.

Правовий режим використання, відтворення і охорони тваринного світу (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
6 4041
Скачать документ

Правовий режим використання, відтворення і охорони тваринного світу

ПЛАН

1. Завдання законодавства України про охорону, викорип стання і
відтворення тваринного світу,

2. Об екти тваринного світу.

З. Основні вимоги та принципи охорони, раціонального користання і
відтворення тваринного світу.

4. Права та обов’язки громадян при використанні єктів тваринного світу.

5. Права та обов’язки користувачів об’єктами тваринного світу

6. Охорона тваринногосвіту.

7. Контроль у галузі охорони, використання ї відтворення тваринного
світу.

8. Відповідальність за порушення законодавства про охорону, використання
і відтворення тваринного світу.

Завдання законодавства України про охорону, використання і відтворення
тваринного світу

Правова охорона тваринного світу – сукупність правових норм та
виникаючих на основі їх застосування правовідношень, направлених на
здійснення заходів по збереженню тваринного світу, їх раціональне
викорис-, тання та відтворення природних ресурсів, оздоровлення для
задоволення екологічних, економічних, культурно-оздоровчих потреб
суспільства в інтересах теперішнього

та майбутніх поколінь.

Закон України «Про тваринний світ» від 3 березня 1993 року.

Завданням законодавства України про охорону, використання і відтворення
тваринного світу є регулювання відносин у галузі охорони, використання і
відтворення тваринного світу, збереження та поліпшення середовища
перебування диких тварин, забезпечення умов постійного існування всього
видового і популяційного різноманіття тварин у стані природної волі,
неволі чи напіввільних умовах.

Об’єкти тваринного світу

Об’єктами тваринного світу як природний ресурс загальнодержавного
значення е:

• хордові, в т. ч. хребетні (ссавці, птахи, плазуни, земноводні, риби
тощо) і безхребетні (членистоногі, молюски, голкошкірі тощо) тварини в
усьому їх видовому і популяційному різноманітті, що перебувають у
станіприродної волі;

• частини диких тварин (роги, шкіра тощо);

• продукти життєдіяльності дздсих тварин (мед, віск тощо);

• залишки викопних тварин.

Дикі тварини, що перебувають у стані природної волі, а також інші
об’єкти тваринного світу, що перебувають у межах територіальних і
внутрішніх морських вод,

континентального шельфу та виключної (морської) економічної зони,
водойм, що знаходяться на території більш ніж однієї області, державних
мисливських угідь;

територій природно-заповідного фонду України і лісів державного
значення, належать до природних ресурсів загальнодержавного значення.

Об’єкти тваринного світу, а також місця їх токування, пиняння, гніздових
колоній птахів, постійних або тимчасових скупчень тварин, інші
території, що є середовищем перебування об’єктів тваринного світу,
підлягають охороні.

Суб’єктом права загальнодержавної власності на тваринний світ є держава
в особі Верховної Ради У країни, ци яка може делегувати свої окремі
повноваження власника тваринного світу органам державної виконавчої,
влади в галузі охорони, використання і відтворення тваринного світу.

Право колективної та приватної власності на окремі об’єкти тваринного
світу

Дикі тварини та інші об’єкти тваринного світу, які, вилучені зі стану
природної волі або природного середовища, можуть перебувати у
колективній чи приватній власності. Законність добуття у колективну або
приватну власність об’єктів тваринного світу (крім добутих у порядку
загального використання) повинна бути під-, тверджена відповідним
документом. Не можуть передаватись у колективну або приватну власність
об’єкти тваринного світу, що становлять особливу природоохоронну
цінність, а також види тварин, занесені у Червону книгу України.

