.

Підсудність. Попередній розгляд справи суддею (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
0 1837
Скачать документ

Реферат на тему

Підсудність. Попередній розгляд справи суддею.

План

1. Поняття і значення підсудності

2. Види підсудності

3. Процесуальний порядок попереднього розгляду справи суддею

Література

1. Поняття і значення підсудності

Правосуддя в Україні здійснюється виключно судами. Делегування функцій
судів, а також привласнення цих функцій іншими органами чи посадовими
особами не допускається. Особи, які незаконно взяли на себе виконання
функцій суду, несуть передбачену законом відповідальність. Народ
безпосередньо бере участь у здійсненні правосуддя через народних
засідателів і присяжних, участь яких у здійсненні правосуддя є їхнім
громадянським обов’язком1. Але який конкретно суд повинен розглядати ту
чи іншу кримінальну справу, залежить від інституту підсудності. Тому
виникає необхідність розмежувати повноваження різних ланок судової
системи, а також окремих судів кожної ланки щодо здійснення правосуддя в
конкретних кримінальних справах. Таке розмежування проводиться за
допомогою правил про підсудність. У науці та практиці кримінального
процесу під підсудністю розуміють сукупність юридичних ознак
(властивостей) кримінальної справи, на основі яких
кримінально-процесуальний закон визначає суд, що має право і
зобов’язаний розглянути її і вирішити по суті пред’явленого
обвинувачення1.

Визначити підсудність означає встановити суд, який згідно із законом
повинен здійснювати правосуддя при попередньому розгляді кримінальної
справи суддею, а також провадження в суді першої інстанції і в подальших
стадіях, якщо виникає така необхідність.

Правила про підсудність мають велике практичне значення. Чітке, юридично
обґрунтоване розмежування повноважень кожної ланки судової системи, а
також однойменних судів однієї ланки щодо розгляду і вирішення
кримінальних справ забезпечує правильність функціонування всієї судової
системи, здійснення покладених на неї завдань, є однією з правових
гарантій справедливого правосуддя. Додержання правил про підсудність
сприяє швидкому, всебічному і повному розгляду кримінальної справи з
урахуванням її конкретних особливостей та з найменшими затратами
державних коштів, здійсненню принципу рівності всіх громадян перед
законом і судом, підвищує виховне значення правосуддя, забезпечує
реалізацію права обвинуваченого на компетентний суд2.

Згідно із Законом України «Про судоустрій України» від 7 лютого 2002 р.
всім суб’єктам правовідносин гарантується захист їхніх прав, свобод і
законних інтересів незалежним і неупередженим судом, утвореним
відповідно до закону. Ніхто не може бути позбавлений права на розгляд
його справи у суді, до підсудності якого вона віднесена процесуальним
законом. Угоди про відмову в зверненні за захистом до суду є недійсними.

Ніхто не може бути позбавлений права на участь у розгляді своєї справи у
визначеному процесуальним законом порядку в суді будь-якого рівня.
Іноземці, особи без громадянства та іноземні юридичні особи користуються
в Україні правом на судовий захист нарівні з громадянами та юридичними
особами України3.

2. Види підсудності

В юридичній літературі є різні думки щодо видів підсудності. М. М.
Маршунов розрізняє три види підсудності:

1) предметну (родову); 2) спеціальну (персональну); 3) територіальну
(місцеву)1. Є й інші погляди, зокрема, такий поділ: а) родова, або
предметна; б) територіальна, або місцева; в) предметна; г) персональна;
ґ) альтернативна; д) за зв’язком справ (М. М. Михеєнко, В. П. Шибіко, О.
Я. Дубинський)2. КПК залежно від ознак самого злочину (роду, характеру),
суб’єкта злочину, місця його вчинення та зв’язку кримінальних справ між
собою, якщо їх кілька, встановлює такі види підсудності: 1) родову
(предметну); 2) спеціальну (персональну); 3) територіальну (місцеву); 4)
за зв’язком справ.

