Реферат на тему:

“Право власності

на природні ресурси”

Визнаними різновидами права природокористування є: право
землекористування, право водокористування, право лісокористування, право
користуватися надрами, право користуватися тваринним світом, право
користування природно-заповідним фондом і т. ін„

Право природокористування — процес раціонального використання людиною
природних ресурсів для задоволення різних потреб та інтересів.

Найважливішими принципами природокористування є його цільовий характер,
плановість і тривалість, ліцензування, врахування надзвичайного значення
в житті суспільства і т. д. При цьому вирізняються такі групи
природокористування, як право загального і спеціального використання
землі, вод, лісів, надр, тваринного світу та інших природних ресурсів.
Суб’єктами права загального користування природними ресурсами можуть
бути, згідно з Законом України «Про охорону навколишнього природного
середовища», всі громадяни для задоволення найрізноманітніших потреб та
інтересів. Воно здійснюється громадянами безкоштовно та безліцензій-но,
тобто для цього не треба відповідного дозволу уповноважених органів та
осіб. Загальним є, наприклад, право використання парків, скверів,
водоймищ, лісів, збирання дикорослих ягід, грибів, горіхів тощо. До
речі, якраз право загального природокористування закріплене в
Конституції України: «Кожний громадянин має право користуватися
природними об’єктами права власності народу відповідно до закону» (ст.
13).

Похідним від загального природокористування є спеціальне використання
природних ресурсів. На відміну від першого, це використання конкретних
природних ресурсів здійснюється громадянами, підприємствами, установами
та організаціями у випадках, коли відповідна, визначена в законодавстві,
частина природних ресурсів передається їм для використання. Зазвичай
така передача є коштовною і такою, що визначена у часі. Надання
природних ресурсів відбувається на основі спеціальних дозволів —
державних актів на право постійного користування, наприклад, землею,
договорів оренди землі, лісорубських білетів та ордерів, ліцензій,
мислив: ських карток і под. Цілі спеціального використання можуть бути
різними, але вони завжди обумовлюються. Так, землі використовуються для
потреб сільськогосподарського виробництва, розвитку рослинництва і
тваринництва та їхньої інфраструктури; надра — для видобутку корисних
копалин; вода — для пиття води і побутових потреб населення та для
виробництва.

Окрім того, Закон України «Про охорону навколишнього природного
середовища» покладає на громадян і підприємства, установи та
організації, як на суб’єктів спеціального використання природних
ресурсів, спеціальні обов’язки. Так, плата за спеціальне
природокористування встановлюється на основі нормативів плати і лімітів
використання природних ресурсів. Вказані нормативи визначаються з
урахуванням кількості та якості природних ресурсів, можливості
використання, місцезнаходження, можливості переробки і зберігання
відходів. До того ж суб’єкти спеціального природокористування
зобов’язані вносити плату за забруднення навколишнього природного
середовища, яка встановлюється за викиди в атмосферу забруднювальних
речовин, скидання забруднювальних речовин на поверхню води, в
територіальні та морські води, а також під землю і т. д.

Контроль у сфері природовикористання та охорони навколишнього природного
середовища здійснюється через перевірку, нагляд, обстеження,
інвентаризацію та експертизи. Він може здійснюватись як уповноваженими
державними органами, так і громадськими формуваннями. Державний контроль
покладається на ради народних депутатів, державні адміністрації,
Міністерство охорони навколишнього природного середовища та його органи
на місцях.

Громадський контроль здійснюється громадськими інспекторами охорони
навколишнього природного середовища, порядок діяльності яких визначений
Положенням, що затверджене Міністерством охорони навколишнього
природного середовища.

Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища»
складається з преамбули і

16 розділів (72 статті). Він регулює відносини охорони навколишнього
середовища, раціонального використання природних ресурсів, забезпечення
екологічної безпеки життєдіяльності людини та спрямований на утворення
сприятливих умов економічного і соціального розвитку України у сфері
здійснення екологічної політики, мета якої:

• збереження безпечного для існування живої та неживої природи
навколишнього середовища;

• захист життя і здоров’я людей від негативного впливу, обумовленого
забрудненням навколишнього середовища;

• досягнення гармонійної взаємодії суспільства і природи в процесі
охорони, раціонального використання й поновлення природних ресурсів;

• створення постійних правових, економічних і соціальних основ
організації навколишнього природного середовища в інтересах нинішніх і
майбутніх поколінь.

