.

Організована злочинна діяльність у паливно-енергетичному комплексі (ПЕК) Російської Федерації (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
0 1712
Скачать документ

Реферат

на тему:

Організована злочинна діяльність у паливно-енергетичному комплексі (ПЕК)
Російської Федерації

Росія є однією з провідних енергетичних держав світу і володіє
унікальним ресурсним, виробничим, науково-технічним і кадровим
потенціалом паливно-енергетичного комплексу (ПЕК). По запасах нафти
Росія посідає друге місце в світі (50 %), газу – перше (32 % світових
запасів і 30 % світової здобичі). Щорічне виробництво первинних
енергоресурсів складає близько 12 % від світового виробництва. У ПЕК
Росії виробляється близько третини всієї промислової продукції,
формується 40 % прибуткової частини бюджету, за рахунок ПЕК формується
більше 50 % валютних надходжень.

Для реалізації економічної безпеки Росії, її енергетичної незалежності,
довгострокового і стабільного забезпечення країни енергоресурсами
необхідна науково обґрунтована, дієва енергетична політика і стратегія
держави, направлена, перш за все, на ефективне використовування
енергоресурсів, встановлення стимулів і гарантій для господарюючих
суб’єктів, на захист ПЕК від злочинних посягань.

На сучасному етапі помітно зросла роль енергетичного чинника в ринкових
відносинах, зокрема на міжнародному рівні, активізувався енергетичний
діалог між провідними виробниками і споживачами енергоресурсів на
державному і міждержавному рівнях. У глобальній системі
паливно-енергетичного комплексу Росії відводиться ключова роль. Активно
будується енергетичне партнерство Російської Федерації і Європейського
Союзу, одночасно велика увага російський ПЕК приділяє крупним
енергетичним проектам в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні, на Близькому
Сході, Прикаспійському регіоні, у Північній Африці, Латинській Америці.
В цілому, це дає можливість говорити про стратегічне партнерство, що
росте, між Росією і провідними енергетичними державами і успішної
інтеграції російського ПЕК в світовий енергетичний простір. При цьому
збільшення експортних поставок російської нафти і газу дозволяє ПЕК
Росії розраховувати на надходження нових інвестицій, зокрема –
іноземних, що забезпечить подальший розвиток галузей ПЕК, упровадження
сучасних технологій.

Паливно-енергетичний комплекс Росії включає вугледобувну, нафтову і
газоенергетичну галузі та складає єдиний базовий сектор економіки по
здобичі, переробці, реалізації й транспортуванню нафти, газу, вугілля,
інших енергоносіїв, забезпечуючи життєдіяльність всієї країни. До складу
ПЕК входить близько 200 підприємств по здобичі, переробці і
транспортуванню нафти і нафтопродуктів, об’єкти газової і вугільної
промисловості, гидро- і теплоелектростанції.

Захист об’єктів паливно-енергетичного комплексу (ПЕК) від злочинних
посягань є одним з пріоритетних напрямів діяльності органів внутрішніх
справ. Сучасний стан криміногенної ситуації на об’єктах ПЕК
характеризується значним зростанням кількості організованих злочинних
посягань, що заподіюють значний збиток російській економіці. У 2002 році
у сфері економічної діяльності виявлено більше 387,2 тисяч злочинів –
13,2 % від загальної кількості (2001 р. – 361,6, 2000 р. – 376,4, 1999
р. – 328,2, 1998 р. – 252,4 тис.), з них у складі організованих груп –
більше 38 тисяч (у 2001–2000 рр. – 33,5 (-7,1 %) і 36 тисяч (+6,5 %). За
здійснення цих злочинів до кримінальної відповідальності притягнуто
близько 200 тис. осіб (+ 6,1 % і + 4,7 %). На час порушення кримінальної
справи сума завданого ними збитку склала 37,2 млрд. рублів. У 2002 році
підрозділами БЕЗ було виявлено більше 12 тис. злочинів економічної
спрямованості в ПЕК (2001 р. – 9744, 2000 р. – 8426, 1999 р. – 6787,
1998 р. – 4756). Розмір заподіяного матеріального збитку склав більше 65
млрд. рублів. За останні три роки сума матеріального збитку тільки по
зареєстрованих злочинах зросла більш ніж у п’ять разів. Однієї з
найбільш криміналізованих залишається сфера зовнішньоекономічної
діяльності, де тільки протягом 2000–2001 рр. виявлено 17,2 тисяч
злочинів, причому найрезонансні злочини пов’язані з незаконним експортом
нафто- і газопродуктів.

