.

Порядок ведення книги обліку розрахункових операцій (КОРО), Книги обліку доходів та витрат, Розрахункової книжки (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
0 2465
Скачать документ

Реферат на тему:

Порядок ведення книги обліку розрахункових операцій (КОРО), Книги обліку
доходів та витрат, Розрахункової книжки

Книга обліку розрахункових операцій (далі КОРО) – прошнурована та
відповідним чином зареєстрована в органах державної податкової служби
України книга, яка містить щоденні звіти, які складаються на підставі
розрахункових документів по руху готівкових засобів, товарів (Додаток
№1).

Господарюючий суб’єкт повинен забезпечити використання КОРО в тій
господарюючий одиниці або з тим реєстратором розрахункових операцій, які
вказані на титульному аркуші книги при її реєстрації.

В КОРО, яка зареєстрована на певну господарюючу одиницю, вносяться
записи про реквізити розрахункових квитанцій до початку використання
розрахункової книжки та безпосередньо після її використання в межах
робочого дня або зміни, а також щоденно ведуться записи про рух готівки.

Розрахункова книжка – належним чином зброшурована та прошнурована
книжка, зареєстрована в органах державної податкової служби України, що
містить номерні розрахункові квитанції, які видаються покупцям у
випадках, коли не застосовуються реєстратори розрахункових операцій.

Розрахункова квитанція – це розрахунковий документ, бланк якого
виготовлений друкарським способом, а окремі реквізити заповнюються від
руки або шляхом проштамповування при реєстрації розрахункових операцій
за продані товари або при видачі коштів покупцеві у разі повернення
товару. (Додаток № 2 ).

Розрахункова квитанція складається з двох частин – корінця та відривної
частини. В розрахунковій квитанції повинні бути внесені обов’язкові
реквізити про продавця товару, данні про проданий товар, його кількість,
ціну, загальну вартість усіх товарів оплачених по цій квитанції, підпис
особи що здійснила розрахунки, дату продажу та деякі інші відомості. У
разі відсутності хоча б одного з обов’язкових реквізитів, а також
недотримання сфери призначення, документ не є розрахунковим.

У разі коли розрахунок за проданий товар не перевищує 0,3
неоподатковуваного мінімуму доходів громадян може бути застосована
Спрощена розрахункова квитанція – розрахунковий документ, бланк якого
виготовлений друкарським способом, а окремі реквізити заповнюються від
руки або шляхом проштамповування при реєстрації розрахункових операцій,
якщо відповідно до чинного законодавства розрахунки проводяться без
застосування реєстратора розрахункових операцій. Така квитанція також
повинна мати обов’язкові реквізити. (Додаток №3 ).

Суб’єкти малого підприємництва – юридичні особи, які застосовують
спрощену систему оподаткування, обліку та звітності зобов’язані вести
„Книгу обліку доходів і витрат суб’єкта малого підприємництва –
юридичної особи, який застосовує спрощену систему оподаткування, обліку
та звітності”, до якої в хронологічній послідовності на підставі
первинних документів здійснює записи про операції, які проведені в
звітному періоді. Ведення цієї Книги передбачено Інструкцією про порядок
ведення „Книги обліку прибутків і витрат суб’єкта малого підприємництва
– юридичної особи, який застосовує спрощену систему оподаткування,
обліку і звітності”, затвердженої наказом ДПА України №477 від 13.10.98
(в редакції від 12.10.99 №554).

Суб’єкти підприємницької діяльності – фізичні особи, оподаткування
доходів яких здійснюється згідно із законодавством з питань
оподаткування суб’єктів малого підприємництва (у тому числі шляхом
отримання свідоцтва про сплату єдиного податку), а також особами, які
мають пільговий торговий патент для продажу товарів (крім підакцизних)
відповідно до законодавства з питань патентування деяких видів
підприємницької діяльності, якщо такі особи не є платниками податку на
додану вартість, ведуть „Книгу обліку доходів і витрат”.

Прошнурована і пронумерована книга реєструється в органі державної
податкової служби за місцем державної реєстрації суб’єкта
підприємницької діяльності.

До органу реєстрації подається належним чином оформлений примірник книги
разом із заявою про її реєстрацію. Книга реєструється безоплатно
протягом двох робочих днів з дати подання зазначених документів.

Записи у книзі виконуються розбірливо кульковою або чорнильною ручкою. У
разі внесення виправлень новий запис засвідчується підписом суб’єкта
підприємницької діяльності – фізичної особи або підписом керівника
суб’єкта підприємницької діяльності – юридичної особи.

Суб’єктом підприємницької діяльності до книги заносяться такі відомості:

порядковий номер запису;

дата здійснення операції, пов’язаної з проведеними витратами і/або
отриманим доходом;

сума витрат за фактом їх здійснення, в тому числі заробітна плата
найманого працівника;

сума вартості товарів, отриманих для їх продажу;

сума виручки від продажу товарів – з підсумком за день.

Книга зберігається у суб’єкта підприємницької діяльності протягом 3
років після виконання останнього запису.

Документи, які необхідні для здійснення торгівлі та торгової діяльності.