Право власності на нафту і газ

       Виключне право власності на природні ресурси нафти і газу, які
знаходяться на території України, в тому числі в акваторіях у межах її
континентального шельфу та виключної (морської) економічної зони,
належить народові України.

       Право власності на вилучені з надр нафту і газ переходить до
надрокористувача з моменту їх надходження у стовбур свердловини.

       Нафта і газ, видобуті надрокористувачем і повернуті в надра для
зберігання, технологічних цілей або запобігання їх знищенню, належать
надрокористувачу.

       Користувачами нафтогазоносних надр можуть бути будь-які юридичні
та фізичні особи України, у тому числі спільні підприємства, а також
іноземні юридичні та фізичні особи, які мають спеціальний дозвіл на
користування нафтогазоносними надрами.

       Користування нафтогазоносними надрами здійснюється на основі
спеціальних дозволів, які надаються органом, уповноваженим Кабінетом
Міністрів України, на умовах, визначених цим Законом та Кодексом України
про надра.

       На користування нафтогазоносними надрами надаються такі види
спеціальних дозволів:

       на пошуки і розвідку родовищ (геологічне вивчення надр);

       на видобування нафти і газу (промислова розробка родовищ);

       на пошуки і розвідку з подальшою промисловою розробкою виявлених
родовищ нафти і газу (єдиний спеціальний дозвіл);

       на будівництво та експлуатацію підземних споруд, не пов’язаних з
видобуванням корисних копалин, у тому числі підземних сховищ нафти чи
газу та споруд для захоронення відходів виробництва нафтогазової галузі
і супутніх вод.

       Надрокористувач, який має спеціальний дозвіл на видобування нафти
і газу, має право проводити в межах наданої йому ділянки надр пошуки і
розвідку нових покладів нафти і газу.

       Надрокористувач, який має спеціальний дозвіл на створення і
використання підземних сховищ газу, нафти та продуктів їх переробки,
може здійснювати додаткове геологічне вивчення (дорозвідку) об’єктів, у
яких планується створити підземні сховища.

       Видобування непридатних для побутового використання
мінералізованих підземних вод для потреб нафтогазової галузі та
захоронення супутніх і стічних вод у нафтогазоносних пластах та пластах,
насичених мінералізованими водами, що не придатні для господарського і
побутового використання, в межах цієї ділянки здійснюється
надрокористувачами без спеціального дозволу на водокористування.

       Спеціальні дозволи на користування нафтогазоносними надрами
надаються на конкурсних засадах у порядку, що визначається Кабінетом
Міністрів України.

       Іноземним юридичним і фізичним особам нафтогазоносні надра
надаються у користування на конкурсній основі на підставі угод
(контрактів), порядок укладення яких встановлюється Кабінетом Міністрів
України.

       У разі відкриття покладу нафти і газу надрокористувач, який
здійснював пошук і розвідку родовищ, має переважне право на одержання
спеціального дозволу на користування нафтогазоносними надрами цієї
ділянки для видобування нафти і газу.

       Особливістю надання спеціальних дозволів на користування
нафтогазоносними надрами континентального шельфу та виключної (морської)
економічної зони України є спеціальний режим ведення робіт у
нафтогазовій галузі, який погоджується з органами, що забезпечують
охорону державного кордону України, органами, які регулюють
судноплавство, здійснюють охорону, відтворення, раціональне використання
водних живих ресурсів.

       Надання спеціальних дозволів на користування нафтогазоносними
надрами здійснюється з додержанням таких принципів:

       надання державою необхідних гарантій надрокористувачам;

       пріоритетність вимог екологічної безпеки, обов’язковість
додержання екологічних стандартів, нормативів та обмежень під час
вивчення та використання нафтогазоносних надр;

       забезпечення максимально ефективного і раціонального використання
нафтогазоносних надр;

       надання спеціального дозволу на конкурсних засадах;

       сприяння конкуренції, диверсифікації технічного і фінансового
забезпечення робіт і недопущення монополізму під час вивчення та
використання нафтогазоносних надр;

       платність за користування надрами;

       попереднє погодження надання спеціального дозволу на користування
нафтогазоносними надрами з органами виконавчої влади з питань земельних
ресурсів, водного господарства, геології та використання надр, охорони
навколишнього природного середовища.