Аналіз криміногенної ситуації, що склалася в паливно-енергетичному
комплексі, дозволяє виділити негативні чинники (як внутрішні, так і
зовнішні), сприяючі посиленню напруженості політичної і економічної
ситуації, зростанню злочинних посягань в сфері ПЕК, зниженню
результативності діяльності органів внутрішніх справ по боротьбі з ними,
а саме:

– важке фінансове становище підприємств ПЕК, гострий дефіцит
інвестиційних ресурсів;

– відсутність економічно обґрунтованої державної цінової політики в
сфері ПЕК (дисбаланс цін і тарифів);

– концептуальні недоліки в законодавстві про надра;

– невиправдано високі втрати енергоресурсів при видобуванні,
транспортуванні, переробці й споживанні;

– відсутність конкурентноздатного середовища в енергетиці;

– недостатня ефективність системи державного контролю за діяльністю
комерційних організацій, зайнятих в ПЕК;

– посилення монополізації сфери паливно-енергетичного комплексу,
обумовлююче неминуче банкрутство менш крупних регіональних фірм, що не
мають фінансової, технічної можливості конкурувати з “гігантами” ПЕК, що
може спричинити погіршення фінансово-економічний стан окремих регіонів
Росії;

– недостатньо чітке регулювання порядку ліцензування оптового і
роздрібного продажу продукції ПЕК;

– неповний облік всіх видів діяльності та господарських об’єктів
суб’єктів ПЕК при організації оперативно-розшукової роботи.
ПЕК-компанії, як правило, включають добувні, переробляючі та збутові
об’єкти, діяльність яких носить як мінімум міжрегіональний характер (що
обумовлює характер діяльності ОПГ в сфері ПЕК). Оперативне
обслуговування підрозділами БЕП цих об’єктів здійснюється за
територіальним принципом в суб’єктах Російської Федерації за місцем
розташування тільки окремих підприємств компанії;

– нечисленність джерел оперативної інформації на об’єктах ПЕК, їх
низький якісний рівень (в основному, робітники або адміністративний
персонал низової ланки, який не володіє заслуговуючою на увагу
оперативною інформацією).

Висока прибутковість операцій в ПЕК (особливо з нафтою і
нафтопродуктами) привертає увагу кримінальних структур до діяльності
господарюючих суб’єктів цієї галузі. Злочинні формування активізували
зусилля з проникнення в господарську і фінансову діяльність підприємств
ПЕК. Останнім часом масштаби їх діяльності трансформувалися від окремих
розкрадань до масштабного контролю як над окремими підприємствами ПЕК,
так і над цілими галузями (до 70 % цінних паперів, зокрема контрольних
пакетів акцій, потрапляє в активи приватних осіб, зокрема, пов’язаних із
злочинними угрупованнями). При безпосередній участі та лобіюванні
корумпованих посадовців органів державної влади проявляється тиск на
вибір експортерів вуглеводневої сировини, формування відпускних цін,
об’ємів реалізації, розподіл валютних і рублевих засобів, одержаних від
неконтрольованого експорту.

У паливно-енергетичному комплексі ведеться жорстка боротьба за сфери
впливу, причому не тільки між організованих злочинними угрупованнями,
але і ПЕК-компаніямі, їх керівниками, “зацікавленими” посадовцями різних
рівнів. За останні десять років вчинено більше 60 вбивств підприємців,
діяльність яких була пов’язана з нафтовою галуззю, яка, за оцінками
фахівців, найбільше зазнає впливу організованої злочинності.

У Росії на частку 11 інтегрованих і багатопрофільних нафтових компаній
припадає 90 % всієї нафти, що видобувається, більше половини якої йде на
експорт. Переробку нафти здійснюють 34 нафтопереробні заводи (77 %
переробки). Аналіз криміногенної ситуації, що склалася в цій галузі ПЕК,
свідчить про те, що випадки організованих злочинних посягань на
підприємствах, що займаються здобиччю, переробкою, реалізацією і
транспортуванням нафти і нафтопродуктів, набули масового характеру
(найбільш криміналізованими регіонами стали Ярославська, Волгоградська,
Московська, Калінінградська, Новосибірська, Тюменська області,
Краснодарський край, а також весь Північно-Кавказькій регіон). Саме в
нафтовому секторі ПЕК найчіткіше проявляються особливості організованої
злочинної діяльності.

