.

Поняття складу адміністративного правопорушення-проступка, як підстави для настання адміністративної відповідальності (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
0 3912
Скачать документ

Реферат на тему:

”Поняття складу адміністративного правопорушення-проступка, як підстави
для настання адміністративної відповідальності”

Поняття складу адміністративного правопорушення-проступка, як підстави
для настання адміністративної відповідальності

Під адміністративною відповідальністю слід розуміти накладення на
правопорушників загальнообов’язкових правил, які діють у державному
управлінні, адміністративних стягнень, що тягнуть за собою для цих осіб
обтяжливі наслідки матеріального чи морального характеру.
Адміністративна відповідальність є одним з видів юридичної
відповідальності, якому притаманні всі ознаки останньої. Разом з тим
адміністративна відповідальність є складовою частиною адміністративного
примусу і наділена всіма його ознаками.

Основні риси адміністративної відповідальності полягають у тому, що її
підставою є адміністративне правопорушення (проступок). Притягнення до
адміністративної відповідальності — обов’язок державних органів, які є
суб’єктами виконавчої влади. Їх перелік наводиться у розділі ІІІ КпАП.
Суб’єктами адміністративної юрисдикції є також районні (міські) суди
(судді). До винних у вчиненні правопорушення застосовуються
адміністративні стягнення, передбачені у ст. 24 КпАП. Порядок
притягнення до адміністративної відповідальності є спрощеним, що створює
умови для його оперативного і економічного використання. Між
правопорушником та органом (посадовою особою), який накладає стягнення,
відсутні службові відносини, що є характерним для дисциплінарної
відповідальності. Адміністративна відповідальність урегульована нормами
адміністративного права, в яких наводиться повний перелік
адміністративних проступків, адміністративних стягнень та органів,
уповноважених їх застосовувати. До цього виду юридичної відповідальності
притягаються порушники загальнообов’язкових правил (норм), встановлених
повноважними суб’єктами. Суб’єктами правопорушень можуть бути фізичні
особи — громадяни і посадови особи, а за деякі правопорушення — державні
службовці (Закон України ”Про боротьбу с корупцією”.

Адміністративним правопорушенням (проступком) визнається протиправна,
винна (умисна або необережна) дія чи бездіяльність, яка посягає на
державний або громадський порядок, власність, права і свободи громадян,
на встановлений порядок управління і за яку законодавством передбачено
адміністративну відповідальність (ст.9 КпАП).

У законі одночасно наводяться два терміни: ”адміністративне
правопорушення” і ”адміністративний проступок”, але останній не є
особливим різновидом адміністративних правопорушень.

Адміністративне правопорушення (проступок) характеризується низкою
ознак. Це передусім діяння, поведінка, вчинок людини, дія чи
бездіяльність, а також акт зовнішнього вияву ставлення особи до реальної
діяльності інших людей, суспільства, держави. Закону непідвладні
переконання, думки людей, якщо вони не знайшли зовнішнього вияву.

Діяння визнається адміністративним правопорушенням за наявності чотирьох
ознак: суспільної шкідливості, протиправності, вини та адміністративної
караності.

Суспільна шкідливість дії чи бездіяльності означає, що вона заподіює або
створює загрозу заподіянням шкоди об’єктам адміністративно-правової
охорони, які передбачені у ст.9 КпАП.

Протиправність означає, що дію чи бездіяльність прямо заборонено
адміністративно-правовими нормами. Ознака протиправності вказує також на
неприпустимість аналогії закону, що сприяє зміцненню законності,
виключає можливість притягнення до адміністративної відповідальності за
діяння, не передбачені законодавством про адміністративні
правопорушення.

Адміністративним правопорушенням (проступком) може бути тільки винне
діяння.

Вина полягає у психічному ставленні особи до діяння та його шкідливих
наслідків і може бути умисною або необережною. Ступінь вини враховується
при накладенні адміністративного стягнення, при звільненні від
адміністративної відповідальності чи передачі матеріалів про
адміністративне правопорушення на розгляд товариського суду, громадської
організації або трудового колективу.

