.

Правова охорона тваринного світу (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
3 8629
Скачать документ

Реферат на тему:

Правова охорона тваринного світу

Вступ

Тваринний світ як об’єкт правової охорони.

Організаційно-правові заходи охорони тваринного світу.

Відповідальність за порушення законодавства про охорону тваринного
світу.

Висновок

Вступ

Охорона навколишнього середовища – завдання не тільки екологів та
географів, це вже загальносвітова проблема. Важливе місце в охороні
навколишнього середовища належить правовій стороні цієї проблеми.

Тваринний світ є одним з компонентів навколишнього природного
середовища, національним багатством України, джерелом духовного та
естетичного збагачення і виховання людей, об’єктом наукових
досліджень, а також важливою базою для одержання промислової і
лікарської сировини, харчових продуктів та інших матеріальних
інностей.

В інтересах нинішнього і майбутніх поколінь в Україні за
участю підприємств, установ, організацій і громадян здійснюються
заходи щодо охорони, науково обгрунтованого, невиснажливого
використання і відтворення тваринного світу.

Відносини у галузі охорони, використання і відтворення тваринного
світу, об’єкти якого перебувають у стані природної волі, у
напіввільних умовах чи в неволі, на суші, у воді, грунті та повітрі,
постійно чи тимчасово населяють територію України або належать до
природних багатств її континентального шельфу та виключної
(морської) економічної зони, регулюються Конституцією України,
Законом “Про тваринний світ”, законами України “Про охорону
навколишнього природного середовища”, “Про мисливське господарство
та полювання” та іншими нормативно-правовими актами. Відносини
у галузі охорони, використання і відтворення
сільськогосподарських, свійських тварин, а також діяльність,
пов’язана з охороною і використанням залишків викопних тварин,
регулюються відповідним законодавством України.

Тваринний світ як об’єкт правової охорони

Об’єктами тваринного світу, на які поширюється дія цього Закону, є:
дикі тварини – хордові, в тому числі хребетні (ссавці, птахи,
плазуни, земноводні, риби та інші) і безхребетні (членистоногі,
молюски, голкошкірі та інші) в усьому їх видовому і популяційному
різноманітті та на всіх стадіях розвитку (ембріони, яйця, лялечки
тощо), які перебувають у стані природної волі, утримуються у
напіввільних умовах чи в неволі;

частини диких тварин (роги, шкіра тощо);

продукти життєдіяльності диких тварин (мед, віск тощо).

Об’єкти тваринного світу, а також нори, хатки, лігва, мурашники,
боброві загати та інше житло і споруди тварин, місця токування,
линяння, гніздових колоній птахів, постійних чи тимчасових
скупчень тварин, нерестовищ, інші території, що є середовищем їх
існування та шляхами міграції, підлягають охороні. Дикі тварини,
які перебувають у стані природної волі в межах території України, її
континентального шельфу та виключної (морської) економічної зони,
інші об’єкти тваринного світу, на які поширюється дія цього Закону і
які перебувають у державній власності, а також об’єкти тваринного
світу, що у встановленому законодавством порядку набуті у комунальну
або приватну власність і визнані об’єктами загальнодержавного
значення, належать до природних ресурсів загальнодержавного значення.

Організаційно-правові заходи охорони тваринного світу

Охорона тваринного світу включає систему правових,
організаційних, економічних, матеріально-технічних, освітніх та інших
заходів, спрямованих на збереження, відтворення і
використання об’єктів тваринного світу.

Охорона тваринного світу передбачає комплексний підхід до вивчення
стану, розроблення і здійснення заходів щодо охорони та поліпшення
екологічних систем, в яких перебуває і складовою частиною яких є
тваринний світ.

