.

Поняття та зміст криміналістичного забезпечення діяльності податкової міліції (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
1 2913
Скачать документ

Реферат на тему:

Поняття та зміст криміналістичного забезпечення діяльності податкової
міліції

Проблеми діяльності податкової міліції України у наукових дослідженнях
розглядалися у різних аспектах: з погляду державно-правової природи,
системи, функцій та повноважень, відповідальності органів фіскального
контролю як елемента державного механізму [1], організації попередження
ухилень від сплати податків [2], організації та проведення
оперативно-розшукових заходів, оперативно-тактичних комбінацій тощо [3].

Питання ж криміналістичного забезпечення діяльності податкової міліції
України щодо організації виявлення, розкриття, розслідування злочинів
залишаються майже не вивченими. Змістом лише окремих наукових досліджень
був аналіз криміналістичної діяльності податкової міліції України [4].

Дослідженню проблем діяльності податкових органів, зокрема податкової
поліції, приділялася значна увага російськими науковцями [5]. У цих
дослідженнях розглядалися питання організації діяльності підрозділів
податкової поліції як органу дізнання щодо проведення перевірок
суб’єктів підприємництва, пошуку та адміністративного арешту майна
підприємств, що мають податкову заборгованість. Окремі наукові
дослідження розглядали кримінально-процесуальні питання та
криміналістичні аспекти діяльності податкової поліції Росії [6].

У науковій літературі питання криміналістичного забезпечення вивчалися у
різних аспектах. У більшості випадків це мало відношення до
криміналістичного забезпечення діяльності правоохоронних органів щодо
виявлення, розкриття та розслідування окремих видів злочинів [ 7].
Значна частина наукових досліджень має відношення до
техніко-криміналістичного, медико-криміналістичного,
психолого-криміналістичного забезпечення експертних досліджень, про
ведення окремих слідчих дій та в цілому діяльності щодо виявлення та
розслідування окремих категорій злочинів [8].

Окремим напрямом наукових досліджень криміналістичного забезпечення була
в цілому діяльність того чи іншого правоохоронного органу [9].
Наприклад, колективом авторів (Т.В. Авер’янова, Р.С. Бєлкін, А.І.
Бородулін та ін.) розглянуто проблеми криміналістичного забезпечення
діяльності кримінальної міліції та органів досудового слідства щодо
організаційного, тактичного та методичного забезпечення. Було
проаналізовано проблеми: 1) слідчих ситуацій та тактичних комбінацій; 2)
протидії розслідуванню та її подолання; 3) змісту оперативної інформації
та її ролі у ході розслідування; 4) принципів формування
криміналістичних методик розслідування окремих видів злочинів,
виявленням яких займається кримінальна міліція. Ця наукова робота являє
собою дослідження комплексу заходів щодо криміналістичного забезпечення
процесу виявлення та розслідування злочинів, що входять до компетенції
кримінальної міліції [10]. Така спеціалізація у наукових дослідженнях
проблем розслідування злочинів окремими підрозділами правоохоронних
органів (чи в цілому правоохоронними органами: податкова міліція, СБУ
тощо), певним чином, викликана необхідністю підвищення ефективності їх
діяльності. Дослідженню у таких випадках підлягають усі сторони
діяльності цих органів щодо забезпечення їх роботи криміналістичними
рекомендаціями. Окремим напрямом наукових досліджень є криміналіс-тичне
забезпечення попередження злочинів [11].

Метою нашого дослідження є формування теоретичної моделі
криміналістичного забезпечення діяльності податкової міліції, яка може
бути використана для підготовки кваліфікованих співробітників, що
займатимуться виявленням та розслідуванням податкових злочинів.

Криміналістичне забезпечення діяльності податкової міліції може бути
розглянуте з погляду поняття, структури, змісту та завдань, на вирішення
яких воно спрямоване. Розгляд таких питань набуває не стільки
теоретичного, скільки прикладного, організаційного значення. Виходячи із
аналізу запропонованих у наукових публікаціях думок [12], поняття
криміналістичного забезпечення діяльності податкової міліції України
можна визначити як систему впровадження у практичну діяльність
оперативних та слідчих підрозділів тактичних і методичних
криміналістичних рекомендацій, техніко-криміналістичних засобів та
інформаційних технологій з метою підвищення ефективності діяльності щодо
виявлення, розслідування та попередження злочинів, що входять до її
підслідності. Наведене вище поняття дозволяє виділити головне завдання
системи криміналістичного забезпечення діяльності податкової міліції –
підвищення наукового та технічного рівнів діяльності щодо виявлення,
розслідування та попередження злочинів. М. Махтаєв під криміналістичним
забезпечення попереджувальної діяльності правоохоронних органів розуміє
систему криміналістичних знань та заснованих на них вміннях і навичках
співробітників з технології використання їх у попереджувальній
діяльності [13].

