпечення захисту прав і законних інтересів особи,
щодо якої порушено кримінальну справу і ведеться розслідування, який
полягає в винесенні постанови про притягнення як обвинуваченого;
пред’явленні обвинувачення; роз’ясненні обвинуваченому його прав та
наданні можливостей щодо їх реалізації і допиті обвинуваченого.

Обвинувачений — особа, щодо якої у встановленому законом порядку
винесено постанову про притягнення як обвинуваченого.

Підставою притягнення особи як обвинуваченого є наявність системи
неспростовних доказів, що підтверджують винність особи у вчиненні
конкретного злочину.

Це означає, що на момент винесення постанови про притягнення особи як
обвинуваченого:

— висунуті всі можливі, в тому числі і взаємовиключні версії у справі;

— усі версії у справі, включаючи алібі підслідного, всебічно перевірені;

— усі версії, крім однієї — про винність підозрюваного,—спростовані
зібраними доказами, а версія про винність особи знайшла підтвердження
системою незаперечних доказів;

— у справі зібрано таку сукупність допустимих та достовірних фактичних
даних (доказів), яка дозволяє зробити однозначний висновок про вчинення
злочину особою, яка притягається до відповідальності, та виключає
будь-які сумніви щодо її провини

— відсутні обставини, що виключають кримінальну відповідальність особи,
яка вчинила злочин.

Сутність акту притягнення особи як обвинуваченого полягає в тому, що на
підставі зібраних доказів конкретна особа потрапляє у становище
головного учасника кримінального процесу, щодо якого державою в особі
органів правосуддя публічно формулюється та проголошується обвинувачення
у вчиненні кримінально караного діяння, проте сам обвинувачений при
цьому в силу презумпції невинуватості ще не вважається винним, поки його
провина не встановлена вироком суду, і наділяється для захисту своїх
інтересів широкими процесуальними правами.

Тим самим, з одного боку, держава оголошує обвинуваченій особі про свою
готовність піддати її покаранню, а з іншого — дозволяє їй знати, в чому
вона обвинувачується, і вжити заходів захисту від безпідставного
обвинувачення.

Закон не визначає, коли саме має бути пред’явлене обвинувачення, однак
містить винятки з цього правила: якщо запобіжний захід був обраний щодо
підозрюваного, то обвинувачення має бути пред’явлене не пізніше десяти
діб з моменту застосування запобіжного заходу, або ж останній
відміняється. В інших випадках час пред’явлення обвинувачення
визначається слідчим, який не повинен проявляти як поспішність, так і
зволікання.

Ст. 14 Міжнародного пакту про громадянські і політичні права доречно
встановлює, що кожен, хто притягується до кримінальної відповідальності,
має право бути терміново і докладно повідомленим мовою, яку він розуміє,
про характер і підставу пред ‘явленого йому обвинувачення.

Притягнення особи як обвинуваченого є юридичним фактом, який тягне за
собою подальший розвиток правовідносин між слідчим і особою, що
притягається до кримінальної відповідальності.

Значення акту притягнення особи як обвинуваченого можна розглядати в
різних аспектах,

У кримінально-правовому аспекті це проявляється в тому, що діям
обвинуваченого дається конкретна юридична кваліфікація за відповідною
статтею Кримінального кодексу.

Кримінально-процесуальний аспект значення акту притягнення особи як
обвинуваченого проявляється в таких моментах:

— у кримінальному процесі з’являється центральна фігура —обвинувачений,
якому мають бути надані та роз’яснені його права, забезпечена можливість
їх реалізації;

— висунуте обвинувачення є основою для обвинувального висновку та
судового розгляду: обвинувальний висновок та вирок суду не можуть
виходити за межі висунутого обвинувачення; зміна

обвинувачення в суді допускається обвинувачем за умови, що при цьому не
порушуються правила підсудності справ чи обов’язкового проведення
розслідування, обвинуваченому надається можливість ознайомитись з новим
обвинуваченням і не погіршується право обвинуваченого на захист; розгляд
у суді провадиться тільки щодо обвинувачених і лише за тим
обвинуваченням, за яким вони передані суду;

— з моменту притягнення особи як обвинуваченого органи розслідування
отримують право на застосування низки засобів примусу: відсторонення
обвинуваченого від посади, обрання запобіжних