       Спеціальний дозвіл на користування нафтогазоносними надрами
надається на строк для:

       геологічного вивчення нафтогазоносних надр — не більш як 5 років;

       видобування нафти і газу (промислова розробка родовищ) — не більш
як 20 років;

       геологічного вивчення надр з подальшою розробкою виявлених
родовищ нафти і газу — на строк, що охоплює період дії спеціального
дозволу на геологічне вивчення і видобування нафти і газу (промислова
розробка родовищ);

       спорудження та експлуатації підземних сховищ нафти чи газу — не
більш як 20 років.

       Надрокористувач, який належно виконував вимоги та умови,
передбачені спеціальним дозволом, має переважне право на продовження
строку дії спеціального дозволу. У разі продовження строку дії
спеціального дозволу на новий строк його умови можуть бути змінені за
згодою сторін.

       Строк дії спеціального дозволу на користування нафтогазоносними
надрами починається з дня його реєстрації.

       Надання земельних ділянок у користування для потреб нафтогазової
галузі здійснюється у порядку, встановленому земельним законодавством
України.

       Ділянки нафтогазоносних надр, на користування якими надаються
спеціальні дозволи, повинні обмежуватися відповідною площею і глибиною.
Повний або частковий збіг ділянок для однакових видів надрокористування
(крім геологічного вивчення надр) не допускається.

       Взаємовідносини між надрокористувачами, що провадять свою
діяльність у межах однієї і тієї ж території, визначаються в угодах,
укладених між ними та погоджених із спеціально уповноваженим органом
виконавчої влади в нафтогазовій галузі.

       Для видобування і зберігання нафти і газу ділянки надр повинні
повністю охоплювати виявлене родовище нафти чи газу або створене
підземне сховище.

       Площа ділянки надр, яка надається для видобування нафти і газу,
повинна відповідати розміру родовища.

       Розміри і межі ділянок, що надаються у користування,
встановлюються центральним органом виконавчої влади з питань геології та
використання надр за погодженням з відповідними органами виконавчої
влади згідно із законодавством. Максимальна площа ділянок, які надаються
для геологічного вивчення нафтогазоносних надр, не може перевищувати 500
квадратних кілометрів. Ділянки більшої площі надаються надрокористувачам
за рішенням Кабінету Міністрів України.

       Якщо виявлене родовище або створене підземне сховище виходить за
межі ділянки надр, наданої у користування з метою геологічного вивчення,
за заявкою надрокористувача площу цієї ділянки може бути збільшено для
цієї ж мети без проведення конкурсу, якщо суміжна ділянка надр не надана
в користування.

       Надання спеціальних дозволів на користування нафтогазоносними
надрами для створення та використання підземних сховищ здійснюється на
підставі техніко-економічого обгрунтування доцільності їх створення.

       Переважне право на одержання спеціального дозволу на створення
підземного сховища газу у пористому пласті виснаженого родовища
(покладу) газу має надрокористувач, який мав спеціальний дозвіл на
видобування нафти і газу цього родовища.

       Якщо під час розвідувальних робіт зроблено обгрунтований висновок
про знаходження родовища (родовищ) нафти і газу в межах ділянок двох або
більше надрокористувачів, укладається угода про спільну розвідку та
розробку родовища, яка погоджується спеціально упоноваженим органом
виконачої влади в нафтогазовій галузі.

       У разі відсутності згоди між надрокористувачами щодо умов
спільного користування надрами ці умови визначає спеціально
уповноважений орган виконавчої влади в нафтогазовій галузі. У разі
незгоди надрокористувачів із запропонованими умовами спільного
надрокористування питання має вирішуватись у судовому порядку.