Адміністративна караність свідчить, що адміністративним проступком
визнається лише таке протиправне, винне діяння, за яке законодавством
передбачено застосування адміністративних стягнень. Реалізація
адміністративного стягнення не завжди супроводжує адміністративний
проступок, але можливість застосування стягнення становить його
обов’язкову властивість.

Розглянуті ознаки є найбільш характерними й істотними, притаманними
будь-якому адміністративному правопорушенню (проступку), характеризують
фактичну підставу адміністративної відповідальності і складають її
матеріальне поняття. Останнє конкретизується в законодавстві про
адміністративні правопорушення у формі конкретних складів проступку, в
яких законом передбачено необхідні і специфічні ознаки того чи іншого
конкретного діяння.

Адміністративні правопорушення (проступки) розрізняються за специфічними
ознаками, які характеризують їх об’єктивну і суб’єктивну сторони.

Склад адміністративного правопорушення — це сукупність встановлених
законом об’єктивних і суб’єктивних ознак, які характеризують діяння як
адміністративне правопорушення (проступок). До складу адміністративного
правопорушення належать ознаки, які характеризують об’єкт, об’єктивну і
суб’єктивну сторони та суб’єкта правопорушення.

Об’єкт адміністративного правопорушення — це те, на що воно посягає.
Адміністративний проступок заподіює шкоду або створює загрозу її
заподіяння суспільним відносинам, які і становлять об’єкт проступку.
Залежно від ступеня узагальнення, рівня абстрактності розрізняють
загальний, родовий та безпосередній об’єкти проступку.

Загальний об’єкт становить вся сукупність суспільних відносин, які
охороняються законодавством про адміністративні правопорушення.

Родовий об’єкт — це група однорідних або тотожних суспільних відносин,
які охороняються комплексом адміністративно-правових норм.
Адміністративно-правовими засобами охороняються суспільні відносини, які
регулюються нормами різних галузей права: адміністративного,
фінансового, цивільного, трудового, екологічного та ін. Тому родові
об’єкти проступків можуть бути, наприклад, у цивільних, трудових та
інших правопорушеннях. Залежно від родового об’єкта адміністративні
правопорушення згруповано в главах Особливої частини розділу ІІ КпАП.

Різновидом родового є видовий об’єкт, тобто відокремлена група
суспільних відносин, спільних для деяких проступків. Так,
природоохоронні відносини, які являють собою об’єкт екологічних
правопорушень, включають до себе групи відносин, спрямованих на охорону
земель, надр, вод, лісів, повітря, тваринного світу.

Під безпосереднім об’єктом маються на увазі ті конкретні суспільні
відносини, поставлені під охорону закону, яким заподіюється шкода
правопорушенням, що підпадає під ознаки конкретного складу проступку.

Об’єктивну сторону адміністративного правопорушення характеризують
ознаки, які визначають акт зовнішньої поведінки правопорушника. До них
належать діяння (дія чи бездіяльність), їх шкідливі наслідки, причинний
зв’язок між діяннями і наслідками, місце, час, обстановка, спосіб,
знаряддя та засоби вчинення проступку.

Основною і обов’язковою ознакою об’єктивної сторони є протиправне
діяння, відсутність якого виключає склад будь-якого адміністративного
правопорушення. Всі інші ознаки мають факультативний характер. Так,
шкідливі наслідки і причинний зв’язок обов’язкові лише в так званих
матеріальних складах проступків (наприклад, дрібне розкрадання,
пошкодження телефонів-автоматів, потрава посівів тощо). Більшість же
адміністративних правопорушень характеризується недодержанням
різноманітних правил, коли діяння становить собою склад проступку
незалежно від настання шкідливих наслідків. Це формальні склади
(наприклад, порушення правил санітарних, митних, торгівлі, охорони
громадського порядку тощо). Ці склади формулюються в диспозиціях статей
Особливої частини розділу ІІ КпАП лише вказівкою на протиправну дію чи
бездіяльність. В деяких випадках у диспозиціях вказується тільки на
шкідливі наслідки (”пошкодження”, ”знищення”, псування”, тощо), діяння ж
розуміється само по собі.

