Поняття та особливості юридичних фактів як підстав виникнення цивільних
прав

Виникнення цивільних суб’єктивних прав та юридичних обов’язків як і
інших прав та обов’язків приватного та публічного характеру зв’язано з
юридичними фактами – конкретними життєвими обставинами, що мають правове
значення. Мова йде про такі юридичні факти внаслідок котрих у суб’єктів
набуваються цивільні суб’єктивні права і юридичні обов’язки. Вони можуть
залежати від волевиявлення набувача, а можуть бути наслідком інших
обставин, що не охоплюються волею і волевиявленням людини.

Тож цивільні суб’єктивні права і юридичні обов’язки набуваються:

власними діями суб’єкта цивільного права. При цьому учасник цих
правовідносин прагне до встановлення правового зв’язку, заздалегідь
передбачає його наслідки для себе і для оточуючих його осіб, обдумує і
реалізує їх найкращі варіанти.

У свою чергу власні дії можуть бути тільки виключно однієї особи
(наприклад виготовлення власною працею для себе речі, підконтрольними (з
дозволу інших осіб) для малолітніх, неповнолітніх та обмежено
дієздатних, підопічних. Інколи власні дії мають кваліфікований
спеціальний характер – внесення коштів у депозит нотаріальної контори,
для погашення заборгованостей перед тими особами з якими боржник не
прагне особистого спілкування;

спільними діями одночасно двох осіб. Так договір дарування може
відбутися лише за умови, що дарувальник передасть дар обдарованому, а
обдарований його прийме. Якщо обдарований дару не прийме то і факту
дарування не відбудеться і для нього не виникне права власності. ЦКУ
передбачає можливість спільного заповіту подружжя;

спільними діями одночасно декількох осіб. В таких випадках прийнято
говорити про корпоративний інтерес і узгоджені дії фізичних та юридичних
осіб задля його досягнення. Господарські товариства і зокрема
кооперативи виникають на підставі таких узгоджених дій як засновницькі
збори на який спільним волевиявленням засновники набувають певних прав.
Так внаслідок недостатньої ефективності законодавства про
садово-городні, гаражно-будівельні та інші кооперативи виникла проблема
їх існування і особливо виконання їх грошових зобов’язань. Якщо значна
частина членів садового кооперативу не сплачує членські внески та не
оплачує спожиту електроенергію реалізація іншими права на певний комфорт
за час відпочинку, особливо проживання у садових будинках є вельми
проблематичною;

діями інших осіб внаслідок який у особи може виникнути право як у
дестинатора (вигодонабувача), так при укладені договорів на користь
третьої особи правові наслідки виникають власне для неї, а не для тої
особи, що уклала договір. При накопичувальному страхуванні (до
досягнення повноліття, до укладення шлюбу право отримати страхову суму
має третя особа;

об’єктивними природними явищами, що не залежать від волевиявлення людей,
але мають певні правові наслідки публічного та приватного характеру;

N

P

i

i

???????{????????¤?¤????{?інтересів, призвела до матеріальних втрат і
необхідності витрачати значні кошти на усунення їх наслідків.

Юридичні факти як підстава виникнення цивільних прав і юридичних
обов’язків можуть бути обдуманими, а можуть мати спонтанний характер. В
останньому випадку особа не завжди готова до того, що у неї виникнуть
певні суб’єктивні права, а тим більше юридичні обов’язки. При тому
законодавець спеціально виділяє осіб, для яких характерна спонтанність у
їх діях і встановлює для цього певні обмеження. Вони мають подвійне
значення: є пересторогою для осіб для яких встановлено певні обмеження
та для інших осіб, які вступають з ними у правові відносини.

Загалом набуття суб’єктивних прав і юридичних обов’язків має певні
особливості. При цьому можна виділити певні стадії набуття прав і
юридичних обов’язків:

формування волі на набуття цих прав і обов’язків. Для цього важливою є
мотивація і потреба задовольнити свої фізичні, матеріальні, духовні чи
інші потреби. Формування такої волі може відбуватися виключно
самостійно, або під впливом інших чинників: порад, особливо реклами,
мода, намагання відповідати певному стилю життя тощо. Власне воля –
внутрішній намір і як такий може мати значення при дефектах волі, її
формуванні під впливом викривленого уявлення про об’єкт прав і
суб’єктів;

волевиявлення – вираження волі зовні, завдяки чому вона стає доступною
для сприйняття іншими особами.

надання волевиявленню тої форми, яка є імперативною для даного виду
правовідносин. Так волевиявлення юридичних особі здебільшого повинно
бути реалізоване у письмовій формі;

учинення тих дії, що є змістом даних правовідносин: передача майна,
сплата грошей, виконання роботи, надання послуг тощо.

В ряді випадків вимагаються кваліфіковані дії:

нотаріальне посвідчення;

реєстрація правочину;

отримання встановленого законом документу;

тощо.

Особливість набутих прав і обов’язків може зумовлюватися специфікою та
видом самого юридичного факту, що слід розглянути більш детальніше.

Література

Гонгало Б.М. Мысли и речи о науке гражданского права /Цивилистические
записки: Межвузовский сборник научных трудов. Выпуск 2. М.: Статут,
-Екатеринбург: Институт частного права. 2002. –С.3-17,

Методологія наукового дослідження у галузі права: проблеми та
перспективи розвитку: Збірник наукових праць. –Х., Вид-во НУВС, 2004,
160с.,

Основы научных исследований /Под ред. В.И.Крутова, В.В.Попова, М.,
Высшая школа, 1989.,

Селиванов А.О. Наука і закон. К.: Логос.-2003. –263с., Философия и
методология науки /Под ред. В.И.Купцова, М.: Аспект-Пресс, 1996;

Гражданское право: В 2 т. Том І: Учебник /Отв. ред. проф. Е.А.Суханов.
–2-е изд. перераб. и доп. М.: Изд-во БЕК, 2002;

Гражданское право. Часть І. Учебник /Под ред. Ю.К.Толстого,
А.П.Сергеева. М.: ТЕИС, 1996.; Покровский И.А. Основные проблемы
гражданского права.

Теорія юридичного факту була розглянута у курсі Теорії держави і права.
Тому ми не вважаємо за потрібне знов повторювати загальні положення про
юридичні факти.

Похожие записи