заходів, а також право об’явити розшук обвинуваченого;

— притягнення особи як обвинуваченого є юридичним фактом, який дає
обвинуваченому право користуватися послугами захисника;

— притягнення особи як обвинуваченого дає початок змагальності
кримінального процесу: чітко визначаються сторони та права учасників
процесу, функції захисту та обвинувачення отримують можливість активного
прояву;

— між обвинуваченим, захисником та іншими учасниками процесу виникають
кримінально-процесуальні відносини, які характеризуються змагальністю та
конструктивним розвитком у рамках процесуальної форми в напрямі
розв’язання справи по суті.

Як обвинувачений можуть бути притягнуті лише осудні особи, які досягай
віку, з якого за відповідні злочини може наставати кримінальна
відповідальність. Іноземці й особи без громадянства, що перебувають на
території України, які вчинили злочини, відповідають на загальних
підставах.

Імунітет від кримінальної відповідальності і статус недоторканності
мають окремі особи, стосовно яких встановлені додаткові гарантії захисту
їх прав.

Притягнення особи як обвинуваченого складається з кількох етапів:

1) винесення постанови про притягнення як обвинуваченого;

2) пред’явлення обвинувачення;

3) роз’яснення обвинуваченому його прав та вручення йому копії постанови
про притягнення як обвинувачуваного;

4) допит обвинуваченого.

Кожен з цих етапів взаємопов’язаний один з одним і в своїй сукупності
являє єдиний акт притягнення особи як обвинуваченого, який повинен
здійснюватись у передбаченій процесуальній формі з забезпеченням захисту
передбачених законом прав учасників процесу.

2. Постанова про притягнення особи як обвинуваченого: структура, зміст,
процесуальна форма.

Постанова про притягнення особи як обвинуваченого виражає у визначеній
законом формі переконання слідчого (особи, що провадить дізнання) про
наявність у діях особи, яка притягується як обвинувачений, складу
злочину.

Це суб’єктивне переконання повинне ґрунтуватися на всебічному, повному
та об’єктивному розгляді всіх обставин справи.

Постанова про притягнення особи як обвинуваченого визначає обсяг
обвинувачення та кваліфікацію злочину, межі судового розгляду в цілому.

Розгляд справи в суді провадиться в межах того обвинувачення;, яке було
пред’явлене обвинуваченому. Суд не має права поставити в провину
підсудному ані жодного факту, який не був включений у постанову про
притягнення як обвинуваченого. Інший підхід позбавляє підсудного
можливості здійснити своє право на захист.

Зміст і форма постанови про притягнення як обвинуваченого визначаються
ст.130 та 132 КПК України, відповідно до якої цей процесуальний акт має
складатися з трьох частин: вступної, описово-мотивувальної та
резолютивної.

У вступній частині постанови мають бути вказані: найменування
процесуального документа; місце та час його складання; посада,
спеціальне звання, прізвище особи, яка склала постанову; номер
кримінальної справи; обставини злочину, з приводу яких проводилося
розслідування.

В описово-мотивувальній частині постанови вказуються: прізвище, ім’я та
по батькові особи, яка притягується як обвинувачений, її вік, злочин, у
вчиненні якого вона обвинувачується, із зазначенням часу, місця,
способу, наслідків та інших обставин вчинення злочину, кваліфікація дій
обвинуваченого (посилання на статтю Кримінального кодексу, яка
передбачає відповідальність за вчинене діяння).

Виклад у постанові інкримінованих обвинуваченому діянь має бути
максимально конкретизованим. Формулювання обвинувачення повинне містити
виклад конкретних фактичних обставин події злочину, які обґрунтовують
висновок про наявність злочину та його кваліфікацію. Ступінь деталізації
цих обставин може бути різний. Закон не вимагає, щоб у постанові
вказувалися докази,якими обґрунтоване обвинувачення. Проте у будь-якому
випадку мають бути вказані всі ознаки, суттєві для даного складу
злочину. Якщо обвинувачений притягується до відповідальності за вчинення
кількох злочинів, які підпадають під ознаки різних статей кримінального
закону, в постанові має бути вказано, які саме дії ставляться
обвинуваченому в провину за кожною з цих статей. Якщо ж діяння являє
собою ідеальну сукупність злочинів, у формулюванні робиться загальний
опис вчиненого, а потім вказуються статті кримінального закону, якими
передбачена відповідальність за таке діяння.