Родова (предметна) підсудність визначається характером вчиненого злочину
й обумовлюється його кваліфікацією. За цією ознакою розмежовуються
повноваження кожної ланки судової системи як суду першої інстанції.
Родова підсудність визначається прямою вказівкою закону про віднесення
певних категорій кримінальних справ до розгляду і вирішення їх судом
окремої ланки. Наприклад, згідно зі ст. 33 КПК районному (міському) суду
— основній ланці в системі судів загальної юрисдикції — підсудні всі
кримінальні справи, за винятком справ, що підсудні судам вищого рівня і
військовим судам.

Апеляційному суду Автономної Республіки Крим, апеляційним судам
областей, міст Києва і Севастополя за родовою (предметною) ознакою
підсудні кримінальні справи:

1) про злочини проти основ національної безпеки України, передбачені
статтями 109—114 КК України: дії, спрямовані на насильницьку зміну чи
повалення конституційного ладу або захоплення державної влади (ст. 109
КК); посягання на територіальну цілісність і недоторканність України
(ст. 110 КК); державна зрада (ст. 111 КК); посягання на життя державного
чи громадського діяча (ст. 112 КК); диверсія (ст. 113 КК); шпигунство
(ст. 114 КК);

2) про злочини, за вчинення яких КК України передбачено покарання у
вигляді довічного позбавлення волі: умисне вбивство (ст. 115 КК);
порушення законів та звичаїв війни (ст. 438 КК); посягання на життя
представника іноземної держави (ст. 443 КК) тощо.

У випадках особливої складності або важливості справи, підсудної
місцевому суду, апеляційний суд Автономної Республіки Крим, апеляційні
суди областей, міст Києва і Севастополя мають право прийняти її до свого
провадження (ст. 34 КПК).

Спеціальна (персональна) підсудність визначається суб’єктом злочину. Цей
вид підсудності стосується кримінальних справ, що підсудні військовим
судам, а також про злочини, вчинені суддями та народними депутатами
України, тощо. Спеціальна підсудність – це перш за все підсудність, як
правило, апеляційним судам, що діють як суди першої інстанції.
Військовим судам підсудні всі справи про злочини, які вчинені
військовослужбовцями незалежно від звання.

Військовим судам гарнізонів як суду першої інстанції підсудні справи про
злочини осіб, що мають військове звання до підполковника, капітана II
рангу включно, крім тих справ, що підсудні військовим судам вищого
рівня.

Військовим судам регіонів, Військово-Морських Сил як судам першої
інстанції підсудні:

1) справи про злочини осіб, що мають військове звання

полковника, капітана І рангу і вище;

2) справи про злочини осіб, що обіймають посади від командира полку,
командира корабля І рангу і вище, а також осіб, рівних їм за службовим
становищем;

3) справи про всі злочини, за які в умовах мирного часу законом
передбачено можливість призначення покарання у вигляді довічного
позбавлення волі (ст. 36 КПК).

Кримінальні справи про злочини, вчинені суддями Конституційного Суду
України, будь-якого місцевого чи Вищого спеціалізованого суду (Вищого
господарського суду України) розглядаються по суті відповідно
апеляційним судом Автономної Республіки Крим, апеляційними судами
областей, міст Києва і Севастополя, а також військовими судами регіонів,
Військово-Морських Сил. При цьому конкретний суд за територіальними
ознаками визначається Головою Верховного Суду України або його
заступником, однак справа не може розглядатись тим судом, у якому
працював обвинувачений.

Територіальна (місцева) підсудність визначається місцем вчинення
злочину. Це найбільш поширений різновид підсудності, за допомогою якої
визначають, якому конкретно із вищеназваних судів підсудна справа. За
загальним правилом, кримінальна справа розглядається в тому суді, в
районі діяльності якого вчинено злочин. Якщо місце вчинення злочину
встановити неможливо, то справа повинна розглядатись судом, в районі
діяльності якого закінчено дізнання чи досудове слідство (ст. 37 КПК).

