.

Особливості договору роздрібної купівлі-продажу (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
8 3064
Скачать документ

Особливості договору роздрібної купівлі-продажу

Роздрібна купівля-продаж є найбільш поширений вид договору
купівлі-продажу, так як має на меті задоволення споживчих потреб
населення.

За договором роздрібної купівлі-продажу продавець, який здійснює
підприємницьку діяльність з продажу товару, зобов’язується передати
покупцеві товар, що звичайно призначається для особистого, домашнього
або іншого використання, не пов’язаного з підприємницькою діяльністю, а
покупець зобов’язується прийняти товар і оплатити його (ст.698 ЦК
України).

Спеціальне правове регулювання договору роздрібної купівлі-продажу
здійснює §2 гл.54 ЦК України, а до відносин за участю покупця – фізичної
особи, крім того, застосовується законодавство про захист прав
споживачів.

Юридичні ознаки договору: взаємний, консенсуальний та відплатний.

Сторонами договору є продавець (юридична особа або фізична
особа-підприємець, які здійснюють торговельну діяльність) та покупець
(фізична або юридична особа, що набуває товар для особистого, домашнього
або іншого використання, не пов’язаного з підприємницькою діяльністю).

Істотною умовою договору є умова про предмет. Предметом є товар, не
призначений для особистого, домашнього або іншого використання, не
пов’язаного з підприємницькою діяльністю. У разі продажу товарів у
кредит значення істотної умови набуває строк повернення кредиту.

Договір роздрібної купівлі-продажу є публічним, тому продавець може
висловити пропозицію укласти договір у вигляді так званої публічної
оферти, яка буває двох видів (ст.699 ЦК України): а) пропозиція товару в
рекламі, каталогах, а також інших описах товару, якщо вона містить усі
істотні умови договору; б) виставлення товару, демонстрація його зразків
або надання відомостей про товар (описів, каталогів, фотознімків тощо) у
місцях його продажу незалежно від того чи вказана ціна та інші істотні
умови договору, крім випадків, коли продавець явно визначив, що
відповідний товар не призначений для продажу.

Форма договору: усна (на підтвердження укладення договору видається
відповідний документ) або письмова.

Так, до специфічних обов’язків продавця за даним договором законодавець
відносить:

1) надати покупцеві необхідну і достовірну інформацію про товар; у разі
невиконання даного обов’язку покупець має право вимагати відшкодування
збитків, завданих необґрунтованим ухиленням від укладення договору, а
якщо договір укладено, – в розумний строк відмовитися від договору,
вимагати повернення сплаченої за товар грошової суми і відшкодування
збитків, а також моральної шкоди (ст.700 ЦК України);

2) передати товар покупцеві належної якості; у разі виявлення покупцем
недоліків, не застережених продавцем, або фальсифікації товару, покупець
має право вимагати від продавця або виготовлювача: а) безоплатного
усунення недоліків товару або відшкодування витрат, здійснених покупцем
чи третьою особою, на їх виправлення; б) заміни товару на аналогічний
товар належної якості або на такий самий товар іншої моделі з
відповідним перерахунком у разі різниці в ціні; в) вимагати від продавця
або виготовлювача відповідного зменшення ціни; г) відмовитися від
договору і вимагати повернення сплаченої за товар грошової суми (ст.708
ЦК України).

Вимога покупця про заміну товару підлягає негайному задоволенню, а в
разі необхідності перевірки якості товару – протягом 14 днів або, за
домовленістю сторін, в інший строк. У разі відсутності необхідного
товару вимога покупця про заміну товару підлягає задоволенню у
двомісячний строк з моменту подання відповідної заяви. Якщо задовольнити
вимогу покупця про заміну товару у встановлені строки неможливо,
покупець на свій вибір має право пред’явити продавцеві або виготовлювачу
інші вимоги відповідно до ст.708 ЦК України. При цьому, згідно ч.5
ст.709 ЦК України, за кожний день прострочення продавцем або
виготовлювачем усунення недоліків товару і невиконання вимоги про
надання в користування аналогічного товару на час усунення недоліків
продавець сплачує покупцеві неустойку в розмірі одного відсотка вартості
товару.

У ст.710 ЦК України закріплені правила щодо відшкодування різниці в ціні
у разі заміни товару, зменшення ціни та повернення товару неналежної
якості.

Підставами звільнення продавця (виготовлюча) від обов’язку задовольнити
вимоги покупців є: а) порушення покупцем правил користування товаром або
його зберігання; б) дії третіх осіб; в) непереборна сила.

Відповідно до ст.707 ЦК України, покупець має право протягом 14 днів з
моменту передання йому непродовольчого товару, якщо триваліший строк не
оголошений продавцем, обміняти його у місці купівлі або інших місцях,
оголошених продавцем, на аналогічний товар, якщо товар не підійшов за
розміром, формою, габаритами, фасоном, комплектацією тощо.

Законодавець закріплює ряд вимог щодо товару за наявності яких можливий
обмін: а) товар не був у споживанні; б) збережено його товарний вигляд,
споживні властивості, пломби, ярлики; в) збережено розрахунковий
документ, виданий споживачеві разом з проданим товаром.

Однак, якщо на момент обміну аналогічного товару немає у продажу,
покупець має право згідно ч.1 ст.707 ЦК України повернути придбаний
товар продавцеві та одержати за нього грошову суму. При цьому слід також
зауважити, що деякі товари не підлягають обміну.

r v A 2a

r 2a

e

& у зв’язку з придбанням товару неналежної якості, вона відшкодовується
продавцем або виготовлювачем товару відповідно до положень Глави 82 ЦК
України.