Якщо злочин вчинено групою осіб, то в постанові має бути конкретно
вказано, які саме діяння вчинені обвинуваченим і яка його роль у
злочині. Безсумнівно, якщо у справі притягуються як обвинувачені кілька
осіб, то щодо кожної з них складається окрема постанова, що забезпечує
індивідуалізацію обвинувачення.

У резолютивній частині постанови міститься рішення слідчого притягти як
обвинуваченого конкретну особу, вказуються її основні анкетні дані, а
також пункт, частина та стаття кримінального закону, за якими
кваліфіковано її дії.

Постанова про притягнення як обвинуваченого характеризується:

а) об’єктивністю викладення фактичних даних;

б) логічністю;

в) законністю;

г) обгрунтованістю;

д) вмотивованістю;

є) юридичною чіткістю формулювання обвинувачення,

Об’єктивність — відповідність викладених у постанові відомостей та
висновків про обставини справи об’єктивній дійсності, реальним фактам.

Логічність — відображення у змісті постанови внутрішнього зв’язку фактів
між собою, відповідність змісту логіці фактичних обставин справи.
Сформульовані висновки мають випливати з описово-мотивувальної частини.

Законність постанови про притягнення як обвинуваченого означає, що:

а) постанова винесена по порушеній кримінальній справі уповноваженим на
те органом або посадовою особою в межах їх компетенції за наявності для
того передбачених законом підстав (без заперечних доказів вчинення
злочину);

б) у постанові дано правильну юридичну кваліфікацію дій обвинуваченого;

в) постанова відповідає встановленій законом процесуальній формі і
містить передбачені реквізити, вона засвідчена підписом компетентних
осіб.

Обґрунтованість постанови про притягнення як обвинуваченого означає, що
кожне положення, сформульоване в ній, ґрунтується на зібраних доказах.

Під вмотивованістю постанови слід розуміти такі систему та форму
викладення обвинувачення, які приводять до логічного переконання у
правильності висновку.

Безперечно, висновок буде правильним, якщо як вихідні посилки виступають
положення, істинність яких доведена. Викладені факти не повинні
суперечити один одному. Кваліфікації злочину має передувати виклад усіх
основних та кваліфікуючих ознак складу злочину, з яких, за правилами
логіки, з необхідністю випливає сформульований висновок.

Вимогам щодо юридичної чіткості формулювання обвинувачення відповідатиме
в разі, коли висновок є лаконічним, чітко сформульованим і не містить у
собі логічного протиріччя; фактичні обставини справи викладеш за
допомогою тих юридичних понять і тих юридичних формулювань, які
використовує законодавець стосовно конкретного складу злочину.

Копія постанови про притягнення особи як обвинуваченого направляється
протягом доби прокурору. Прокурор, здійснюючи нагляд за дотриманням
законів у діяльності слідчого, може відмінити незаконно винесену
постанову слідчого чи дати певні вказівки щодо зміни обвинувачення.

Однак, у певній мірі реалізуючи принцип процесуальної самостійності і
незалежності слідчого, закон (ст. 114 ч. 2 КПК України) передбачає, що в
разі незгоди слідчого з письмовими вказівками прокурора про притягнення
як обвинуваченого, про кваліфікацію злочину й обсяг обвинувачення,
слідчий вправі подати справу вищому прокуророві з письмовим викладом
своїх заперечень. У цьому разі прокурор або скасовує вказівки нищого
прокурора, або доручає провадження слідства в цій справі іншому
слідчому.

???????постанови про притягнення даної особи як обвинуваченого і в
усякому разі не пізніше дня з’явлення обвинуваченого або його приводу.

3. Процесуальний порядок пред’явлення обвинувачення та роз’яснення
обвинуваченому його процесуальних прав

Пред ‘явлення обвинувачення — одна із складних і важливих процесуальних
дій, у процесі якої має бути покладено початок та здійснені акти по
практичній реалізації функції обвинувачення, а також вжито необхідних у
зв’язку з цим заходів щодо забезпечення гарантій захисту обвинуваченим
своїх прав.