       Спеціальний дозвіл на користування нафтогазоносними надрами не
надається у разі, коли:

       документи подано з порушенням вимог проведення конкурсу на
надання спеціального дозволу;

       заявник подав органу, який видав спеціальний дозвіл, недостовірні
відомості про себе;

       заявник відмовляється від сплати збору за використання надр або
не сплатив його в установлений строк.

       Спори у разі відмови у наданні спеціального дозволу на
користування нафтогазоносними надрами вирішуються у судовому порядку.

       Дія спеціального дозволу на користування нафтогазоносними надрами
може бути тимчасово призупинена органом, який видав спеціальний дозвіл,
безпосередньо або за поданням органів державного гірничо-технічного,
екологічного і санітарного контролю та органом місцевого самоврядування
у разі:

       порушення надрокористувачем умов спеціального дозволу;

       виникнення внаслідок виконання робіт, пов’язаних з використанням
надр на ділянці, безпосередньої загрози життю чи здоров’ю працівників
надрокористувача або населення;

       неодноразового порушення вимог і норм щодо охорони довкілля і
раціонального використання надр;

       виконання робіт на наданій ділянці, не обумовлених спеціальним
дозволом;

       Дія спеціального дозволу поновлюється після усунення
надрокористувачем причин, що обумовили призупинення його дії.

       Призупинення дії спеціального дозволу не позбавляє
надрокористувача права проводити роботи, пов’язані із запобіганням
виникненню аварійної ситуації.

       Надрокористувач позбавляється спеціального дозволу на
користування нафтогазоносними надрами у разі:

       коли зникла потреба у користуванні надрами;

       закінчення встановленого строку його дії;

       відмови надрокористувача від користування нафтогазоносними
надрами;

       призупинення дії спеціального дозволу і невжиття
надрокористувачем заходів для усунення причин цього призупинення;

       визнання виданого спеціального дозволу недійсним;

       виникнення умови, передбаченої спеціальним дозволом, що виключає
можливість подальшого використання надр;

       коли надрокористувач без поважних причин протягом двох років не
приступив до користування надрами з мотивів суспільної потреби;

       використання нафтогазоносних надр не за призначенням;

       припинення діяльності надрокористувача;

       вилучення в установленому законодавством порядку наданої у
користування ділянки надр.

       Позбавлення надрокористувача спеціального дозволу здійснюється
органом, що його видав. Рішення про позбавлення спеціального дозволу на
користування нафтогазоносними надрами може бути оскаржене
надрокористувачем у судовому порядку.

       Визнання виданого спеціального дозволу недійсним провадиться у
судовому порядку.

Право власності на землю

Відповідно до статті 14 Конституції України право власності на землю
«набувається і реалізується громадянами, юридичними особами та державою
виключно відповідно до закону». Головним (але не єдиним) з таких законів
є Земельний кодекс України (надалі — ЗКУ). Крім ЗКУ питання власності на
землю регулюються ще кількома нормативними актами, наприклад Лісовим
кодексом, Конституцією Автономної Республіки Крим, законами «Про
селянське (фермерське) господарство», «Про концесії» та іншими. Проте,
відповідно до пункту 3 Прикінцевих положень ЗКУ «закони та інші
нормативно-правові акти, прийняті до набрання чинності цим Кодексом,
діють у частині, що не суперечить цьому Кодексу». Тобто зараз, коли
решта законодавства України не приведена у відповідність до нового ЗКУ,
слід перш за все керуватися нормами саме цього кодексу.

Порівняно зі старим ЗКУ новий кодекс дає більш чіткі визначення основних
термінів. Так, відповідно до пункту 1 статті 78 ЗКУ «право власності на
землю — це право володіти, користуватися і розпоряджатися земельними
ділянками». Відповідно до пункту 2 цієї статті «земля в Україні може
перебувати у приватній, комунальній та державній власності». Старий
кодекс взагалі не містив визначення права власності. Стаття 3 старого
ЗКУ передбачала, що «власність на землю в Україні має такі форми:
державну, колективну, приватну». Але при цьому «розпоряджаються землею
Ради народних депутатів».

