.

Основні завдання, принципи та організація роботи чергової частини. Система чергових частин (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
3 4220
Скачать документ

РЕФЕРАТ

На тему:

Основні завдання, принципи та організація роботи чергової частини.
Система чергових частин

Основні завдання і принципи роботи чергової частини. система чергових
частин

Чергова частина органу внутрішніх справ є органом оперативного
управління, що призначений для вживання невідкладних заходів по захисту
життя, здоров’я, прав та свобод громадян, власності, природного
середовища, інтересів суспільства і держави від протиправних посягань. У
своїй роботі добовий наряд чергової частини керується законами України,
постановами Верховної Ради України, указами й постановами Президента,
постановами й розпорядженнями Кабінету Міністрів України, рішеннями
місцевих органів влади, нормативними актами МВС України, ГУМВС, УМВС,
УМВСТ та інструкцією по організації роботи чергової частини міського,
районного відділу (управління) внутрішніх справ, лінійного відділу
(відділення) внутрішніх справ на транспорті, міського, селищного відділу
(відділення) міліції, затвердженою наказом МВС України N 485 від
18.08.1992 р. Систему чергових частин складають чергові частини
міського, районного відділу (управління) внутрішніх справ, лінійного
відділу (відділення) внутрішніх справ на транспорті, міського, селищного
відділення міліції.

Чергова частина підпорядковується безпосередньо начальникові
міськрайліноргану (особі, яка його заміщає). Крім того, чергова частина
знаходиться в оперативному підпорядкуванні чергової частини вищестоящого
органу внутрішніх справ. Черговій частині оперативно підпорядковані
чергові частини по підрозділах міськрайліноргану, а також службові
наряди, інші сили органу внутрішніх справ, що несуть службу по охороні
громадського порядку та об’єктів народного господарства, а у відсутності
начальника органу внутрішніх справ та його заступників увесь особовий
склад.

Основними завданнями чергових частин є:

своєчасна реєстрація й оперативне реагування на заяви, що надходять,
повідомлення та іншу Інформацію про злочини й події, здійснення контролю
за своєчасністю їх вирішення;

– підготовка службових нарядів ППС, ДПС по охороні та конвоюванню
затриманих та інших осіб, забезпечення оперативного управління ними;

розгляд обставин щодо правопорушників, доставлених до чергової частини;

збір, обробка та доповідь начальнику міськрайліноргану, його
заступникам відомостей про оперативну обстановку на території, що
обслуговується; Інформування керівників відповідних галузевих
підрозділів.

У спільній Інструкції МВС, СВУ, Держкомкордону, Держмитслужби,
Міноборони та Мінюсту України про взаємодію правоохоронних та інших
державних органів України у боротьбі із злочинністю, зареєстрованої в
Міністерстві юстиції України 21 вересня 1994 р. за N 225/435,
наголошується на:

взаємне інформування правоохоронними органами один одного про виявлені
ними в процесі здійснення своїх функцій причини та умови, що сприяють
злочинам та іншим правопорушенням, безпосередня боротьба з якими
віднесена до компетенції Іншого правоохоронного органу;

погоджене визначення переліку Інформації, оперативний обмін якою та
використання може сприяти своєчасному вжиттю заходів щодо запобігання
злочинам; нормативне закріплення, у разі необхідності, порядку обміну
такою інформацією між правоохоронними та іншими органами;

забезпечення введення ступенів готовності у міськрайліноргані;

поміщення (звільнення) до ІТУ, що не мають самостійних чергових частин,
затриманих і взятих під варту осіб, забезпечення порядку їх конвоювання;

виконання довідкової роботи при зверненні посадових осіб і громадян з
питань роботи міськрайліноргану та його служб;

контроль за станом охорони міськрайліноргану та ІТУ;

забезпечення збереження службової документації, зброї, спеціальних
засобів, засобів захисту, зв’язку, оперативної та криміналістичної
техніки, іншого майна, закріпленого за черговою частиною;

здійснення контролю за додержанням правил пожежної безпеки та санітарних
правил в адміністративному будинку міськрайліноргану та на прилеглій до
нього території. Відповідно до цих завдань формуються обов’язки добових
нарядів та чергових.

