.

Організація взаємодії підрозділів державної податкової служби України (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
0 3724
Скачать документ

Реферат на тему:

Організація взаємодії підрозділів державної податкової служби України

Підрозділи податкової міліції створені та функціонують як невід’ємна та
необхідна частина всієї системи органів державної податкової служби
України. Кінцевий результат діяльності податкової міліції обумовлений
правильною, чітко налагодженою взаємодією із іншими підрозділами органів
державної податкової служби.

Незважаючи на певні позитивні зрушення в роботі підрозділів податкової
міліції, залишається не вирішеною проблема налагодження взаємодії
оперативного, ревізорського і слідчого апаратів. Недостатньо чітко
організована робота цих служб у окремих регіонах відображається на
якості матеріалів дослідчої перевірки та розслідуванні кримінальних
справ.

Незадовільна якість дослідчих матеріалів призводить до зупинення
попереднього слідства, закриття кримінальних справ, повернення їх на
додаткове розслідування. За 2000 рік слідчим апаратом податкової міліції
розглянуто 7965 матеріалів, які надійшли для вирішення питання згідно із
ст. 97 КПК України. На доопрацюванні слідчими повернуто 830 матеріалів,
що становить 10,4 %.

Для порівняння зазначимо, що протягом 1999 року на розгляд слідчих
надійшло 7222 матеріали, 1197 з яких (16,6 % або кожен шостий матеріал)
повернуто на доопрацювання. Якщо порівняти показники 1999 та 2000 року,
то бачимо, що якість підготовки матеріалів дослідчих перевірок
безперечно зросла, однак вона продовжує залишатися не на належному
рівні.

Одним із наслідків неякісного проведення дослідчих перевірок є рішення
про відмову в порушенні кримінальної справи, що приймаються слідчими
податкової міліції за результатами розгляду таких матеріалів.

За 2000 рік зазначені рішення прийняті слідчими щодо 118 матеріалів
дослідчих перевірок, що надійшли для вирішення питання згідно із статтею
97 КПК України. У більшості кримінальних справ попереднє слідство
зупинялося на підставі пункту 3 статті 206 КПК України у зв’язку з
невстановленням особи, яка вчинила злочин. Нараховується 780 справ
зазначеної категорії або 47,4 %, проти 917 (49 %) за 1999 рік, що дуже
часто викликано незадовільним рівнем взаємодії ревізорських, оперативних
і слідчих працівників, як під час дослідчої перевірки, так і під час
попереднього слідства.

Відповідні заходи, спрямовані на встановлення обвинувачених, щодо таких
справ не вживаються.

Необхідність взаємодії органів податкової міліції із іншими підрозділами
податкової служби України та правоохоронними органами, державними
відомствами і громадськими організаціями потрібно розглядати як
обов’язок, який закріплено законодавством: “Органи державної податкової
служби України координують свою діяльність із фінансовими органами,
органами Державного казначейства України, органами служби безпеки,
внутрішніх справ, статистики прокуратури державними митними та
контрольно-ревізійною службами, іншими контролюючими органами,
установами банків, а також із податковими службами інших держав”.

Об’єктивну необхідність взаємодії із органами державної влади,
правоохоронними і контролюючими органами обумовлює спільна цільова
направленість їх діяльності щодо забезпечення економічної безпеки
України (як елемента системи національної безпеки).

Економічна безпека визначається економічною незалежністю держави, рівнем
розвитку продуктивних сил і характером економічних відносин, ступенем
інтеграції у світовий ринок.

Щодо діяльності органів податкової міліції як державного правоохоронного
органа, взаємодію можна розглядати в двох аспектах:

1. Взаємодія у широкому понятті – ділове співробітництво податкової
міліції державної податкової служби України із органами державної влади
у країні і за кордоном в інтересах забезпечення економічної безпеки
України.

2. Взаємодія у вузькому понятті – координація оперативно-розшукових
заходів (дій) державних органів податкової міліції із підрозділами інших
правоохоронних і контролюючих органів щодо конкретних епізодів боротьби
із злочинами у сфері оподаткування, правопорушеннями і корупцією.

Враховуючи значне збільшення кількості економічних злочинів, особливо
щодо ухилення від оподаткування постійно удосконалюється структура
податкових органів, конкретизуються їх функціональні обов’язки та
визначаються критерії оцінки діяльності. Так, у структурі податкової
міліції створено нові підрозділи: Департамент боротьби з відмивання
доходів, отриманих злочинним шляхом, Управління по оперативному
супроводженню збиткових підприємств, Управління, що займається боротьбою
з фіктивними підприємствами та незаконним відшкодуванням ПДВ.