Підсудність за зв’язком справ визначається можливістю об’єднання в
одному провадженні кримінальних справ про обвинувачення однієї особи або
групи осіб у вчиненні одного або кількох злочинів, які (справи) підсудні
за територіальною, родовою чи персональною ознакою різним судам. Цей вид
підсудності визначається за такими правилами: 1) у разі об’єднання в
одному провадженні кримінальних справ про обвинувачення двох і більше
осіб у вчиненні кількох злочинів, якщо ці справи підсудні двом чи
кільком однойменним судам, справу розглядає той суд, в районі діяльності
якого порушено кримінальну справу або закінчено досудове слідство (ст.
39 КПК). При визначенні підсудності у цій ситуації повинні враховуватися
такі обставини: місце проживання більшості обвинувачених, потерпілих чи
свідків; забезпечення найбільшої повноти та об’єктивності дослідження
обставин справи; забезпечення максимального виховного впливу від
розгляду і вирішення справи; 2) якщо одна особа або група осіб
обвинувачуються у вчиненні кількох злочинів, справи про які підсудні
різним судам, то справа розглядається судом вищого рівня (ч. 1 ст. 40
КПК); 3) якщо одна особа або група осіб обвинувачуються у вчиненні
кількох злочинів і справа хоча б про одну з них або про один із злочинів
підсудна військовому суду, то справу розглядає військовий суд (ч. 2 ст.
40 КПК); 4) при обвинуваченні групи осіб у вчиненні одного або кількох
злочинів, що не є військовими злочинами, якщо щодо хоча б одного з
обвинувачених справа підсудна загальному суду, справа щодо всіх
обвинувачених розглядається загальним судом (ч. З ст. 40 КПК).

З метою забезпечення найбільш об’єктивного і повного розгляду справи, а
також найкращого забезпечення виховної ролі судового розгляду, в окремих
випадках справу може бути передано на розгляд суду за місцем проживання
чи роботи обвинуваченого або за місцем перебування більшості свідків.

Передача в цих випадках справи з одного суду до іншого допускається лише
до початку її розгляду в судовому засіданні.

Питання про передачу справи з одного районного (міського) суду до іншого
чи з одного військового суду гарнізону до іншого в межах Автономної
Республіки Крим, однієї області, міст Києва і Севастополя, одного
військового регіону чи Військово-Морських Сил вирішується головою
відповідно Верховного суду Автономної Республіки Крим, обласного
Київського і Севастопольського міських судів, головою військового суду
регіону, Військово-Морських Сил.

Питання про передачу справи до суду іншої області або військового суду,
міжобласного суду або військового суду іншого регіону вирішується
Головою Верховного Суду України чи його заступником (ст. 38 КПК).

Суддя, встановивши, що кримінальна справа не підсудна певному суду,
надсилає її за підсудністю, про що виносить постанову.

Якщо підсудність справи іншому однойменному суду виявилася в судовому
засіданні, суд продовжує розгляд справи, якщо це не може завдати шкоди
повноті й об’єктивності дослідження обставин справи. Якщо ж не можна
цього забезпечити, суд надсилає справу за підсудністю про що виносить
ухвалу.

Суд, виявивши в судовому засіданні, що справа підсудна суду вищого рівня
або військовому суду, надсилає її за підсудністю.

Передача до суду нижчого рівня справи, розгляд якої почався у судовому
засіданні суду вищого рівня, не допускається.

Спори про підсудність між судами не допускаються. Кримінальна справа,
надіслана з одного суду до іншого в порядку, встановленому статтями
38—41 КПК, повинна бути прийнята цим судом до свого провадження, якщо
при цьому не перевищується компетенція суду (статті 41—42 КПК).

3. Процесуальний порядок попереднього розгляду справи суддею

Після надходження від прокурора кримінальної справи з обвинувальним
висновком до суду в порядку ст. 233 КПК починається третя стадія
кримінального процесу попередній розгляд справи суддею (за старим
законом — віддання обвинуваченого до суду).

Суддя одноособово чи суд у справі, що надійшла від прокурора з
обвинувальним висновком, з’ясовує щодо кожного обвинуваченого такі
питання:

1) чи підсудна справа суду, на розгляд якого вона надійшла;

2) чи немає підстав для закриття справи або її зупинення;

3) чи складено обвинувальний висновок відповідно до вимог КПК;

4) чи немає підстав для зміни, скасування або обрання запобіжного
заходу;

??