Місце, час, обстановка, спосіб, знаряддя та засоби вчинення проступку
можуть бути обов’язковими ознаками, якщо їх включено до конкретного
складу проступку (наприклад, окремі діяння визнаються адміністративними
правопорушеннями лише в разі вчинення їх у громадському місці, часто в
диспозиціях вказується на спосіб вчинення проступку — грубе, злісне
порушення, прихована передача тощо). В інших випадках вони можуть
визнаватися обставинами, що пом’якшують або обтяжують відповідальність
(наприклад, вчинення правопорушення в умовах стихійного лиха або за
інших надзвичайних обставин обтяжує адміністративну відповідальність).

Суб’єктивну сторону адміністративного правопорушення становить
пов’язаний з його вчиненням психічний стан особи. До ознак, які
характеризують суб’єктивну сторону, належать вина, мотив і мета вчинення
правопорушення.

Вина — основна і обов’язкова ознака суб’єктивної сторони будь-якого
адміністративного проступку. Це психічне ставлення особи до вчиненого
нею суспільно шкідливого діяння і його наслідків, яке виявляється у
формі умислу або необережності.

У загальних рисах поняття цих форм вини розкривається в ст.ст.10 і 11
КпАП. Адміністративне правопорушення визнається вчиненим умисно, коли
особа, яка його вчинила, усвідомлювала протиправний характер своєї дії
(бездіяльності), передбачала її шкідливі наслідки і бажала їх або
свідомо допускала їх настання. Усвідомлення протиправного характеру
діяння і передбачення шкідливих наслідків становлять інтелектуальні
ознаки умислу, а бажання або свідоме допущення наслідків — вольову
ознаку.

Адміністративне правопорушення визнається вчиненим з необережності, коли
особа, яка його вчинила, передбачала можливість настання шкідливих
наслідків своєї дії (бездіяльності), але легковажно розраховувана на їх
відвернення (самовпевненість), або не передбачала можливості настання
таких наслідків, хоча повинна була і могла передбачити (недбалість).
Якщо поняття умислу пов’язане з психічним ставленням особи до свого
діяння і його наслідків, то при визначенні необережності до уваги
береться ставлення лише до шкідливих наслідків.

Мотив і мета адміністративного правопорушення — факультативні ознаки
суб’єктивної сторони складу проступку. Під мотивом розуміється
усвідомлене особою внутрішнє спонукання, яким вона керувалася при
вчиненні проступку. Мета — це наслідок, результат, якого прагне досягти
особа, вчиняючи адміністративне правопорушення.

Суб’єктом адміністративного правопорушення визнається фізична особа, яка
досягла на момент вчинення адміністративного правопорушення
шістнадцятирічного віку. Ознаки, що характеризують суб’єкта проступку,
поділяються на загальні і спеціальні. У наведеному визначенні названо
ознаки загальні, тобто властиві будь-якому суб’єкту.

Суб’єктом проступку, по-перше, може бути фізична особа, людина.
По-друге, ним може бути не будь-яка фізична особа, а тільки осудна. У
законодавстві про адміністративні правопорушення не розкривається
поняття осудності, воно випливає із визначення неосудності. Як вказано в
ст. 20 КпАП, під неосудністю розуміється стан, в якому особа не могла
усвідомлювати свої дії або керувати ними внаслідок хронічної душевної
хвороби, тимчасового розладу душевної діяльності, слабоумства чи іншого
хворобливого стану. Виходячи з цього, можна зробити висновок про те, що
осудність — це здатність особи усвідомлювати свої дії і керувати ними,
нести за них відповідальність. По-третє, суб’єктом проступку може бути
особа, яка на момент вчинення адміністративного правопорушення досягла
шістнадцятирічного віку.