Найпоширенішими предметами злочинних посягань виступає нафта і продукти
її переробки, грошові кошти, цінні папери нафтових компаній. Серед
нафтопродуктів найчастіше предметами злочинного посягання є бензин,
дизельне пальне, мазут, масла, синтетичний спирт та інша продукція
технологічного виробництва (в інших секторах ПЕК предметами посягання
можуть стати вугілля, природний газ, пропан, ізобутан, пропан-бутанова
фракція, стабільний газовий бензин, електро- і теплоенергия і т. ін.).
Підвищена “привабливість” нафтової галузі для організованої злочинності
обумовлена об’єктивними чинниками, перш за все, високою вартістю нафти і
нафтопродуктів і постійним попитом на продукцію нафтового сектора.

Структура злочинних посягань у вказаній сфері представлена наступними
злочинами.

1. Розкрадання нафти і нафтопродуктів (стст.158, 159, 160 КК РФ):

а) шляхом незаконного підключення до трубопроводів (врізка) (ст.158 КК
РФ). Цей вид злочинів призводить до значних втрат нафтопродуктів при їх
транспортуванні по нафтопроводах, що є в регіонах. Як правило, врізки
здійснюються організованими групами в нічний час з використанням різних
технічних засобів. Нафта і нафтопродукти за допомогою врізки
перекачуються з нафтопроводу в бензовози для подальшої переробки
кустарним способом або реалізації. За таку одну врізку викрадається від
4 до 20 тонн нафти. Можна уявити собі розміри доходів ОЗУ, якщо тільки в
Каспійському і Південно-Кавказькому регіонах в 2000 році встановлено
більше 360 фактів несанкціонованих врізок, тобто 27 % від загальної
кількості злочинів в сфері ПЕК, виявлених в регіонах (2001 р. – +3,5 %,
2002 р. – + 4,8 %).

Так, УБЕЗ УВС Ярославської області спільно з територіальним ОВС
реалізована справа оперативного обліку під умовним найменуванням
“Трубодури” відносно осіб, що займалися розкраданнями нафтопродуктів з
ВАТ “Ярославнафтаоргсинтез”. У червні 2002 року в ході проведення
оперативно-розшукових заходів співробітниками БЕЗ були затримані Д. і
П., які на автомобілі-бензовозі, що належить їм, транспортували 6 тонн
автомобільного бензину А-80. В ході первинних слідчих дій було
встановлено, що розкрадання здійснене шляхом врізки до
нафтопродуктопроводу;

б) шляхом фальсифікації відомостей про втрати (ст.160 КК РФ). Широкого
поширення набули розкрадання нафтопродуктів шляхом завищення норм їх
вироблення, неправомірного встановлення наднормативних показників
“безповоротних втрат”. В ході технологічного процесу переробки нафти і
нафтопродуктів на нафтопереробних заводах створюються втрати. Для їх
зменшення та уловлювання відходів існує різне устаткування. Шляхом
відстою, флотації і обезводнення частина нафтопродуктів повертається
назад в переробку. В цілях здійснення розкрадань злочинці фальсифікують
в документах відомості про втрати. До “безповоротних втрат”, які
неможливо уловити і переробити, вони “відносять” і частину
нафтопродуктів, яка фактично повертається на переробку і перетворюється
на товарну продукцію.

У 2,5 рази зросла кількість фактів заволодіння нафтою і продуктами її
переробки з підприємств нафтової галузі з використанням підроблених
документів і реалізацією їх через мережу посередницьких фірм.

Так, в Республіці Саха за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст.160 КК
РФ було порушено кримінальну справу відносно керівників ДП
“Якутнафтопродукт”, які скоїли розкрадання 3,5 млн. рублів, виручених
від реалізації ПЗМ;

в) розкрадання нафтопродуктів з Державного резерву. МВС Росії постійно
розкриваються численні факти розкрадань нафтопродуктів з Державного
резерву Росії, що знаходяться на зберіганні паливно-змащувальні
матеріали викрадаються і реалізуються різним комерційним структурам за
цінами їх закладки, а останні продають їх за цінами, що у декілька разів
перевищують первинні. Одержувана різниця привласнюється керівниками фірм
і співробітниками Державного резерву.