Криміналістичне забезпечення діяльності правоохоронних органів щодо
виявлення та розслідування злочинів являє собою певну систему.
Відповідно, вона складається із окремих елементів, що у сукупності
створюють структуру. Такими елементами, зокрема, можуть бути: 1) блок
криміналістичних рекомендацій (як організаційного, тактичного, так і
методичного характеру); 2) блок підготовки відповідних кадрів
(спеціальної криміналістичної освіти); 3) блок технічного та
інформаційного забезпечення процесу виявлення, розслідування та
попередження злочинів. Виділені елементи системи криміналістичного
забезпечення є самостійними складовими. Однак тільки у взаємозв’язку
вони створюють передумови ефективної криміналістичної діяльності
податкової міліції.

Одним із головних елементів цієї системи є науково-обґрунтовані
криміналістичні рекомендації, які у своїй діяльності використовуються
податковою міліцією. Вони мають різноплановий характер і спрямування.
Такі рекомендації повинні розглядати повністю процес діяльності
податкової міліції (як оперативних, так і слідчих підрозділів) щодо
виявлення, розслідування та попередження злочинів, які входять до їх
підслідності. За змістом вони повинні охоплювати організаційні, тактичні
та методичні напрями діяльності цього правоохоронного органу.
Криміналістичні знання (рекомендації) мають бути результатом аналізу
діяльності підрозділів податкової міліції та являти собою продукт
криміналістичної науки. Криміналістичне забезпечення повинно базуватися
на положеннях загальної теорії криміналістики з урахуванням особливостей
діяльності податкової міліції.

Ефективна робота податкових органів залежить від багатьох чинників.
Співробітники податкової міліції повинні володіти методикою виявлення
правопорушень у сфері оподаткування та знати зміст основних способів
(фінансових схем) ухилення від сплати податків та інших злочинів, які
входять до їх підслідності. Характер і спрямованість злочинної
діяльності повинні постійно вивчатися та аналізуватися. Узагальнені дані
необхідно використовувати для підвищення кваліфікаційного рівня
співробітників слідчих та оперативних підрозділів податкової міліції.

Інша структурна складова системи криміналістичного забезпечення –
спеціальна криміналістична освіта (підготовка відповідних кадрів) – є
трансформуючим елементом, у результаті дії якого криміналістичні знання
формуються у професійні знання та навички співробітників податкової
міліції. Значний вплив на якість та ефективність діяльності підрозділів
податкової служби, в тому числі і податкової міліції, здійснює якісний
склад співробітників. Як свідчать статистичні дані ГУПМ ДПА України,
45,4 % – це особи до 30 років та 38 % – від 30 до 40 років. Стаж роботи
працівників податкової міліції становить: 3–10 років – 40 %; 10–20 років
– 25 %. На сьогодні у податковій міліції працюють майже 45 % юристів з
вищою освітою, понад 33 % – економістів, 17 % працівників мають вищу
технічну освіту [14].

Однією з причин низької ефективності діяльності співробітників
податкової міліції є також висока плинність кадрів. Як свідчать
статистичні дані ДПА України, у 2000 р. звільнилося з податкової
міліції: а) слідчих – 91 (6 – за віком; 5 – за станом здоров’я; 62 – за
власним бажанням; 7 – у зв’язку з переходом до інших відомств; 8 – за
скороченням штатів; 1 – з інших причин; 1 – через службову
невідповідність; 1 – за порушення дисципліни); б) оперуповноважених –
345 (26 – за віком; 24 – за станом здоров’я; 218 – за власним бажанням;
3 – у зв’язку з переходом у інші відомства; 54 – за скороченням штатів;
3 – через службову невідповідність; 14 – за порушення дисципліни; 3 – за
дискредитуючі вчинки). За цей же час прийнято на службу до податкової
міліції: а) слідчих – 176; б) оперуповноважених – 446. Це викликано
труднощами в роботі і значними навантаженнями на співробітників
податкових органів щодо забезпечення надходжень доходів до бюджету. Хоча
збільшення показників про кількість порушених кримінальних справ про
ухилення від сплати податків та інших злочинів, що в першу чергу
вимагається від співробітників податкової міліції, не завжди сприяє
надходженню грошових коштів до бюджету, проте в окремих випадках такі
показники є чинниками зменшення податкових надходжень до бюджету.