Охорона тваринного світу забезпечується шляхом:

встановлення правил та науково обгрунтованих норм охорони,
раціонального використання і відтворення об’єктів тваринного
світу; встановлення заборони та обмежень при використанні
об’єктів тваринного світу;

охорони від самовільного використання та інших порушень
встановленого законодавством порядку використання об’єктів
тваринного світу;

охорони середовища існування, умов розмноження і шляхів міграції
тварин;

запобігання загибелі тварин під час здійснення виробничих процесів;
формування екологічної мережі, створення державних
заповідників, заказників і визначення інших природних територій та
об’єктів, що підлягають особливій охороні;

встановлення особливого режиму охорони видів тварин, занесених
до Червоної книги України і до переліків видів тварин, які
підлягають особливій охороні на території Автономної Республіки
Крим, областей, міст Києва та Севастополя; розроблення і
впровадження програм (планів дій) щодо збереження та відтворення
видів диких тварин, які перебувають під загрозою зникнення;

розведення в неволі рідкісних і таких, що перебувають під загрозою
зникнення, видів тварин, створення центрів та “банків” для зберігання
генетичного матеріалу;

встановлення науково обгрунтованих нормативів і лімітів
використання об’єктів тваринного світу та вимог щодо засобів їх
добування; регулювання вилучення тварин із природного
середовища для зоологічних колекцій; надання допомоги тваринам
у разі захворювання, загрози їх загибелі під час стихійного лиха
і внаслідок надзвичайних екологічних ситуацій; організації
наукових досліджень, спрямованих на обгрунтування заходів щодо охорони
тваринного світу;

виховання громадян у дусі гуманного ставлення до тварин;
пропаганди важливості охорони тваринного світу;

здійснення контролю у галузі охорони, використання і
відтворення тваринного світу;

проведення заходів екологічної безпеки; запобігання проникненню
в природне середовище України чужорідних видів диких тварин
та здійснення заходів щодо недопущення негативних наслідків у
разі їх випадкового проникнення;

створення системи державного обліку, кадастру та моніторингу тваринного
світу;

урахування питань охорони тваринного світу під час
встановлення екологічних нормативів та здійснення господарської
діяльності; регулювання вивезення за митний кордон України
об’єктів тваринного світу;

стимулювання діяльності, спрямованої на охорону, раціональне
використання і відтворення тваринного світу;

проведення відповідно до законодавства інших заходів і
встановлення інших вимог щодо охорони об’єктів тваринного світу.

З метою збереження і відтворення тварин здійснення окремих видів
використання об’єктів тваринного світу, а також вилучення з природного
середовища тварин може бути обмежено або повністю заборонено на
певній території чи на певні строки в порядку, передбаченому цим
Законом та іншими нормативно-правовими актами. Під час проведення
заходів щодо охорони, раціонального використання і відтворення
тваринного світу, а також під час здійснення будь-якої діяльності,
яка може вплинути на середовище існування диких тварин та стан
тваринного світу, повинно забезпечуватися додержання таких основних
вимог і принципів:

збереження умов існування видового і популяційного
різноманіття тваринного світу в стані природної волі;

недопустимість погіршення середовища існування, шляхів міграції
та умов розмноження диких тварин;

збереження цілісності природних угруповань диких тварин;

додержання науково обгрунтованих нормативів і лімітів
використання об’єктів тваринного світу, забезпечення
невиснажливого їх використання, а також відтворення;

раціональне використання корисних властивостей і продуктів
життєдіяльності диких тварин;

платність за спеціальне використання об’єктів тваринного світу;

регулювання чисельності диких тварин в інтересах охорони здоров’я
населення і запобігання заподіянню шкоди довкіллю, господарській
та іншій діяльності;

урахування висновків екологічної експертизи щодо об’єктів
господарської та іншої діяльності, які можуть негативно впливати на
стан тваринного світу.

Громадяни відповідно до закону мають право:

на загальне і спеціальне використання об’єктів тваринного світу;

мати у власності окремі об’єкти тваринного світу;

на компенсацію шкоди, завданої дикими тваринами.

Громадяни відповідно до закону зобов’язані: охороняти тваринний світ
і середовище перебування диких тварин; сприяти відтворенню
відновлюваних об’єктів тваринного світу; використовувати об’єкти
тваринного світу відповідно до закону; відшкодовувати шкоду,
заподіяну ними тваринному світу внаслідок порушення вимог
законодавства про охорону, використання і відтворення тваринного світу.

