.

Припинення трудового договору за ініціативи працівника (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
0 1766
Скачать документ

Припинення трудового договору за ініціативи працівника

Термін припинення трудового договору є найбільш широким за об’ємом і
охоплює всі випадки закінчення дії трудового договору, в тому числі за
угодою сторін, внаслідок вибуття зі складу підприємства в зв’язку зі
смертю та ін.

Розірвання трудового договору торкається лише випадків, коли трудовий
договір припиняється з ініціативи будь-якої з його сторін.

Звільнення — термін, якому відповідає процедура технічного оформлення
вже припинених трудових відносин. Проте термін “звільнення”
застосовується також до всіх випадків припинення трудового договору.

Припинення трудового договору є правомірним лише за наявності наступних
умов:

1) за передбаченими у законі підставами припинення трудового договору;

2) з дотриманням певного порядку звільнення за конкретною підставою;

3) є юридичний факт щодо припинення трудових правовідносин
(розпорядження власника, заява працівника, відповідний акт третьої
сторони — суду, військкомату).

Підставами припинення трудового договору є такі обставини, які
визначаються законом як юридичні факти для припинення трудового
договору. Трудове законодавство України передбачає єдині загальні
підстави припинення трудового договору (ст. 36 КЗпП). Для деяких
категорій працівників у законодавстві встановлений і ряд додаткових
підстав (статті 37, 41 КЗпП та інші законодавчі акти).

При звільненні працівника в трудову книжку повинні вноситися записи про
причини (підстави) звільнення відповідно до формулювання їх у
законодавстві і з посиланням на відповідну статтю, пункт закону.

Класифікація підстав припинення трудового договору. Всі підстави
припинення трудового договору можна класифікувати в залежності від двох
критеріїв:

1) виду юридичного факту, який є причиною припинення;

2) волевиявлення яких саме суб’єктів спричинило припинення трудового
договору.

За першим критерієм розрізняється припинення трудового договору в
зв’язку з певними подіями (закінчення строку договору, смерть
працівника), а за другим — у зв’язку з певними юридичними діями:

— взаємне волевиявлення сторін;

— ініціатива працівника;

— ініціатива власника або уповноваженого ним органу;

— ініціатива третіх осіб, які не є стороною трудового договору;

— порушення правил прийому на роботу.

Розглянемо ці підстави.

Припинення трудового договору в зв’язку з певними подіями має місце при
закінченні строку трудового договору (п. 2 cm. 36 КЗпП) і в зв’язку зі
смертю працівника.

За першою підставою можуть закінчуватися трудові договори, укладені на
певний термін, а також на термін виконання певної роботи. Це правило
стосується також тимчасових, сезонних працівників і тих, які працюють за
контрактом.

Істотним є те, що сам факт закінчення терміну не припиняє трудового
договору, якщо працівник і далі продовжує працювати, а власник не
заперечує проти цього. Для припинення договору необхідний відповідний
акт хоч би однієї зі сторін — заява працівника, розпорядження власника,
яким висловлюється бажання припинити трудові відносини.

Якщо із закінченням строку договору трудові відносини фактично
продовжуються і жодна зі сторін не вимагає його припинення, то трудовий
договір вважається продовженим на невизначений строк.

Законом України від 19 січня 1995 р. КЗпП був доповнений ст. 39-1,
згідно з якою трудові договори, які були переукладені один або декілька
разів вважаються такими, що укладені на невизначений термін. Це
положення не поширюється на випадки, коли строкова форма трудового
договору передбачена законодавчими актами і в інших випадках,
передбачених ч. 2 ст. 23 КЗпП.

Необхідно врахувати, що при звільненні за п. 2 ст. 36 КЗпП певних
категорій працівників власник зобов’язаний забезпечити їх обов’язкове
працевлаштування. Це стосується вагітних жінок і жінок, котрі мають
дітей у віці до 3 років (або до 6 років, якщо дитина за медичним
висновком вимагає домашнього догляду), самотніх матерів при наявності
дитини у віці до 14 років або дитини-інваліда. Власник зобов’язаний
запропонувати такій жінці роботу на тому ж або на іншому підприємстві.
Ці гарантії, передбачені ч. З ст. 184 КЗпП, поширюються і на випадки
звільнення в зв’язку із закінченням терміну договору вказаних
працівників, якщо вони були прийняті за строковим трудовим договором.

При припиненні трудового договору в зв’язку зі смертю працівника власник
зобов’язаний видати наказ про виключення працівника з облікового складу
підприємства.

Ст. 38 КЗпП передбачає два варіанти розірвання трудового договору за
ініціативи працівника, укладеного на невизначений термін: з поважних і
без поважних причин. Працівник має право розірвати будь-який трудовий
договір, укладений на невизначений строк, попередивши про це власника
або уповноважений ним орган письмово за 2 тижні. Для такого звільнення
не вимагається ніяких поважних причин, головним є бажання працівника.
Власник зобов’язаний прийняти заяву про звільнення, організувати прийом
матеріальних цінностей, якщо такі перебували у віданні працівника. Ніякі
грошові та іншого характеру зобов’язання не можуть бути перешкодою для
своєчасного звільнення. По закінченні 2 тижнів власник видає наказ про
звільнення і зобов’язаний провести розрахунок з працівником і видати
йому трудову книжку.

Якщо працівник після закінчення терміну попередження про звільнення не
залишив роботи і не вимагає розірвання трудового договору, власник не
має права звільняти його згідно з поданою раніше заявою, крім випадків,
коли на його місце запрошений інший працівник, якому відповідно до
законодавства не може бути відмовлено в укладенні трудового договору. До
таких належать працівники, які запрошені на роботу за переведенням з
іншого підприємства, і таке переведення належним чином узгоджено; молоді
фахівці після закінчення ‘навчальних закладів; працівники, направлені на
роботу в рахунок броні.

