.

Порядок розгляду господарських спорів господарськими судами. Розгляд господарських спорів третейськими судами (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
0 3015
Скачать документ

Порядок розгляду господарських спорів господарськими судами.

Господарський суд порушує справи за позовними заявами:

• підприємств та організацій, які звертаються до
господарського суду за захистом своїх прав та охоронюваних законом
інтересів;

• державних та інших органів, які звертаються до
господарського суду у випадках, передбачених законодавчими актами
України;

• прокурорів та їх заступників, які звертаються до
господарського суду в інтересах держави;

• Рахункової палати, яка звертається до господарського суду в інтересах
держави в межах повноважень, що передбачені Конституцією та законами
України.

Прокурор, який звертається до господарського суду в інтересах держави, в
позовній заяві самостійно визначає, в чому полягає порушення інтересів
держави, та обґрунтовує необхідність їх захисту, а також вказує орган,
уповноважений державою здійснювати відповідні функції у спірних
відносинах.

Господарський суд порушує справи про банкрутство за письмовою заявою
будь-кого з кредиторів, боржника. Господарські суди вирішують
господарські спори у порядку позовного провадження, передбаченому цим
Кодексом.

Господарські суди розглядають справи про банкрутство у порядку
провадження, передбаченому цим Кодексом, з урахуванням особливостей,
встановлених Законом України “Про відновлення платоспроможності боржника
або визнання його банкрутом” позовна заява подається до господарського
суду в письмовій формі і підписується повноважною посадовою особою
позивача або його представником, прокурором чи його заступником,
громадянином – суб’єктом підприємницької діяльності або його
представником.

Позовна заява повинна містити:

1) найменування господарського суду, до якого подається заява;

2) найменування сторін; їх поштові адреси; найменування і номери
рахунків сторін у банківських установах;

2-1) документи, що підтверджують за громадянином статус суб’єкта
підприємницької діяльності;

3) зазначення ціни позову, якщо позов підлягає грошовій оцінці; суми
договору (у спорах, що виникають при укладанні, зміні та розірванні
господарських договорів);

4) зміст позовних вимог; якщо позов подано до кількох
відповідачів, – зміст позовних вимог щодо кожного з них;

5) виклад обставин, на яких грунтуються позовні вимоги;
зазначення доказів, що підтверджують позов; обгрунтований
розрахунок сум, що стягуються чи оспорюються; законодавство, на підставі
якого подається позов;

6) відомості про вжиття заходів досудозого врегулювання спору у
випадках, передбачених законодавством;

7) перелік документів та інших доказів, що додаються до заяви.

У позовній заяві можуть бути вказані й інші відомості, якщо вони
необхідні для правильного вирішення спору.

Позивач, прокурор чи його заступник зобов’язані при поданні позову
надіслати сторонам копії позовної заяви та доданих до неї документів,
якщо цих документів у сторін немає.

Такий самий обов’язок покладається на позивача у разі залучення
господарським судом до участі у справі іншого відповідача, заміни
господарським судом неналежного відповідача.

Суддя, прийнявши позовну заяву, не пізніше п’яти днів з дня її
надходження виносить і надсилає сторонам, прокурору, якщо він є
заявником, ухвалу про порушення провадження у справі, в якій вказується
про прийняття позовної заяви, призначення справи до розгляду в засіданні
господарського суду, про час і місце його проведення, необхідні дії щодо
підготовки справи до розгляду в засіданні.

Ухвала надсилається також іншим підприємствам, установам, організаціям,
державним та іншим органам у випадках, коли від них витребуються
документи, відомості та висновки або їх посадові особи викликаються до
господарського суду.

З метою забезпечення правильного і своєчасного вирішення господарського
спору суддя вчиняє в необхідних випадках такі дії по підготовці справи
до розгляду:

1) вирішує питання про залучення до участі у справі іншого відповідача
та про виключення чи заміну неналежного відповідача;

2) виключає з числа відповідачів підприємства та організації, яким не
було надіслано пропозицію про досудове врегулювання спору у випадках,
передбачених АПК України;

3) викликає представників сторін (якщо сторони знаходяться у тому ж
населеному пункті, що й господарський суд) для уточнення
обставин справи і з’ясовує, які матеріали може бути подано додатково;

4) зобов’язує сторони, інші підприємства, установи, організації,
державні та інші органи, їх посадових осіб виконати певні дії (звірити
розрахунки, провести огляд доказів у місці їх
знаходження тощо); витребує від них документи, відомості,
висновки, необхідні для вирішення спору, чи знайомиться з такими
матеріалами безпосередньо в місці їх знаходження;