Пред’явлення обвинувачення включає в себе певну систему правовідносин
слідчого й обвинуваченого та інших учасників процесу.

Забезпечення з’явлення обвинуваченого. Обвинувачений викликається до
слідчого по телефону, телефонограмою, телеграмою або повісткою, яка
вручається обвинуваченому під розписку, з зазначенням часу вручення.
Згідно зі ст. 134 КПК України в випадках тимчасової відсутності
обвинуваченого повістка для передавання йому вручається під розписку
кому-небудь з дорослих членів сім’ї, які разом з ним проживають,
житлово-експлуатаційній організації або адміністрації за місцем його
роботи.

Обвинувачений, що перебуває під вартою, викликається через адміністрацію
місця попереднього ув’язнення.

Обвинувачений зобов’язаний з’явитися за викликом слідчого у призначений
строк.

Згідно зі ст, 135 КПК України в разі нез’явлення без поважних причин
обвинувачений підлягає приводу.

Поважними причинами нез’явлення обвинуваченого до слідчого в призначений
строк визнаються: несвоєчасне одержання повістки, хвороба та інші
обставини, які фактично позбавляють його можливості своєчасно з’явитися
до слідчого.

Привід обвинуваченого здійснюється органами внутрішніх справ за
мотивованою постановою слідчого. Привід обвинуваченого, крім виняткових
випадків, здійснюється вдень.

Привід обвинуваченого без попереднього виклику може бути застосований
тільки в тих випадках, коли обвинувачений ухиляється від слідства або не
має постійного місця проживання.

Постанова про привід оголошується обвинуваченому перед її виконанням.

Розшук обвинуваченого. Коли місце перебування обвинуваченого не
встановлене, слідчий оголошує його розшук. Розшук може бути оголошений
як під час попереднього слідства, так і одночасно з його зупиненням.

Про оголошення розшуку слідчий складає постанову, в якій зазначає
необхідні відомості про особу розшукуваного. Постанова про розшук і
обрання запобіжного заходу направляється до відповідних органів
дізнання, компетентних здійснювати оперативно-розшукову діяльність.

Пред’явленню обвинувачення має передувати роз’яснення обвинуваченому
його права на захист та забезпечення реалЬації його процесуальних прав у
цій частині.

Захисник допускається до участі у справі з моменту пред’явлення
обвинувачення, затримання чи арешту підозрюваного, а в справі про
суспільно небезпечне діяння, вчинене особою в неосудному стані або
особою, яка захворіла душевною хворобою після вчинення злочину,— з
моменту отримання доказів про душевну хворобу.

Слідчий, особа, яка провадить дізнання, прокурор та суд зобов’язані до
першого допиту обвинуваченого роз’яснити йому право мати захисника та
скласти про це протокол, а також надати обвинуваченому можливість
захищатися встановленими законом засобами (ст. 21 КПК України).

Порушення права обвинуваченого на захист у процесуальному аспекті може
бути підставою для скасування вироку суду і повернення справи на
додаткове розслідування, а в кримінальному аспекті — підставою
притягнення винних посадових осіб до кримінальної відповідальності.
Згідно зі ст. 374 КК України: “Недопущення чи ненадання своєчасно
захисника, а також інше грубе порушення права підозрюваного,
обвинуваченого, підсудного на захист, вчинене особою, яка провадить
дізнання, слідчим, прокурором або суддею,— карається штрафом від
трьохсот до п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або
виправними роботами на строк до двох років, або арештом на строк до
шести місяців, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися
певною діяльністю на строк до трьох років або без такого. Ті самі дії,
які призвели до засудження невинної у вчиненні злочину особи, або
вчинені за попередньою змовою групою осіб, або такі, що потягли інші
тяжкі наслідки,— караються позбавленням волі на строк від трьох до семи
років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною
діяльністю на строк до трьох років”.

Роз’яснивши обвинуваченому право на захист, слідчий зобов’язаний вжити
заходів до забезпечення участі захисника у справі. Захисник може бути
запрошений самим обвинуваченим або іншими особами за його дорученням. У
тих випадках, коли з’явлення для участі у справі захисника, обраного
обвинуваченим, неможливе протягом сімдесяти двох годин, слідчий має
право запропонувати обвинуваченому іншого захисника або забезпечити
участь захисника у справі через адвокатське об’єднання.

