.

Порушення авторського права і суміжних прав (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
1 2314
Скачать документ

Реферат на тему

Порушення авторського права і суміжних прав

Стаття ККУ 176:

1. Незаконне відтворення, розповсюдження творів науки, літератури,
мистецтва, комп’ютерних програм і баз даних, а так само незаконне
відтворення, розповсюдження виконань, фонограм і програм мовлення, їх
незаконне тиражування та розповсюдження на аудіо- та відеокасетах,
дискетах, інших носіях інформації, а також інше використання чужих
творів, комп’ютерних програм і баз даних, об’єктів суміжних прав без
дозволу осіб, які мають авторське право або суміжні права, якщо ці дії
завдали матеріальної шкоди у великому розмірі,—

караються штрафом у розмірі від ста до чотирьохсот неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до двох
років, з конфіскацією всіх примірників творів, матеріальних носіїв комп
ю-терних програм, баз даних, виконань, фонограм, програм мовлення та
обладнання І матеріалів, призначених для їх виготовлення і від творення.

2. Ті самі дії, якщо вони вчинені повторно або завдали матеріальної
шкоди в особливо великому розмірі,— караються штрафом від двохсот до
восьмисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними
роботами на строк до двох років, або позбавленням волі на той самий
строк, з конфіскацією всіх примірників, матеріальних носіїв комп’ютерних
програм, баз даних, виконань, фонограм, програм мовлення, аудіо- та
відеокасет, дискет, інших носіїв інформації та обладнання і матеріалів,
призначених для їх виготовлення і відтворення,

3. Дії. передбачені частинами першою або другою цієї статті, вчинені
службовою особою з використанням службового становища щодо підлеглої
особи,—

караються штрафом від п”ятисот до тисячі неоподатковуваних мінімумів
доходів громадян або арештом на строк до шести місяців або обмеженням
волі на строк до двох років, з позбавленням права обіймати певні посади
або займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Примітка, Матеріальна шкода вважається завданою у великому розмірі, якщо
вартість примірників незаконно відтворених чи розповсюджених творів,
матеріальних носіїв комп’ютерних програм, баз даних, виконань, фонограм
і програм мовлення, аудіо- та відеокасет, дискет, інших носіїв
інформації або сума доходу, отриманого в результаті незаконного
опублікування, виконання, показу чи публічного оприлюднення творів,
комп’ютерних програм, баз даних, виконань, фонограм, програм мовлення,
продажу аудіо- та відеокасет, дискет, інших носіїв інформації у сто і
більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, а
завданою в особливо великому розмірі – якщо їх вартість або сума доходу
у тисячу і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів
громадян.

1. Об’єктом злочину є авторське право та суміжні права

2. Обов’язковою ознакою злочину є потерпілий Ним можуть бути автор —
фізична особа, творчою працею якої створено твір та яка мас особисті
(нємайкойі) і майнові права на нього, а в окремих випадках його
правонаступник (наприклад, спадкоємець), а також виконавець — актор
(театру, кіно тощо, співак, музикант, диригент, танцюрист або інша
особа, яка виконує роль, співає, чятає, декламує, грає на музичному
Інструменті чи будь-яким іншим способом виконує твори .літератури або
мистецтва, включаючи твори фольклору, а також інші особи, які займаються
такою ж творчою діяльністю, в тому числі виконують циркові, естрадні,
лялькові номери, виробник фонограм — фізична особа, яка вперше здійснила
запис будь-якого виконання або інших звуків на фонограмі.

3. З об’єктивної сторони злочин передбачає суспільне небезпечні Дії, їх
наслідки у вигляді заподіяння матеріальної шкоди у великому розмірі
(визначення цього розміру дається у примітці до ст. 176), а також
причинний зв’язок між відповідними діями та їх наслідками. Формами його
прояву є: 1) незаконне відтворення творів науки, літератури, мистецтва,
комп’ютерних програм і баз даних, виконань, фонограм і програм мовлення;
2) незаконне розповсюдження творів науки, літератури, мистецтва,
комп’ютерних програм і баз даних, а також виконань, фонограм і програм
мовлення на аудіо- та відеокасетах, дискетах, інших носіях інформації;
3) незаконне тиражування виконань, фонограм і програм мовлення на аудіо-
та відеокасетах, дискетах, інших носіях інформації; 4) інше використання
чужих творів, комп’ютерних програм і баз даних, об’єктів суміжних прав
без дозволу осіб, які мають авторське право або суміжні права.

4. Предмет злочину у різних формах цього злочину дещо відрізняється.
Зокрема, у перших двох і четвертій його формах ним є твір науки,
літератури, мистецтва, комп’ютерна програма, база даних, виконання,
фонограма і програма мовлення, у третій — тільки виконання, фонограма і
програма мовлення.