Концепція навчального курсу криміналістики повинна враховувати специфіку
напрямів діяльності податкової міліції в цілому та за окремими
посадовими категоріями (слідчий, оперуповноважений тощо). Реалізацією
цієї концепції та в цілому підготовкою кадрів для підрозділів податкової
міліції займається відповідний факультет підготовки та перепідготовки
кадрів Національної академії державної податкової служби України (м.
Ірпінь, Київська область). Значна кількість співробітників податкової
міліції не мають спеціальної підготовки, оскільки приймаються на роботу
після закінчення інших вузів. Відповідно постає завдання, з урахуванням
особливостей діяльності підрозділів податкової міліції, у навчальних
програмах з криміналістики, програмах спеціальних навчальних курсів
передбачити тематику, яка має безпосереднє відношення до
криміналістичного забезпечення їх діяльності. Аналіз існуючих навчальних
і робочих програм підготовки та перепідготовки кадрів для податкової
міліції свідчить про відсутність належної тематики з предмета
криміналістики у навчальному процесі, яка б розкривала особливості
криміналістичної діяльності податкової міліції. В окремих випадках
невиправдано до навчального процесу вводяться такі предмети, як
“Взаємодія підрозділів податкової міліції з іншими правоохоронними
органами” та ін., які повинні бути окремими темами курсу криміналістики
чи спеціального навчального курсу „Організація виявлення та
розслідування податкових злочинів”.

На нашу думку, навчальні та робочі програми з криміналістики за змістом,
обсягом і посадовими категоріями повинні мати певну спеціалізацію. Тобто
вони повинні враховувати зміст функцій, що виконуються різними
правоохоронними органами, та в результаті давати такий рівень
криміналістичних знань, який достатній для виконання функціональних
(посадових) обов’язків. Концепція спеціальної криміналістичної освіти
повинна забезпечувати максимальну можливість співробітникам податкової
міліції орієнтуватися в оперативній обстановці та адаптації їх до змін
умов роботи, зміни структури та змісту злочинної діяльності у сфері
оподаткування, появи нових способів вчинення злочинів тощо.

Наступною структурною складовою криміналістичного забезпечення є блок
технічного та інформаційного забезпечення процесу виявлення та
розслідування злочинів. Особливістю криміналістичних знань є те, що
більшість їх безпосередньо проявляється та реалізується у діяльності
щодо виявлення та розслідування злочинів лише з використанням
відповідного технічного та інформаційного забезпечення. Мається на увазі
комплекс технічних засобів та автоматизованих обліків і інформаційних
систем, необхідних для реалізації криміналіс-тичних знань і навичок з
метою встановлення, фіксації, дослідження та використання дока-зової
інформації у ході виявлення та розслідування злочинів податковою
міліцією. Для діяль-ності цього правоохоронного органу особливістю є
використання сучасних комп’ютерних (автоматизованих) систем обліку
(АРМів), автоматизованих інформаційно-пошукових систем (АІПС) тощо.
Реалізацію цього напряму криміналістичного забезпечення та ефективне
впровадження сучасних техніко-криміналістичних та інших технічних
засобів у діяльності податкової міліції необхідно, перш за все,
спрямовувати на забезпечення навчальних закладів відповідними технічними
засобами для належної підготовки кадрів. Це дозволить зменшити період
адаптації випускників навчальних закладів і підготувати співробітників
податкової міліції, які зможуть виконувати покладені на них завдання та
функції.

