.

Права студента (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
36 4144
Скачать документ

Реферат

на тему:

Права студента

Права вихованців, учнів, студентів, курсантів, слухачів, стажистів,
клінічних ординаторів, аспірантів, докторантів

1. Cтуденти,мають гарантоване державою право на:

навчання для здобуття певного освітнього та освітньо-кваліфікаційного
рівня;

вибір закладу освіти, форми навчання, освітньо-професійних та
індивідуальних програм, позакласних занять;

додаткову відпустку за місцем роботи, скорочений робочий час та інші
пільги, передбачені законодавством для осіб, які поєднують роботу з
навчанням;

продовження освіти за професією, спеціальністю на основі одержаного
освітньо-кваліфікаційного рівня, здобуття додаткової освіти відповідно
до угоди із закладом освіти;

одержання направлення на навчання, стажування до інших закладів освіти,
у тому числі за кордон;

користування навчальною, науковою, виробничою, культурною, спортивною,
побутовою, оздоровчою базою закладу освіти;

доступ до інформації в усіх галузях знань;

участь у науково-дослідній, дослідно-конструкторській та інших видах
наукової діяльності, конференціях, олімпіадах, виставках, конкурсах;

особисту або через своїх представників участь у громадському
самоврядуванні, в обговоренні, вирішенні питань удосконалення
навчально-виховного процесу, науково-дослідної роботи, призначення
стипендій, організації дозвілля, побуту тощо;

участь в об’єднаннях громадян;

безпечні і нешкідливі умови навчання та праці;

забезпечення стипендіями, гуртожитками, інтернатами в порядку,
встановленому Кабінетом Міністрів України;

трудову діяльність у встановленому порядку в позаурочний час;

перерву в навчанні у вищих та професійно-технічних закладах освіти;

користування послугами закладів охорони здоров’я, засобами лікування,
профілактики захворювань та зміцнення здоров’я;

захист від будь-яких форм експлуатації, фізичного та психічного
насильства, від дій педагогічних, інших працівників, які порушують права
або принижують їх честь і гідність.

2. Відволікання студентів за рахунок навчального часу на роботу і
здійснення заходів, не пов’язаних з процесом навчання, забороняється,
крім випадків, передбачених рішенням Кабінету Міністрів України.

Із HYPERLINK “http://www.apos.org.ua/zak_pro_osvitu.html” \l “51”
Закону України “Про освіту”

Додаткові види соціального і матеріального забезпечення студентів

1. Студентам може надаватися додатково соціальна і матеріальна допомога
за рахунок місцевих бюджетів, міністерств і відомств, підприємств,
установ, організацій, коштів громадян, юридичних і фізичних осіб за
межами України, благодійних організацій, а також з інших надходжень.

2. При загальноосвітніх закладах утворюються фонди загального
обов’язкового навчання для надання матеріальної допомоги учням, їх
оздоровлення, проведення культурних заходів, інших передбачених
законодавством витрат. Фонди загального обов’язкового навчання
утворюються за рахунок коштів місцевих бюджетів у розмірі не меншому
трьох відсотків витрат на утримання шкіл, а також за рахунок залучення
коштів підприємств, установ, організацій, інших джерел.

4. На час виробничого навчання, практики учням і студентам
забезпечуються робочі місця, безпечні та нешкідливі умови праці.

Порядок оплати виконаної роботи під час виробничого навчання і практики
визначається Кабінетом Міністрів України.

П’ятдесят відсотків заробітку за виробниче навчання і практику учнів
професійно-технічних училищ, які отримують стипендію і харчування за
рахунок держави, може бути направлено на рахунок закладу освіти для
зміцнення навчально-матеріальної бази, на соціальний захист учнів,
проведення культурно-масової і фізкультурно-спортивної роботи.

Із HYPERLINK “http://www.apos.org.ua/zak_pro_osvitu.html” \l “53”
Закону України “Про освіту”

Крім прав, передбачених статтею 51 Закону України “Про освіту”, студенти
вищого навчального закладу мають право:

1) обирати і бути обраними до вищого колегіального органу самоврядування
закладу;

2) обирати навчальні дисципліни за спеціальністю в межах, передбачених
освітньо-професійною програмою підготовки та робочим навчальним планом,
формувати індивідуальний навчальний план, який затверджується у порядку,
встановленому ректором (директором);

3) за дозволом деканів (завідуючих відділеннями) відвідувати заняття на
інших факультетах (відділеннях) закладу за умови виконання графіка
навчального процесу, складеного відповідно до індивідуального
навчального плану;

4) отримувати матеріальну допомогу згідно з чинним законодавством;

5) створювати фонди для студентських потреб;

6) брати участь у роботі громадських організацій, політичних партій;

7) під час навчання без відриву від виробництва користуватися пільгами,
встановленими чинним законодавством (додаткова відпустка тощо);

8) на академічну відпустку, поновлення, переведення до іншого вищого
навчального закладу у порядку, встановленому положенням, яке затверджує
Міносвіти.

Із HYPERLINK “http://www.apos.org.ua/polojprovy.html” Положення про
державний вищий заклад освіти

Для учнів і студентів денної форми навчання загальноосвітніх,
професійно-технічних та вищих навчальних закладів державою гарантуються
протягом року пільги на проїзд по території України залізничним, водним,
автомобільним, міським (крім таксі) транспортом. Відповідні кошти
передбачаються у Державному бюджеті України окремим рядком. Порядок
надання зазначених пільг визначається Кабінетом Міністрів України.
Органи місцевого самоврядування відповідно до законодавства можуть
встановлювати порядок надання пільг на проїзд учнів і студентів у
місцевому пасажирському транспорті і передбачати відповідні видатки з
місцевих бюджетів.