Останнє речення призводило до певних проблем. По-перше, якщо читати
статтю 3 буквально, то навіть землями приватної власності розпоряджалися
ради, що зменшувало обсяг прав власників землі. По-друге, незрозуміло
було, які саме ради якими саме землями розпоряджаються. Не вносила
повної ясності в це питання і стаття 4 старого кодексу, яка фактично
вводила ще один вид власності на землю — загальнодержавну (не зрозуміло
— чим вона відрізняється від державної?). При цьому землями
загальнодержавної власності (як землі до них відносяться також не
зрозуміло) мала розпоряджатися Верховна Рада України, а землями «просто»
державної власності — Верховна Рада Республіки Крим, обласні, районні,
міські, селищні та сільські ради на землі в межах їх територій. Знову ж
таки, незрозуміло було, хто може розпоряджатися землями в селі, яке
одночасно є територією і району і області.

Дві основних зміни в формах власності на землю, введених новим ЗКУ — це
ліквідація інституту колективної власності та введення комунальної
власності на землю.

Після прийняття чинної Конституції України досить часто можна було чути
міркування з приводу неконституційності колективної власності. Автори
таких тверджень виходили з того, що колективна власність не згадується в
Конституції. З такою аргументацією не можна погодитися хоча б тому, що
тоді доведеться визнати неконституційним все, що не згадується в
Конституції. Колективна власність була цілком законною (не будемо
наводити довгий перелік законів та інших нормативних актів, які це
підтверджують), але чи була вона доцільно? З точки зору права інститут
колективної власності був (і частково залишається) спотвореною формою
спільної (до паювання — сумісної, після нього — часткової) власності. Ця
спотвореність полягала перш за все в штучності створення цього інституту
та в застосуванні до нього іншого порядку регулювання відносин
власності, ніж передбачено цивільним законодавством для спільної
власності. Це, в решті решт, й призвело до численних конфліктів,
пов’язаних з земельними частками, які вирішуються й досі.

Чи має право на існування колективна власність на землю після 1 січня
2002 року? Закон України «Про форми власності на землю», яким рівно
десять років тому поряд з державною було введено рівноправні їй приватно
та колективну, формально не скасовано. Проте, згідно з пунктом 3
Перехідних положень ЗКУ «закони та інші нормативно-правові акти,
прийняті до набрання чинності цим Кодексом, діють у частині, що не
суперечить цьому Кодексу». Тому названий закон діє тільки в частині
останньої фрази — «Всі форми власності є рівноправними».

Проте чинною залишається Постанова Верховної Ради України «Про форми
державних актів на право власності на землю і право постійного
користування землею» від 13 березня 1992 року №2201-XII. Постановою
затверджено три форми державних актів: на право колективної власності на
землю, на право приватної власності на землю та на право постійного
користування землею. В ЗКУ форми державних актів не визначені — стаття
126 кодексу говорить, що «форми державних актів затверджуються Кабінетом
Міністрів України». Поки що ці форми не затверджені (відповідно до
розпорядження КМУ від 10.01.02 р. №6-р проект відповідної постанови,
який готують Держкомзем, Мінекономіки, Мінфін та Мінюст, повинен бути
поданий в уряд вже в цьому місяці).

Таким чином, колективна власність на землю поки що залишається.
Щонайменше до тих з колишніх колективних сільськогосподарських
підприємств, які після реформування отримали держакти про право
колективної власності на землю (інші підприємствам просто не видавали)
чи користуються «успадкованими» держактами КСП, та для власників
сертифікатів про право на земельну частку (пай), в яких прямо записано
«в землях колективної власності».

Введення комунальної власності на землю мало ліквідувати ще одну ваду
старого ЗКУ — недостатню визначеність суб’єкта права власності (ради),
який мав право розпоряджатися землею. Тепер, відповідно до статті 13 ЗКУ
землями державної власності розпоряджається Кабінет Міністрів України, а
землями комунальної власності — відповідні ради (статті 9, 12 ЗКУ).