ВБЕЗ УВС Красноярського краю порушена кримінальна справа за ч. 1 ст. 201
КК РФ відносно директора ВАТ “Сосновоборський завод автопричепів” З.,
який реалізував мазут з Держрезерву на суму 4 млн. рублів;

г) розкрадання нафти і нафтопродуктів з використанням підроблених
кредитних карт, векселів та інших цінних паперів (стст.186, 187 КК РФ).

Так, за даними ГУБЕЗ МВС Росії, інвестиційна компанія “Енергоатом” (до
складу її засновників входили “злодії в законі” і члени ОЗУ), не маючи
ліцензії на здійснення операцій з цінними паперами, випустила нічим не
забезпечені векселі, які через підставні фірми-одноднівки упровадила до
схеми взаєморозрахунків (завдано шкоди підприємствам енергетики на суму
34 млрд. рублів). В ході слідства у злочинців були вилучені документи,
що свідчать про їх наміри здійснити за допомогою векселів розкрадання
інвестиційних коштів в розмірі понад 2 млрд. доларів США, що надаються
Сполученими Штатами під Федеральну програму Уряду Російської Федерації з
розвитку і розробки нафтового шельфу в районі острова Сахалін.

2. Незаконна підприємницька діяльність при виробництві і реалізації
нафтопродуктів (ст. 171 КК РФ).

Останнім часом значне розповсюдження одержало виготовлення моторного
палива і масел кустарним способом. За допомогою врізки нафта
викрадається і доставляється у підпільні цехи. Шляхом переробки з
використанням саморобних перегінних установок одержують
паливно-мастильні матеріали (ПММ), як правило, низької якості для
реалізації їх в інших регіонах Росії. Процес реалізації здійснюється з
порушенням законодавства про державну реєстрацію і вимог ліцензійного
контролю, податкової та касової дисципліни і т. ін.

У Каспійському і Північно-Кавказькому регіонах протягом 2000–2001 рр.
було виявлено близько 80 кустарних міні-заводів з переробки нафти,
діяльність яких забезпечувалася поставками викраденої нафти і
контролювалася злочинними угрупованнями. У Ставропольському краї
знайдено і знищено 18 таких установок, на території РПО-Аланія – 6,
вилучено 25 тонн нафти і 40 тонн дизельного палива. На території
Ногайського району Республіки Дагестан припинена діяльність 10-ти
мінізаводів (27 печей) з переробки сирої нафти, викраденої з
нафтопроводів “Тенгиз-Астрахань-Грозний” і “Баку-Новоросійськ”.
Загальний обсяг втрат в результаті крадіжок, псування нафтопроводу,
виводу з експлуатації свердловин, перевищив 8 тисяч тонн. Також
проводиться перевірка діяльності ВАТ “Роснафта-Ставропольнафтогаз” за
фактом безліцензійної експлуатації 24 нафтових родовищ.

3. Легалізація (відмивання) грошових коштів або іншого майна, придбаного
незаконним шляхом в сфері ПЕК (ст.174 КК РФ), а також придбання або збут
продукції ПЕК, явно здобутої злочинним шляхом (ст. 175 КК РФ). У 2001
році ГУВС Кемеровської області виявлено 10 злочинів, передбачених ст.
174 КК РФ, зокрема 2 – у великих розмірах. Так, до кримінальної
відповідальності притягнутий адвокат З., який скоював шахрайські
операції по стягненню боргів вугільних підприємств області, а викрадені
грошові кошти легалізував шляхом придбання елітних квартир,
автотранспортних засобів і т. ін.

4. Контрабанда нафти і нафтопродуктів в країни СНД і далекого зарубіжжя
і пов’язані з нею інші злочини (стст. 188, 193, 194 КК РФ).