5) вирішує питання про призначення судової експертизи;

6) провадить огляд і дослідження письмових та речових доказів у місці
їх знаходження;

7) вирішує питання про визнання явки представників сторін у засідання
господарського суду обов’язковою;

8) вирішує питання про виклик посадових та інших осіб для дачі пояснень
по суті справи;

9) вирішує питання про розгляд справи безпосередньо на
підприємстві, в організації;

10) вирішує питання про вжиття заходів до забезпечення позову;

11) вчиняє інші дії, спрямовані на забезпечення правильного і
своєчасного розгляду справи,

Спір має бути вирішено господарським судом у строк не більше двох
місяців від дня одержання позовної заяви.

Спір про стягнення заборгованості за опротестованим векселем має бути
вирішено господарським судом у строк не більше одного місяця від дня
одержання позовної заяви.

У виняткових випадках голова господарського суду чи заступник голови
господарського суду має право продовжити строк вирішення спору, але не
більш як на один місяць.

За клопотанням обох сторін чи клопотанням однієї сторони, погодженим з
другою стороною, спір може бути вирішено у більш тривалий строк, ніж
встановлено частиною першою цієї статті.

Про продовження строку вирішення спору виноситься ухвала.

Порядок ведення засідання визначається суддею, а в разі розгляду справи
трьома суддями – суддею, головуючим у засіданні.

Суддя оголошує склад господарського суду, роз’яснює учасникам судового
процесу їх права та обов’язки і сприяє у здійсненні належних їм прав.

У засіданні заслуховуються представники позивача і відповідача та інші
особи, які беруть участь у засіданні.

Якщо відзив на позовну заяву і витребувані господарським судом документи
не подано, справу може бути розглянуто за наявними в ній матеріалами.

У судовому засіданні, а також про огляд і дослідження письмових або
речових доказів у місці їх знаходження складається протокол.

У протоколі судового засідання зазначаються:

1) рік, місяць, число і місце судового засідання;

2) найменування суду, що розглядає справу, та склад суду;

3) номер справи і найменування сторін;

4) відомості про явку в судове засідання представників сторін, інших
учасників судового процесу або про причини їх неявки;

5) відомості про роз’яснення господарським судом сторонам та іншим
особам, які беруть участь у справі, їх процесуальних прав і обов’язків,
зокрема, права заявляти відводи, та попередження перекладача про
відповідальність за завідомо неправильний переклад, судового експерта –
за дачу завідомо неправильного висновку або відмові від дачі висновку;

6) усні заяви і клопотання сторін та Інших осіб, які беруть участь у
справі;

7) усні роз’яснення судовими експертами своїх висновків і
відповіді на поставлені їм додаткові Запитання.

Протокол веде секретар судового засідання.

Протокол у триденний строк підписують суддя (судця – головуючий у
колегії суддів) і секретар судового засідання.

Сторони та інші особи, які беруть участь у справі, мають право
знайомитися з протоколами і протягом п’яти днів після їх підписання
подавати письмові зауваження з приводу допущених у протоколах
неправильностей або неповноти протоколу.

Зауваження на протоколи у всіх випадках долучаються до матеріалів
справи.

Господарський суд розглядає зауваження на протокол протягом п’яти днів з
дня подання зауваження і за результатами розгляду виносить ухвалу, якою
приймає зауваження або мотивовано відхиляє їх.

Господарський суд може здійснювати стенографічний, а також аудіо- чи
відеозапис судового засідання.

При вирішенні господарського спору по суті (задоволення позову, відмова
в позові повністю або частково) господарський суд приймає рішення.

Рішення викладається у письмовій формі та підписується всіма суддями,
які брали участь у засіданні. У разі розгляду справи трьома суддями
суддя, не згодний з рішенням, зобов’язаний викласти у письмовій формі
свою окрему думку, що приєднується до справи.

Господарський суд, приймаючи рішення, має право:

1) визнати недійсним повністю чи у певній частині пов’язаний з предметом
спору договір, який суперечить законодавству;

2) виходити за межі позовних вимог, якщо це необхідно для захисту прав
і законних інтересів позивачів або третіх осіб з самостійними вимогами
на предмет спору і про це є клопотання заінтересованої сторони;

3) зменшувати у виняткових випадках розмір неустойки (штрафу,
пені), яка підлягає стягненню зі сторони, що порушила зобов’язання;

4) стягувати у доход Державного бюджету України із сторони, що
порушила строки розгляду претензії, штраф у розмірі,
встановленому законодавством або у відповідності до законів, що
регулюють порядок досудового врегулювання спорів у конкретних
правовідносинах;

5) стягувати в доход Державного бюджету України з винної сторони штраф
у розмірі до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян за
ухилення від вчинення дій, покладених господарським судом на сторону;

6) відстрочити або розстрочити виконання рішення. Рішення господарського
суду ухвалюється іменем України і складається із вступної, описової,
мотивувальної і резолютивної частин:

Прийняте рішення оголошується суддею у судовому засіданні після
закінчення розгляду справи.