Останнім часом з’являються пропозиції, в тому числі і на рівні
законодавчого органу, щодо виведення із підпорядкованості податкових
інспекцій підрозділів податкової міліції. Існують також пропозиції щодо
ліквідації податкової міліції як правоохоронного органу та передачу її
функцій підрозділам МВС чи створення самостійного відомства – Управління
економічної безпеки, яке виконуватиме функції протидії податковим
правопорушенням. Слід зазначити, що такі зміни впливають лише на
структурну побудову органів, в обов’язки яких покладено виконання
оперативно-розшукової та кримінально-процесуальної функцій у процесі
забезпечення надходжень до бюджету чи державних цільових фондів. Це
означає, що незалежно від назви органів та їх підпорядкованості
існуватиме необхідність у виконані зазначених вище функцій. Тобто цей
процес потребуватиме відповідного наукового забезпечення, зокрема
криміналістичними рекомендаціями та в цілому криміналістичного
забезпечення діяльності таких підрозділів. Найбільш яскравим прикладом
щодо цього можуть бути дані про діяльність податкових органів Російської
Федерації. До недавнього часу (до 1 липня 2003 р.) їх складали два
незалежних відомства – Федеральна служба податкової поліції та
Міністерство з податків і зборів. У зв’язку з адміністративною реформою
Федеральну службу податкової поліції було ліквідовано як правоохоронний
орган і на її базі створено Федеральну службу протидії економічним і
податковим злочинам у структурі МВС Російської Федерації. Складно
говорити про доцільність проведення таких змін. Податкова поліція за час
роботи має значні напрацювання щодо виявлення, розслідування та
попередження злочинів у сфері оподаткування. Значних успіхів податковою
поліцією було досягнуто у сфері інформаційного забезпечення контрольної,
перевірочної, оперативно-розшукової та кримінально-процесуальної
діяльності (система “ІСІППОЛ”). У їх структурі, крім слідчих та
оперативних підрозділів, існували також експертні підрозділи, підрозділи
фізичного захисту. Ліквідація в цілому правоохоронного органу
(податкової поліції) не виключила необхідність в існуванні та виконанні
спеціальної функції щодо забезпечення податкових надходжень до бюджету
та протидії податковим правопорушенням, які були делеговані відповідним
підрозділам МВС Росії.

Аналіз оперативної обстановки у сфері сплати податків та здійснення
підприємницької діяльності свідчить про те, що податкова злочинність
виходить на якісно новий рівень, перетворюється на одну з головних
загроз економічної безпеки держави, оскільки є економічним підґрунтям
існування організованих злочинних груп. Цей напрям злочинних проявів
характеризується тісним переплетенням офіційного та тіньового секторів
економіки, постійним пе-ретіканням грошових коштів із легального обігу
до тіньового та навпаки. Такі правопорушення носять масовий та
організований характер.

Головними напрямами удосконалення діяльності підрозділів податкової
міліції на сучасному етапі можуть бути: 1) подолання негативних
тенденцій росту податкової та пов’язаної з нею економічної злочинності,
яка паралізує податкову та економічну системи держави; 2) забезпечення
функціонування цивілізованого підприємництва; 3) встановлення жорсткого
оперативного контролю за дотриманням податкового законодавства
суб’єктами підприємництва.

Як висновок можна зазначити, що: 1) криміналістичне забезпечення
діяльності податкової міліції повинно мати системний характер (розробка
відповідних криміналістичних рекомендацій; концепція криміналістичної
освіти (підготовка кадрів) і відповідне технічне та інформаційне
забезпечення процесу реалізації на практиці криміналістичних знань) та
бути пріоритетним напрямом удосконалення роботи цих підрозділів; 2)
підвищення ефективності діяльності підрозділів податкової міліції
пов’язане з необхідністю постійного аналізу їх діяльності та проведення
фундаментальних і прикладних наукових досліджень; 3) криміналістична
освіта та відповідна підготовка кадрового потенціалу в системі
податкової міліції повинна бути спрямована на впровадження результатів
сучасних наукових досліджень і систематичної перепідготовки та
підвищення кваліфікації кадрів.

Література:

1. Сараскіна Т.В. Організаційно-правові засади діяльності податкової
міліції в Україні: Автореф. дис. … канд. юрид. наук: 12.00.01 /
Університет внутрішніх справ. – Харків, 2000. – 14 с.

2. Гутник А.Є. Запобігання податковою міліцією ухиленням від сплати
податків: Автореф. дис. … канд. юрид. наук: 12.00.08 / Університет
внутрішніх справ. – Харків, 2000. – 19 с.