Крім загальних ознак, у конкретних складах адміністративних
правопорушень суб’єкт може характеризуватися ще й додатковими,
специфічними властивостями. Такі суб’єкти називаються спеціальними. До
них можна віднести, наприклад, посадових осіб, водіїв, керівників,
капітанів суден, батьків, військовозобов’язаних тощо. У деяких статтях
КпАП спеціальний суб’єкт не називається, хоча мається на увазі.

Окремі властивості особи не входять до складу проступку, але є важливими
для визначення характеру і меж відповідальності за вчинене
правопорушення. Це неповнолітні; військовослужбовці та інші особи, на
яких поширюється дія дисциплінарних статутів; іноземні громадяни і особи
без громадянства; особи, для яких полювання є основним джерелом
існування.

У ст.ст. 13-15 КпАП встановлено особливості адміністративної
відповідальності деяких з перелічених осіб. Так, до неповнолітніх у віці
від шістнадцяти до вісімнадцяти років за вчинення адміністративних
правопорушень застосовуються заходи, передбачені ст. 241 КпАП. В окремих
випадках неповнолітні згідно з ч. Ст.13 КпАП можуть нести
адміністративну відповідальність на загальних підставах (у разі вчинення
дрібного розкрадання, дрібного хуліганства, порушення окремих правил
дорожнього руху, стрільби з вогнепальної зброї в населених пунктах,
злісної непокори тощо). Однак і у цих випадках не виключається
застосування заходів, передбачених ст. 241 КпАП. Виняток становлять
справи про злісну непокору (ст. 185 КпАП). До неповнолітніх не може бути
застосовано адміністративний арешт.

Посадові особи підлягають адміністративній відповідальності за
недодержанням правил, забезпечення виконання яких входить до їх
службових обов’язків (ст.14 КпАП), тобто вони підлягають
відповідальності не стільки за порушенням певних правил власними діями,
скільки за нерозпорядливість, незабезпечення виконання цих правил іншими
особами, зокрема підлеглими. Посадові особи несуть підвищену
адміністративну відповідальність порівняно з громадянами, до яких
застосовуються лише два види стягнень — попередження і штраф.

Стаття 15 КпАП передбачає особливості відповідальності за
адміністративні правопорушення військовослужбовців і призваних на збори
військовозобов’язаних, а також осіб рядового і начальницького складів
органів внутрішніх справ. Ці особи несуть відповідальність за
адміністративні проступки за дисциплінарними статутами, тобто
дисциплінарну відповідальність. В окремих випадках їх може бути
притягнено до адміністративної відповідальності — за порушення правил,
норм і стандартів, що стосуються забезпечення безпеки дорожнього руху,
правил полювання, рибальства та охорони рибних запасів, митних правил,
вчинення корупційних діянь та інших правопорушень, пов’язаних з
корупцією, неправомірне використання державного майна, невжиття заходів
щодо окремої ухвали суду чи окремої постанови судді, щодо подання органу
дізнання, слідчого або протесту, припису чи подання прокурора, ухилення
від виконання законних вимог прокурора і за контрабанду, але за ці
проступки до них не можуть бути застосовані такі стягнення, як виправні
роботи і адміністративний арешт.

При порушенні правил дорожнього руху водіям транспортних засобів
Збройних Сил України або інших утворених відповідно до законів України
військових формувань — військовослужбовцями строкової служби штрафи як
адміністративне стягнення до них не застосовуються. До зазначених осіб
як захід адміністративного стягнення застосовується попередження.

Іноземні громадяни і особи без громадянства, якщо вони не мають
дипломатичного імунітету, підлягають адміністративній відповідальності
на загальних підставах. До них може бути застосовано і таке стягнення,
як адміністративне видворення за межі України.