З назви цих підрозділів вже видно, що їх структурні і функціональні
ознаки переплітаються із функціями таких підрозділів податкової служби,
як Управління по роботі з великими платниками податків, Головне
управління правового забезпечення, Головне управління справляння податку
на додану вартість, Головне управління стягнення податкової
заборгованості та Управління обміну податковою інформацією.

Перед усім розглянемо основні форми взаємодії підрозділів органів
державної податкової служби при проведенні документальних перевірок,
розшуку осіб, які переховуються від слідства і суду.

Відомо, що на підрозділи органів державної податкової служби покладені
обов’язки щодо забезпечення участі співробітників у проведенні
комплексних перевірок фінансово-господарської діяльності суб’єктів
підприємництва згідно з Національним планом перевірок. Проведення
контрольно-ревізійної роботи у сфері обчислення та сплати податків
потребує застосування зусиль різних структурних підрозділів органів
державної податкової служби, а також використання різноманітної
інформації. Зазначене визначається безпосередньо специфікою діяльності
суб’єктів господарювання (перш за все це проведення різнопланових
фінансово-господарських операцій). Відповідно виникає потреба у фахівцях
податкової служби, які спеціалізуються у різних напрямах щодо обчислення
та сплати податків.

Метою взаємодії в зазначених випадках є “об’єднання” інтелектуальних,
фізичних можливостей співробітників податкової служби та інформаційних
ресурсів щодо перевірки діяльності платників податків. Конкретний
підрозділ податкової служби має певні обов’язки щодо забезпечення
процесу проведення документальних перевірок суб’єктів підприємництва,
які включені до Національного плану перевірок. Сутністю взаємодії є
обмін необхідною інформацією щодо конкретного платника податків, якою
володіють відповідні підрозділи податкової служби (зокрема підрозділи,
що забезпечують ведення автоматизованих інформаційних систем).

Особливого значення в даній ситуації набуває оперативна інформація
працівників податкової міліції, які зобов’язані оперативно
супроводжувати перевірки криміногенних об’єктів або використати планові
перевірки для реалізації раніше зібраної інформації.

Здійснення взаємодії між органами державної податкової служби та із
іншими правоохоронними органами визначається Законом України “Про
державну податкову службу в Україні”, Законом “Про оперативно-розшукову
діяльність” та відповідними Законами про МВС, СБУ, Держмитком.
Організація взаємодії між окремими підрозділами податкової служби
здійснюється на підставі наказу ДПА України № 49 від 7 лютого 2000 p.,
яким затверджений Порядок взаємодії і визначені основні напрями та форми
взаємодії підрозділів ДПС України при проведенні перевірок (оперативних,
документальних).

Основні форми взаємодії податкових органів наступні:

– безпосередня участь співробітників у процесі проведення документальних
та інших перевірок;

– обмін інформацією щодо платників податків;

– оперативний супровід проведення документальних перевірок.

Розрізняються види взаємодії щодо проведення планових та непланових
документальних перевірок. Планові перевірки здійснюються на підставі
Національного плану перевірок. При планових перевірках діяльності
суб’єктів підприємництва є більше можливості узгодити спільні дії
окремих підрозділів та співробітників податкової служби. Усі підрозділи,
які беруть участь у проведенні контрольно-ревізійної роботи, заздалегідь
повідомляються про строки початку перевірки того чи іншого суб’єкта
підприємницької діяльності. Наявність Національного плану перевірок
вимагає від підрозділів податкової служби відповідного планування
діяльності щодо збору необхідної інформації про платників податків або
про окремі галузі підприємництва. Участь тих чи інших підрозділів у
проведенні планових перевірок залежить від характерних особливостей та
сутності діяльності суб’єкта підприємництва (наприклад, суб’єкта
зовнішньоекономічної діяльності). Так, при перевірках великих платників
податків у проведенні документальних та інших перевірок беруть участь
співробітники підрозділів по роботі з великими платниками, відділів
економічного аналізу та галузевих управлінь. Це дозволяє вивчати
реальний стан діяльності підприємства (платника податків) та положення,
що склалося зі сплатою податків, зборів (обов’язкових платежів).

