Реферат на тему:

Поняття та джерела міжнародного транспортного права

У системі міжнародних економічних відносин важливе місце посідають
відносини, пов’язані з організацією і здійсненням міжнародних перевезень
пасажирів і вантажів різними видами транспорту (залізничним,
автомобільним, повітряним, морським, річковим). Міжнародні транспортні
перевезення — це необхідна умова успішного розвитку міжнародних
економічних відносин. Перевезення сировини, матеріалів, устаткування,
сільськогосподарської продукції та інших вантажів, передбачених
міжнародними договорами та угодами, — це один із засобів їх реального
виконання. Від чіткого урегулювання міжнародних відносин у галузі
транспорту багато в чому залежать результати міжнародного
співробітництва в різних його напрямах. Ці відносини, які виникають між
державами, національними органами управління транспортом, міжнародними
організаціями, регулюються відповідними міжнародними принципами і
нормами. Їх система і відображає зміст міжнародного транспортного права
як підгалузі, складової міжнародного економічного права.

Таким чином, під міжнародним транспортним правом слід розуміти систему
міжнародно-правових принципів і норм, які регулюють відносини, що
виникають у процесі використання різних видів транспорту у сфері
міжнародного економічного співробітництва.

Принципи і норми міжнародного транспортного права дістають своє юридичне
закріплення у різних джерелах: міжнародних договорах та угодах з питань
транспорту, актах міжнародних організацій (асоціацій, конференцій,
палат, комісій тощо).

Найбільш поширеними є міжнародні договори з питань транспорту
(транспортні договори). Вони укладаються від імені і за дорученням уряду
центральними органами управління транспортом — міністерствами та іншими
установами, які здійснюють керівництво залізничним, морським, річковим,
повітряним транспортом.

За кількістю країн, які беруть участь у подібного роду міжнародних
договорах, їх можна поділити на багатосторонні і двосторонні. До
багатосторонніх договорів слід віднести, наприклад, Конвенцію про
відкрите море, підписану у 1958 р. 13 державами; Угоду про Міжнародну
спілку залізниць (1922 р.), Чиказьку конвенцію з питань цивільної
авіації (1944 р.). До цього виду угод слід віднести й угоди, укладені
між окремими країнами Співдружності незалежних держав; Угоду про
координаційні органи залізничного транспорту СНД, підписану у Мінську 14
лютого 1992 р. (Україною вона не підписана), Угоду про використання
повітряного транспорту, яка була підписана у Ташкенті 15 травня 1992 р.
(не підписана Молдовою), та деякі інші.

Міжнародні транспортні договори можуть бути різного змісту, в них
обов’язково враховується специфіка виду транспортних засобів. Так, у
договорі про торговельне судноплавство визначається, як правило,
територія, на яку поширюється договір; питання сприяння сторін свободі
торговельного судноплавства; підтримання і розвиток ділових відносин між
органами управління транспортом; дотримання у міжнародному судноплавстві
принципу вільної і справедливої конкуренції; визнання національної
належності судна; надання допомоги у разі корабельних катастроф і аварій
та інші питання.

Правове регулювання міжнародних морських перевезень

Обсяг перевезень морськими шляхами рік у рік зростає. Це обумовлюється
не лише дешевизною морських перевезень порівняно з іншими видами
транспортування, а й географічною зручністю країн, які беруть участь у
морських перевезеннях. Для разових перевезень використовуються судна
орендовані (фрахтовані); судна, які використовуються на визначений
період, строк (тайм-чертер); судна, які на підставі угод між державами
використовуються систематично на певних географічних напрямах, за раніше
встановленим графіком.

Важливе значення для регулювання морських перевезень має міжнародне
морське право як система правових норм і принципів, що регулюють
відносини, які виникають у процесі використання Світового океану для
торговельного і військового мореплавства, риболовецького і морського
промислу, добування біологічних і мінеральних ресурсів, проведення
наукових досліджень тощо. В основі таких відносин лежить принцип свободи
відкритого моря, відповідно до якого всі держави і народи мають рівні
права на користування Світовим океаном.

Джерелами міжнародного морського права є Статут ООН, Женевські конвенції
1958 р. (Про територіальне море і зону, яка прилягає до нього; Про
відкрите море; Про континентальний шельф; Про рибальство і охорону живих
ресурсів). Брюссельська конвенція 1910 р., Лондонська конвенція 1954 р.
(з поправками 1962, 1969, 1972, 1973 рр.), Конвенція охорони людського
життя на морі 1960 р. Особливе значення має Конвенція ООН з морського
права 1982 р., яка була підписана 159 державами. Вона охоплює питання,
пов’язані з мореплавством і перельотами, розвідкою і розробленням
ресурсів, рибальством і судноплавством та ін. Конвенція визнане морські
зони, правила проведення морських кордонів, права, обов’язки та
відповідальність держав, механізм урегулювання спорів тощо.

Правове регулювання міжнародних морських перевезень передбачає також
з’ясування питань, пов’язаних із визначенням, по-перше, режиму
торговельних суден у відкритому морі та в територіальних водах і,
по-друге, режиму торговельних суден у міжнародних протоках і каналах, а
також у портах.

v

x

p r ® 2

v

x

¤E

NH>Відповідно до ст. 1 Конвенції з цього питання (Женева, 1958 р.) під
«відкритим морем» слід розуміти всі частини моря, які не входять як до
територіальних, так і до внутрішніх вод якої-небудь держави і якими
можуть користуватися різні держави.