Твір — це оригінальний, як обнародуваний, так і необнародува-ний,
продукт творчої праці вченого, письменника, художника тощо. До творів
належать: літературні письмові твори (книги, брошури, статті,
комп’ютерні програми тощо), їх сценічні обробки, атак само обробки
фольклору, придатні для сценічного показу; лекції, проповіді та інші
усні твори; музичні і драматичні твори, пантоміми, хореографічні та інші
твори, створені для сценічного показу; аудіовізуальні твори; скульптури,
картини, інші твори образотворчого мистецтва і фотографії; твори
архітектури; твори прикладного мистецтва; ілюстрації, карти та інші
твори, що стосуються географії, геології та інших галузей науки;
переклади, аранжування, деякі інші переробки творів і обробки фольклору
(похідні твори); наукові результати, зафіксовані на носіях наукової
інформації у формі звіту, наукової праці, наукової доповіді,
монографічного дослідження, наукового відкриття тощо; інші твори, у т.ч.
дизайн-проекти інтер’єрів приміщень, вивіски, емблеми та інші елементи
візуальної інформації, рекламні буклети тощо.

Комп’ютерна програма — набір інструкцій у вигляді слів, цифр, кодів,
схем, символів чи в будь-якому іншому вигляді, виражених у формі, яку
читає машина, і які приводять її у дію для досягнення певної мети або
результату. Це поняття охоплює як операційну систему, так і прикладну
програму, виражені у вихідному або об’єктному коді, включаючи підготовчі
матеріали та аудіовізуальні відображення, одержані внаслідок розробки
комп’ютерної програми.

База даних — це сукупність даних, матеріалів або творів у формі, яку
читає машина.

Публічне виконання — подання творів, виконань, фонограм, передач
організацій мовлення шляхом декламації, гри, співу, танцю та іншим
способом як безпосередньо (у живому виконанні), так і за допомогою
будь-яких пристроїв і процесів (за винятком передачі в ефір чи по
проводах) у місцях, де присутні чи можуть бути присутніми особи, які не
належать до звичайного кола сім’ї або близьких знайомих сім’ї, незалежно
від того, чи присутні вони в одному місці і в один і той же час або в
різних місцях і в різний час.

Фонограма — виключно звуковий запис будь-якого виконання чи інших
звуків. Грамофонні платівки, диски, магнітофонні касети та інші носії
записів є примірниками фонограми,

Програма мовлення — програма, яка містить певні передачі і може бути
сповіщена шляхом ретрансляції або в інший спосіб.

Не визнаються об’єктами авторського права і, відповідно, предметом цього
злочину повідомлення про новини дня та поточні події, що мають характер
звичайної прес-інформації, твори народної творчості, офіційні документи
(закони, судові рішення тощо), державні символи та з’наки (прапори,
герби, ордени, грошові знаки), затверджені органами державної влади.

Виключні права на використання твору в будь-якій формі і будь-яким
способом належать лише автору або іншій особі, яка має авторське право
(зокрема, спадкоємцю).

Відтворення — це виготовлення одного або більше примірників твору в
будь-якій матеріальній формі, а також запис твору для тимчасового чи
постійного зберігання в електронній, оптичній або іншій формі, яку читає
машина. Примірник — це результат будь-якого відтворення твору.
Відтворення включає і репрографічне відтворення (репродукування) —
факсимільне відтворення у будь-якому розмірі оригіналу або примірника
графічного твору шляхом фотокопіювання або іншими технічними засобами,
ніж видання. Репрографічне відтворення не включає в себе запис в
електронній, оптичній чи іншій формі, яку читає машина.

Тиражування виконань, фонограм і програм мовлення на аудіо-та
відеокасетах, дискетах, інших носіях інформації означає їх відтворення
на вказаних носіях.

Розповсюдження твору передбачає його поширення шляхом продажу,
відчуження іншим способом або шляхом здачі в найм чи у прокат та іншої
передачі до першого продажу примірників твору.

Під іншим використанням чужих творів, комп’ютерних програм і баз даних,
об’єктів суміжних прав без дозволу осіб, які мають авторське право або
суміжні права, слід розуміти, зокрема: публічне виконання і публічне
сповіщення творів; публічний показ; будь-яке повторне публічне
сповіщення в ефірі чи по проводах вже переданих в ефір творів, якщо воно
здійснюється іншою організацією; переклади творів; переробки,
аранжування та інші подібні змі ни творів; здачу в найм після першого
продажу, відчуження іншим способом примірників аудіовізуальних творів,
музичних творів у нотній формі, а також творів, зафіксованих на
фонограмі або у формі, яку читає машина,— якщо такі дії заподіяли
матеріальну шкоду автору. Слід мати на увазі, що автор має право
дозволяти або забороняти використовувати свій твір й іншими способами,
але за винятком випадків, визначених законом. Законом передбачені й інші
випадки, за яких відтворення, розповсюдження та інше використання творів
є незаконним.