Основними принципами роботи чергової частини є висока бойова готовність,
оперативність, глибоке знання оперативної обстановки на території, що
обслуговується, наступність у роботі, найсуворіше додержання законності,
пильність, збереження державної й службової таємниці, чітке виконання
вимог нормативних актів, ввічливе та поважне ставлення до громадян.

Використання штатних працівників чергової частини не за прямим
призначенням не дозволяється.

Для виконання покладених на чергову частину завдань у залежності від її
штату призначається добовий наряд у складі оперативного чергового,
Інспектора-чергового, одного-двох помічників чергового,
мІліціонерів-водіїв автомобілів чергової частини, операторів служби
“02”, оператора телетайпу-машиністки, інженера-програміста або оператора
ЕОМ. Оперативний черговий є старшим добового наряду й несе персональну
відповідальність за його роботу.

З метою оперативного реагування на заяви й повідомлення про злочини,
своєчасного порушення кримінальних справ, кваліфікованого проведення
невідкладних слідчих дій, оперативно-розшукових та інших заходів щодо
розкриття злочинів і затриманню злочинців по гарячих слідах начальник
міськрайліноргану (особа, яка його заміщає) організовує при черговій
частині чергування слідчо-оперативної груп, груп оперативного реагування
(захвату) або резерву. При ускладненні оперативної обстановки, переході
на посилений варіант несення служби, для розгляду обставин щодо великої
кількості осіб, доставлених за злочини та інші правопорушення, склад
добового наряду за рішенням начальника міськрайліноргану може бути
збільшений за рахунок особового складу працівників інших міліцейських
служб (за графіком).

Атестовані співробітники добового наряду при виконанні службових
обов’язків озброюються пістолетами з двома спорядженими магазинами або
за розпорядженням керівництва міськрайліноргану – автоматами з
боєкомплектом. Для належного виконання покладених на чергову частину
завдань вона забезпечується зброєю, боєприпасами, спеціальними засобами
зв’язку, оперативною й криміналістичною технікою, засобами захисту,
автотранспортом та іншим майном згідно з табельною належністю, а також
відповідною службовою документацією. Черговій частині виділяються
спеціально обладнані приміщення для розміщення добового наряду,
технічних засобів та іншого майна, а також для відпочинку і вживання
їжі. При черговій частині обладнується не менше двох кімнат для
затриманих в адміністративному порядку.

Організація роботи чергової частини

Роботу чергової частини організує начальник міськрайліноргану або особа,
що його замішає. Лише він має право затверджувати графік несення служби
і встановлювати порядок підміни осіб добового наряду. Служба добових
нарядів чергової частини організується в чотири зміни тривалістю 24
години кожна. Особам добового наряду під час чергування надаються
почергово перерви для вживання їжі та короткочасного відпочинку
загальною тривалістю 4 години кожній. Після зміни штатним працівникам
чергової частини надається відпочинок тривалістю 72 години, іншим
працівникам, які чергували по міськрайліноргану, – 48 годин, а тим, хто
чергував два і більше рази підряд – також 72 години.

Оперативний черговий, який здає чергування, докладно знайомить наряд, що
прибув на зміну, з оперативною обстановкою, інформує про поточну роботу,
пов’язану з зареєстрованими злочинами та подіями, про наступні масові та
інші заходи, що вимагають посиленої уваги міськрайліноргану, сили й
засоби, задіяні на охорону громадського порядку, охорону ІТУ та нагляд
за дорожнім рухом, розпорядження (вказівки) начальника
міськрайліноргану, його заступників та вищестоящого органу внутрішніх
справ, а також про матеріали, строк вирішення яких скінчився.

Оперативний черговий, що заступає на чергування, приймає від чергового,
що змінюється:

службову документацію, а також законодавчі та нормативні акти за описом;

озброєння, боєприпаси, засоби захисту й спеціальні засоби, оперативну,
криміналістичну та організаційну техніку, засоби зв’язку інше майно
згідно з описом. Озброєння й технічні засоби перевіряються поштучно,
звертається увага на їх комплектність;

осіб, затриманих в адміністративному порядку, вилучені в них речі,
документи, цінності та гроші (перевіряється додержання
встановлених законом строків їх утримання і правильність оформлення
необхідних документів; оглядається й перевіряється стан кімнат для
затриманих);

– засоби пожежогасіння, що знаходяться у черговій частині
міськрайліноргану.