Через відсутність ефективної системи контролю за вивозом нафтопродуктів
несумлінні експортери одержують неконтрольований прибуток, велика
частина якого осідає на зарубіжних рахунках, частина потрапляє до рук
контролюючих їх злочинних структур, чим завдається великий збиток
економічним інтересам країни. Для організації і здійснення контрабандних
операцій ОЗУ, як правило, використовують підроблені митні документи,
ліцензії (на ім’я підроблених фірм), переадресацію з оформленням вантажу
як заборгованості за договорами за минулий рік, а також – невірне
декларування, коли нафтоекспортери занижують об’єм переміщуваного товару
або під виглядом низькосортних продуктів нафтопереробки здійснюють
поставки за кордон високоякісних ПММ.

Такі експортери, уклавши контракт на експорт нафтопродуктів і
продекларувавши його в декількох митницях, контрабандно вивозять паливо
з Росії в об’ємах, що набагато разів перевищують заявлені. Валютна
виручка при цьому не повертається. Так, припинена злочинна діяльність
генерального директора ЗАТ “Башнафта-МПК” З., який за допомогою
“подвійного” декларування незаконно вивіз з Росії високоякісний бензин
на суму близько 10 млн. доларів США.

5. Шахрайські дії, зокрема обман споживачів, при реалізації нафти і
нафтопродуктів (стст. 159, 200 КК РФ):

а) продаж фальсифікованих низькоякісних товарів (ПММ) під виглядом
дорожчих за наявності підроблених або справжніх сертифікатів
відповідності, наприклад, низькооктанового бензину під виглядом
високооктанового. Так, в Москві в 2002 році 10 % перевірок на 664 АЗС
широкого доступу виявили неякісний бензин, 24 % відібраних проб солярки
також виявилися неякісними;

б) використання підробленої довіреності, платіжних документів про оплату
для отримання і вивозу зі складу (іншого сховища) нафтопродукції. У 2001
році Забайкальською транспортною прокуратурою сумісно з ЛЗВС ст.
Білогорськ порушено кримінальна справа за стст. 30 і 159 КК РФ по
відношенню до Я., який, будучи посадовцем залізниці, використовував своє
службове становище, і за домовленістю з представниками ТОВ “Реникс”
змінив маршрут проходження потягів з експортним дизельним паливом. В
результаті близько 3 тисяч тонн палива поступили на адресу іншої
комерційної організації на станцію, реквізити якої Я. вказав в
перевізних документах. Працівники станції звернули увагу на деякі
невідповідності в документації, а проведена перевірка виявила факт
замаху на розкрадання вантажу;

в) створення неврахованих обсягів ПММ на нафтобазах за рахунок обману
постачальників і споживачів шляхом недоливу, недоважування, маневрування
в бажану сторону величинами вимірювань (обсягом, густиною,
температурою), використовування діючих допусків, передбачених
нормативно-технічною документацією (за рахунок завищення густини
збільшується вага пального). На водному транспорті поширені розкрадання
ПММ на судах-бункерах, а також судах заправних станцій шляхом створення
неврахованих надлишків за рахунок недоливу при заправці або виписці
фіктивних документів про заправку суден з подальшим розкраданням і
реалізацією ПММ комерційним структурам;

г) розкрадання грошових коштів з бюджету шляхом здійснення фіктивних
операцій з метою приховання злочину. Так, ВАТ “Ніжневартовськнафтогаз”
за договором із ЗАТ “ТНК Інвестнефть” поставило на ВАТ “Рязанський НПЗ”
335 тис. тонн нафти (на суму 164,15 млрд. крб.), яка була перероблена,
нафтопродукти реалізовані ряду комерційних структур, а гроші, одержані
від їх реалізації, були привласнені злочинцями. Для приховання
розкрадання керівники ЗАТ “НК Росагронафтопродукт”, яке займалося
поставками ПММ Міністерству внутрішніх справ, в змові з посадовими
особами ГУК ВВ МВС Росії склали підроблені документи про передачу МВС
нафтопродуктів з резервуарів “Рязанського НПЗ”. Через систему договорів,
так званий “борг” ГУК ВВ МВС Росії ЗАТ “НК Росагронафтопродукт”
поступилося акціонерному товариству “Нижньовартовськнафтогаз”, яке, в
свою чергу, мало заборгованість перед Федеральним бюджетом у розмірі 156
млрд. рублів. Після цього між МВС Росії і Головним управлінням
федерального казначейства Мінфіну Росії була укладена угода, згідно з
якою за рахунок коштів МВС Росії була погашена заборгованість ВАТ
“Нижньовартоськнафтогаз” перед федеральним бюджетом.