Але такий, більш раціональний, механізм запрацює ще не скоро, тому що не
визначено які землі відносяться до державної, а які — до комунальної
власності. Підпунктом «в» пункту 4 Прикінцевих положень ЗКУ Кабінету
Міністрів України доручено у шестимісячний строк HYPERLINK
«http://myland.org.ua/imgs/» \l «1» 1 розробити зокрема й законопроект
про розмежування земель державної та комунальної власності. До того ж,
як відповідний закон набере чинності, відповідно до пункту 12 Перехідних
положень ЗКУ «повноваження щодо розпорядження землями в межах населених
пунктів, крім земель, переданих у приватну власність, здійснюють
відповідні сільські, селищні, міські ради, а за межами населених пунктів
— відповідні органи виконавчої влади».

Стосовно ж власності приватної щось окремо говорити мабуть не варто.
Хіба що ще раз повторити, що власність означає право власника володіти,
користуватися та розпоряджатися об’єктом цієї власності.

Похожие записи

Право власності на природні ресурси

ПЛАН

І. Поняття права власності на природні ресурси.

2. Форми права власності на природні ресурси.

3, Підстави для виникнення відносин права власності на гфиродні ресурси.

4. Об’єкти і суб’єкти права власності на природні ресурси.

5. Зміст права власності на природні ресурси.

6. Форми та методи забезпечення права власності н априродні ресурси.

7. Припинення права власності на природні ресурси.

Поняття права власності на природні ресурси

Право власності на природні ресурси — система юридичних норм та інших
правових засобів, які регулюють правовідносини на землю, надра, ліси,
рослинний і тваринний світ, об’єкти природно-заповідного фонду та
забезпечують реалізацію повноважень власників і користувачів щодо
володіння, користування та розпорядження цими ресурсами.

Розрізняють:

Об’єктивне право власності на природні ресурси — система правових норм
земельного, гірничого, водного, лісового, фауністичного,
природно-заповідного законодавства тощо, які регламентують
правовідносини на природні ресурси.

Суб’єктивне право власності на природні ресурси —

сукупність повноважень різних суб’єктів (держави, юридичних та фізичних
осіб) щодо володіння, користування і розпорядження належними їм
природними ресурсами (земельними, корисними копалинами, лісовими,
водними, тваринного та рослинного світу, природно-заповідного фонду):

а) виникає у зв’язку з передачею чи придбанням у власність відповідних
природних ресурсів;

б) посвідчується державним актом на право власності або
цивільно-правовою угодою про придбання (купівлю, продаж, обмін тощо);

в) носить абсолютний характер, тобто виключна належність повноважень
щодо володіння, користування і розпорядження природними ресурсами їх
власнику і загальна обов’язковість всіх інших утримуватися від їх
порушень. Право власності на природні ресурси має специфічні
особливості, пов’язані з екологічним змістом останніх:

• право власності не є всеосяжним, бо не всі природні ресурси за своїми
властивостями можуть знаходитись у власності, а тільки ті з них, що є
відносно стабільними, що підлягають індивідуалізації (земля, її надра,
води, ліси та тваринний світ). Інші елементи природного середовища не
здатні за об’єктивними властивостями бути об’єктами власності
(атмосферне повітря, вітрова та сог нячна енергія тощо);

• природні ресурси, хоча і є самостійними об’єктами власності, проте
знаходяться у нерозривному екологічному взаємозв’язку один з одним, їх
не можна відокремлювати від природного середовища;

• природні ресурси як об’єкт природного походження складають національне
багатство України.

Форми права власності на природні ресурси

Форми права власності на природні ресурси — юридичне оформлені напрями
суб’єктно-об’єктної належності природних ресурсів та їх
організаційно-правове забезпечення.

В Україні юридичне виголошені такі форми власності (ст. 13, 14, 41
Конституції України): державна, колективна (комунальна), приватна,
загальнонародна.

Право державної власності становить собою сукупність правових норм, що
закріплюють і охороняють належність природних ресурсів народу України в
особі обраного ним представницького органа державної влади, а також
встановлюють порядок придбання, використання та відчуження державної
власності.

Особливість — вона виступає у вигляді виняткової власності народу
України (у держави є лише компетенція з управління цими ресурсами в
загальнонародних інтересах).

Право колективної власності-це сукупність норм, що встановлюють правові
підстави виникнення права колективної власності, порядок колективного
володіння, ко- :

ристування та розпорядження природними об’єктами.