Надати можливість захищатися самому — це означає, по-перше, ознайомити
обвинуваченого з обвинуваченням, по-друге, роз’яснити обвинуваченому всі
його права, по-третє, забезпечити можливість їх реалізації.

Отже, обвинуваченому необхідно роз’яснити не тільки право мати
захисника, а й усі інші його права.

Згідно зі ст. 140 КПК України при пред’явленні особі обвинувачення
присутність захисника є обов’язковою, крім випадків, коли сам
обвинувачений відмовився від захисника і його відмова може бути прийнята
(на дану ситуацію не поширюються вимоги закону про обов’язкову участь
захисника у справі).

Зауважимо все-таки, що саме обвинувачення при цьому має бути пред’явлене
не пізніше двох днів з моменту винесення постанови про притягнення як
обвинуваченого (ст. 133 КПК України), а присутність захисника під час
пред’явлення обвинувачення, якщо обвинувачений від нього не відмовився,
обов’язкова (ст. 140 КПК України). У такій ситуації слідчий повинен
забезпечити участь захисника під час пред’явлення обвинувачення через
адвокатське об’єднання і пред’явити обвинувачення в передбачені строки,
інакше буде порушено більш важливе право обвинуваченого — знати, в чому
він обвинувачується, і самому захищатися від безпідставного
обвинувачення.

Пред’явлення обвинувачення полягає в тому, що слідчий, пересвідчившись в
особі обвинуваченого, оголошує йому постанову про притягнення як
обвинуваченого, роз’яснює сутність пред’явленого обвинувачення (ч. 1 ст.
140 КПК України), права обвинуваченого та порядок їх реалізації.

Якщо обвинувачений не володіє мовою, якою ведеться судочинство, то зміст
постанови йому перекладається мовою, якою він володіє. Про це робиться
відмітка у постанові.

Факт оголошення обвинуваченому постанови та роз’яснення сутності
пред’явленого обвинувачення засвідчується підписами обвинуваченого,
захисника та слідчого на самій постанові.

Про пред’явлення обвинувачення, роз’яснення його суті і вручення копії
постанови слідчий складає протокол із зазначенням години і дати
пред’явлення обвинувачення, який підписується обвинуваченим, слідчим та
захисником.

У разі відмови обвинуваченого поставити підпис у протоколі слідчий
робить на ньому відмітку про відмову від підпису і зазначає мотиви
відмови, про що повідомляє прокурора”.

Зауважимо, що буде доцільним у разі відмови обвинуваченого поставити
підпис на постанові слідчий має роз’яснити йому, що цей підпис фіксує
тільки факт оголошення постанови, а не визнання обвинуваченим своєї
провини.

Після пред’явлення обвинувачення слідчий зобов’язаний знову роз’яснити
обвинуваченому його права, передбачені ст. 43 та 142 КПК України.
Відповідно до цих норм під час провадження попереднього слідства
обвинувачений має право:

1) знати, в чому він обвинувачується;

2) давати показання за пред’явленим йому обвинуваченням або відмовитися
давати показання і відповідати на запитання;

3) подавати докази;

4) заявляти клопотання про допит свідків, про проведення очної ставки,
експертизи, про витребування та приєднання до справи доказів, а також
заявляти клопотання з усіх інших питань,

які мають значення для встановлення істини у справі;

5) заявляти відвід слідчому, прокурору, експерту, фахівцю та
перекладачеві;

6) з дозволу слідчого бути присутнім при виконанні окремих

слідчих дій;

7) знайомитися з усіма матеріалами справи після закінчення попереднього
(досудового) слідства;

8) мати захисника та побачення з ним до першого допиту;

9) подавати скарги на дії і рішення особи, яка провадить дізнання,
слідчого і прокурора, а за наявності відповідних підстав — на
забезпечення безпеки.

Обвинувачений не несе відповідальності ні за відмову від давання
показань, ні за давання заздалегідь неправдивих показань.

Про роз’яснення обвинуваченому його прав слідчий робить відмітку в
постанові про пред’явлення обвинувачення, яку засвідчує своїм підписом
обвинувачений, а в необхідних випадках — і захисник.