6. Нецільове використання коштів, направлених на розвиток
паливно-енергетичного комплексу, зокрема, незаконне отримання кредиту
(ст. 176 КК РФ). Особливу небезпеку для економіки країни створює
нецільове використання державних, що набуло широкого розмаху, та інших
інвестиційних коштів, які направляються на розвиток видобувних і
переробних галузей, а також кредитів. Нерідко ці кошти не доходять до
виробника, використовуються для закупівлі різних споживчих товарів,
“прокручуються” в комерційних структурах, використовуються у вигляді
частки статутного капіталу в новостворюваних комерційних і кредитних
організаціях. Так, до кримінальної відповідальності притягнутий колишній
директор ДП “Новороснафтопродукт”, який допустив нецільове витрачання
частини федерального кредиту в сумі 128,9 млрд. рублів. В ході
розслідування кримінальної справи встановлена міжрегіональна
організована злочинна група (міста Новоросійськ, Анапа, Санкт-Петербург,
Москва, Тюмень, Нижньовартовськ і ін.), що має також і міжнародні
зв’язки, яка впродовж довгого часу скоювала протиправні експортні
операції з нафтопродуктами.

За даними Рахункової палати РФ, повернення кредитів, що надаються
підприємствам і організаціям із коштів Централізованого валютного фонду
Мінпаливенерго Росії, здійснюється незадовільно. Крім того, на рахунки
міністерства практично не надходять відсотки за надані кредитні ресурси,
які залишаються у розпорядженні комерційних банків. Часто, для отримання
кредиту злочинці спочатку здійснюють дії, що кваліфікуються по ст. 173
КК РФ як псевдопідприємництво. Також характерними є дії, направлені на
банкрутство підприємств ПЕК: навмисне (ст. 196 КК РФ) або фіктивне (ст.
197 КК РФ) з метою приховування нецільового використання бюджетних
коштів і кредитів.

7. Комерційний підкуп для протиправного отримання графіка прокачування
нафти і паливно-мастильних матеріалів по трубопроводу (ст. 204 КК РФ).
Наявність великої кількості експортерів-постачальників нафти і
нафтопродуктів у сфері їх транспортування спричиняє посилення
конкуренції усередині країни, що автоматично підвищує ціни на
транспортні послуги і, відповідно, на ціну їх реалізації. Окремі
керівники комерційних компаній одержують на цьому неврахований прибуток,
продаючи надлишки, що є у них, в графіку на прокачування нафти і
нафтопродуктів за готівковий і безготівковий розрахунок.

8. Монополістичні дії і обмеження конкуренції (ст. 178 КК РФ). Так, УБЕЗ
ГУВС Санкт-Петербурга і Ленінградської області в липні 1999 року було
порушено кримінальну справу за фактом встановлення монопольно високих
цін на ГСМ фірмою “Петербурзька паливна компанія” і Санкт-петербурзьким
філіалом ЗАТ “Балтійська фінансово-промислова група”. Відзначимо, що
названа стаття КК “запрацювала” відносно недавно. Для організованої
злочинності в ПЕК дії, що кваліфікуються за ст.178 КК РФ як злочинні, не
є характерними.

Структура організованих злочинних посягань в інших галузях ПЕК, багато в
чому аналогічна їх структурі в нафтовій галузі: розкрадання,
привласнення, шахрайство, незаконне підприємництво, контрабанда,
комерційний підкуп, і т. ін. Крім перерахованих злочинів, що поза
сумнівом превалюють в загальній структурі злочинності в ПЕК, мають місце
випадки нецільового використання державних та інших інвестиційних
коштів, кредитів, що направляються на розвиток добувних і переробних
підприємств галузі, злочини корупційної спрямованості, розкрадання
бюджетних коштів під виглядом взаємозаліків, незаконні операції з
цінними паперами і кредитними картами підприємств ПЕК.

Таким чином, можна констатувати, що для організованої злочинної
діяльності в сфері ПЕК найбільш характерні наступні особливості.