???????значена до судового розгляду;

6) за клопотанням прокурора, обвинуваченого, його захисника чи законного
представника, потерпілого чи його представника суддя з’ясовує також
питання про те, чи

немає підстав для притягнення до кримінальної відповідальності інших
осіб;

7) за клопотанням прокурора, потерпілого чи його представника суддя
з’ясовує також питання про те, чи немає підстав для кваліфікації дій
обвинуваченого за статтею КК що передбачає відповідальність за більш
тяжкий злочин чи для пред’явлення йому обвинувачення, яке до цього не
було пред’явлено (ст. 237 КПК).

Питання, що з’ясовуються суддею при попередньому розгляді справи,
пов’язані з перевіркою матеріалів кримінальної справи, по якій
провадилось досудове слідство;

Розглянемо зміст цих питань.

1. Чи підсудна справа суду, на розгляд якого вона надійшла (п. 1 ст. 237
КПК)?

Якщо після одержання справи суддя дійде висновку, що вона не підсудна
даному суду, або з метою забезпечення найбільш об’єктивного і повного
розгляду справи, а також виховного впливу судового розгляду її доцільно
передати на розгляд суду за місцем проживання чи роботи обвинуваченого
або за місцем знаходження більшості свідків, то він приймає рішення
(постанову) про направлення її за підсудністю відповідно до вимог статей
38, 41 та ч. З ст. 249 КПК.

2. Чи немає підстав для закриття справи або її зупинення (п. 2 ст. 237
КПК)?

За наявності обставин, передбачених статтями 6—10 і 11і КПК, суддя своєю
мотивованою постановою закриває справу, скасовує запобіжні заходи,
заходи забезпечення цивільного позову і конфіскації майна, а також
вирішує питання про речові докази, зокрема про гроші, цінності та інші
речі, набуті злочинним шляхом. Копія постанови протягом трьох діб після
її винесення надсилається сторонам.

На постанову протягом семи діб від дня її винесення сторони можуть
подати апеляції до апеляційного суду, а якщо справа розглядається в
першій інстанції апеляційним судом — касаційні подання чи скарги до
касаційного СУДУ (ст. 248 КПК).

Встановивши, що підстав для закриття справи немає, сУДдя має з’ясувати,
чи на момент призначення справи на Розгляд у судовому засіданні немає
підстав для зупинення провадження по кримінальній справі. Якщо є такі
підстави, наприклад, обвинувачений зник і місцеперебування його ні
слідчому, ні судді невідомо, суддя повинен винести постанову про
зупинення провадження в справі до розшуку обвинуваченого. Крім того, у
разі захворювання обвинуваченого на хворобу, яка триває довгий час, що
виключає можливість його участі в судовому розгляді справи, суддя також
своєю постановою зупиняє провадження в справі до одужання
обвинуваченого.

3. Чи складено обвинувальний висновок відповідно до вимог КПК (ч. З ст.
237 КПК).

Відповідно до ст. 223 КПК обвинувальний висновок повинен складатись з
описової та резолютивної частин. В описовій частині зазначаються:
обставини справи, як їх встановлено на досудовому слідстві; місце, час,
способи, мотиви і наслідки злочину, вчиненого кожним з обвинувачених, а
також докази, які зібрано в справі; відомості про потерпілого; показання
кожного з обвинувачених по суті пред’явленого йому обвинувачення,
доводи, наведені ним на свій захист, і результати їх перевірки;
обставини, що обтяжують та пом’якшують його покарання.

При посиланні на докази в обвинувальному висновку обов’язково повинна
зазначатись нумерація аркушів справи.

У резолютивній частині наводяться відомості про особу кожного з
обвинувачених, коротко викладається суть пред’явленого обвинувачення із
зазначенням статті КК, що передбачає даний злочин.

Якщо обвинувальний висновок складено мовою, якою не володіє
обвинувачений, його має бути перекладено рідною мовою обвинуваченого або
іншою мовою, якою він володіє. Переклад обвинувального висновку
додається до справи. Крім того, обвинувальний висновок повинен бути
підписаний слідчим із зазначенням місця і часу його складання.

Якщо вимоги закону щодо змісту обвинувального висновку не будуть
виконані, суддя повертає справу прокурору на її дооформлення.