Громадяни мають й інші права та обов’язки, передбачені законом.
Державне управління та регулювання у галузі охорони,
використання і відтворення тваринного світу здійснюють Кабінет
Міністрів України, Рада міністрів Автономної Республіки Крим,
місцеві державні адміністрації, спеціально уповноважені
центральні органи виконавчої влади у галузі охорони, використання і
відтворення тваринного світу, до яких належать спеціально
уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань
екології та природних ресурсів, спеціально уповноважений
центральний орган виконавчої влади з питань мисливського
господарства та полювання, спеціально уповноважений центральний орган
виконавчої влади з питань рибного господарства та їх
територіальні органи, інші спеціально уповноважені на це органи
виконавчої влади відповідно до їх повноважень. Органам місцевого
самоврядування законами можуть бути надані окремі повноваження
органів виконавчої влади у галузі охорони, використання і відтворення
тваринного світу.

До повноважень Кабінету Міністрів України у галузі охорони,
використання і відтворення тваринного світу належить: забезпечення
реалізації визначеної Верховною Радою України державної політики у
галузі охорони, використання і відтворення тваринного світу;
забезпечення державного регулювання і контролю у галузі охорони,
використання і відтворення тваринного світу; здійснення управління
об’єктами тваринного світу державної власності відповідно до закону;
розроблення та здійснення загальнодержавних програм у галузі
охорони, використання і відтворення тваринного світу; затвердження
порядку встановлення екологічних нормативів, лімітів та видачі
відповідних дозволів чи інших документів на право використання
об’єктів тваринного світу як природного ресурсу загальнодержавного
значення; організація зовнішньоекономічних зв’язків і
міжнародного співробітництва у галузі охорони, використання і
відтворення тваринного світу; координація роботи спеціально
уповноважених центральних органів виконавчої влади у галузі
охорони, використання і відтворення тваринного світу; здійснення
інших повноважень, передбачених законом.

До повноважень спеціально уповноважених центральних органів виконавчої
влади у галузі охорони, використання і відтворення тваринного світу
належить: реалізація державної політики у галузі охорони, використання
і відтворення тваринного світу; здійснення державного регулювання і
контролю у галузі охорони, використання і відтворення тваринного
світу; здійснення нормативного регулювання у галузі
охорони, використання і відтворення тваринного світу;організація робіт
з охорони, використання і відтворення об’єктів тваринного світу,
збереження та поліпшення середовища їх існування, умов розмноження і
шляхів міграції; вирішення відповідних питань у сфері користування
об’єктами тваринного світу; координація діяльності органів державної
влади, підприємств, установ, організацій та громадян у галузі охорони,
використання і відтворення тваринного світу; розроблення порядку
видачі відповідних дозволів чи інших документів на право
використання об’єктів тваринного світу, а також забезпечення видачі
таких документів на право використання об’єктів тваринного світу, які
належать до природних ресурсів загальнодержавного значення;
прийняття рішення про припинення використання об’єктів тваринного
світу у випадках, передбачених цим Законом; встановлення лімітів, норм
використання об’єктів тваринного світу, вирішення в межах своїх
повноважень питань щодо регулювання здійснення полювання, рибальства
та інших видів використання об’єктів тваринного світу; визначення за
погодженням із центральним органом виконавчої влади з питань
фінансів вартості відповідних дозволів чи інших документів на право
добування об’єктів тваринного світу; подання в установленому порядку
документів з питань надання у користування мисливських угідь та
рибогосподарських водних об’єктів органам, які уповноважені приймати
рішення про надання у користування таких угідь та об’єктів; видача
відповідних дозволів чи інших документів на право переселення
об’єктів тваринного світу, організація роботи з їх штучного
відтворення; забезпечення ведення державного обліку чисельності та
обліку обсягів добування об’єктів тваринного світу; організація
роботи щодо укладення відповідно до закону з користувачами
мисливських угідь та рибогосподарських водних об’єктів договорів
про умови здійснення діяльності щодо охорони, використання і
відтворення тваринного світу, здійснення контролю за виконанням цих
договорів; ведення моніторингу та державного кадастру тваринного
світу; здійснення інших повноважень, передбачених законом.