Основні вимоги та принципи охорони, раціонального використання і
відтворення тваринного світу

При господарчій діяльності мають, додержуватися, такі основні вимоги та
принципи:

• збереження умов існування видового і популяційного різноманіття
тваринного світу в стані природної волі;

* недопустимість погіршення середовища перебування шляхів міграції та
умов розмноження диких тварин;

* збереження цілісності природних угрупувань тварин;

• додержання науково обґрунтованих нормативів і лімітів використання
об’єктів тваринного світу, забезпечення невиснажливого використання
диких тварин та їх відтворення;

• раціональне використання корисних властивостей і продуктів
життєдіяльності диких тварин;

• платність за спеціальне використання об’єктів тваринного світу;

• регулювання чисельності тварин з метою охорони здоров’я населення і
відвернення заподіяння шкоди природі та народному господарству;

• врахування висновків екологічної експертизи щодо народногосподарських
об’єктів, які можуть вплинути на стан тваринного світу.

Права та обов’язки громадян при використанні об’єктів тваринного світу

Кожний громадянин має право:

• на загальне і спеціальне використання тваринного світу;

• мати у колективній або приватній власності окремі об’єкти тваринного
світу;

• на компенсацію шкоди, завданої дикими тваринами.

Громадяни України зобов ‘язані:

• охороняти тваринний світ і середовище перебування диких тварин;

• сприяти відтворенню відновлюваних об’єктів тваринного світу;

• використовувати об’єкти тваринного світу відповідно до вимог
природоохоронного законодавства.

Громадяни України мають й інші права та обов’язки, передбачені Законом
України «Про охорону навколишнього природного середовища», іншими актами
законодавства.

Використання об’єктів тваринного світу здійснюється на праві власності і
праві користування. Для задоволення життєво необхідних потреб
(оздоровлення, рекреація тощо) громадянам гарантується право загального
використання тваринного світу безплатно, яке здійснюється без вилучення
об’єктів тваринного світу з природного середовища. До спеціального
використання тваринного світу належать усі види користування тваринним
світом (за винятком любительського і спортивного рибальства у водоймах
загального користування), що здійснюється у ,х вилученням (добуванням,
збиранням і таке інше) з природного середовища. Воно здійснюється лише
за спеціальними дозволами.

Види використання об’єктів тваринного світу:

• мисливство;

• надання у користування мисливських угідь;

• полювання;

• рибальство;

• у наукових, культурно-освітніх, виховних та естетичних цілях;

• з метою одержання продуктів їх життєдіяльності.

Права та обов’язки користувачів об’єктами тваринного світу

Користувачі мають право:

• у встановленому порядку здійснювати спеціальне використання об’єктів
тваринного світу;

• власності на добуті в законному порядку об’єкти тваринного світу і
доходи від їх реалізації;

• оскаржувати у встановленому порядку рішення державних органів і
посадових осіб, що порушують їх права на використання об’єктів
тваринного світу.

Користува чі об’єктами тваринного світу зобов ‘язані:

• додержуватися встановлених правил, норм, лімітів і строків
використання об’єктів тваринного світу;

• використовувати тваринний світ способами, що не допускають порушення
цілісності природних угрупувань;

•безперешкодно допускати до перевірки всіх об’єктів, де утримуються,
перероблюються та реалізуються об’єкти тваринного світу, представників
органів державного контролю;

• раціонально використовувати об’єкти тваринного світу, не допускати
погіршення екологічного стану середовища перебування тварин внаслідок
власної діяльності, застосовувати природоохоронні технології під час
здійснення виробничих процесів;

• проводити первинний облік чисельності і використання Диких тварин,
вивчати їх стан та характеристики , де перебувають об’єкти тваринного
світу;

• проводити комплексні заходи, спрямовані на відродженя, в т. ч. штучне,
диких тварин, збереження і поліпшення середовищ їх перебування;

• здійснювати заходи щодо виконання загальнодержавних, регіональних і
місцевих екологічних програм з питань охорони тваринного світу тощо.

Умови і підстави припинення права спеціального використання об’єктів
тваринного світу

Право спеціального використання об’єктів тваринного світу припиняється у
разі:

?

e

i

X

&o?