4. Чи немає підстав для зміни, скасування або обрання запобіжного заходу
(ч. 4 ст. 237 КПК)?

Перевірка законності й обґрунтованості застосування до обвинуваченого
запобіжного заходу здійснюється відповідно до вимог статей 148—1653,
434, 436 КПК. При цьому суддя може змінити запобіжний захід як на менш,
так на більш суворий, обрати його, якщо він раніше не обирався чи був
скасований, або скасувати його.

5 Чи не було допущено під час порушення справи, провадження дізнання і
досудового слідства таких порушень вимог закону, без усунення яких
справу не може бути призначено до судового розгляду (п. 5 ст. 237 КПК)?

При попередньому розгляді справи суддя з власної ініціативи чи за
клопотанням прокурора, обвинуваченого його захисника чи законного
представника, потерпілого, позивача, відповідача або їх представників
своєю постановою повертає справу на додаткове розслідування у випадках,
якщо під час порушення справи, провадження дізнання або досудового
слідства були допущені такі порушення вимог закону, без усунення яких
справа не може бути призначена до судового розгляду.

З’ясовуючи це питання, суддя має встановити, чи не було допущено під час
порушення кримінальної справи та її досудового розслідування відхилень
від вимог кримінально-процесуального закону, а якщо вони мали місце, то
який характер (істотний чи неістотний) вони мали.

За наявності істотних процесуальних порушень, тобто таких, що призвели
до обмеження гарантованих законом прав учасників процесу або інакше
можуть перешкодити суду об’єктивно, повно та всебічно розглянути справу
і винести законний і обґрунтований вирок, попередній розгляд справи
суддею не може відбутись. Постановою судді справа у такому разі має бути
повернута на додаткове розслідування. Встановлення ж неістотних
процесуальних порушень, що не потягли і не могли потягти за собою
загальних неправильних висновків органів досудового слідства і
прокурора, не є перешкодою для попереднього розгляду справи суддею.
Питання про істотність допущеного порушення кримінально-процесуальної
форми і про вплив його на загальні висновки слідчого і прокурора
вирішується у кожному конкретному випадку відповідно до вимог ст. 370
КПК, якщо, наприклад, порушено право обвинуваченого користуватися рідною
мовою чи мовою, якою він володіє, з допомогою перекладача, розслідування
справи провадила особа, яка підлягала відводу, тощо.

Разі виявлення порушень кримінально-процесуального закону з боку органів
досудового слідства чи прокурора суддя під час попереднього розгляду
справи має право

винести на їх адресу окрему постанову відповідно до вимог ч. 1 ст. 246
КПК.

6. Чи немає підстав для притягнення до кримінальної відповідальності
інших осіб (за клопотанням прокурора, обвинуваченого, його захисника чи
законного представника, потерпілого, чи його представника) (ч. 2 ст.
237КПК)?

Принцип всебічності, повноти й об’єктивності дослідження обставин справи
(ст. 22 КПК) вимагає від органів досудового слідства і суду встановити
всіх осіб, винних у вчиненні злочину. Тому, в разі встановлення, що не
всі особи, які викриті у вчиненні злочину, притягнуті до участі у справі
як обвинувачені, суддя має право прийняти таке рішення: повернути всю
справу прокуророві для проведення додаткового розслідування, якщо
окремий розгляд справи щодо інших осіб неможливий, оскільки негативно
позначиться на всебічності, повноті й об’єктивності дослідження обставин
справи та її вирішенні.

7. Чи немає підстав для кваліфікації дій обвинуваченого за статтею КК
України, яка передбачає відповідальність за більш тяжкий злочин, чи для
пред’явлення йому обвинувачення, яке до цього не було пред’явлено (ч. З
ст. 237 КПК)?

При цьому на практиці можуть виникнути різні ситуації. Наприклад, дії
обвинуваченого, на думку судді, слід перекваліфікувати на статтю
кримінального закону з більш суворою санкцією, або на статтю, яка
передбачає інші істотні фактичні обставини порівняно з пред’явленим
обвинуваченням, або на статтю з менш суворою санкцією без зміни при
цьому формулювання обвинувачення. У таких ситуаціях, переконавшись у
необхідності змінити кваліфікацію дій обвинуваченого, суддя повертає
кримінальну справу за клопотанням прокурора, потерпілого чи його
представника на додаткове розслідування.