Значний обсяг роботи щодо взаємодії та організації здійснення
документальних перевірок діяльності суб’єктів підприємництва виконують
відділи правового забезпечення територіальних податкових інспекцій.
Окрім забезпечення правильного застосування актів законодавства
підрозділами податкової служби, на них покладені певні функції щодо
процесу проведення документальних та інших перевірок. Головними формами
взаємодії відділів правового забезпечення із іншими підрозділами
податкової служби є:

– надання юридичної допомоги (консультацій) співробітникам податкової
служби щодо питань, які виникають під час проведення перевірки;

– підготовка висновків щодо правильності застосування співробітниками
податкової служби нормативних актів з урахуванням періоду скоєння
податкового правопорушення;

– підготовка висновків щодо законності створення підприємств та
відповідності їх діяльності чинним нормативним актам;

– підготовка висновків щодо характеру та змісту окремих
фінансово-господарських операцій, які проводилися суб’єктами
підприємництва, та відповідності їх нормативним актам;

– підготовка висновків щодо правильності застосування нормативних актів
при складанні актів перевірки;

– візування правильності складання необхідних матеріалів для
застосування адміністративного стягнення щодо виявлених порушень
податкового законодавства;

– візування правильності застосування законодавства щодо нарахування
пені та застосування штрафних санкцій;

– організація претензійної та позовної роботи;

– представлення інтересів податкових органів у суді під час розгляду
правових питань та спорів, пов’язаних із проведенням перевірки
діяльності суб’єктів підприємництва;

– підготовка позовів про визнання угод суб’єктів підприємництва
недійсними на підставі положень цивільного законодавства;

– підготовка висновків щодо змісту матеріалів про порушення податкового
законодавства та наявності ознак, які характеризують склад злочину,
передбаченого ст. 212 КК України та інших злочинів, підслідних органом
податкової міліції.

Законами України “Про державну податкову службу в Україні” та “Про
оперативно-розшукову діяльність” оперативним підрозділам податкової
міліції надано право проведення оперативно-розшукових (гласних та
негласних) заходів. Вони використовуються для виявлення та фіксування
скоєних злочинів у сфері оподаткування, пошуку, фіксації фактичних даних
про протиправну діяльність окремих осіб та груп, встановлення
місцезнаходження документів, грошових коштів, предметів, які можуть бути
доказами у кримінальних справах.

Можливості оперативних підрозділів можуть успішно використовуватися під
час проведення планових документальних перевірок суб’єктів
підприємництва. Це дозволяє забезпечити процес перевірки необхідною
інформацією. У практичній діяльності ця форма використання оперативних
можливостей підрозділів податкової міліції отримала назву “оперативний
супровід проведення документальних перевірок”. Необхідність у
застосуванні оперативного супроводу визначається керівником підрозділу,
який є відповідальним за проведення планової документальної перевірки.
На адресу керівника територіального підрозділу податкової міліції
направляється доповідна записка з вимогами щодо проведення оперативного
супроводу. Причинами призначення оперативного супроводу у більшості
випадків є:

– створення умов, які позбавляють можливості на належному рівні провести
перевірку діяльності суб’єкта господарювання;

– погрози з боку осіб, діяльність яких перевіряють, або ігнорування
вимог перевіряючих;

– забезпечення процесу вилучення первинних та інших документів, які
необхідні для проведення перевірки або підтверджують виявлені порушення
податкового законодавства.

Метою оперативного супроводу проведення документальних перевірок є:

– встановлення перспективи матеріалів щодо наявності складу злочину
ухилення від сплати податків, приховування валютної виручки або іншого
злочину, на які поширюється діяльність органів податкової міліції;

– встановлення місця знаходження грошових коштів, матеріальних
цінностей, за рахунок яких може бути ліквідовано заборгованість перед
бюджетом;

– встановлення обставин, які можна довести у справі;

– встановлення місця знаходження посадових осіб суб’єкта підприємництва
або фізичних осіб;

– встановлення інших фактів ухилення від сплати податків;

– забезпечення безпеки та захисту співробітників органів державної
податкової служби.

Призначення оперативного супроводу проведення документальної перевірки
здійснюється керівником територіального підрозділу податкової міліції.
Він письмово доручає співробітникам оперативного підрозділу, виходячи із
змісту матеріалів, визначитися в доцільності проведення оперативного
супроводу. Як правило, головною ознакою, яка визначає необхідність
проведення оперативного супроводу, є наявність складу злочину,
підслідного органам податкової міліції. Про використання оперативного
супроводу проведення документальної перевірки письмово повідомляється
його ініціатор (підрозділ податкової служби, який безпосередньо
проводить перевірку).