– багатоепізодность злочинів, як по горизонталі, так і по вертикалі,
коли розкрадання паливно-енергетичних ресурсів – тільки початок ланцюга
різного роду правопорушень, пов’язаних з транспортуванням до місця
реалізації або переміщенням вантажу за кордон і т. ін. (54,5 %);

– міжрегіональний, а, в окремих випадках, міжнародний характер злочинів,
наприклад, незаконна поставка до країн СНД нафти і нафтопродуктів в
режимі митного транзиту, контрабандні поставки енергоносіїв в країни
ближнього і далекого зарубіжжя (22,7 %);

– участь “зацікавлених” корумпованих співробітників органів влади і
управління (30,1 %), керівників і співробітників ПЕК-компаній (42 %),
працівників ПЕК (27,5 %);

– великомасштабність протиправних операцій, коли прямий матеріальний
збиток від розкрадань енергоресурсів, а також від їх неконтрольованих
поставок обчислюється мільйонами рублів (78 %);

– прямий матеріальний збиток від розкрадань енергоресурсів, а також від
неконтрольованих їх поставок, обчислюється мільйонами рублів (78 %).

Аналіз ситуації, що складається, дозволяє прогнозувати подальше
зростання негативної ролі організованої злочинності в ПЕК країни.

На підставі вищевикладеного можна дійти висновку, що злочини в сфері
ПЕК, в основному, скоюються організованими злочинними групами,
кількісний і якісний склад яких напряму залежить від виду злочинів. Так,
розкрадання шляхом незаконного підключення до трубопроводів скоюються
групами у складі 3 – 9 чоловік, з яких хоча б один учасник є працівником
підприємства ПЕК. Фальсифікуються “відомості про втрати” групами до 5
чоловік, в основному, що складаються з керівників і
матеріально-відповідальних осіб підприємств і організацій ПЕК або тісно
з ним зв’язаних. Контрабанда ресурсів і продукції ПЕК скоюється великими
організованими групами з наявністю “зарубіжної ланки” в ланцюжку
(злочинної групи або окремої особи), в складі від одного до декількох
десятків чоловік. В цілому, більшість ОЗУ в сфері ПЕК полягають в
середньому з 3–5 чоловік (більше 65 %).

Внутрішня структура ОЗУ, діючих в сфері ПЕК, також залежить від її
злочинної “спеціалізації”. Здійснення певних злочинів вимагає наявності
в групі учасників (іноді – цілих ланок), що володіють спеціальними
пізнаннями (економічними, юридичними, технічними і т. ін.), навичками
(зварювання, водіння, підробка документів), можливостями (посада, стійкі
зв’язки в “потрібних” структурах).

Учасники організованих груп, що скоюють злочинні посягання на об’єктах
паливно-енергетичного комплексу Росії, здебільшого, досить молоді
(особливо рядові виконавці), середній вік 32–34 роки (більше 50 %), вік
керівної ланки ОЗУ, в основному, 45–50 років (62,5 %). Практично всіх
учасників ОЗУ, діючих в сфері ПЕК, об’єднує ознака корисливої мотивації
при здійсненні злочинів. Причому негативні процеси в ПЕК, пропуски в
законодавстві, прибутковість і досить високий ступінь конспіративності
злочинної діяльності надають їх упевненості у власній безкарності.

Таким чином, підбиваючи підсумки, необхідно відзначити, що правова та
економічна адаптація ПЕК Росії до умов ринкової економіки дозволить
притягнути прямі інвестиції для розвитку підприємств ПЕК, перш за все, в
сенсі збільшення ресурсної бази, здобування, зберігання, транспортування
і переробки вуглеводнів; усунути диспропорції паливно-енергетичного
балансу, збільшити частку вугілля, нових технологій виробництва енергії;
використати високоефективні технології здобування енергоносіїв з надр,
розробити і упровадити сучасні енергозберігаючі технології та
устаткування; запровадити екологічно чисті технології виробництва
енергії і здобичі паливних ресурсів; зміцнити позиції Росії на світовому
ринку енергоресурсів. В цьому разі ПЕК Росії може подолати безліч
негативних чинників, які сьогодні сприяють зростанню злочинності на
об’єктах комплексу.

 

Є.В. Марценко. Організована злочинна діяльність у паливно-енергетичному
комплексі (ПЕК) Російської Федерації. “Боротьба з організованою
злочинністю і корупцією (теорія і практика)” 13’2006.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020