Учні, студенти, неповнолітні мають право на безплатне та пільгове
користування об’єктами культури. Порядок надання цих пільг визначається
органами місцевого самоврядування.

Учні, студенти, неповнолітні мають право на безплатне та пільгове
користування об’єктами фізкультури і спорту. Порядок надання цих пільг,
компенсації різниці вартості послуг і квитків визначається органами
місцевого самоврядування.

Із HYPERLINK “http://www.apos.org.ua/promolod.html” Закону України
“Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні”

Мешканці гуртожитку мають право:

– користуватися приміщенням учбового і культурно-побутового призначення,
обладнанням і майном гуртожитку;

– вимагати своєчасного ремонту або заміни обладнання, меблів, постільних
речей та іншого майна гуртожитку, а також усунення недоліків у
побутовому забезпеченні;

– обирати раду студентського гуртожитку і бути обраним до її складу;

– брати участь через студраду у вирішенні питань, пов’язаних з
покращенням житлово-побутових умов, організації виховної роботи і
дозвілля, роботи обслуговуючого персоналу та інших;

– звертатися із скаргами до керівництва навчального закладу на роботу
обслуговуючого персоналу і житлово-побутові умови, які не відповідають
вимогам Положення про гуртожиток і нормам обладнання та утримання
гуртожитків.

Із Типових правил внутрішнього розпорядку в студентських гуртожитках
навчальних закладів Міністерства освіти України

Права осіб, які навчаються у вищих навчальних закладах

1. Особи, які навчаються у вищих навчальних закладах, мають право на:

вибір форми навчання;

безпечні і нешкідливі умови навчання, праці та побуту;

трудову діяльність у позанавчальний час;

додаткову оплачувану відпустку у зв’язку з навчанням за основним місцем
роботи, скорочений робочий час та інші пільги, передбачені
законодавством для осіб, які поєднують роботу з навчанням;

користування навчальною, науковою, виробничою, культурною, спортивною,
побутовою, оздоровчою базою вищого навчального закладу;

участь у науково-дослідних, дослідно-конструкторських роботах,
конференціях, симпозіумах, виставках, конкурсах, представлення своїх
робіт для публікацій;

участь в обговоренні та вирішенні питань удосконалення
навчально-виховного процесу, науково-дослідної роботи, призначення
стипендій, організації дозвілля, побуту, оздоровлення;

надання пропозицій щодо умов і розмірів плати за навчання;

участь у об’єднаннях громадян;

обрання навчальних дисциплін за спеціальністю в межах, передбачених
освітньо-професійною програмою підготовки та робочим навчальним планом;

участь у формуванні індивідуального навчального плану;

моральне та (або) матеріальне заохочення за успіхи у навчанні та активну
участь у науково-дослідній роботі;

захист від будь-яких форм експлуатації, фізичного та психічного
насильства;

безкоштовне користування у вищих навчальних закладах бібліотеками,
інформаційними фондами, послугами навчальних, наукових, медичних та
інших підрозділів вищого навчального закладу;

канікулярну відпустку тривалістю не менше ніж вісім календарних тижнів.

2. Студенти вищих навчальних закладів, які навчаються за денною (очною)
формою навчання, мають право на пільговий проїзд у транспорті, а також
на забезпечення гуртожитком у порядках, встановлених Кабінетом Міністрів
України.

Студенти вищих навчальних закладів мають право на отримання стипендій,
призначених юридичними та фізичними особами, які направили їх на
навчання, а також інших стипендій відповідно до законодавства.

Із HYPERLINK “http://www.apos.org.ua/zak_pro_vyosvitu.html” Закону
України “Про вищу освіту”

ПРАВОВІ АКТИ ПО ТЕМІ:

HYPERLINK “http://www.apos.org.ua/zak_pro_osvitu.html” Закон України
“Про освіту”

HYPERLINK “http://www.apos.org.ua/zak_pro_vyosvitu.html” Закон
України “Про вищу освіту”

HYPERLINK “http://www.apos.org.ua/promolod.html” Закон України “Про
сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні”

HYPERLINK “http://www.apos.org.ua/polojprovy.html” Положення про
державний вищий заклад освіти

Типові правила внутрішнього розпорядку в студентських гуртожитках
навчальних закладів Міністерства освіти України

Права студента

Обов’язками вихованців студентів є:

додержання законодавства, моральних, етичних норм;

систематичне та глибоке оволодіння знаннями, практичними навичками,
професійною майстерністю, підвищення загального культурного рівня;
додержання статуту, правил внутрішнього розпорядку закладу освіти.

2. Випускники вищих закладів освіти, які здобули освіту за кошти
державного або місцевого бюджетів, направляються на роботу і зобов’язані
відпрацювати за направленням і в порядку, встановленому Кабінетом
Міністрів України.

3. Інші обов’язки осіб, що навчаються, можуть встановлюватися
законодавством, положеннями про заклади освіти та їх статутами.

Із HYPERLINK “http://www.apos.org.ua/zak_pro_osvitu.html” \l “52”
Закону України “Про освіту”

Крім обов’язків, передбачених статтею 52 Закону України “Про освіту”,
студенти вищого навчального закладу зобов’язані:

виконувати вимоги навчального плану в терміни, визначені графіком
навчального процесу;

відвідувати заняття за обраним індивідуальним навчальним планом;

вчасно інформувати керівництво закладу в разі неможливості з поважних
причин відвідувати заняття, складати (перескладати) заліки та іспити,
виконувати контрольні роботи тощо.

Із HYPERLINK “http://www.apos.org.ua/polojprovy.html” Положення про
державний вищий заклад освіти

Із Типових правил внутрішнього розпорядку в студентських гуртожитках
навчальних закладів Міністерства освіти України

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020