До осіб, які мають авторське право або суміжні права, належать автор або
виконавець у випадках, коли майновими правами володіють автор або
виконавець, а також фізична чи юридична особа, якій було передано
майнові права.

Склад злочину, передбаченого ч. 1 ст. 176, сформульовано як
матеріальний: злочин є закінченим з моменту настання матеріальної шкоди
у великому розмірі. Це означає, зокрема, що ст, 176 охороняє лише
майнові права автора. Звичайний плагіат, якщо ним н заподіяно зазначеної
матеріальної шкоди автору, не є злочином кваліфікується, як і деякі інші
порушення прав на об’єкти прав,-інтелектуальної власності, що не
пов’язані із заподіянням матері альної шкоди, за ст. 51-2 КАП. Крім
того, захист авторського права здійснюється за допомогою норм не тільки
кримінального та адміністративного, а й цивільного законодавства.

Готування до цього злочину не тягне за собою кримінальної
відповідальності (див. ч. 2 ст. 14). Проте незаконне виготовлення,
підроблення, використання або збут незаконно виготовлених, одержаних чи
підроблених контрольних марок для маркування упаковок примірників
аудіовізуальних творів та фонограм кваліфікується за ст, 216.

5. Суб’єкт злочину загальний.

6. Його суб’єктивна сторона характеризується прямим умислом

7. Кваліфікованими видами злочину є: 1) вчинення його повторно; 2)
завдання матеріальної шкоди в особливо великому розмірі (цей розмір
визначено у примітці до ст. 176), а особливо кваліфікованими — вчинення
його службовою особою з використанням службового становища щодо
підлеглої особи. Про повторність злочинів див. коментар до ст. 32, а про
поняття службова особа, використання службового становища — примітки 1 і
2 до ст. 364, Загальні положення до розділу XVII Особливої частини КК і
комен тар до ст. 364.

Конституція України (ст. ст. 41, 54/.

Бернська конвенція про охорону літературних і художніх творів (1886 р.)
31 травня 1995 р, Україна приєдналася до цієї конвенції у вигляді
Паризького акта від 24 липня 1971 р , зміненого 2 жовтня 1979 р,

Всесвітня (Женевська) конвенція про авторське право від 6 вересня 1952
р. На була чинності для України 23 грудня 1993 р.

Міжнародна конвенція по охороні нових сортів рослин від 2 грудня 1961
р,, пч’ реглянугла в м. Женеві 10листопада .’972 р, І 23 жовтня 1978р.
Україна приєднані ся до Конвенції’2 червня 1995р.

Московська угода про співробітництво в галузі охорони авторського права
І су «Іжнихправ від24вересня 1993р. Ратифікована Україною27січня 1995р.

ЦК (ст. ст. 472,514-17, 520-23).

Закон України ‘Провласність” від 7лютого 1991 р. (ст. сої. 13,40-42).

Закон України “иПро охорону прав на сорти рослин” від 21 квітня 1993 р.

Закон України “„Про авторське право і суміжні права’ від 23 грудня 1993
р

Закон України “Про захист інформації в автоматизованих системах” від і
Іч пня 1994 р. (ст. ст.^4—6).

Закон України “ Про рекламу” від З липня 1996р. (ст. ст. 4, 8, 10, 27).

Закон України “Про видавничу справу” від 5 червня 1997 р. (ст. ст. 20,
23).

Закон України “Про охорону прав на топографії інтегральних мікросхем
ь”.1 1 листопада 1997р.

Закон України “Про кінематографію” від 13 січня 1998 р. (ст. ст. З, 4,
13, 24)

Закон України “Про науку і науково-технічну діяльність” у редакції від
1грудня 1998 р.

Закон України “Про розповсюдження примірників аудіовізуальних творів,
фонограм “ від 23 березня 2000 р.

Положення про державну реєстрацію прав автора на твори науки, літератури
І мистецтва. Затверджене постановою КМ № 532 від 18липня 1995 р.

Положення про авторське право в картографії. Затверджене наказом Головко
го “правління геодезії, картографії та кадастру при КМ та Державного
агента? бд України з авторських і суміжних прав при КМ № 85/41 від 26
серпня 1997р.

Угода з торгових аспектів прав інтелектуальноївласності (розділічастини
ІІІ (“Кримінальніпроцедури”)).

Міжнародна конвенція про охорону прав виконавців, виробників фонограм і
організацій мовлення від 26 жовтня 1961 р.

Договір Всесвітньої організації інтелектуальної власності про авторське
право від 20 грудня 1996 р.

Договір Всесвітньої організації інтелектуальної власності про виконання
і фонограми від 20 грудня 1996 р.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Ответить

Курсовые, Дипломы, Рефераты на заказ в кратчайшие сроки
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020