Особливість — окремий громадянин, який вступає в колективне
підприємство, самостійно відмовляється від свого права власності на
природний ресурс, але зберігає право зобов’язального характеру його
повернення при

визначених умовах.

Право приватноївласностіЯвляє собою правовий інститут, що закріплює
індивідуальну належність природних об’єктів, тобто право приватної
власності юридичне закріплює власність громадян як економічну категорію,
що охоплює всі форми індивідуального привласнення.

Особливість права приватної власності можуть виникнути тільки з участю
громадян.

Підстави для виникнення відносин’ права власності на природні ресурси

Правовідносини власності і, отже, об’єктивне право власності виникає і
припиняється на підставі правових норм і за наявністю певних юридичних
фактів. Це обставини, з якими законодавство пов’язує зміни у формах
права власності на землю, надра, води, ліси, тваринний

світ та об’єкти природно-заповідного фонду.

Виникнення права власності на конкретний природний об’єкт є: припинення
права власності на цей об’єкт у іншої особи, спадщина, застава,
дарування, купівля-продаж, обмін,

Однією з підстав виникнення права державної влас- ,

ності на природні ресурси є націоналізація, конфіскація або перехід у
власність держави безгосподарчого природного об’єкта.

Право власності на природні ресурси може виникати на підставі
цивільно-правової угоди. Основним засобом виникнення права колективної і
приватної власності на природні ресурси виступає приватизація.

Об’єкти і суб’єкти права власності на природні ресурси

Об’єктами права власності на природні ресурси є

природні або штучно створені ресурси, які виконують біологічні,
економічні, екологічні та соціальні функції, зареєстровані в
обліково-кадастрових та інших юридичне визнаних документах як об’єкти
володіння, користування і розпорядження: земля, надра, води, ліси,
«тваринний і рослинний світ, природно-заповідний фонд, континентальний
шельф, виключна (морська) економічна зона.

Об’єкти права власності на природні ресурси розрізняються залежно від
форм власності: державної, колективної чи приватної.

Спеціальні об’єкти права власності відповідно де» форм власності:

1) землі:

• державної власності (лісового фонду, транспорту, зв’язку, оборони
тощо);

h

j

A

A

j

A

???????$??$?????????• колективної власності (колективних
сільськогоспо-дарських підприємств, кооперативів, садівничих товариств
тощо);

• приватної власності (земельні ділянки, садові ділянки, дачні ділянки
тощо);

2) водні об’єкти:

• державної власності (територіальні моря, підземні;

води, внутрішні моря тощо);

• колективної власності (водойми колективних сільськогосподарських
підприємств тощо);

• приватної власності (копанки фермерів тощо);

3) лісові об’єкти:

• державної власності (ліси загальнодержавного значення);

•колективної власності (ліси колективних сільськогосподарських
підприємств до 5 га);

• приватної власності (ліси фермерських господарств до 5га);

4) надра як об’єкт:

• державної власності (корисні копалини);

• колективної власності (торф);

• приватної власності (загальнопоширені корисні копалини);

5) тваринний світ як об’єкт:

• державної власності (дикі тварини у стані природної волі);

• колективної власності (ферми тощо);,

• приватної власності (ферми тощо);

6) природно-заповідний фонд як об’єкт:

•державної власності (заповідники, надра, парки тощо);

• колективної власності (заказники, заповідні урочища, пам’ятки
природи, ботанічні сади, дендрологічні

парки тощо);

• приватної власності (заказники, заповідні урочища пам’ятки природи,
ботанічні сади, дендрологічні парки

тощо).

Суб’єктом права власності на природні ресурси виступає народ України,
який поклав здійснення правомоч-ностей власника на Верховну Раду
України, Верховну Раду Автономної Республіки Крим, органи місцевого
самоврядування (обласні, районні, міські, селищні, сільські).

Природні ресурси можуть належати на праві колективної власності
громадянам України. Однак суб’єкт права колективної власності чітко
визначено тільки у земельному законодавстві (колективні
сільськогосподарські підприємства, кооперативи, садові товариства тощо).

Як суб’єкти права власності на природні ресурси можуть виступати
громадяни України:

• які будують житловий будинок і господарські споруди;

• які ведуть особисте підсобне господарство;

• власники дач;

• власники гаражів.