ЦК України виділяє наступні види договору роздрібної купівлі-продажу:

договір з умовою про прийняття покупцем товару у встановлений строк;

договір про продаж товарів за зразками;

договір про продаж товарів з використанням автоматів;

договір з умовою про доставку товару покупцеві;

договір найму-продажу.

Відповідно до ст.701 ЦК України, договір роздрібної купівлі-продажу може
укладатися з умовою про прийняття покупцем товару у строк, встановлений
договором, і протягом цього строку товар не може бути проданий продавцем
іншому покупцеві. Тобто, на продавця покладається додатковий обов’язок
щодо вилучення певного товару із торгового обігу на обумовлений
договором строк. При цьому додаткові витрати продавця на забезпечення
передання товару покупцеві у встановлений строк включаються в ціну
товару, якщо інше не встановлено договором або актами цивільного
законодавства. Крім цього, якщо покупець не з’явився або не вчинив інших
необхідних дій для прийняття товару у встановлений строк, вважається, що
покупець відмовився від договору, якщо інше не встановлено договором.

Особливі правила встановлені ЦК України в ст.702 відносно договору
роздрібної купівлі-продажу, що укладається на підставі ознайомлення
покупця із зразком товару (за описом, каталогом тощо), який пропонується
продавцем. В цьому випадку договір є виконаним з моменту доставки товару
у місце, встановлене договором, а якщо місце передання товару не
встановлене договором, – з моменту доставки товару за місцем проживання
фізичної особи-покупця або місцезнаходженням юридичної особи-покупця,
якщо інше не встановлено договором або законом. Зокрема, передбачено, що
покупець до передання товару має право відмовитися від договору за умови
відшкодування продавцеві витрат, пов’язаних із вчиненням дій щодо
виконання договору.

До договорів про продаж товару за зразками можна також віднести продаж
товарів поштою. Правове регулювання відносин щодо договору про продаж
товарів поштою здійснюється Правилами продажу товарів поштою.

На законодавчому рівні, також, врегульовані відносини, що складаються
між продавцем і покупцем при продажу товарів з використання автоматів
(ст.703 ЦК України). У цих випадках певний обов’язок покладається і на
володільців відповідних автоматів, які зобов’язані довести до покупців
інформацію про продавця товару, відомостей про найменування продавця,
його місцезнаходження, режим роботи, а також про дії, які необхідно
вчинити покупцеві для одержання товару. Така інформація доводиться до
покупця шляхом розміщення відповідних відомостей на автоматі або надання
покупцям її іншим чином.

Договір роздрібної купівлі-продажу з використанням автоматів є укладеним
з моменту вчинення покупцем дій, необхідних для одержання товару. Якщо,
незважаючи на здійснення зазначених дій, покупцеві не надається
оплачений товар, продавець повинен на вимогу покупця негайно надати
покупцеві товар або повернути сплачену ним грошову суму.

У тих випадках, коли автомат використовується для розміну грошей,
придбання платіжних засобів або обміну валюти, застосовуються загальні
положення про роздрібну купівлю-продаж, якщо інше не випливає із суті
зобов’язання.

Договір роздрібної купівлі-продажу може бути укладено й з умовою про
доставку товару покупцеві (ст.704 ЦК України). За таких обставин
продавець зобов’язаний у встановлений договором строк доставити товар за
місцем, указаним покупцем, а якщо місце передання товару покупцем не
вказане, – за місцем проживання фізичної особи-покупця або
місцезнаходженням юридичної особи-покупця. Такий договір є виконаним з
моменту вручення товару покупцеві, а у разі його відсутності – особі,
яка пред’явила квитанцію або інший документ, що засвідчує укладення
договору або оформлення доставки товару, якщо інше не встановлено
договором, актами цивільного законодавства або не випливає із суті
зобов’язання.

ЦК України в ст.705 допускає можливість укладення договору з умовою про
те, що до переходу до покупця права власності на переданий йому
продавцем товар покупець є наймачем (орендарем) цього товару (договір
найму-продажу). Тобто, право власності на товар переходить до покупця не
з моменту передачі йому товару, а з моменту його оплати, якщо інше не
встановлено договором. Відповідно покупець набуває товар в кредит з
відстроченням або з розстроченням платежу. На покупця – не власника
поширюються положення ст.694 ЦК України. Тому покупець не має права до
переходу до нього права власності відчужувати товар або розпоряджатися
ним іншим шляхом, якщо інше не передбачено договором. Якщо в строк,
встановлений договором, переданий товар не буде оплачено або не
настануть інші обставини, за яких право власності переходить до покупця,
продавець має право вимагати від покупця повернути йому товар, якщо інше
не передбачено договором.

Правове регулювання договору найму-продажу до переходу права власності
на товар до покупця також здійснюється нормами ЦК України про найм
(оренду) (Глава 58).

Див.: Перелік сезонних товарів, гарантійні терміни за якими
обчислюються з початку відповідного сезону: Постанова КМ України від
19.03.1994 р. // Урядовий кур’єр. – 1994. – №54-55, (7 квітня).

Про затвердження Правил продажу товарів поштою: Наказ Міністерства
зовнішньоекономічних зв’язків України від 17.03.1999 р. // ОВУ.- 1999. –
№13.-Ст.540.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Ответить

Курсовые, Дипломы, Рефераты на заказ в кратчайшие сроки
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020