EH

EH

???????$??$?????????• закінчення строку, на який було надано дозвіл на
використання;

• відпадання потреби у використанні або добровільна відмова від нього;

* припинення діяльності підприємств, установ, громадян, які
використовували об’єкти тваринного світу;

• порушення порядку спеціального використання об’єктів тваринного світу
тощо.

Припинення права спеціального використання здійснюється в порядку,
визначеному законодавством України Про охорону навколишнього природного
середовища.

Припинення права власності на об’єкти тваринного світу здійснюється у
разі жорстокого поводження з дикими тваринами, заборони перебування у
колективній або приватній власності окремих видів тваринного світу.

Гарантії та захист прав власників і користувачів об’єктами тваринного
світу передбачаються природоохоронним законодавством України.

Охорона тваринного світу

Охорона тваринного світу включає систему правових, організаційних,
економічних, матеріально-технічних, освітніх та інших заходів,
спрямованих на збереження, відтворення та раціональне використання
об’єктів тваринного світу.

Охорона тваринного світу передбачає комплексний і підхід до вивчення
стану, розробки і здійснення заходів щодо охорони та поліпшення всієї
екологічної системи, в якій перебуває і складовою частиною якої є
тваринний світ.

Забезпечення охорони тваринного світу шляхом:

• встановлення заборони та обмежень у використанні об’єктів тваринного
світу;

• охорони середовища перебування, умов розмножження, шляхів міграції
тварин;

* запобігання загибелі тварин під час здійснення ви-плбничих процесів
та експлуатації транспортних засобів;

• обов’язковості урахування під час проведення екологічної експертизи
впливу експортованих об’єктів на стан тваринного світу;

• погодження місць будівництва об’єктів, впровадження нової техніки,
технології, матеріалів і речовин, цю впливають або можуть впливати на
стан тваринного світу;

• охорони об єктів тваринного світу на територіях та об’єктах
природно-заповідного фонду України;

• охорони, відтворення і використання рідкісних та таких, що перебувають
під загрозою зникнення, видів, тварин;

• розведення в неволі рідкісних і таких, що перебувають під загрозою
зникнення, видів тварин;

• зоологічних колекцій;

• подання допомоги тваринам у разі їх захворювання або загрози загибелі
під час стихійного лиха та надзвичайних ситуацій;

• охорони тварин під час застосування засобів захис-, ту рослин,
стимуляторів їх росту, мінеральних добрив та, інших препаратів;

• обмеження або застосування на окремих територіях засобів захисту
рослин, стимуляторів їх росту, мінеральних добрив та інщих препаратів;

• переселення, акліматизації і схрещування тварин;

• охорони тваринного світу від шкідливого впливу продуктів
біотехнології;

• урахування вимог охорони тваринного світу при встановленні екологічних
нормативів;

• ввезення в Україну і вивезення за її межі об’єктів’ тваринного світу;

• обмеження прав власників і користувачів природних ресурсів в інтересах
охорони, раціонального використання та відтворення тваринного світу.

Контроль у галузі охорони, використання і відтворення тваринного світу

Державний контроль у галузі охорони» використання і відтворення
тваринного світу здійснюється Кабинетом Міністрів України, Міністерством
екології, Природних ресурсів України та його органами на місцях
місцевими органами державної виконавчої влади іншими державними
органами, а також органами місцевого самоврядування.

Громадський контроль у галузі охорони, використання і відтворення
тваринного світу здійснюється громадськими інспекторами охорони
навколишнього природного середовища.

Компетенція спеціально уповноважених державних органів щодо контролю у
галузі охорони, використання і відтворення тваринного світу.