Законом ”Про статус народних депутатів України” закріплені особливості
адміністративної відповідальності народних депутатів України та
депутатів місцевих рад. Так, ст.27 Цього Закону передбачає, що
застосування до них заходів адміністративного впливу, які накладаються у
судовому порядку, допускається лише за згодою Верховної Ради України.
Однак ст. 80 Конституції України яка гарантує депутатську
недоторканість, говорить, що народні депутати України не можуть бути без
згоди Верховної Ради України притягнені до кримінальної
відповідальності, затримані чи заарештовані.

Ознаки, які характеризують об’єкт, об’єктивну і суб’єктивну сторони,
суб’єкта адміністративного правопорушення, є основними. Крім них,
встановлено додаткові ознаки, які підвищують ступінь суспільної
шкідливості основного складу і називають кваліфікуючими. До таких
обставин належать, наприклад, повторне вчинення однорідного
правопорушення, наявність шкідливих наслідків, вчинення правопорушення
певним суб’єктом, грубість або систематичність порушення та ін. У нормах
Особливої частини розділу ІІ КпАП склади з кваліфікуючими обставинами
сформульовано слідом за основними, причому основні ознаки в них, як
правило, не називаються, а додається посилання на відповідну статтю або
частину статті, в якій сформульовано основний склад. Наявність
кваліфікуючих ознак підвищує відповідальність за адміністративні
правопорушення.

Статті 18-20 КпАП встановлюють обставини, які виключають протиправність
і суспільну шкідливість діяння (крайня необхідність і необхідна оборона)
або винність (неосудність) особи. Тим самим виключається адміністративна
відповідальність за його вчинення.

Вчиненою в стані крайньої необхідності визнається дія, спрямована на
усунення небезпеки, яка загрожує державному або громадському порядку,
державній чи колективній власності, іншим об’єктам, що охороняються
законом, якщо ця небезпека за даних обставин не могла бути усунена
іншими, крім протиправних засобами і якщо заподіяна шкода з менш
значною, ніж відвернена. Наприклад, у стані крайньої необхідності може
бути вчинене порушення дорожнього руху водієм, який доставляє
травмовану людину в лікарню.

На відміну від крайньої необхідності при необхідній обороні шкода
заподіюється не сторонньому об’єкту, що охороняється законом, а
посягаючому на нього. При цьому захист повинен відповідати характеру і
суспільній шкідливості посягання. Слід зазначити, що адміністративне
правопорушення в стані необхідної оборони може бути вчинене дуже рідко.
Закріпленням в законодавстві норми про необхідну оборону скоріше за все
підкреслюється активна роль громадян у боротьбі з правопорушеннями,
зміцненні правопорядку.

Не підлягає адміністративній відповідальності особа, яка під час
вчинення протиправної дії чи бездіяльності перебувала в стані
неосудності, тобто не могла усвідомлювати свої дії або керувати ними
внаслідок хронічної душевної хвороби, тимчасового розладу душевної
діяльності, слабоумства чи іншого хворобливого стану.

Використана література

Конституція України: Прийнята на п’ятий сесії Верховної Ради України 28
червня 1996 року // Голос України, 1996, 13 липня.

Кодекс України про адміністративні правопорушення: Науково-практичний
коментар. К., 1991.

Кодекс України про адміністративні правопорушення // Кодекси України.
К., Юрінком Інтер, 1998.

Адміністративне право України: Підручник / За ред. Ю.П. Битяка. Харків,
Право, 2001.

Бахрах Д.Н. Производство по делам об административных правонарушениях
М., 1989.

Васильев А.С. Административное право Украины. Харьков, Одиссей,
2001.Коваль Л.В. Адміністративне право: Курс лекцій. К., Вентурі, 1996.

Колпаков В.К. Адміністративне право України: Підручник. К., Юрінком
Інтер, 1999.

PAGE 2

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020