Попередній розгляд справи здійснюється суддею одноособово з обов’язковою
участю прокурора. Про день досудового розгляду справи повідомляються
також інші учасники процесу, однак їх неявка не перешкоджає розгляду
справи.

Попередній розгляд справи починається з доповіді прокурора щодо
можливості призначення справи до судового розгляду. Якщо в судове
засідання з’явились інші учасники судового розгляду, вони висловлюють
свої думки щодо питань, розглянутих вище, та заявлених ними клопотань.
Прокурор висловлює свою думку щодо клопотань, заявлених іншими
учасниками судового розгляду. Постанова судді виноситься в нарадчій
кімнаті.

При попередньому розгляді справи в разі необхідності ведеться протокол.

Справа повинна бути призначена до попереднього розгляду суддею не
пізніше десяти діб, а у разі складності справи — не пізніше тридцяти діб
з дня надходження її до суду (статті 240—241 КПК).

За результатами попереднього розгляду справи суддя своєю постановою
приймає одне з таких рішень:

1) про призначення справи до судового розгляду;

2) про зупинення провадження в справі;

3) про повернення справи прокуророві;

4) про направлення справи за підсудністю;

5) про закриття справи;

6) про повернення справи на додаткове розслідування

(ст. 244 КПК).

За наявності достатніх підстав для розгляду справи в судовому засіданні
суддя, не вирішуючи наперед питання про винуватість, виносить постанову
про призначення справи до судового розгляду.

У постанові повинні бути зазначені: місце і дата її винесення, посада і
прізвище судді, прізвище, ім’я і по батькові обвинуваченого, підстави
призначення справи до розгляду, стаття КК, за якою пред’явлено
обвинувачення, та рішення з інших питань, пов’язаних з підготовкою
справи до розгляду.

Список використаної літератури

Конституція України К.1996.

Кримінально-процесуальний Кодекс України // Відомості Верховної Ради.
-1961. – К 2. – С. 15.

Джелалов О.К. Держава і право. – Вип. 16. – К., 2002.

Коляда П.В. Кримінально-процесуальний кодекс України потрібен слідчим //
Юридичний вісник України. – 2001. – №9 – С.11.

Кримінальний процес України: Підручник / Коваленко Є.Г., Маляренко В.Т.
– К., 2004.

Кримінальний процес України: Підручник. – Харків, 2000.

Кримінальний кодекс України.: Науково-практичний коментар / Н.Ф.Антонов,
М.І. Бажанов, Ф.Г.Бурчук та інші. – К., 1999.

Михеєнко М.М., Нор В.Т., Шибіко В.П., Кримінальний процес України:
Підручник. – К.: Либідь, 1992. –413с.

Михеєнко М.М. Нор В.Г. Кримінальний процес України: Підручник –2-ге
видання перероблене і доповнене. – К., Либідь. 1999. –516с.

Науково-практичний коментар Кримінально-процесуального кодексу України.
(автори Міхеєнко М.М., Шибіко В.П., Дубинський А.Я, Під. Ред. В.Т. Нор
та інш.) К., Юрінком. За станом на 1 серпня 1995 року. 640с.

Науково-практичний коментар до Кримінально-процесуального кодексу
України. – К.: А.С.К., 2002. – 1056с. (Нормативні документи та
коментарі).

Никоненко М. Деякі питання презумпції не винуватості і права особи на
захист у кримінальному процесі // Право України. – 1999. – №4.

Тертишник В.М. Кримінально-процесуальне право України: Підручник. 4-те
вид., доп. і переробл. – К.: Видавництво А.С.К., 2003. – 1120 с.

Смирнов М. Дистанційне кримінальне судочинство: реальність та
перспективи // Бюлетень Міністерства юстиції України К 9 (35) 2004 – 15.

Тертишник В.М. Кримінально-процесуальне право України: Навч. посіб. К.:
Юрінком Інтер, 1999. – 576 с.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Ответить

Курсовые, Дипломы, Рефераты на заказ в кратчайшие сроки
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020