.

Правове регулювання відносин власності в Україні. Правовий режим майна господарюючих суб\’єктів (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
0 2793
Скачать документ

Правове регулювання відносин власності в Україні

Правовий режим майна господарюючих суб’єктів

Правовий режим майна господарюючих суб’єктів регулюють Цивільний кодекс
України, ряд нормативних актів, серед яких: закони України: «Про
власність», «Про підприємства в Україні», «Про господарські товариства»
та інші.

Відповідно до ст. 6 закону «Про власність»:

• власник має право використовувати належне йому майно для
підприємницької діяльності;

• результати господарського використання майна
(виготовлена продукція, одержані доходи) належать власникові цього
майна, якщо інше не встановлено законом або договором;

• власник засобів виробництва та іншого майна має право створити у
встановленому законом порядку підприємство, організацію, що є
юридичною особою;

• юридична особа здійснює право володіння, користування і розпорядження
закріпленим за нею майном власника відповідно до свого статуту
(положення).

Майно підприємства становлять основні фонди та оборотні кошти, а також
інші цінності, вартість яких відображається в самостійному балансі
підприємства.

Майно підприємства відповідно до законів України, статуту підприємства
та укладених угод належить йому на праві власності, повного
господарського відання або оперативного управління.

Майно, що є державною власністю і закріплене за державним підприємством
{крім казенного), належить йому на праві повного господарського відання.

Здійснюючи право повного господарського відання, державне підприємство
володіє, користується та розпоряджається зазначеним майном на свій
розсуд, вчиняючи щодо нього будь-які дії, які не суперечать чинному
законодавству та статуту підприємства.

Майно, що є у державній власності і закріплене за казенним
підприємством, належить йому на праві оперативного управління.

Здійснюючи право оперативного управління, казенне підприємство володіє
та користується зазначеним майном. Казенне підприємство має право
розпоряджатися закріпленим за ним на праві оперативного управління
майном, що є у державній власності і належить до основних фондів
підприємства, лише з дозволу органу, уповноваженого управляти
відповідним державним майном. Особливості розпорядження іншим майном
казенного підприємства визначаються у його статуті.

Джерелами формування майна підприємства є:

• грошові та матеріальні внески засновників;

• доходи, одержані від реалізації продукції, а також від інших видів
господарської діяльності;

• доходи від цінних паперів;

• кредити банків та інших кредиторів;

• капітальні вкладення і дотації з бюджетів;

• надходження від роздержавлення і приватизації власності;

• придбання майна іншого підприємства, організації;

• безоплатні або благодійні внески, пожертвування
організацій, підприємств і громадян;

• інші джерела, не заборонені законодавчими актами
України.

Підприємство, якщо інше не передбачено чинним законодавством та його
статутом, має право продавати і передавати іншим підприємствам,
організаціям та установам, обмінювати, здавати в оренду, надавати
безоплатно в тимчасове користування або в позику належні йому будинки,
споруди, устаткування, транспортні засоби, інвентар, сировину та інші
матеріальні цінності, а також списувати їх з балансу.

Підприємству надається право, якщо інше не передбачено чинним
законодавством та його статутом, продавати, передавати безоплатно,
обмінювати, здавати в оренду громадянам засоби виробництва та інші
матеріальні цінності, за винятком тих, які відповідно до законодавчих
актів України не можуть бути в їх власності. Безоплатна передача і
надання підприємствами матеріальних цінностей громадянам здійснюються з
дозволу власника або уповноваженого ним органу, крім випадків,
передбачених законодавством України.

Володіння і користування природними ресурсами підприємство здійснює у
встановленому порядку за плату, а у випадках, передбачених законодавчими
актами України, – на пільгових умовах. Власники землі та
землекористувачі щорічно сплачують плату за землю у вигляді земельного
податку або орендної плати.

Майно, що є державною власністю і закріплене за державним підприємством,
належить йому на праві повного господарського відання, крім випадків,
передбачених законодавством України.

Здійснюючи право повного господарського відання, підприємство володіє,
користується та розпоряджається зазначеним майном, вчиняючи щодо нього
будь-які дії, які не суперечать закону та цілям діяльності підприємства.
До права повного господарського відання застосовуються правила про право
власності, якщо інше не встановлено законодавчими актами України.