Якщо обвинувачений перебуває під вартою, то адміністрація слідчого
ізолятора або ізолятора тимчасового утримання повинна забезпечити умови
для реалізації обвинуваченим свого права на побачення з захисником
наодинці. Таке побачення обвинуваченому надається без обмеження
кількості й тривалості у вільний від виконання слідчих дій час (ст. 12
Закону України “Про попереднє ув’язнення”).

Особливості пред’явлення обвинувачення і допиту неповнолітнього
обвинувачуваного. Пред’явлення обвинувачення неповнолітньому і його
допит провадиться в присутності захисника. Відповідно до ст. 438 КПК
України у випадках, коли неповнолітній не досяг 16 років або, якщо
неповнолітнього визнано розумово відсталим, при пред’явленні йому
обвинувачення і при його допиті за розсудом слідчого або прокурора або
за клопотанням захисника можуть бути присутні педагог або лікар, батьки
або інші законні представники неповнолітнього.

До пред’явлення неповнолітньому обвинувачення слідчий повинен ознайомити
батьків та інших законних представників неповнолітнього
обвинувачуваного, педагога і лікаря з їхніми правами й обов’язками,
передбаченими відповідно ст. 438 і 128-1 КПК України. В постанові про
притягнення неповнолітнього як обвинувачуваного, а також у протоколі
його допиту повинні бути зазначені відомості про особи присутніх при
проведенні процесуальної дії і їхнє ставлення до обвинувачуваного.

Слідчий роз’ясняє педагогу або лікарю, батькам або іншим законним
представникам неповнолітнього, присутнім при пред’явленні обвинувачення
і допиті, їхнє право задавати обвинувачуваному питання і викладати свої
зауваження. Слідчий має право відвести поставлене питання, але відведене
питання має бути занесене до протоколу.

Якщо батьки або інші законні представники негативно впливають на
неповнолітнього або намагаються заважати одержанню доказів і проведенню
слідчої дії, слідчий або прокурор можуть не допускати їх до участі в
допиті.

Список використаної літератури

Конституція України К.1996.

Кримінально-процесуальний Кодекс України // Відомості Верховної Ради.
-1961. – К 2. – С. 15.

Джелалов О.К. Держава і право. – Вип. 16. – К., 2002.

Коляда П.В. Кримінально-процесуальний кодекс України потрібен слідчим //
Юридичний вісник України. – 2001. – №9 – С.11.

Кримінальний процес України: Підручник / Коваленко Є.Г., Маляренко В.Т.
– К., 2004.

Кримінальний процес України: Підручник. – Харків, 2000.

Кримінальний кодекс України.: Науково-практичний коментар / Н.Ф.Антонов,
М.І. Бажанов, Ф.Г.Бурчук та інші. – К., 1999.

Михеєнко М.М., Нор В.Т., Шибіко В.П., Кримінальний процес України:
Підручник. – К.: Либідь, 1992. –413с.

Михеєнко М.М. Нор В.Г. Кримінальний процес України: Підручник –2-ге
видання перероблене і доповнене. – К., Либідь. 1999. –516с.

Науково-практичний коментар Кримінально-процесуального кодексу України.
(автори Міхеєнко М.М., Шибіко В.П., Дубинський А.Я, Під. Ред. В.Т. Нор
та інш.) К., Юрінком. За станом на 1 серпня 1995 року. 640с.

Науково-практичний коментар до Кримінально-процесуального кодексу
України. – К.: А.С.К., 2002. – 1056с. (Нормативні документи та
коментарі).

Никоненко М. Деякі питання презумпції не винуватості і права особи на
захист у кримінальному процесі // Право України. – 1999. – №4.

Тертишник В.М. Кримінально-процесуальне право України: Підручник. 4-те
вид., доп. і переробл. – К.: Видавництво А.С.К., 2003. – 1120 с.

Смирнов М. Дистанційне кримінальне судочинство: реальність та
перспективи // Бюлетень Міністерства юстиції України К 9 (35) 2004 – 15.

Тертишник В.М. Кримінально-процесуальне право України: Навч. посіб. К.:
Юрінком Інтер, 1999. – 576 с.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020