3. Оперативно-розшукова функція податкової міліції ДПА України та її
нормативно-правове забезпечення / Лисенко В.В., Жвалюк В.Р., Задояний
М.Т. та ін. – К.: Академія державної податкової служби України, 2000. –
416 с.

4. Лысенко В.В. Расследование уклонений от уплаты налогов. – Харьков:
Консум, 1997. – 192 с.; Лысенко В.В. Возбуждение уголовного дела об
уклонении от уплаты налогов. – К.: Правові джерела, 1999. – 256 с.

5. Поляков М.П. Налоговая полиция как орган дознания: Автореф. дис. …
канд. юрид. наук: 12.00.09 / Нижегородская высшая школа МВД Российской
Федерации. – Нижний Новгород, 1995. – 24 с.; Пронин С.Б. Работа
налоговой полиции по розыску и административному аресту имущества
организаций, имеющих задолженность по уплате налогов и других
обязательных платежей в бюджеты и государственные внебюджетные фонды //
Юридический бюллетень предпринимателя. – 1997. – № 10. – С.114–122.

6. Налоговое расследование / Балакина А.П., Ковалёв В.Н., Кваша Ю.Ф. и
др. – М.: Из-дательская группа ” Юристъ”, 2000. – 112 с.; Михайлов В.А.
Уголовно-процессуальная деятельность федеральных органов налоговой
полиции России. – М.: Департамент налоговой полиции, 1995. – 520 с.

7. Лавров В.П., Чегодаев С.С. Криминалистическое обеспечение раскрытия и
расследования корыстно-насильственных преступлений по горячим следам //
Криминалистическое обеспечение раскрытия и расследования
корыстно-насильственных преступлений: Спецкурс лекций. – М.: Закон и
право, ЮНИТИ-ДАНА, 2003. – С. 8–26; Бородин В.Н., Бурданова В.С.,
Владимиров В.Ю. Криминалистическое обеспечение операций по борьбе с
терроризмом // Вестник Санкт-Петербургского университета МВД России. –
2000. – № 1. – С. 65–71.

8. Матвієнко В.В. Криміналістичне забезпечення методики розслідування
злочинів: Автореф. дис. … канд. юрид. наук: 12.00.09 / Національна
академія внутрішніх справ України. – К., 2000. – 20 с.; Скрыпников А.И.
Психолого-криминалистическое обеспечение раскрытия преступлений //
Психолого-криминалистические проблемы раскрытия преступлений: Тезисы
научно-практической конференции. – М.; ВНИИ МВД России, 2002. – С. 5–9;
Ищенко Е.П., Скорченко П.Т. Технико-криминалистическое обеспечение
раскрытия и расследования преступлений – М.: Былина, 2000. – 204 с.;
Іщенко А.В., Красюк І.П., Матвієнко В.В. Проблеми криміналістичного
забезпечення розслідування злочинів. – К.: Національна академія
внутрішніх справ України, Державний Науково-дослідний
експертно-криміналістичний центр МВС України, 2002. – 211 с.

9. Криминалистическое обеспечение предварительного расследования /
Адамова В.А., Викторова Е.Н., Викторова Л.Н. и др. – М.: Высшая школа,
1992. – 351 с.

10. Криминалистическое обеспечение деятельности криминальной милиции и
органов предварительного расследования // Аверьянова Т.В., Белкин Р.С.,
Бородулин А.И. и др. – М.: Новый юрист, 1997. – 400 с.

11. Махтаев М.Ш. Основы теории криминалистического предупреждения
преступлений. – М.: Раритет, 2001. – 272 с.

12. Коломацкий В.Г. Система криминалистического обеспечения деятельности
органов внутренних дел // Актуальные проблемы криминалистического
обеспечения расследования преступлений. – М.: Изд-во МВД России, 1996. –
С. 15; Криминалистическое обеспечение деятельности криминальной милиции
и органов предварительного расследования // Аверьянова Т.В., Белкин
Р.С., Бородулин А.И. и др. – М.: Новый юрист, 1997. – С. 4–50.

13. Махтаев М.Ш. Основы теории криминалистического предупреждения
преступлений. – М.: Раритет, 2001. – С. 7.

14. Дмитрук П.П. У податковій міліції служать справжні професіонали //
Вісник подат-кової служби України. – 2001. – № 31. – С. 53.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020