До повноважень Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних,
Київської та Севастопольської міських, районних державних
адміністрацій у галузі охорони, використання і відтворення
тваринного світу належить: реалізація державної політики у галузі
охорони, використання і відтворення тваринного світу; здійснення
контролю за додержанням вимог законодавства про охорону, використання
і відтворення тваринного світу юридичними та фізичними особами;
розроблення та забезпечення виконання державних, місцевих та інших
територіальних програм з питань охорони, використання і відтворення
тваринного світу; погодження в установленому порядку питань, що
стосуються надання в користування мисливських угідь та
рибогосподарських водних об’єктів; організація і здійснення
державного регулювання та контролю за охороною, використанням і
відтворенням тваринного світу, забезпеченням ведення моніторингу,
державного кадастру та державного обліку об’єктів тваринного світу,
які перебувають на їх території; встановлення відповідно до
закону обмежень щодо використання об’єктів тваринного світу;
забезпечення додержання вимог законодавства у галузі охорони,
використання і відтворення тваринного світу; погодження питань
щодо розміщення підприємств, інших об’єктів, які можуть негативно
впливати на стан тваринного світу; взаємодія з органами місцевого
самоврядування з питань охорони, використання і відтворення
тваринного світу; здійснення інших повноважень, передбачених
законом.

До повноважень Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних,
Київської та Севастопольської міських, районних, сільських,
селищних, міських, районних у містах (де вони утворені) рад у галузі
охорони, використання і відтворення тваринного світу належить:
організація розроблення і затвердження республіканських та інших
територіальних програм з питань охорони, використання і відтворення
тваринного світу; вирішення в установленому законодавством порядку
питань щодо надання в користування мисливських угідь та
рибогосподарських водних об’єктів; організація та здійснення
заходів щодо охорони тваринного світу та поліпшення середовища його
існування; здійснення інших повноважень, передбачених законом.

Охорона тваринного світу на територіях та об’єктах
природно-заповідного фонду України забезпечується відповідно до цього
Закону, Закону України “Про природно-заповідний фонд України” (
2456-12 ), інших нормативно-правових актів. Рідкісні та такі, що
перебувають під загрозою зникнення в природних умовах на території
України, види тварин підлягають особливій охороні і заносяться до
Червоної книги України. Порядок і вимоги щодо охорони,
використання і відтворення рідкісних та таких, що перебувають під
загрозою зникнення, видів тварин визначаються законом про Червону книгу
України.

Види тварин, які не занесені до Червоної книги України, але мають
особливу наукову, природоохоронну та іншу цінність, за рішенням
спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань
екології та природних ресурсів заносяться до переліків видів
тварин, що підлягають особливій охороні. Визначення видів і
встановлення порядку охорони, використання і відтворення тварин,
занесених до зазначених переліків, здійснюються спеціально
уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань
екології та природних ресурсів з урахуванням науково обгрунтованих
експертних висновків.

Правила добування рідкісних та таких, що перебувають під загрозою
зникнення, видів тварин для розведення в спеціально створених
умовах, а також у науково-дослідних та інших цілях встановлюються
спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з
питань екології та природних ресурсів.

Відповідальність за порушення законодавства про охорону тваринного світу

3Порушення законодавства в галузі охорони, використання і
відтворення тваринного світу тягне за собою адміністративну,
цивільно-правову чи кримінальну відповідальність відповідно до
закону.