У разі прийняття державним органом, уповноваженим управляти державним
майном, рішення про реорганізацію або ліквідацію державного
підприємства, трудовий колектив має право вимагати передачі підприємства
в оренду або перетворення його в інше підприємство, засноване на
колективній власності.

Якщо порушено провадження у справі про банкрутство державного
підприємства, його трудовий колектив має право вимагати передачі
підприємства йому в оренду або перетворення

Державні установи державному бюджеті і законодавчими актами діяльність,
мають право його в інше підприємство, засноване на колективній
власності, за умови прийняття на себе боргів підприємства-боржника і
згоди кредиторів.

Член трудового колективу має право одержати свій вклад (вартість акцій)
у порядку і строки, що визначаються спільним рішенням адміністрації і
трудового колективу.

При ліквідації підприємства сума вкладу (вартість акцій) виплачується
членам трудового колективу (спадкоємцям) з майна, що залишилося після
розрахунків з бюджетом, банками та іншими кредиторами підприємства.

Майно, що є державною власністю і закріплене за державною установою
(організацією), яка перебуває на державному бюджеті, належить їй на
праві оперативного управління (організації), що перебувають на
можуть у випадках, передбачених України, здійснювати
господарську самостійно розпоряджатися доходами від такої діяльності і
майном, придбаним за рахунок цих доходів.

Державна установа (організація) відповідає за своїми зобов’язаннями
коштами, що є в її розпорядженні. При недостатності у державної установи
(організації) коштів відповідальність за її зобов’язаннями несе власник.

Держава гарантує захист майнових прав підприємства. Вилучення державою у
підприємства його основних фондів, оборотних коштів та іншого
використовуваного ним майна здійснюється тільки у випадках, передбачених
законами України.

Збитки, завдані підприємству в результаті порушення його майнових прав
громадянами, юридичними особами і державними органами, відшкодовуються
підприємству за рішенням суду або господарського суду.

Суб’єктами права колективної власності на землю є колективні
сільськогосподарські підприємства,

сільськогосподарські кооперативи, садівницькі товариства,
сільськогосподарські акціонерні товариства, у тому числі створені

Суб’єктами права колективи державних колективні підприємства,
господарські товариства, власності є трудові колективи орендарів,
акціонерні товариства, об’єднання, професійні на базі радгоспів та інших
державних сільськогосподарських підприємств.

Право колективної власності виникає на підставі: добровільного
об’єднання майна громадян і юридичних осіб для створення кооперативів,
акціонерних товариств, інших господарських товариств і об’єднань;
передачі державних підприємств в оренду; викупу колективами трудящих
державного майна; перетворення державних підприємств в акціонерні та
інші товариства; безоплатної передачі майна державного підприємства у
власність трудового колективу, державних субсидій; пожертвувань
організацій і громадян, інших цивільно-правових угод.

У колективну власність можуть бути передані землі колективних
сільськогосподарських підприємств, сільськогосподарських
кооперативів, сільськогосподарських акціонерних товариств, у тому числі
створених на базі радгоспів та інших державних сільськогосподарських
підприємств, землі садівницьких товариств – за рішенням загальних зборів
цих підприємств, кооперативів, товариств.

Об’єктами права власності колективу орендарів є вироблена продукція,
одержані доходи та інше майно, придбане на підставах, не заборонених
законом.

У власності колективного підприємства є вироблена продукція, одержані
доходи, а також інше майно, придбане на підставах, не заборонених
законом.

У майні колективного підприємства визначаються вклади його працівників.
Розмір вкладу працівника у майні колективного підприємства визначається
залежно від його трудової участі в діяльності державного або орендного
підприємства, а також участі у збільшенні майна колективного
підприємства після його створення.

На вклад працівника колективного підприємства нараховуються і
виплачуються проценти в розмірі, що визначається трудовим колективом
виходячи з результатів господарської діяльності підприємства.

Працівникові, який припинив трудові відносини з підприємством, а також
спадкоємцям померлого працівника виплачується вартість вкладу.

Об’єктами права власності кооперативу є будівлі, споруди, грошові та
інші майнові внески його членів; виготовлена ним продукція; доходи,
одержані від її реалізації та іншої діяльності, передбаченої статутом
кооперативу (колгоспу), а також інше майно, придбане на підставах, не
заборонених законом. Кожен член кооперативу має право на частку доходу,
одержану на його пай.