Для здійснення торгівлі особи які здійснюють купівлю-продаж товарів
повинні мати слідуючи документи:

Юридичні особи – суб’єкти торгової діяльності:

дозвіл на розміщення об’єкту торгівлі (рішення сесії місцевої ради) або
договір про оренду приміщення;

реєстратор розрахункових операцій, а в окремих передбачених
законодавством випадках – товарно-касову книгу (книгу обліку
розрахункових операцій);

ліцензії або їх копії, які затверджені органом, що видав ліцензію, на
право торгівлі окремими видами товарів;

торговий патент ( в необхідних випадках) на кожну торгову точку, де
торгова діяльність здійснюється за готівку;

квитанцію про сплату ринкового збору при торгівлі на ринку;

відповідні документи на товар: накладні та інші документи про походження
товару.

Фізичні особи – суб’єкти торгової діяльності:

свідоцтво про державну реєстрацію підприємця, яке видане органами
місцевого самоврядування за місцем проживання особи;

дозвіл на розміщення об’єкта торгівлі або договір про оренду приміщення;

квитанцію про сплату ринкового збору при торгівлі на ринку;

зошит обліку прибутків та витрат, а у випадках, передбачених
законодавством, реєстратор розрахункових операцій або товарно-касову
книгу;

свідоцтво про сплату єдиного податку суб’єктом малого підприємництва;

ліцензії або копії, які затверджені органом, що видав ліцензію, на право
торгівлі окремими видами товарів;

торговий патент (в необхідних випадках) на кожну торгову точку, де
торгова діяльність здійснюється за готівку;

відповідні документи на товар: накладні або інші документи про
походження товарі.

Громадяни, які здійснюють реалізацію товарів за угодами, укладеними з
суб’єктами підприємницької діяльності, окрім документів, які вказані
вище, повинні мати:

паспорт;

трудовий договір, договір підряду або доручення чи інший документ, що
підтверджує відношення до власника товару;

фото-ксерокопію Свідоцтва їх наймача на роботу про сплату єдиного
податку суб’єкта малого підприємництва;

Громадяни України, особи без громадянства та іноземні громадяни, які не
зареєстровані як суб’єкти підприємницької діяльності і здійснюють
торгівлю:

паспорт.

одноразовий патент на торгівлю, який видається державними податковими
адміністраціями на 3 – 7 днів;

квитанцію про сплату ринкового збору при торгівлі на ринку;

довідку місцевої ради про продукцію тваринництва та рослинництва, яка
вирощена у власному підсобному господарстві, на присадибних, дачних,
садових ділянках, а також продукцію їх забою у сирому вигляді або у
вигляді первинної переробки. ( У цьому випадку одноразовий патент на
торгівлю не потрібний).

Додаток

Спрощена розрахункова квитанція

Форма № РК-2

ААА № 000000 ААА

Всього____ ____

№ 000000 ІД

Всього____ ____

Примітки. На одній сторінці розрахункової книжки може розміщатися
довільна кількість спрощених розрахункових квитанцій за умови
забезпечення місця для записування суми розрахунку, а також чіткого
позначення серії та номерів спрощених розрахункових квитанцій.

КНИГА

обліку доходів і витрат суб’єкта малого підприємства – юридичної особи,
яка застосовує спрощену систему оподаткування, обліку та звітності

на 200_/200_рік

Державна податкова адміністрація (інспекція)_____________________

Суб’єкт малого підприємництва –

юридична особа Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

(назва) * * * * * * * * * *

(адреса, телефон)

Номери розрахункових (поточних) та інших рахунків, відкритих в установах
банків______________________________________________

№ з/п Дата та номер банківського або касового документа Сума виручки від
реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) грн. Сума виручки від
реалізації основних фондів, грн. Позареалізаційні доходи та виручка від
іншої реалізації, грн. Загальна сума виручки та позареалізаційних
доходів, грн. (гр.3+4+5) Загальна сума витрат, здійснених у зв’язку з
веденням господарської діяльності, грн.

1 2 3 4 5 6 7

Література

Попов А.А. „Торговое право”. – Харьков , „РА-Каравелла”,2000.

Предпринимательское право в вопросах и ответах: Учебное пособие / Под
редакцией Саниахметовой Н.А. – Харьков.:”Одиссей”,2000. – 560с.

Хозяйственное право: Учебник для вузов/ Под редакциєй Мамутова В.К. –
К.: Юринком Интет, 2002.

Крысенко Т.В. Торговля: организация, налоговый и бухгалтерський учт:
Практическое пособие/ Крысенко

Т.В., Шингур И.М. – К.: Редакция газеты „Бухгалтерия. Налоги. Бизнес”,
2002. – 240с.

Единый налог. Нормативно-правовая база./ Энциклопедия бухгалтера и
экономиста. Приложение. Сентябрь 2001. – Харьков, ООО Центр „Консульт”,
20001

Захист прав споживачів. Збірник документів. (З можливістю копіювання). –
К.: СПЛАЙН, 2000. – 80 с.

Новиков С. Выездная торговля: Правила и организация выездной торговки. –
Харьков, ООО Центр „Консульт”, 2002

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2019