Реферат на тему:

Предмет і методи господарського права

План

1. Поняття господарського права.

2. Суб’єкти господарського права.

3. Господарські правовідносини.

1. Господарське право це самостійна галузь права, яка визначає основні
засади господарювання і регулює господарські відносини, що виникають у
процесі організації та здійснення господарської діяльності між
суб’єктами господарювання і іншими учасниками відносин у сфері
господарювання.

Зміст предмету господарського права складається з 2 понять.

1. Господарської діяльності.

2. Організ. правові форми суб’єкту господарювання.

Відповідно до закону «Про економ. самост. основ суб’єктом господарства є
підприємства різних організаційно-правових форм видів діяльності, яка
здійснюється підприємством, як суб’єктами господарства в цілому
становить народногосподарствий комплекс пр. господ. діяльн. базується на
2 концептуа. праці.

1. Дозволено в се що не заборонено законом.

2. Суб’єкти господар. повинні вчиняти так, к визначають
нормативно-правові акти (це й при стос.суб’єк., які здійснюють контроль
і управління у сфері господарювання.

Під господарською діяльністю розуміється діяльність суб’єктів
господарювання у сфері суспільного виробництва спрямована на
виготовлення і реалізацію продукції (товарів) виконання робіт, надання
послуг. (господ. діяльн.) перед. різноманітні види діяльності які як
правило здійснюються для досягнення економічних і соціальних результатів
та з метою одержання прибутку.

Врегулювання господарських відносин в господарському праві відбув за
допомогою 3 методів.

1. Імперативних приписів – визначає дотримання суб’єктами господарювання
певних норм поведінки, визначених у нормативно-правових актах.

2. Метод Автономних рішень – передбачає, що суб’єкти господ. для
здійснення господарської діяльності самостійно приймають певні правові
норми.

3.Метод рекомендацій – за даним методом законодавець не зобов’язує, а
рекомендує суб’єктам господарюванням типові моделі процесуального певних
правовідносин.

В свою групу імперативний методи поділяється на два види методів, які
забезпечують державне керівництво економікою.

— Адміністративним

— Економічним.

Адміністративний метод – це спосіб впливу держави, коли необхідний
суспільству результат досягається прямим наказом компетентного органу,
що підлягає обов’язковому виконанню:

1. Державна реєстрація суб’єктів господарювання

2. Реєстрація деяких видів господарів

3. Ліцензування

4. Встановлення податкових ставок, та інших платежів, тощо.

Економічні методи – це такі способи впливу держави на господарські
правовідносини, коли необхідний суспільний результат досягається шляхом
економічної заінтересованості виконавців, до них відносяться:

1. Встановлення податкових пільг.

2. Державне кредитування суб’єк. господар.

3. Надання дотацій.

3. Застосування господарсько-правих санкцій у сфері господарювання. У
сучасних застосовуються у комплексі.

2. Суб’єктами господарських правовідносин є – організації, підприємства
які мають ряд ознак закріплених господарським законодавством:

1. Наявні певної організаційно-правової форми.

2. Юридично-відокремлена і закріплено за суб’єктом майно у вигляді
основних фондів і обігових коштів і інших цінностей (Баланс).

3. Господарська правосуб’єктність.

N R ?

//////////eeeessssssssssssssssssssssss

!L!2)4)?)3/4) *N*a*a+O-U/O0oooooooooooooooooooooooooooo

З урахування особливостей функцій суб’єктів господарювання,
законодавство визначає, їх правове становище і відносить до суб’єктів
господ. права, а саме:

— підприємства та їх структури підрозділи;

— об’єднання підприємств.

— фінансові і посередницькі інститути

— органи держ. вик. види і інші.

Органи, які забезпечують управління і контроль за діяльністю суб’єктів.

Названі суб’єкти можуть здійснювати господарську діяльність після
проведення держ. реєстру і отримання статусу юридичної особи.

Фізичні особи, які здійснюють господарську діяльність проходять держ.
реєстр без ств. юр. особи, але мають статус суб’єктів підпр. діял. Адже
порівнянь з цим правом коло суб’єктів у господарському праві значно
обмежено це юридичні особи і підприємці.

3. На підставі узагальнення указаних господарські правовідносини це
визначення, що господарські правовідносини, це врегульовані нормами
права суспільні відносини, котрі виникають у сфері господ.діляьності та
/або організацій /керівництва такою діяльністю.

Характеризується особливим суб’єктив. складом (юр.особи і підприємці), а
також бюджетним організаційних майнових елементів.

Відповідно до ст. 3 ч.4 ГК сферу господарських відносин становлять
господарсько виробничі організаційно господ. внутрішньо господарські.

Господарсько-виробничі – є майнові та інші відносини, що виникають між
суб’єктами господарювання, при безпосередньому здійсненні господарської
діяльності.

Орган. госп. – відп. –визначаються відносини, що складаються між
суб’єктами господ та суб’єкт. організаційно господ. повноважень у
процесі управління господарською діяльністю.

Внутрішньо господарські відносини складаються між організаційною
структурою (під уст. Організація) і тт. структурними підрозділами в
особі керівників підрозділів а також наявним складом працівників
відповідно до штатного розпису.

Ст. 4. ГК визначає, що значну частину правовідносин, які вимагають в
процесі здійснення господарської діяльності регулюють коло галузі права
зок.- цим. Трудове, земельне, аграрне, еконлогічен, банкове.

ст. 4 передбачає розмежування правовідносин з іншими галузями права.

Використана література

Щербина Валентин Степанович Господарське право.- К: Юрінком Інтер,
2005.-

Щербина Валентин Степанович Господарське право України.- К.: Юрінком
Інтер, 2002.-

Робоча програма з дисципліни «Господарське право» для студентів
юридичного факультету.- Запоріжжя: ЗДУ, 2002.- 13с.

Пилипенко Анатолій Якович, Щербина Валентин Степанович Господарське
право.- К.: Вентурі, 1996.- 288с.

Щербина В.С.,Пронська Г.В.,Вінник О.М.,Беляневич О.А.,Повар П.О.,Годун
С.В. Господарське право.- К: Юрінком Інтер, 2001.- 320с.

Методичні рекомендації з дисципліни «Господарське право України» для
студентів юридичного факультету (денної та заочної форми навчання).-
Запоріжжя: ЗДУ, 2002.- 51с.

Щербина В.С. (Щербина, Валентин Степанович) Господарське право України:
Навчальний посібник для студ.юридичних вузів і факультетів.- К.: Атіка,
1999.- 336с.

Похожие записи