Відповідальність за порушення законодавства в галузі охорони,
використання і відтворення тваринного світу несуть особи, винні в:
порушенні встановленого законодавством порядку надання об’єктів
тваринного світу в користування; порушенні правил використання
об’єктів тваринного світу; незаконному вилученні об’єктів тваринного
світу з природного середовища; перевищенні лімітів і порушенні
інших встановлених законодавством вимог використання об’єктів
тваринного світу; невиконанні вимог державної екологічної
експертизи; порушенні встановлених законодавством вимог щодо
охорони середовища існування, умов розмноження і шляхів міграції
тварин, самовільному випалюванні сухої рослинності або її залишків;
порушенні правил зберігання, транспортування, застосування засобів
захисту рослин, стимуляторів їх росту, мінеральних добрив та інших
речовин (препаратів); порушенні правил створення,
поповнення, зберігання, використання та державного обліку зоологічних
колекцій, торгівлі ними, а також установленого законодавством порядку
їх пересилання, ввезення в Україну і вивезення за її митну територію;
самовільному або з порушенням установленого законодавством порядку
переселенні, акліматизації та схрещуванні тварин, а також виведенні і
використанні генетично змінених організмів; жорстокому поводженні з
тваринами; приховуванні та перекрученні інформації про стан і
чисельність об’єктів тваринного світу та їх використання; невжитті
заходів щодо запобігання загибелі тварин, погіршенню середовища їх
існування та ліквідації негативного впливу на тваринний світ;
порушенні порядку придбання, реалізації, пересилання і вивезення
за межі України, ввезення на її територію диких тварин та інших
об’єктів тваринного світу; невиконанні встановлених
законодавством вимог щодо охорони видів тварин, занесених до Червоної
книги України або до переліків видів тварин, що підлягають особливій
охороні; виготовленні, зберіганні, реалізації та застосуванні
заборонених знарядь добування тварин; невиконанні законних розпоряджень
посадових осіб органів, що здійснюють державний контроль та
управління у галузі охорони, використання і відтворення тваринного
світу. Законом може бути встановлено відповідальність і за
інші порушення законодавства в галузі охорони, використання і
відтворення тваринного світу. Підприємства, установи, організації
та громадяни зобов’язані відшкодувати шкоду, заподіяну ними
внаслідок порушення законодавства в галузі охорони, використання
і відтворення тваринного світу, в порядку та розмірах,
встановлених законодавством.

Незаконно добуті (зібрані) об’єкти тваринного світу,
виготовлена з них продукція, знаряддя правопорушень підлягають
безоплатному вилученню в установленому законом порядку.

Дикі тварини та інші об’єкти тваринного світу, що ввезені на територію
України або вивозяться за її межі з порушенням законодавства,
підлягають у встановленому законом порядку конфіскації або
безоплатному вилученню і реалізуються згідно з правилами,
встановленими спеціально уповноваженим центральним органом
виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів за
погодженням з центральним органом виконавчої влади з питань
ветеринарної та санітарної медицини. У разі вилучення незаконно
добутих живих тварин повинні бути вжиті заходи щодо їх збереження, і за
можливості – повернення у природне середовище.

Висновки

Завданнями законодавства України про охорону, використання і
відтворення тваринного світу є: регулювання відносин у галузі
охорони, використання і відтворення об’єктів тваринного світу;
збереження та поліпшення середовища існування диких тварин; забезпечення
умов збереження всього видового і популяційного різноманіття тварин.

Охорона тваринного світу включає систему правових,
організаційних, економічних, матеріально-технічних, освітніх та інших
заходів, спрямованих на збереження, відтворення і
використання об’єктів тваринного світу.

Охорона тваринного світу передбачає комплексний підхід до вивчення
стану, розроблення і здійснення заходів щодо охорони та поліпшення
екологічних систем, в яких перебуває і складовою частиною яких є
тваринний світ.

Використана література:

Закон України “Про охорону навколишнього середовища” // Відомості
Верховної Ради, 1994. – №41.

Закон України “Про тваринний світ” // Відомості Верховної Ради (ВВР). –
2002, N 14, ст.97.

Закон України про мисливське господарство та полювання // УВВР України.
– 2000. – №1.

Дмитренко І.А. Екологічне право. – К., 2001.

PAGE

PAGE 1

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020