Оперативний черговий, що заступає на зміну, зобов’язаний:

– перевірити справність охоронної сигналізації, виведеної на пульт
чергової частини міськрайліноргану, при виявленні пошкоджень учинити
відповідний запис у книзі обліку пошкоджень і перевірки справності
апаратури зв’язку, сигналізації, оперативної й криміналістичної техніки
і вжити заходів до усунення пошкоджень;

перевірити стан охорони ІТУ і зробити відповідні записи у книзі
зауважень та пропозицій перевіряючих ІТУ, дати вказівки начальнику ІТУ
про усунення виявлених недоліків;

зробити записи про всі виявлені недоліки у книзі прийому та здачі
чергування і спільно з нарядом, який міняється, вжити заходів до їх
усунення. Скласти письмовий рапорт щодо виявлених недоліків у виконанні
законодавчих та відомчих нормативних актів, регламентуючих діяльність
ІТУ, а також даних у зв’язку з цим вказівок начальникові ІТУ.

Про прийом і здачу чергування, зареєстровані правопорушення, події,
вжиті заходи та їх результати, виявлені порушення законності, інші
недоліки оперативний черговий доповідає начальникові міськрайліноргану,
якому передає рапорт про упущення в роботі ІТУ та надає необхідну
службову документацію. Начальник міськрайліноргану робить розбір несення
служби добового наряду, який міняється, та дає йому оцінку; з
урахуванням недоліків у роботі попередньої зміни та обстановки, що
складається, інструктує заступаючого на службу оперативного чергового й
дозволяє мінятись.

Оперативний черговий зобов’язаний постійно знаходитись у приміщенні
чергової частини, відлучаючись лише за викликом начальника
міськрайліноргану, а також для вживання їжі та відпочинку, перевірки
приміщень міськрайліноргану, ІТУ та в інших виключних випадках. Підміна
оперативного чергового та його помічника на час відпочинку при
відсутності штатної посади інспектора-чергового провадиться
працівниками інших міліцейських служб відповідно до графіка,
затвердженого начальником міськрайліноргану, Оперативний черговий у
період знаходження на місці начальника міськрайліноргану може
відлучатись з чергової частини лише з його дозволу. Інші особи добового
наряду можуть відлучатись з чергової частини з дозволу оперативного
чергового. Залишати чергову частішу на одного працівника добового наряду
забороняється. Повернувшись до чергової частини, оперативний черговий
зобов’язаний прийняти доповідь особи, яка його заміщає, про події, зміни
в обстановці, що стались за час його відсутності, вказівки
(розпорядження), які надійшли, та вжиті заходи щодо їх виконання. Особам
добового наряду забороняється використовувати автотранспорт та інше
майно чергової частини не за прямим призначенням, займати засоби зв’язку
переговорами, не пов’язаними з виконанням службових обов’язків.

З прибуттям начальника міськрайліноргану, його заступників оперативний
черговий доповідає їм про оперативну обстановку. При проведенні
прокурорських перевірок оперативний черговий супроводжує перевіряючого
прокурора під час відвідування ним ІТУ, кімнат для затриманих, на його
вимогу надає необхідну службову документацію, про результати доповідає
начальникові міськрайліноргану.

ЛІТЕРАТУРА

1. Конституція України.

2. Закон України “Про міліцію’7/Відомості Верховної Ради УРСР. 1991.
№4. Ст.20.

Закон України “Про державну службу” //Відомості Верховної Ради України.
1993. №52. Ст.490.

Закон України “Про боротьбу з корупцією” //Відомості Верховної Ради
України. 1995. №34. Ст.266.

Закон України “Про дорожній рух” // Відомості Верховної Ради України.
1993. №31. Ст.338.

Положення про Міністерство внутрішніх справ України: Затв.
розпорядженням Президента України від 7 жовтня 1992 р. // Голос України.
1992. 20 жовтня.

Положення про проходження служби рядовим та начальницьким складом ОВС:
Затв. Постановою Кабінету Міністрів України від 29.07.1991р. №114.

Кодекс України про адміністративні правопорушення: Офіційний текст X.,
2000.

Збірник нормативних актів України з питань правопорядку. К., 1993.
Підручники, навчальні посібники, монографії.

Адміністративна діяльність органів внутрішніх справ. Загальна частина:
Підручник. К., 1995.

Адміністративна відповідальність в Україні: Навч. посібник/За ред.
А.Т.Комзюка. X.. 1998.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020