Міністерство екології та природних ресурсів має право:

• координувати роботу інших спеціально уповноважених органів державної
виконавчої влади в галузі охорони, використання і відтворення тваринного
світу та здійснювати контроль за діяльністю підприємств, установ,
організацій і громадян у галузі охорони, використання і відтворення
тваринного світу;

• контролювати додержання встановленого порядку обліку тварин та обліку
їх використання;

• вимагати від фізичних та юридичних осіб усунення порушень
законодавства у галузі охорони, використання і відтворення тваринного
світу;

• припиняти у встановленому порядку використання об’єктів тваринного
світу, яке ведеться з порушенням законодавства;

• у встановленому порядку зупиняти тимчасово роботи, під час проведення
яких порушуються правила, норми та інші вимоги щодо охорони і
використання тваринного світу, середовища перебування, умов розмноження
і шляхів міграції тварин, до усунення порушень;

• припиняти незаконні дії або анулювати дозволи та

встановлювати обмеження на добування, всі види використання, утримання,
реалізацію, вивезення з України і ввезення на її територію диких тварин;

• здійснювати контроль за торгівлею мисливськими трофеями і
виготовленням виробів з них;

• подавати позови про відшкодування збитків втрат, заподіяних
підприємствами, установами, організаціями та громадянами внаслідок
порушення законодавства про охорону, використання і відтворення
тваринного світу.

Відповідальність за порушення законодавства про охорону, використання і
відтворення тваринного світу

Особи, винні в:

• незаконному вилученні об’єктів тваринного світу з природного
середовища;

. самовільному спеціальному використанні об’єктів тваринного світу;

• порушенні порядку надання об’єктів тваринного світу в користування;

• перевищенні лімітів і порушенні інших вимог використання об’єктів
тваринного світу;

• невиконанні вимог державної екологічної експертизи;

• порушенні вимог щодо охорони середовища перебування, умов розмноження
і шляхів міграції тварин, самовільному випалюванні сухої рослинності або
її залишків;

• порушенні правил зберігання, транспортування, застосування засобів
захисту рослин, стимуляторів їх росту, мінеральних добрив та інших
речовин (препаратів);

• порушенні правил створення, поповнення, зберігання, використання та
державного обліку зоологічних колекцій, торгівлі ними, а також
встановленого порядку пересилання, ввезення в Україну і вивезення за її
межі;

• жорстокому поводженні з тваринами;

• приховуванні та перекручуванні інформації про стан і чисельність
об’єктів тваринного світу та їх використання;

• невжиття заходів щодо запобігання загибелі тварин, погіршенню
середовища їх перебування та ліквідації негативного впливу на тваринний
світ;

• порушенні порядку придбання, реалізації, пересилання і вивезення за
межі України, ввезення на її територію диких тварин та інших об’єктів
тваринного світу;

• невиконанні вимог щодо охорони видів тварин, занесених до Червоної
книги України або до переліків ви-Дів тварин, що підлягають особливій
охороні;

• виготовленні, зберіганні, реалізації та застосуванні заборонених
знарядь добування тварин;

* невиконанні розпоряджень органів, що здійснюють ворону і державний
контроль у галузі охорони, використання і відтворення тваринного світу,
несуть цивільну, кримінальну відповідальність згідно із законодавством
України.

Література

Андрейцев В. 1. Екологічне право (Загальна частина).- К., 1996.

Андрейцев В. І. Екологія і закон: еколого-правова
відповідальність.-1991.

Андрейцев В. /.. Пустовойт М. А., Калшовський С. В. Екологічна
експертиза: право і практика.- К.: Урожай, 1992.

Андрейцев В. Й. Правовое обеспечение зкологической зксперти-зьі
проектов.- К.: Будівельник, 1990.

Водний Кодекс України. // Відомості Верховної Ради України-1995 .-№24.
Гавриш С. Б. Уголовно-правовая охрана окружающей средьі •Украиньі.
Проблеми теории й развитие законодательства.- Харьков, 1994.

Гетьман А. П. Процессуальньіе нормьі й отношения в зколо-гическом
праве.-Харьков: Основа, 1994.

Государственное управление охраной окружающей средьі в союзной
республике.- Под ред. Ю. С. Шемшученко.- К.: Наукова думка,1990.

Дмитренко I; А. Екологічне право України: Навч. посіб- К.,1996.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Ответить

Курсовые, Дипломы, Рефераты на заказ в кратчайшие сроки
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020