За згодою сторін суддя може оголосити тільки вступну та резолютивну
частини рішення, про що зазначається у протоколі судового засідання.

Рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення
десятиденного строку з дня його прийняття, а у разі, якщо у судовому
засіданні було оголошено лише вступну та резолютивну частини рішення,
воно набирає законної сили після закінчення десятиденного строку з дня
підписання рішення, оформленого відповідно до статті 84 ГПК.

У разі подання апеляційної скарги або внесення апеляційного подання
рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після розгляду
справи апеляційною інстанцією.

Розгляд господарських спорів третейськими судами.

Підприємства та організації мають право передати підвідомчий
господарським судам спір на вирішення третейського суду, крім спорів про
визнання недійсними актів ненормативного характеру та спорів, що
виникають при укладанні, зміні, розірванні та виконанні господарських
договорів, заснованих на державному замовленні.

Згідно з Положенням про третейський суд для вирішення господарських
спорів між об’єднаннями, підприємствами, організаціями і установами,
затв. Постановою Державного арбітражу при Раді Міністрів СРСР від
30.12.1975 р, № 121 із змінами, внесеними Постановами Держарбітражу при
РМ СРСР від 10.09.87 і від 28.06.91, яке діє відповідно до Постанови
Верховної Ради України від 12 вересня 1991 року “Про порядок тимчасової
дії на території України окремих актів законодавства Союзу РСР” до
прийняття відповідних актів законодавства України на її території
застосовуються акти законодавства Союзу РСР з питань, які не
врегульовані законодавством України, за умови, що вони не суперечать
Конституції і законам України.

В Україні діє Міжнародний комерційний арбітражний суд, який є
самостійною постійно діючою арбітражною установою (третейським судом),
що здійснює свою діяльність згідно з Законом України “Про міжнародний
комерційний арбітраж” від 24.02.94 (ВВР, 1994, N 25, ст.198 }.

До Міжнародного комерційного арбітражного суду можуть за угодою сторін
передаватись на вирішення:

1. спори з договірних та інших цивільно-правових відносин, які виникають
при здійсненні зовнішньоторговельних та інших видів міжнародних
економічних зв’язків, якщо комерційне підприємство хоча б однієї із
сторін спору знаходиться за кордоном, а також:

2. спори підприємств з іноземними інвестиціями і міжнародних об’єднань
та організацій, створених на території України, між собою, спори між їх
учасниками, а так само їх спори з іншими суб’єктами права України.

Зовнішньоекономічні відносини, спори з яких можуть бути передані на
вирішення Міжнародного комерційного арбітражного суду, стосуються,
зокрема, відносин купівлі-продажу (поставки) товарів, виконання робіт,
надання послуг, обміну товарами та/чи послугами, перевезення вантажів і
пасажирів, торгового представництва і посередництва, оренди (лізингу),
науково-технічного обміну, обміну іншими наслідками творчої діяльності,
спорудження промислових та інших об’єктів, ліцензійних операцій,
інвестицій, кредитно-розрахункових операцій, страхування, спільного
підприємництва та інших форм промислової і підприємницької кооперації.

Міжнародний комерційний арбітражний суд приймає до свого розгляду також
спори, віднесені до його юрисдикції в силу міжнародних договорів
України.

Третейський суд вирішує спір згідно з такими нормами права, які сторони
обрали як такі, що застосовуються до суті спору. Якщо в ньому не
висловлено іншого наміру, будь-яке положення права або системи права
будь-якої держави повинно тлумачитись як таке, що безпосередньо відсилає
до матеріального права цієї держави, а не до її колізійних норм.

Рішення Міжнародного комерційного арбітражного суду виконуються
сторонами добровільно у встановлені ним строки. Якщо строк виконання в
рішенні не зазначено, воно підлягає негайному виконанню. Не виконані в
строк рішення виконуються відповідно до закону і міжнародних договорів.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Ответить

Курсовые, Дипломы, Рефераты на заказ в кратчайшие сроки
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020