Якщо працівник не може продовжувати роботу (переїзд на нове місце
проживання, переведення чоловіка або дружини на роботу в іншу
місцевість; вступ до навчального закладу;

неможливість проживання в даній місцевості, підтверджена медичним
висновком; вагітність; догляд за дитиною до досягнення нею 14-літнього
віку або дитиною-інвалідом; догляд за хворим членом сім’ї або інвалідом
І групи; вихід на пенсію; прийом на роботу за конкурсом та ін.), то
власник або уповноважений ним орган повинен розірвати трудовий договір у
термін, про який просить працівник (ст. 38 КЗпП).

Закон окремо називає одну з поважних причин, що робить неможливим
продовження трудового договору, — невиконання власником або
уповноваженим ним органом законодавства про охорону праці, умови
колективного договору саме з цих питань. За наявності такої причини
працівник має право розірвати трудовий договір теж за власним бажанням,
а власник зобов’язаний виплатити йому вихідну допомогу в розмірі,
передбаченому колективним договором, але не менше 3-місячного середнього
заробітку (ст. 44 КЗпП). Звичайно, реалізувати на практиці звільнення у
такий спосіб для працівника не просто, але для захисту свого права можна
звернутися до суду.

На відміну від вільного розірвання трудового договору на невизначений
строк, строковий трудовий договір (ст. 39 КЗпП) може бути розірваний на
вимогу працівника лише у разі хвороби працівника або інвалідності, що
перешкоджають виконанню роботи за договором, порушення власником
законодавства про працю, колективного або трудового договору та інших
поважних причин, передбачених ст. 38 КЗпП, про які йшлося вище.
Залишення працівником роботи за строковим трудовим договором без
поважних причин вважається порушенням трудових обов’язків і може потягти
звільнення, але вже з ініціативи власника (ст. 40 КЗпП), що, звичайно, є
небажаним для працівника. Таким чином у законодавстві захищається
стабільність і обов’язковість щодо зобов’язань строкового трудового
договору.

5. Переведення працівника з його згоди на інше підприємство, в установу,
організацію або перехід на виборну посаду (п. 5 cm. 36 КЗпП).

Теж є по суті розірванням трудового договору з ініціативи працівника,
проте, як бачимо, законодавець передбачив самостійну підставу для такого
звільнення. Порядок переведення передбачає дотримання наступних умов: 1)
заяви працівника з проханням про переведення на інше підприємство; 2)
згоди на таке переведення власника підприємства, на якому працює
працівник; 3) згоди на переведення власника підприємства, на яке
переводиться працівник. Якщо працівник просить звільнити його у зв’язку
з переходом на виборну посаду, мають бути надані документи про факт
обрання на таку посаду. При відсутності доказів звільнення проводиться у
порядку, встановленому в ст. 38 КЗпП, тобто за власним бажанням.

Потрібно звернути увагу на те, що в умовах приватизації зміна власника
підприємства є зміною сторони трудового договору. При перетворенні
державного підприємства в акціонерне, колективне, орендне має місце
фактична ліквідація одного підприємства і створення нового, тому
переведення працівників на таке знову створене підприємство вимагає
обов’язкової їх згоди. Але, мабуть, потрібно одержати і згоду іншої
сторони — роботодавця? Проте чинне законодавство інакше врегульовує таку
ситуацію: при зміні власника підприємства, а також при будь-якій його
реорганізації дія трудового договору працівника продовжується,
припинення трудового договору з ініціативи власника можливе лише у разі
реального скорочення чисельності або штату працівників (ч. З ст. 36
КЗпП). Ця норма захищає права працівника, проте не можна не бачити, що
вона обмежує права власника у питанні самостійно здійснювати найм
працівників. Таке положення суперечить суті й свободі трудового
договору, коли його зміст визначається сторонами. За умови зміни
власника відбувається зміна сторони трудового договору, видається,
трудові договори з усіма працівниками мають бути переукладені. Крім
зазначених спірних моментів, слід зазначити, що норма ч. З ст. 36 КЗпП
свідчить про непослідовність законодавця, по суті складається враження,
що працівник укладає трудовий договір не з власником, а з підприємством,
як це раніше передбачалося у законодавстві. Доцільно у законодавстві
вирішити питання про критерії і підстави диференціації, зокрема щодо
виду власника та розміру підприємства. Якщо мова йде про державне
підприємство, то зазначена норма-гарантія “спрацьовує”, оскільки трудові
договори укладаються з керівником підприємства, як особою, уповноваженою
власником, і працівники занадто віддалені від власника; якщо ж йдеться
про приватного власника, котрий сам “напряму” укладає трудові договори,
та невелике за кількістю працюючих підприємство — марні сподівання, що
вказаного положення буде дотримано.

Від дня прийняття рішення про приватизацію підприємства розірвання
трудового договору з ініціативи власника не допускається, за винятком
звільнення за п. 6 ст. 40 КЗпП (поновлення працівника, що раніше
виконував цю роботу) або здійснення працівником дій, за які
законодавством передбачена можливість звільнення на підставі пунктів 3,
4, 7, 8 статті 40 і статті 41 КЗпП (дисциплінарні звільнення).

Не допускається звільнення працівника приватизованого підприємства з
ініціативи нового власника або уповноваженого ним органу протягом 6
місяців від дня переходу до нього права (ст. 26 Закону України від 19
лютого 1997 p. “Про внесення змін до Закону України “Про приватизацію
майна державних підприємств” // Відомості Верховної Ради Україні. –
1997. – №17. – Ст. 122).

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Ответить

Курсовые, Дипломы, Рефераты на заказ в кратчайшие сроки
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020