Якщо під час оперативного супроводу будуть встановлені ознаки, що
характеризують скоєння ухилення від сплати податків у великих та
особливо великих розмірах, за погодженням із керівником підрозділу
податкової міліції, з матеріалами перевірки знайомляться співробітники
слідчого підрозділу (керівник, слідчий). Зазначене викликане
необхідністю отримання кваліфікованої методичної та практичної допомоги
у зборі матеріалів та документуванні протиправної діяльності порушників
податкового та валютного законодавства. Використання оперативного
супроводу під час проведення документальних перевірок дозволяє отримати
позитивні результати діяльності, на належному рівні здійснювати обмін
інформацією.

В окремих випадках може бути прийнято рішення щодо передачі проведення
документальної перевірки безпосередньо органам податкової міліції.
Виходячи із тлумачення наказу ДПА України від 7.02.2000 № 49, підставами
для доручення подальшого проведення перевірки є виявлення тіньових
оборотів, пов’язане з великою кількістю зустрічних перевірок та інших
заходів. У структурі податкової міліції на підставі Указу Президента
України від 22.06.2000 № 813/2000 створені спеціальні підрозділи
боротьби з приховуванням неоподаткованих доходів, а також відмиванням
доходів, отриманих незаконним шляхом. Це дозволить більш ефективно
встановлювати порушення податкового законодавства. За результатами
першої половини 2001 p. податковою міліцією встановлено 3,7 тис.
фіктивних фірм, розшукано 2,9 тис. неплатників податків, стягнуто до
бюджету 3,6 млрд. грн.

Однією із форм взаємодії, яка може бути використана при проведенні
планових документальних перевірок, а також як прояв оперативного
супроводу, може бути встановлення місця знаходження суб’єктів, які
ухиляються від сплати податків. Зазначена діяльність знайшла відповідну
нормативну регламентацію в наказі ДПА України № 233 від 11 травня 1998
p., який затверджує Положення “Про організацію взаємодії підрозділів
податкової міліції з іншими службами державних податкових адміністрацій
(інспекцій) щодо встановлення місцезнаходження суб’єктів, що ухиляються
від сплати податків”. У випадку проведення суб’єктами підприємництва
фінансово-господарських операцій і несплати відповідних податків та
зборів, при відсутності платників податків на обліку в територіальних
органах державної податкової служби, підрозділи податкової міліції
проводять такі заходи:

– встановлення причин непред’явлення декларацій і розрахунків податків,
а також іншої інформації, що має відношення до фінансово-господарської
діяльності;

– за даними автоматизованих інформаційних систем встановлюються
засновники та керівники суб’єкта підприємництва;

– на підставі чинного законодавства приймається рішення про закриття
вихідної частини розрахунків, за винятком платежів до бюджету та внесків
до державних цільових фондів.

При встановленні інформації, яка свідчить про факти ухилення від сплати
податків і коли місцезнаходження керівників суб’єкта підприємницької
діяльності не відоме, податкова інспекція направляє запит до
територіального підрозділу податкової міліції на предмет встановлення
місця їх знаходження. Працівники податкової міліції, використовуючи
гласні і негласні можливості оперативно-розшукової діяльності, проводять
заходи щодо встановлення місцезнаходження зазначених осіб. З метою
розшуку осіб заводиться відповідна оперативна справа.

Потребує також розгляду зміст взаємодії оперативних підрозділів
податкової міліції та спеціалістів-бухгалтерів відділів податкових
розслідувань. Така форма взаємодії використовується у випадку наявності
оперативної або іншої інформації щодо юридичної чи фізичної особи, яка
ухиляється від сплати податків.

Для отримання необхідної інформації зазначеними підрозділами проводяться
такі заходи:

– складання спільних планів щодо проведення податкового розслідування;

– документування фактів ухилення від сплати податків шляхом:

а) аналізу операцій за розрахунковим рахунком;

б) проведення зустрічних перевірок;

в) встановлення та аналізу фінансово-господарських операцій;

– проведення документальної перевірки та складання акта перевірки;

– отримання пояснень посадових осіб суб’єкта підприємництва, а також
осіб, які стосуються фінансово-господарських операцій;

– збір матеріалів, які підтверджують виявлені факти ухилень від сплати
податків та ін.

Застосування у практичній діяльності органів державної податкової служби
зазначених форм взаємодії дозволить підвищити ефективність виявлення
порушень податкового законодавства, а також встановлювати неплатників
податків та осіб, які переховуються від слідства та суду.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о
Заказать реферат
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2019