Зміст права власності на природні ресурси

Змістом права власності на природні ресурси є сукупність повноважень
суб’єктів права власності щодо володіння, користування і розпорядження
належними їм

природними ресурсами:

• право володіння — право фактичного (фізичного або господарського)
панування над кожним природним об’єктом, яке може належати не тільки
власнику, але й особі, якій власник передав свій природний об’єкт на
підставі договору;

• право користування — це право власника задовольняти за допомогою
природних ресурсів свої потреби, тобто забезпечену законом можливість їх
безпосередньої господарської експлуатації для наданих цілей шляхом
витягу з них їх корисних властивостей: держава і органи самоврядування,
суб’єкти приватної, колективної власності;

•право розпорядження — є визнана за власником гарантована йому
можливість учиняти дії, спрямовані

на зміну юридичного статусу, економічного призначення або стану
природних об’єктів, визначення їх юридичної долі (передача їх іншим
суб’єктам права у власність): державна, самоврядування, колективна,
приватна власність.

Форми та методи забезпечення права власності на природні ресурси

Охорона права власності на природні ресурси здійснюється шляхом
встановлення відповідних правових. норм і застосування санкцій до осіб,
що не виконують їх вимог.

формами забезпечення права власності на природні ресурси є юридичне
визначені шляхи охорони та способи захисту повноважень власників на
природні ресурси.

Форми охорони права власності на природні ресурси:

• нормативно-регулятивна (законодавча, нормотворча тощо);

• управлінська (ресурсорозподільна, інформаційна, контрольно-наглядова
тощо);

• судова (районний суд, Арбітражний Суд, Верховний Суд, Конституційний
Суд).

Методи забезпечення права власності на природні ресурси: ;

• еколого-правові (ліцензійний, запобіжний, лімітний, обмеження
діяльності тощо);

• економіко-правові (нормативно-оплатний, понаднормативно-штрафний
тощо);

•цивільно-правові (відшкодування матеріальної і моральної шкоди);

• адміністративно-правові (штраф, попередження тощо);

• кримінально-правові (штраф, виправні роботи, позбавлення волі).

Припинення права власності на природні ресурси

Це юридичне значимі дії, які спрямовані на припинення повноважень
власників на землю, надра, води, ліси, тваринний світ, об-‘єкти
природно-заповідного фонду.

Причиною цього можуть бути:

• правомочні дії: добровільна відмова, відчуження (продаж), викуп для
державних або громадських потреб;

• протиправні дії природокористувача: систематичне

невнесення плати (податку), нецільове використання порушення строків
освоєння (використання), угоди, укла^ дені з порушенням порядку
придбання або відчуження

природних ресурсів.

Випадки позбавлення права власності можуть бути за обставин
надзвичайного характеру: у випадках стихійного лиха, аварій, епідемій,
епізоотій майно в інтересах суспільства за рішенням органів державної
влади може бути вилучено (реквізовано) у власника в порядку і на умовах,
встановлених законодавчими актами України.

Література

Андрейцев В. 1. Екологічне право (Загальна частина).- К., 1996.

Андрейцев В. І. Екологія і закон: еколого-правова
відповідальність.-1991.

Андрейцев В. /.. Пустовойт М. А., Калшовський С. В. Екологічна
експертиза: право і практика.- К.: Урожай, 1992.

Андрейцев В. Й. Правовое обеспечение зкологической зксперти-зьі
проектов.- К.: Будівельник, 1990.

Водний Кодекс України. // Відомості Верховної Ради України-1995 .-№24.
Гавриш С. Б. Уголовно-правовая охрана окружающей средьі •Украиньі.
Проблеми теории й развитие законодательства.- Харьков, 1994.

Гетьман А. П. Процессуальньіе нормьі й отношения в зколо-гическом
праве.-Харьков: Основа, 1994.

Государственное управление охраной окружающей средьі в союзной
республике.- Под ред. Ю. С. Шемшученко.- К.: Наукова думка,1990.

Дмитренко I; А. Екологічне право України: Навч. посіб- К.,1996.

Похожие записи