У майні, що належить кооперативу, визначаються частки членів цього
кооперативу. В разі добровільного виходу з кооперативу громадянин має
право на виділення належної йому частки в майні кооперативу в натурі,
грошах або цінних паперах.

При ліквідації кооперативу майно, що залишилося після розрахунків з
бюджетом, банками та іншими кредиторами, розподіляється між членами
кооперативу.

Об’єктами права власності господарського товариства, що є юридичною
особою, є грошові та майнові внески його членів, а також майно, набуте
внаслідок господарської діяльності, та інше майно, придбане на
підставах, не заборонених законом.

Внесок членів господарського товариства може складатись з основних та
оборотних фондів, грошових коштів, цінних паперів. Член господарського
товариства має право за загальною згодою передати в рахунок свого внеску
право користування належним йому майном або результатами його
інтелектуальної праці.

Об’єктом права власності акціонерного товариства є майно, придбане за
рахунок продажу акцій, одержане в результаті його господарської
діяльності, а також інше майно, набуте на підставах, не заборонених
законом.

Держателями акцій можуть бути підприємства, установи, організації,
державні органи, працівники даного товариства, а також інші громадяни,
якщо інше не передбачено законодавчими актами України або статутом
товариства.

Державне підприємство за спільним рішенням трудового колективу і
уповноваженого на те державного органу може бути перетворено в
акціонерне товариство шляхом випуску акцій на всю вартість майна
підприємства. Кошти, одержані від продажу акцій, після покриття боргів
державного підприємства надходять у відповідний бюджет.

Об’єктом права власності господарського об’єднання підприємств і
організацій (концерну, асоціації, галузевого, міжгалузевого
регіонального об’єднання) є майно, добровільно передане йому
підприємствами й організаціями, а також набуте в результаті
господарської діяльності та на інших підставах, не заборонених законом.

До складу об’єктів права власності господарського об’єднання не входить
майно членів цього об’єднання.

Власністю господарського об’єднання є також майно створених ним
підприємств. Ці підприємства не мають права вийти із складу об’єднання
без його згоди.

Об’єднання не відповідає за зобов’язаннями підприємств та організацій,
що входять до його складу, а вони не відповідають за зобов’язаннями
об’єднання і один одного, якщо інше не передбачено їх статутами
(положеннями) або договором між ними.

Майно, яке залишилося після припинення діяльності господарського
об’єднання, розподіляється між підприємствами та організаціями, що
входили до нього.

Об’єктами права власності громадських об’єднань, у тому числі
професійних спілок, благодійних та інших громадських фондів, є майно
культурно-освітнього та оздоровчого призначення, грошові кошти, акції,
інші цінні папери, жилі будинки, споруди виробничого і невиробничого
призначення, обладнання, устаткування, транспортні засоби та інше майно,
необхідне для забезпечення діяльності, передбаченої їх статутами
(положеннями).

Громадські об’єднання можуть мати у власності підприємства відповідно до
цілей, зазначених в їх статутах, і в порядку, передбаченому
законодавчими актами України.

Об’єктами права власності політичних партій та організацій є придбані на
законній підставі будинки, споруди, грошові кошти та інше майно,
необхідне виключно для забезпечення виконання статутних функцій.

Законодавчими актами України можуть встановлюватися види майна, яке з
міркувань державної або громадської безпеки чи відповідно до міжнародних
договорів України не може перебувати у власності громадських об’єднань.

Об’єктами права власності релігійної організації є культові споруди,
предмети релігійної обрядовості, благодійного, культурно-просвітницького
і виробничого призначення, жилі будинки, грошові кошти та інше майно,
необхідне для забезпечення їх діяльності.

Релігійні організації мають право власності на майно, придбане ними за
рахунок власних коштів, пожертвуване громадянами і організаціями або
передане державою чи придбане на інших підставах, не заборонених
законом.

На майно культового призначення, що належить релігійним організаціям, не
може бути звернено стягнення за претензіями кредиторів.

Колективний власник самостійно володіє, користується і розпоряджається
об’єктами власності, які йому належать

Право колективної власності здійснюють вищі органи управління власника
(загальні збори, конференції, з’їзди тощо),

Окремі функції по господарському управлінню колективним майном може бути
покладено вищими органами управління власника на створювані ними органи.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Ответить

Курсовые, Дипломы, Рефераты на заказ в кратчайшие сроки
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020