«Відкрите море» вільне для доступу всіх держав, і жодна з них не має
права претендувати на підпорядкування якої-небудь його частини своєму
суверенітету. Усі держави користуються у ньому свободою судноплавства,
рибальства, прокладання підводних кабелів і трубопроводів, а також
свободою польотів.

Перебуваючи у «відкритому морі», судна повинні плавати під прапором лише
однієї держави (крім випадків, передбачених у міжнародних договорах),
підкорятись юрисдикції тієї держави, під прапором якої вони перебувають.
Не дозволяється під час плавання або стоянки при заході в порт міняти
свій прапор (крім випадків переходу права власності на судно або зміни
реєстрації). Судно має свою приписку у порту відповідної держави, має
прапор цієї держави і підпорядковується у відкритому морі лише її
юрисдикції.

Велике значення мають питання, пов’язані з користуванням протоками
(Гібралтарською, Чорноморською — Босфор і Дарданелли, Балтійською —
Великий і Малий Бельт та Зунд, Магеллановою і Лаперуза). Вони мають
різний міжнародно-правовий режим. Так, користування протоками
Гібралтарською, Балтійською, Магеллановою і Лаперуза є вільним і
безмитним. Щодо режиму Чорноморських проток, то він визначений
спеціальною Конвенцією 1936 р., підписаною у Монтре. Відповідно до неї
прохід через ці протоки у мирний час для всіх торговельних суден
вільний, але потребує дотримання певних санітарних норм. Судна
підлягають санітарному огляду з боку представників влади Туреччини. Якщо
стан судна відповідає санітарним нормам, що засвідчено відповідними
документами, то воно може не зупинятись у протоках і йти своїм курсом.
Якщо ж ні, то має зробити зупинку для ретельного санітарного огляду, а
також сплатити вартість наданих послуг.

У разі війни і за умови, що Туреччина буде нейтральною країною,
зберігається принцип вільного проходу як для воюючих, так і нейтральних
країн. Якщо ж Туреччина буде воюючою країною, то вона пропускає судна
лише тих країн, які не перебувають з нею у стані війни.

Відповідний міжнародно-правовий режим мають канали: Суецький,
Панамський, Кільський.

Прохід, наприклад, через Панамський канал регулюється правилами,
встановленими США, і договорами, укладеними США з іншими державами.
Незважаючи на формальне право вільного проходу через цей канал (судна
будь-якої держави), адміністрація каналу має право на свій розсуд за
наявності певних підстав (неналежний санітарний стан, небезпечний
вантаж) заборонити цей прохід. Усі торговельні судна, які проходять
через Панамський канал, підлягають контролю з боку комісії, до якої
входять представники митного, карантинного й імміграційного відомств.
Капітан і члени команди за порушення правил користування каналом можуть
бути притягнуті до кримінальної відповідальності.

Конкретним міжнародно-правовим режимом наділені і порти. Згідно з
положеннями Барселонської конференції (1921 р.) флоти всіх країн вільно
користуються будь-яким відкритим портом. Крім того, всі збори в портах
мають здійснюватися на умовах рівності і в розумних межах.

На конференції Комітету комунікацій і транзиту Ліги Націй були підписані
Конвенція і Статут про міжнародний режим морських портів, відкритих для
заходу торговельних (вантажних, пасажирських) суден у комерційних цілях.
Країни-учасниці відповідно до цих документів взяли на себе зобов’язання
надати вільний доступ до відкритих портів своїх та іноземних суден, а
також рівні умови для їх завантаження і розвантаження, стягнення мита
тощо.

У користуванні морськими портами у ряді випадків виникає гостра
необхідність. Відмова у дозволі зайти у порт може надто дорого
коштувати.

Приклад. 26 квітня 1993 р. сучасне вантажне судно Українського
Дунайського пароплавства «Кілія», яке доставляло вантаж до Греції, біля
берегів Тунісу потрапило у сильний шторм. У порт його не впустили, а у
відкрите море виходити було дуже небезпечно. У зв’язку з цим «Кілія»
була змушена кружляти у туніській затоці, внаслідок чого зіпсувала
розставлені там рибацькі сітки. Уряд Тунісу арештував судно, а державна
риболовецька компанія звернулася з позовом до суду. За первинними
висновками експертів прямі збитки становили 180 тис. дол. США, а побічні
— 2,5 млн дол. Представники норвезької компанії «Гарт», які застрахували
«Кілію», вже були згодні сплатити цю суму, але місцеві рибалки заявили,
що косяк тунця був дуже великий, у зв’язку з чим побічні збитки
становлять не 2,5, а 10 млн дол. До речі, вартість судна становить 9 млн
дол. Судові власті Тунісу запропонували страховій компанії дати
безлімітну гарантію. У зв’язку з тим, що судно тримали під арештом
тривалий час, Дунайське пароплавство виплатило велику суму грошей
морякам за простій і неустойку грецькій фірмі за неотриманий вчасно
багаж.

Література

Міжнародне співробітництво України у правовій сфері.- Харків: Фоліо,
1975.- 408с.

Наукові праці Одеської національної юридичної академії.- Одеса: Юридична
література, 2002.- 324с.

Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні.- Львів: ЛНУ,
2002.- 312с.

Дахно Іван Іванович Міжнародне економічне право.- К.: МАУП, 2000.- 158с.

Міжнародне право в схемах і таблицях: Навчальний посібник(для студентів
юридичного факультету)/ Укладач Бичківський О.П.- Запоріжжя: ЗДУ, 2002.-
210с.- 9.58

Похожие записи